This preview has intentionally blurred parts. Sign up to view the full document

View Full Document

Unformatted Document Excerpt

58 potahe 14005 0.14 k koki bebope 79 21362 0.53 j hobu dedisa 16 25144 0.46 f kura serota 78 23892 0.82 o dinu hahuku 14 2624 0.61 v zotu basaka 82 31342 0.68 g raki risike 44 9718 0.3 h namu nirahi 27 29483 0.18 l zido napasu 74 12302 0.7 k tone hipoti 1 31404 0.37 g boke tenira 65 30575 0.58 m hemi zitona 13 13151 0.26 t tati tidodu 72 7853 0.52 h teki zotedo 85 21843 0.88 k nite huboza 57 29020 0.51 t huse kerika 20 16350 0.91 y teni zedeka 16 21653 0.82 s romi nidihe 61 16561 0.22 h suho keharo 54 4350 0.65 s mohu midasu 62 157 0.73 z doti duzubu 8 17871 0.4 m zite zuhipu 22 10007 0.82 f zuti rahase 27 7481 0.16 p taha mabusi 0 28986 0.67 u podu bemata 48 13318 0.42 r pupa munabi 50 10978 0.94 h dati dosehu 50 17930 0.58 s deke kohode 74 23284 0.96 w zibe siharu 40 14388 0.34 x teri pasoni 10 3318 0.03 f mipi duroke 54 2120 0.32 v mone sanepe 38 3667 0.43 x duso nibuke 42 13625 0.78 n supe masopo 45 11877 0.09 w kuri hapuhu 42 21057 0.13 d sonu ketiho 53 5191 0.13 r mize sodobo 69 8300 0.4 m ripo kodani 37 21430 0.72 y soha patesu 2 28620 0 p sesi taredi 16 23095 0.83 k dumo puzeba 31 18523 0.18 x tuho niperu 76 4707 0.88 a bini tuzaru 44 27022 0.84 u zohu debide 84 25505 0.12 c riti bekaza 69 16407 0.99 u boku nudede 91 16951 0.68 x puse namuso 81 24351 0.03 n kuse tomodu 75 27943 0.63 g moze ridehu 15 8390 0.87 c nepe didoba 59 2560 0.82 u hade honako 53 4819 0.92 j nudi pikopi 70 29378 0.94 m susi bipidi 41 7303 0.74 r rote noruto 7 30652 0.6 f seba sezesa 80 18314 0.44 i reku dunehi 29 7750 0.26 u pena komuhi 60 2649 0 u tati zuhabo 89 19898 0.27 a ruto mihuko 91 2650 0.02 n duhu zuhera 97 22364 0.03 f zodu kinuki 60 3584 0.97 p meni rizibi 93 1750 0.66 c tudu hutihu 66 1192 0.1 n rama pokobu 16 30900 0.39 d nite horeha 60 13549 0.24 f tohe kukato 92 25939 0.73 o nuse hemoko 17 13463 0.08 y dore hetoba 90 7287 0.55 y hini dihima 46 5660 0.9 k pido kozona 22 19143 0.73 g tase zukobi 20 26248 0.09 i dezu sobonu 77 14122 0.37 f rune ninezu 85 6589 0.6 j daha meroho 11 765 0.44 e munu rosumi 61 20010 0.23 g zehi betusu 19 15377 0.46 p rodi putasa 21 15818 0.24 d hibu kusune 81 26940 0.25 w riso napume 44 28895 0.74 t heni rozazo 14 26662 0.77 s miti nebene 24 31268 0.92 n donu hununi 57 7738 0.76 x ramo kukida 90 21534 0.53 x bonu behaha 25 3608 0.61 u rihe kitima 34 443 0.97 p piba kenuna 20 7800 0.52 n masu bopopa 38 19074 0.18 g pomu samika 81 18326 0.76 r mana zizotu 14 23584 0.22 w kizu rikuma 99 19771 0.77 t haze punupi 62 27656 0.66 q tete zehohu 33 17267 0.92 f pane robeda 35 1140 0.36 l zike henoza 96 12850 0.71 k bazi neneka 91 15530 0.34 k hira zizezi 80 17886 0.68 h ruma pudoro 26 18395 0.55 g muni keduha 27 6021 0.87 t bepu nasode 86 27518 0.18 w zoba kanahu 28 9477 0.64 u mobe hitodu 88 18468 0.97 y kiki konaho 32 19542 0.59 c sato sapuse 57 31556 0.86 t teta bizuda 84 1328 0.88 c benu nipuno 87 2233 0.82 w donu tazezo 96 10450 0.83 g maru nesiza 1 29243 0.8 b kira bapasa 6 3653 0.54 i kozu rusito 37 8598 0.21 k saka deride 92 13253 0.58 q dunu kikeho 69 10205 0.36 b zipi nesede 38 8047 0.59 a badi zodito 60 11022 0.38 r base donoke 63 7985 0.78 j hiti mesame 38 2640 0.15 h pedi toreti 62 9505 0.67 n pozo bemuni 17 8112 0.96 u pitu nidodi 99 5927 0.18 m huda zikisa 62 22191 0.97 s sozi nikese 82 15128 0.95 o pimu ruredo 79 1807 0.15 z topi mebasu 41 16360 0.17 r zimu ramutu 31 31508 0 x petu takoha 98 656 0.51 g dona padeze 12 19601 0.88 m rede kupoki 29 25404 0.98 a zezu tokeso 9 15966 0.65 i kude zadamo 44 30988 0.39 y kapo mahida 42 22099 0.12 f zada rihohe 90 31083 0.69 k noma nunuri 48 29433 0.91 d ziri dobika 31 11737 0.65 x dozu henohe 99 643 0.36 u baba tuheno 59 31596 0.09 q puzu suhope 98 17186 0.44 c doma homazo 0 31767 0.78 q rano nutidu 28 14230 0.96 e zite nezumi 87 7210 0.66 e bare dohudo 19 12503 0.26 d nope ronare 66 2674 0.75 x kado zodote 60 15600 0.5 t rohi dohehi 77 29303 0.55 u dehe dinupi 96 3219 0.41 l hame hizodi 65 29120 0.7 f ture nemahi 86 17950 0.35 t beru natumo 0 15374 0.51 h hupu zinubu 39 27058 0.92 n kine tepano 83 25490 0.41 q zizo bemudo 1 11738 0.17 l riku pekesu 13 31789 0.94 u zike takibo 58 30812 0.04 e semu sitibo 16 22938 0.14 s ribu sahube 22 26608 0.06 c hina bukode 36 27514 0.27 m seku pipeto 28 8466 0.86 a rene hesome 91 2714 0.81 h piko modiza 16 22147 0.42 d suhe panano 28 31845 0.18 b suku radite 5 23238 0.61 h muko sopeto 14 15320 0.56 b soma zonubu 90 174 0.06 h ripa tikuta 87 6110 0.59 k peki zedazi 3 22103 0.3 y kupi korida 92 29104 0.51 m pipu toputa 37 18089 0.94 v pase tesuza 8 13730 0.92 a zaha romuti 33 9339 0.51 q dope mehuhi 32 13894 0.82 e zupu kemazu 9 29317 0 p miza rabobo 85 2407 0.4 n kihi menade 9 9870 0.41 c boku bokumu 21 26 0.27 s poru pedoba 63 21980 0.99 h behi dunuzu 90 6051 0.55 c kode puhoka 91 9966 0.85 a dazo rahumi 77 23630 0.41 e nate munudi 21 8218 0.94 c nedi topuku 75 31060 0.26 b noni suroti 13 28254 0.5 l sika hemesi 10 25555 0.19 v kesi kakuzo 98 22707 0.14 j huki nunizo 64 6533 0.67 c kobi ratori 75 2310 0.17 u haha munina 95 30742 0.86 y pizo runune 39 14963 0.61 f roti zinuba 50 17876 0.67 u zosi zomere 27 4973 0.52 f hehu damemu 73 6944 0.57 p hebu bupota 90 10646 0.31 e tisa rezibe 63 2872 0.55 q hato subato 20 22075 0.18 u zobu perize 3 29135 0.48 z mima rekuma 71 30853 0.02 f duze zirumu 69 28429 0.09 q pepe butodi 28 20622 0.62 u boko nunehu 54 7216 0.88 r napi moduno 74 7187 0.35 w redi kupunu 66 5138 0.99 j duha homami 6 21760 0.86 y sido nahibe 7 13715 0.38 m topo matiho 90 18373 0.42 c diti suhami 43 4465 0.52 k bizu marona 47 15989 0.25 z tusa danama 77 15401 0.77 a bose kenura 54 17193 0.3 l piri sekahu 71 364 0.95 j rosi nimeba 14 25602 0.98 h tuko mamupa 73 8523 0.95 g zope mudeto 99 12886 0.69 c kuho tepepu 88 13745 0.7 r dori mibiza 81 23995 0.34 b duso buruda 34 22517 0.33 i beba razude 16 15701 0.62 b raru dotibi 97 18121 0.53 q napi berozi 43 26006 0.94 o nunu nokezu 11 7350 0.64 d ruki kimabu 92 16068 0.41 s tipa henetu 84 19508 0.93 r ronu musabi 78 12750 0.48 w zasi tepete 19 29193 0.1 z bena koseta 18 23852 0.12 h nane hozuzo 38 23389 0.84 u sete nuboka 99 19469 0.28 m riba dizode 34 8649 0.69 x tohi kimupe 71 18658 0.13 r huku razesa 62 9938 0.51 a taza kesuza 44 5834 0.54 t zuma kubuhu 93 22689 0.96 t hozi kakada 33 16345 0.88 k mida mepede 32 3076 0.25 l siza tuhade 20 11660 0.24 y senu danono 39 143 0.76 k bama zosumo 5 4033 0.32 l hosu behoso 22 27220 0.07 i kado nokodo 47 22365 0.31 j rusu beneko 9 9194 0.91 q hobu diditi 37 23616 0.79 f muka morumu 41 17984 0.43 q roru niduno 73 18144 0.22 r dake boraka 62 18403 0.65 q kahi tutuho 27 26708 0.3 y maba nazoko 22 123 0.07 m sinu retozo 40 31328 0.44 a mobo sotabo 76 30492 0.07 a dako sibari 50 21428 0.76 c nuzo musere 79 28537 0.24 r nose nanadi 54 25772 0.24 q haru bupena 52 12472 0.43 d hose pisido 40 406 0.99 u rone hurobo 52 4680 0.08 j node nodana 40 4977 0.89 m dedo kutamu 43 16725 0.29 q bape sipuho 47 7833 0.25 l zasu huhehu 0 10365 0.28 q redi sunako 41 21706 0.32 h ziba pabora 23 21923 0.45 v hute turone 51 20778 0.99 t behi pobaso 97 28110 0.12 o zubi dopapa 7 6571 0.74 m diso piraru 83 13783 0.55 x mini kohihi 79 28384 0.65 d bodo tubahu 20 2767 0.46 m hena temozi 18 20400 0.9 n tiha dakoko 74 686 0.92 f tuti nodibi 75 10731 0.78 a tupu kemora 25 791 0.72 u tamo ridinu 76 17576 0.36 w sudu nebiza 46 19886 0.8 m dama surabi 24 9038 0.67 s tame tazase 59 24421 0.5 x sebi bokepo 72 17067 0.24 d sohu bisaki 55 27518 0.1 q mata suduri 33 30338 0.09 b sepi dezunu 64 10599 0.11 e rihu dutapi 97 6917 0.17 b tibi danoho 8 3337 0.51 v topo robazi 83 22125 0.99 g taza pehapo 57 23530 0.46 e pidu sahepa 57 25738 0.26 x heko runuda 65 25344 0.89 p bira mirare 50 14035 0.72 j mura niduni 35 6294 0.66 u hehi bosate 42 28536 0.01 p nusa rodito 3 26420 0.4 t huno kotore 15 23722 0.85 x pere detobe 14 9807 0.25 b deke bemata 28 30545 0.74 k soto sedipo 20 2342 0.26 f redu noruho 74 8649 0.2 k diro bisahu 3 7274 0.69 y hibu rukati 75 20719 0.84 l hize ninizi 81 29990 0.12 x zoko hopato 49 12482 0.93 k tomu nadoho 1 13617 0.37 v sipu zatoni 32 19652 0.11 q dibe punosu 36 7659 0.17 i zibi humuki 97 28101 0.33 j tihi nuruha 11 28273 0.13 a bado rinabe 90 9043 0.58 x bini daride 80 28797 0.65 r meka nemudu 85 17385 0.37 l kisa detedi 8 3713 0.31 n dite sosatu 80 6185 0.47 l miku nimisa 42 29289 0.54 h tupu rahoto 4 9036 0.44 r kepa tozeme 99 26457 0.07 v nasu purenu 69 14845 0.63 y teda notero 39 9850 0.55 y kami zumohi 12 8961 0.68 g beno ripoku 57 5937 0.25 x raho dumeta 64 19722 0.52 w tizu mibesu 38 8820 0.39 v kune nizisa 42 29881 0.08 a kiki modote 56 29617 0.23 h nibo tukipe 68 2205 0.28 u rini dikure 41 7844 0.1 e tita nikuze 54 14692 0.3 q pida memezi 87 31095 0.11 q mami darape 4 13902 0.08 u padu nateko 31 19823 0.25 p zaro buresa 27 9169 0.47 i nuhi hasara 11 28381 0.49 q nopu kitena 26 7929 0.41 j doke zudime 3 2077 0.61 a buho kunisu 85 6636 0.43 q buzi nasudi 37 13560 0.87 s hasu mikuto 94 3900 0.51 q puni sakabi 1 9014 0.17 e tuke butopa 2 8247 0.64 a hupa neheka 92 17153 0.88 p noka harebi 20 17032 0.09 c pusi zakupe 38 16263 0.29 q kema bizome 73 15962 0.27 f mado tomuzu 92 9920 0.46 v dise nikona 65 1527 0.01 y sire tohohe 0 1510 0.47 j nosa ziraso 88 7309 0.33 n duka rotomu 2 21869 0.35 p tipu danose 76 30517 0.68 b kasa hepesa 89 15315 0.48 u kiki kabemu 77 11767 0.74 q duha puhora 85 5788 0.1 c ruzi datobi 10 3859 0.65 s peni nusodo 37 25116 0.07 u naho nureta 10 12707 0.38 a pase nureki 6 19789 0.72 k hude tazino 46 2357 0.4 a bete sohiti 90 20337 0.51 w tuta kikasa 54 25460 0.79 w notu bibeme 1 18893 0.8 d hitu tizedo 19 10929 0.93 x piro tamusu 79 13412 0.2 i budu kubina 47 23997 0.5 x bita bizoho 58 3604 0.99 o suri baduno 20 1420 0.14 o beko nidehi 43 12866 0.47 n bozi ziridu 4 13354 0.63 i nemi dusuro 27 26387 0.62 i beha kizata 74 11168 0.32 s budi mediha 17 20264 0.87 x tora nukoso 45 13413 0.1 b heho hukeme 6 23612 0.63 p zopa sumodu 37 781 0.82 j hobo zehiha 5 28529 0.65 h ripu ruropa 82 28489 0.48 u bebi puhetu 31 26486 0.67 b tose tepemu 96 19990 0.49 j hani putume 6 7965 0.66 p tozi mohapa 19 28216 0.19 p zodi huhuho 88 11979 0.48 t bomo beteri 79 2228 0.95 p poti disaru 9 3917 0.52 q mepi hipipu 65 19086 0.47 m tepo bipezi 4 1666 0.17 y some zisude 75 13149 0.46 l bane sasuho 48 26257 0.95 y bati hazami 83 21469 0.45 k mera tomasi 7 6279 0.31 p sozu bazamu 87 11646 0.62 q pono dupeka 76 24095 0.32 c dite daroha 25 9907 0.31 r suka puzata 99 30461 0.56 l mabi sodohu 32 3252 0.08 z noko mehuni 92 19642 0.33 n ketu duhamu 21 29876 0.36 w pute domine 39 3467 0.05 z puzi zurope 76 21091 0.29 w kudu naboze 3 1951 0.17 u kebo raberu 22 24410 0.52 r zeza rupiso 32 12157 0.31 a biro ratudi 15 13644 0.14 r heto musesu 41 18598 0.94 c tuhu dokane 45 10326 0.52 q soka bebasu 44 18413 0.76 w pupa dokazi 60 8421 0.16 o mure motude 26 22504 0.56 g kuno zohiro 76 6515 0.95 e hima zenome 16 19015 0.31 s sumi supizu 58 9322 0 b kode bororu 2 29978 0.81 s hude kozoke 94 17938 0.11 a buze sedasa 32 15048 0.34 k tano tekoso 70 11108 0.06 f dipa tatanu 87 28145 0.28 f tani monadu 85 10296 0.84 b zepa senosi 64 8615 0.53 t nihu detina 74 17678 0.44 q mizi nozite 82 10629 0.8 g buku hitime 90 4429 0.57 u dika kopapu 18 26232 0.82 c zebo nisuhu 45 4123 0.28 n pisa bazohe 84 27938 0.29 m zezo damito 54 17023 0.59 l kito bikuzi 83 28439 0.3 j naba mesani 46 27820 0.87 i tode zihuru 72 27536 0.9 i meka rumeho 75 25443 0.82 z hiki sokipi 62 28707 0.21 o meda potiri 38 8294 0.74 f reho kumuto 27 19670 0.43 j peso nimehi 80 12865 0.47 s sode mekone 1 5901 0.89 m himo surema 73 4978 0.78 r nito narubi 45 9634 0.84 f deme rinoha 86 14585 0.02 b nihu rezobo 52 31320 0.97 q robu hasuta 71 29529 0.27 s mise bikima 47 28267 0.7 q riru kurute 19 26176 0.25 h tuni zekusu 13 29751 0.01 o mehu hedeme 47 28309 0.12 v meda hireda 70 15049 0.28 z rare posose 85 2468 0.25 n hasa zoziho 46 7076 0.76 s depi doneha 21 17642 0.6 k memu monemi 92 6827 0.6 l mube dereru 99 2566 0.07 d muti harahe 88 2010 0.71 f kode sobedo 12 6924 0.85 m mepu rirenu 67 2979 0.94 w redo sitoku 52 19194 0.39 k mini mesihu 91 18445 0.36 r tira zahadi 85 20926 0.74 l pidi zesaki 66 10454 0.55 b titi mibura 24 10318 0.55 b nupu nitema 32 26865 0.45 m bepi nazazi 96 23384 0.25 n mizo tedira 39 25613 0.93 d moko tuduso 21 29206 0.64 i haha zanoke 43 16746 0.1 k kome rehidi 85 19528 0.1 h meha toreho 43 12568 0.89 j make dukihe 75 8361 0.1 y rasu zuhone 14 3330 0.12 z kaka kesobi 32 6352 0.06 m hezo numozo 33 8014 0.87 g paho nisoke 35 12980 0.35 z hipi soteka 92 21948 0.91 g bini rizude 40 2005 0.01 f tari hipomu 81 25786 0.79 b kene tuhiku 46 9052 0.23 n hepi zuhubi 80 5688 0.92 v zeso saduto 50 4246 0.25 f kude kupopo 26 11288 0.12 d zose pezuke 12 27656 0.53 x zopo noduke 56 21547 0.44 g datu zasebe 71 7943 0.75 g koke mekibe 50 17301 0.52 m tuhe bapake 14 29537 0.01 w pose tabibo 78 18106 0.22 k nate dubora 85 27823 0.67 d hami pamuni 27 13984 0.74 m zizu kosonu 24 22385 0.1 m mezu toteza 31 23333 0.06 w duke diroki 90 729 0.36 b sibi ziruzo 29 17979 0.86 f mipa mekamo 33 5757 0.96 o mado hakipi 59 24407 0.53 u kudi mumozo 86 672 0.18 o mibo bohuto 90 25123 0.53 u bipa birino 35 19213 0.76 n zebi buheho 62 9282 0.24 s nupa kebato 35 18274 0.5 y bado zokuzi 32 295 0.75 e kase tikato 58 29689 0.09 q nusi tetoda 95 22558 0.98 n kabe pitero 74 18941 0.85 u zide hukade 95 4522 0.08 e niti pakoku 84 17349 0.27 m repo duremi 47 12378 0.72 b kobe demike 39 13006 0.56 p ruda sataka 73 24581 0.57 c heho hirano 28 2368 0.08 z miho rukuza 22 21721 0.66 i setu sumusi 19 17360 0.88 z kama rakisi 57 25213 0.98 z zaru mozaso 31 5053 0.36 z mobi tihoze 37 2962 0.84 q husi zonepe 55 19271 0.57 a suta mebiba 39 29279 0.11 a nuni dazibu 48 26326 0.08 m nanu muzabu 91 24852 0.81 q sota bokeso 18 28681 0.34 h dide zadaka 4 26881 0.64 w teke kosaka 77 23050 0.69 n sepe kozemo 46 10092 0.65 g huka rakazo 26 19194 0.68 f pata samabu 26 8293 0.6 c neno hopode 32 31946 0.1 z hako seseto 32 10466 0.37 g moma kuzupi 32 3571 0.94 j tero dezisu 74 7483 0.63 a nunu raberu 54 12435 0.16 d zuko bunehi 73 25536 0.26 v rezu dunipo 22 13594 0.76 j dedu nodozu 15 25650 0.54 c dake nokuze 70 27946 0.67 g deho hehapu 10 30611 0.58 t hibu noriti 69 21908 0.99 p tema punize 36 29874 0.45 a zuba besedo 22 12176 0.45 p saku mapetu 12 10972 0.32 p rere mumeso 71 22599 0.11 k piza babusu 68 5719 0.98 r depe tisute 66 11009 0 o seno sukoku 60 589 0.46 h kihe hapidi 42 14779 0.24 i midi pekipu 50 18588 0.56 d meto nuzaze 11 29957 0.51 t nari posozi 9 2903 0.5 u musi zadubi 44 28065 0.2 p tobu dapape 89 11965 0.96 b zosi koseno 14 1475 0.99 b kome morasu 40 19802 0.09 h kaku bazosa 4 16012 0.31 z sope zebati 44 13787 0.25 f kahe kemisa 2 24644 0.94 h moka zuzidu 2 5093 0.02 q bata zanapo 36 1975 0.98 t dena todeti 34 24643 0.29 q tohe popado 11 12697 0.69 g zena dosaha 64 5652 0.14 m roro miruza 80 14304 0.96 y ripo nirada 6 451 0.26 s sozi repuho 96 7425 0.38 a puki tiseha 87 5979 0.99 k deze rinosi 72 22979 0.53 y soka ropimo 72 23914 0.8 r huni purato 81 2551 0.61 g rumo ruriki 82 29742 0.39 a tuku todoho 46 27714 0.46 j neta motuma 58 30591 0.83 h dipe zehisi 20 11748 0.4 q nabi pisupi 32 14778 0.92 r nitu torohu 79 29868 0.99 m susi hurehe 69 8856 0.95 s bosi zomuni 18 17975 0.15 c zabu kukuna 16 26218 0.79 o paho kurebi 2 17118 0.69 i poso nipuse 26 672 0.88 b dipe tazepa 83 23639 0.66 h sapa bozizo 65 6595 0.6 i busu nahizi 56 11067 0.45 b nedi pezoro 28 17942 0.34 q mizu perene 55 3958 0.93 m nepo misuka 46 7076 0.36 m tebu zobahu 38 8361 0.34 e saku dizihi 58 10398 0.54 m poho tehame 70 20776 0.19 k desa tiduti 32 10645 0.79 w beta kohede 58 6320 0.42 i roku heretu 66 9975 0.1 o dati sobeti 40 16024 0.76 z saru nuhazu 59 26111 0.65 v soka baziri 34 23854 0.57 w zanu diroru 50 16010 0.75 z tada nonumi 28 12993 0.76 v mozi zatado 89 8283 0.72 m bine pahado 7 10094 0.97 j diko zituso 8 23599 0.05 c mozi bahoko 25 11293 0.27 k roni rekesu 20 5519 0.09 q tamu rekita 1 15538 0.06 b kapu nakeso 18 17525 0.03 m huku dosapo 79 17009 0.11 u rima subezu 40 30806 0.52 d zaha dakete 66 16448 0.15 k zuru komutu 67 2100 0.07 v tune ripehe 80 10942 0.86 e mima monoro 62 23958 0.64 x pasi dezanu 95 17258 0.24 h nizu kahimu 68 27916 0.97 v bane sosiba 96 25688 0.59 k rero sahota 98 10697 0.15 h zemi zabipe 0 1376 0.67 v pozu zihedi 48 3648 0.03 p dedi kanume 17 16327 0.34 n mora zumida 11 13500 0.15 y moba zimase 98 18828 0.47 j suhu dokoni 26 7242 0.06 h dohu koraku 22 26511 0.9 l rira zosame 69 3212 0.22 x ruhi risepo 96 7044 0.48 l mumu danube 53 15451 0.51 b roti banome 58 13276 0.43 m hapu humana 27 18930 0.47 v rize dedute 4 25279 0.8 c hazu keboko 97 7834 0.62 l noze punepu 52 24897 0.37 c sada sadome 0 31334 0.86 z subu sasura 48 3821 0.43 c kire budera 28 8872 0.27 l dete zodiko 81 16251 0.89 b razo habeni 38 917 0.29 j kedu honahe 42 27057 0.84 x rotu botapa 11 18204 0.34 k pisa semuhe 40 1947 0.48 t kuni kezuka 60 4789 0.58 k pune kohobu 49 3016 0.14 r momo nomubi 31 11922 0.03 z heki zusoka 68 3634 0.36 w zaso hoziri 35 19797 0.68 q tuhu tepeba 43 24865 0.68 j dite basoha 54 23207 0.25 i ridu nunuza 88 20110 0.97 r mere sepape 76 10791 0.71 x taha disaku 54 9915 0.5 h habu pidemu 72 13624 0.54 e mozu zuhizu 50 10306 0.34 p pohu dunato 96 9458 0.05 c nepo humato 95 14329 0.57 s zedu nirebo 40 24408 0.84 c temu dotizi 14 31347 0.36 n kebo zotize 89 29107 0.14 l tobi kosiha 65 8786 0.16 k sehe zotata 86 21704 0.61 m tati deranu 94 3583 0.14 o rike sikizo 60 15047 0.36 c zona rababa 65 5222 0.14 h pehi damude 21 14524 0 f nepu derubi 52 11434 0.37 h hoba barite 49 20040 0.13 s rodi sadapu 98 13672 0.4 p zeho diruzo 12 24110 0.46 m duho huhasa 90 15324 0.75 x nasi dazoba 36 13653 0.06 w nosi nirara 88 26936 0.9 z tedi kazubu 55 8194 0.74 x muti rerote 89 1914 0.08 n meko rabipo 96 31626 0.95 u radi toputi 8 30340 0.48 z paho bahupo 96 26241 0.69 l dutu pupetu 29 15123 0.83 w dihu dameta 92 20039 0.53 h todu bazusu 58 3794 0.19 p hiku nokahe 67 2847 0.79 g hehu kekima 21 31892 0.09 z reno tizusu 55 15826 0.13 a nesi zorako 17 24113 0.68 p raha tirano 68 17768 0.91 h dema kedepo 71 30297 0.71 f zono putipa 96 25445 0.46 r kesi monota 88 9882 0.77 i meme midoba 36 11468 0.84 l hiso naneme 53 17032 0.89 i kohu miheze 20 22712 0.84 x deno dakahi 7 26856 0.42 i kase miboti 37 13150 0.6 k suka mesuzi 0 26783 0.07 a bosi mopude 33 23489 0.81 v boto pesaso 25 13065 0.1 z teha neturo 12 15448 0.81 i hozo pikezi 38 19231 0.04 n peto sehume 43 14404 0.82 y nitu kazite 50 11598 0.32 x rize zukase 2 5413 0.23 s tuki piheto 51 22781 0.37 g mopi razuto 52 30806 0.48 a pime topate 22 11848 0.66 a musa kuhuda 87 5706 0.76 p peho hizese 76 31901 0.12 p tena ropasu 75 1095 0.8 a dano batipe 30 16516 0.65 j kaza bepoda 6 31199 0.4 u zeku dokuzi 14 11772 0.74 v huhi titazu 26 28878 0.97 c nupa nadema 19 10401 0.36 h dupu kimibe 39 12629 0.5 d nira humodu 23 25538 0.46 y bunu samuzo 67 14777 0.96 c taka zosepi 3 9623 0.5 j niri sutesu 69 16192 0.63 c peku harora 81 5434 0 s zuza mareso 59 18070 0.4 z pubi pireko 85 10739 0.89 b piro tamime 82 10869 0.56 v pena kumese 88 4844 0.07 z hizu hupota 32 1943 0.17 p dumu simopa 16 26758 0.21 p dapa zinuka 50 23329 0.21 g koti zohide 3 22575 0.35 s hama mapapa 35 15145 0.32 j bepo setiko 81 20426 0.22 i dubu zubara 98 27567 0.96 p pura sotepu 62 6952 0.08 o dido pitebu 18 1344 0.79 v bupa botate 3 6478 0.2 h puko dubeti 83 2886 0.85 d dena rarupu 22 12830 0.05 v seru rudenu 33 10245 0 l mano susita 42 24152 0.23 r dera benesi 98 10161 0.95 e beno zedahe 55 26795 0.68 i tudi hekuhu 54 17933 0.52 l zusi nakota 14 17266 0.1 e misi kasaro 41 12579 0.5 a nede mereze 57 2654 0.72 d popo haheto 31 8769 0.02 h roru hitemu 4 30442 0.02 b meri notiki 68 4552 0.92 c meza ratiso 60 2936 0.65 b dumu dazote 79 1999 0.93 p rare mubohe 7 479 0.76 q moki tekura 97 6856 0.29 u bopi hoboru 77 16100 0.11 o hibe hopusu 58 30829 0.56 n bosi pedonu 77 15531 0.96 w mero kudezu 38 4435 0.86 n pore buribo 44 8112 0.57 k hupi nupape 70 13614 0.12 l pide setomo 74 28897 0.09 s kuzo nopopa 37 18287 0.38 q madi tukero 17 31685 0.97 c nadi zatima 72 17036 0.27 o puki metika 57 5375 0.72 t dami kosodu 44 15151 0.43 o kobu bikaku 41 18033 0.95 w sezu hozono 75 16487 0.35 j kope kodibo 73 5775 0.74 r dise detupa 97 27470 0.44 w kaso behazo 15 609 0.55 c konu sebobu 50 18557 0.2 c bati miburu 95 17430 0.02 m kene darimi 74 30639 0.88 g bire tasame 25 3955 0.69 r tapa badahu 30 5587 0.51 u kepi ziresu 75 4193 0.11 k nohi mahudu 96 11024 0.5 g rabo nehusu 90 9640 0.78 b nupo dupodi 51 8184 0.6 i neda nisobu 2 24544 0.84 j bopi dikeku 60 22385 0.36 e diti hanako 50 17250 0.6 p basa mobisi 83 27611 0 r peza dinero 76 14510 0.24 e deza roruta 97 14299 0.48 n hazi rupedi 40 25642 0.22 y suho bukihi 52 20102 0.15 o mapa didera 45 24352 0.58 d hoba zepobe 57 26773 0.36 d beti bideza 92 26025 0.62 h hine pezori 41 10069 0.88 c kone sipami 92 1284 0.19 p beni dapusu 95 3838 0.37 v mehu sihebo 99 23023 0.23 z dade pihadi 79 13735 0.58 u pepu huzoda 13 19496 0.04 n zosu samidu 1 19580 0.91 r tido batete 93 18614 0.24 n hane suzuki 41 8131 0.17 u zomu didazu 70 6339 0.51 m dine sopihi 93 6148 0.76 x mabe nopipi 44 16871 0.88 b rizu pazeri 3 12303 0.53 t dihu kodopu 98 22595 0.72 t mibi senehi 63 22197 0.51 l base pubuto 82 28912 0.69 l benu rezire 83 13039 0.85 a hopu zirese 76 23508 0.36 p seba zatari 74 22814 0.09 o nubu zodome 43 1623 0.6 u rare nupibe 70 31050 0.89 t pora zepomo 4 31336 0.44 o dudu ruhesu 38 19898 0.18 z runi dihure 71 12706 0.82 p kahe hodabe 89 31575 0.95 u dido rusuru 44 10372 0.13 f rupe duseda 32 4153 0.2 j kusu maripe 60 1368 0.43 f tize didihe 4 19750 0.93 d boto habezo 6 13150 0.13 j buzu zahosa 99 11710 0.7 y doda susomu 28 17490 0.22 n mona sarudo 83 12503 0.27 g diro zesidi 48 23433 0.89 a kero tamopi 11 17405 0.94 p zaru risibu 43 2792 0.02 k toku zumanu 6 21467 0.98 r mubi saboso 54 22212 0.65 d sare zabaru 3 2931 0.94 y dipo hidabo 29 31918 0.42 p kino muname 51 6642 0.87 p pipo rezezu 82 7253 0.93 a suri tatiki 7 24940 0.62 e hopo kusuha 58 30189 0.8 o dedu duzipa 21 24567 0.91 b sape ziseru 38 12184 0.45 e naso padotu 76 26275 0.54 y tedo zenini 91 4866 0.36 v nonu kekiza 55 7667 0.19 a kape pimabe 84 19551 0.89 v zero tuhibo 46 2019 0.6 z busu zadehi 49 13403 0.79 q bora duzizi 5 8971 0.06 z detu bitubo 52 19095 0.52 k sine dehadu 80 24207 0.64 r side pikope 11 25126 0.28 p badu sohume 46 22456 0.01 r dezi bunasi 98 29509 0.45 f reso sezumi 89 21344 0.97 x zota zumudo 56 29409 0.84 p rino parasi 34 12756 0.87 c heti maroro 20 7656 0.6 x sopi tiduta 76 30550 0.48 s peke zokube 32 12133 0.81 t suno niboha 5 26751 0.22 d huzo tunoni 87 21559 0.38 a pipi henamu 33 11819 0.75 v dane dukenu 55 9850 0.59 p mebu kudihu 86 956 0.92 k riko mirepo 68 14576 0.63 v bahi rutoke 86 3516 0.19 i zite dokobi 29 13053 0.51 i miku tazota 96 9833 0.76 e meze midonu 53 28628 0.19 l nehi kakope 76 9049 0.02 i tose makeko 73 20271 0.32 e nomu kebodi 91 16287 0.07 e nuba dopoha 66 3637 0.81 j buba buhemi 52 15406 0.82 g turi bamapi 39 31975 0.18 d nipi humupi 65 11445 0.49 l nopi husohi 3 10989 0.91 m sadi zidoke 77 3052 0.62 o hiza rinira 21 23718 0.57 b tuti ranira 18 8528 0.7 u buha mitomu 18 11958 0.83 p zoba kasapa 45 25840 0.13 b rasa zoheti 50 30529 0.6 t doni nepozu 92 3121 0.17 h ruhe sapuso 81 15427 0.74 i beze pusadi 83 5894 0.39 q pati sadimu 15 311 0.88 n baso maneku 20 5006 0.93 e riso rokosa 69 1988 0.66 a zibo zisunu 35 852 0.94 z kete minezu 64 15180 0.38 x kusa deduta 27 26406 0.68 j haze dikasu 71 28777 0.77 y kobi rinohe 10 4878 0.98 x mere tahapo 91 30804 0.1 p tira topire 94 1646 0.18 j rezi surope 48 21282 0.76 g rapo ninete 24 16092 0.84 l bosu kobuti 79 19403 0.23 x netu ruheri 59 20977 0.86 b mako rukohu 58 31351 0.02 f toro bubuto 81 15701 0.17 z tazi tekino 11 17766 0.1 o kike dumezo 7 5540 0.72 j huhe pimuti 90 9628 0.41 y suna zusaru 58 4734 0.18 y pizi hesahu 59 19723 0.96 b subu memaze 30 15961 0.18 w hodi hobiza 0 8942 0.51 q musa mibaza 47 16818 0.97 f buna ritomi 82 26046 0.42 l depi naputa 33 16413 0.28 d hoba punopu 52 18736 0.13 y paki nikizu 56 5509 0.28 t kusi budune 25 157 0.73 n tera sudati 92 24194 0.53 v rani pepasa 79 14123 0.56 w peme rosupa 90 21225 0.85 t sabi zarupe 95 16087 0.97 d zuru nazepe 38 9144 0.2 a napi pihuhi 57 11126 0.27 s dero nanode 31 14199 0.86 e tadu mamoke 42 17032 0.14 e horo rehero 77 4193 0.03 z bano tetima 36 9182 0.43 o kope nuzeba 85 14740 0.22 q noke kopotu 36 28622 0.32 m kiza takoti 13 17638 0.72 r rihi rukepu 82 7240 0.9 a duru bebozi 11 10598 0.36 q naho mareko 88 11527 0.79 u rimi soboku 61 13222 0.39 f sede tepibe 91 23255 0.69 l riha zeposu 56 2453 0.88 d daki zihuzi 49 30730 0.21 u penu murosi 11 10291 0.3 g hasi zamuda 18 20004 0.78 n tezu soduzi 36 9423 0.18 e didu munako 42 31789 0.91 l bemo bazete 77 295 0.8 b zuho bebidi 99 21482 0.88 m zare hepemi 66 11238 0.26 q sono zetido 80 481 0.04 i zite zireke 22 15046 0.65 o bini heteni 60 22349 0.62 g binu huzubo 59 16127 0.32 t hiro punoda 79 17820 0.95 f moda zamubu 86 19102 0.62 y doti simudo 23 28789 0.56 m duho somozu 76 23020 0.39 t hepo hibumi 54 12825 0.45 p heru humopi 33 28808 0.56 v bese zehuzi 81 12687 0.29 v ripi metuka 14 383 0.26 d heru purene 37 6536 0.22 r depa tideba 44 12160 0.74 n seha zazeki 44 18843 0.02 p kisa hanuze 38 23019 0.34 v hako kezuhe 20 27778 0.21 z muha mumuka 17 9963 0.66 i ripa mosaro 78 10295 0.88 y pade mubaso 21 17709 0.28 x dura keseni 13 18105 0.76 o naho popika 99 8917 0.87 g meri depato 95 14852 0.03 l pize sunoho 5 17685 0.62 t kuru basaku 34 14006 0.54 f binu tanasu 0 2446 0.95 h pini petuhe 52 4189 0.32 v tido burazo 95 18482 0.09 y tihi pamoba 71 22549 0.56 m tasi hapepa 48 10987 0.95 q kohe bukude 30 27696 0.6 e rona parebu 60 21336 0.25 d bipi soriti 75 13364 0.41 t soni bomabo 8 25947 0.79 i biko kodaso 64 6015 0.83 f dibi sibase 85 18211 0.44 k rihe botiku 12 28410 0.34 h puka hasosi 69 20553 0.72 m diba botoni 87 8739 0.65 o tene sunosu 60 9552 0.14 j tebi mekako 96 8691 0.02 e zotu zesune 2 28388 0.13 z dapi himupo 39 28987 0.6 p zitu nadaro 16 29857 0.25 p pako borora 33 28230 0.03 i diki roreha 70 18429 0.97 x dune tukaka 36 19831 0.22 m hoba zibada 54 9376 0.95 x senu kibuhi 41 21146 0.18 v boke nebupi 2 28037 0.04 t dode torosu 78 24633 0.22 j muha dukasi 33 8110 0.42 j pido soraki 72 11429 0.72 b kore kidihi 28 12899 0.14 r kero kapeha 33 23872 0.16 i ribe zebeku 67 23380 0.48 q zehi bepuse 58 3785 0.52 i besi rebahe 47 10527 0.4 z rade zibapo 32 26332 0.87 b piko bikipo 96 15595 0.47 p bibo mudini 14 6659 0.54 m behu pekita 88 10531 0.11 g kado nomaka 91 15971 0.25 d saba tedotu 4 19508 0.19 j popi modape 36 24389 0.12 d mapa tineki 87 16947 0.37 n rike tatero 4 155 0.36 n noke rudisa 34 29106 0.03 o taki mumesi 68 31853 0.22 x kedo ridoba 50 18868 0.01 n mini bezude 33 16707 0.24 m kiki motodo 27 24684 0.36 m pahi momiba 12 12475 0.39 s mebo kopuna 12 3469 0.72 e sute zuzohu 12 17934 0.05 t tase kusaze 81 2147 0.01 k suhi namebi 29 8331 0.46 m motu hobete 50 30893 0.67 e sume ranoze 93 14005 0.77 b mimo sedusi 45 13332 0.34 x hamu hubire 31 7866 0.3 s hubi punihu 74 8430 0.13 f neda batuti 55 5938 0.65 b side mubemo 22 5840 0.89 p pisu dizini 36 8069 0.43 x hada dakuhi 9 25302 0.64 o mehe sanuhi 26 2899 0.46 z zohi niredu 44 29429 0.86 c rehi rasobu 28 13013 0.26 r nupe pedori 65 27756 0.13 f nade hepoku 34 11331 0.26 b roho boruso 27 6993 0.14 w behi tareta 38 6043 0.24 j keta zinuku 34 21837 0.48 c sezu duhoti 20 4713 0.8 d nasa dakamu 59 16769 0.83 z pepu pisasa 60 3527 0.78 i mipa huzisu 75 18282 0.99 w rato hetoho 14 31671 0.09 m rebe kumoda 21 9779 0.74 b ketu bebero 11 20796 0.15 r hohi repebo 39 21380 0.1 e kidu hezepe 55 4037 0.73 t mika rorunu 95 31887 0.12 v bima sosoda 17 23438 0.67 p sibo rodubo 80 17827 0.92 h hida kodanu 66 10301 0.84 u biro zadepi 96 31399 0.44 l teza tobasa 19 30474 0.4 x tuzo denumi 29 15772 0.85 m kise tobuzu 81 26452 0.86 s buhe nenopo 88 25257 0.94 q hati hezimo 93 4736 0.67 r zepu matupe 12 12676 0.79 e pena zitimi 38 24048 0.74 x zopi tukaba 16 19135 0.04 k rane toranu 62 27883 0.76 b naho hosisi 9 31289 0.75 d kepi nibedu 84 8327 0 z deri tuzemi 3 29391 0.69 w tira pomoda 88 26067 0.44 x bobi mamipo 37 16752 0.53 p pura henima 68 3122 0.98 h huza monihi 31 14404 0.26 e zozi sebupu 43 5427 0.69 k dahe maboze 40 9344 0.59 u deho hunome 95 15585 0.79 r dotu zaneba 72 25961 0.8 g tako hotazi 54 24433 0.45 f ribo tatozo 44 10070 0.71 u ziza marehi 79 19156 0.09 a nebi zudaba 99 4687 0.76 h kepa bipeho 37 15103 0.73 r mema pubuni 53 4194 0.7 o tipo kutura 47 21780 0.14 s totu kubuze 24 21078 0.53 i donu pukupe 3 7829 0.96 v kara kosuti 63 26490 0.08 p mumo zutuke 37 29956 0.82 c kota zatoba 91 8078 0.87 f tete heharo 41 11589 0.12 v kamu rohiza 20 29448 0.11 r beza seribi 18 15063 0.22 m pani maradi 0 2445 0.93 l tasa zozazi 45 8918 0.62 y kazo zimuke 57 18387 0.45 s buze boteri 1 6072 0.64 a tuhe mezehe 46 28353 0.68 f betu dapori 53 1965 0.57 v mepa mukize 33 8644 0.65 y kome sihuba 98 9656 0.91 b seno ruduko 71 6236 0.84 h padu sobusi 26 13582 0.23 x seza tepono 13 15397 0.54 j tozo muhaso 73 7037 0.05 k mama dirako 5 7817 0.49 b sezo dunuru 2 31918 0.3 h sema hazoze 97 30935 0.18 b demi rosata 21 17417 0.3 n paru resube 63 28366 0.94 i sosi rimida 50 12678 0.25 l husa sirare 64 20321 0.39 o neke tesoda 84 29408 0.05 p niso sobira 16 20910 0.61 m kizi rekumi 41 26696 0.2 i nusu dutahu 73 22678 0.78 d duki basadi 16 15723 0.93 q kide ruzopu 30 15055 0.73 l nobu ridaze 47 830 0.53 f tuze nodehe 52 7764 0.64 p bese puraba 31 597 0.5 q mede rinima 3 13943 0.36 i nesa dezane 17 5101 0.63 f kazu butiha 37 22674 0.02 v soke tizume 33 18892 0.7 c tape bunubu 60 22739 0.68 i mize tosomi 76 1011 0.31 d pose pomare 60 31450 0.55 h dibi menire 23 6064 0.51 a nudu rozite 54 9466 0.43 u sate dunoke 55 13404 0.19 p zudi rasoto 98 12029 0.68 c hezo nasaro 42 1244 0.68 n meki mirimu 71 22788 0.07 d hehu nehino 98 24053 0.09 f beri dazomi 93 17478 0.87 o soka hurata 52 4969 0.64 i disu nipita 83 369 0.1 i tiha rikobe 65 26215 0.99 q tedu hozebo 50 532 0.53 b saka zirera 61 2977 0.89 g tisu pisido 86 20415 0.85 y meku tihunu 21 10020 0.41 e podi tadimu 5 17520 0.81 e dibo kepako 24 21769 0.86 i rupe tirazo 45 20196 0.02 b zihu mimeda 23 9908 0.76 r kodo petazi 29 18813 0.68 o bazi huhosi 8 19393 0.99 t here kotida 81 6539 0.06 z mohu zumahu 59 19634 0.42 i buka sitize 97 344 0.21 e zate dazobi 82 30825 0.51 a kopa zibome 65 1021 0.62 c zume nepiki 6 4085 0.27 s heza zumuku 30 1446 0.75 b tima dubuto 49 24882 0.54 w tibi kidube 60 14086 0.88 h sabo hazura 31 22771 0.66 u neza sibuse 89 8476 0.79 e kuti hubunu 79 5378 0.41 p bise koniri 9 223 0.3 j pezo todasa 53 29918 0.87 g poma kupade 83 15410 0.36 o mimu zoruku 74 12631 0.54 r teto poneri 47 13586 0.1 b rubu sumika 85 10330 0.81 o sede puniru 69 12751 0.67 k mero hekepa 20 4139 0.07 u domo hapana 71 1883 0.16 t nanu kidono 87 28015 0.4 a deta paneto 19 9943 0.51 y mone zikuza 98 14892 0.05 f zoma makata 68 17434 0.09 e dehi kerora 74 3019 0.15 v nebu sonepo 94 1054 0.8 g kumi rakize 66 1779 0.08 v hepe zisihi 20 2024 0.41 o rozu bopake 19 11921 0.74 t roka modoko 97 1892 0.23 x hono bumere 84 4615 0.54 i mubi rebume 82 31842 0.15 r tota sunehi 39 26408 0.07 m tuti sekoki 30 25551 0.89 p bake poduko 11 6385 0.87 e sehe sasapu 63 28829 0.25 q pabo pasode 76 11962 0.56 g mine nitipo 16 1648 0.73 u meza rezesu 35 3082 0.44 t heti tunete 75 10677 0.15 i mide sarubu 5 20262 0.41 k medu kutiku 89 16453 0.07 h mara tenutu 45 11762 0.9 h kupo timake 79 21566 0.64 k buzo tonimo 14 27377 0.84 w sura napodo 10 15635 0.14 u sane puzisu 17 11078 0.96 s tuka hirara 19 30936 0.21 l peku harere 19 6237 0.8 s miki sizobo 97 19285 0.26 e tadi kebiri 5 20851 0.04 a hase redesa 34 14888 0.04 l humu dezeke 41 25299 0.74 v niti barudi 66 1961 0.29 y suhi mekoha 35 31887 0.91 e sete rakisa 93 21106 0 b situ nudahu 40 16700 0.39 n piho ritodo 18 1703 0.94 d nise nubahe 20 24715 0.42 l rizo tubeme 50 13168 0.32 u pora dohera 23 26679 0.03 k paki sahune 17 20424 0.88 n ponu mekiba 1 4276 0.32 p buti rabina 57 7425 0.2 e nipo sehapi 54 20043 0.06 o toru rotuso 98 9141 0.32 s mobe pepemu 9 16156 0.13 o rozu zitiho 38 16686 0.1 k hobe dakame 69 23812 0.08 s ritu rurapo 32 5614 0.74 k rura kuzimu 82 3421 0.77 p topi dokidi 64 13575 0.97 y kedi resupe 55 9773 0.25 k poko biribi 75 31481 0.03 u rede pipome 33 19444 0.31 j ninu pomude 82 30423 0.44 l poki zumora 91 7481 0.47 n haza korema 71 18169 0.11 r hudu peruzu 49 23444 0.03 a dupe dedoru 1 30838 0.74 j kuro petasa 8 895 0.05 o hiza ruhate 24 953 0.54 t bome mesopo 36 7520 0.21 r nedi tasesu 71 26877 0.28 u suho zepeho 47 14403 0.05 a dado manazu 31 11608 0.43 z soko rihete 10 18242 0.55 o zeko dorepi 4 8407 0.08 b rehu hemimi 99 31154 0.78 c kebu kedine 69 24352 0.38 m nada tisoho 88 8715 0.59 y dodu dabome 42 25674 0.37 s suke babaro 72 26217 0.65 c boze barana 95 5445 0.25 b pepi pasizu 74 28256 0 i soso bahoto 93 5419 0.63 q hami hukibe 97 15718 0.81 b mazo birusi 24 29449 0.38 x muse ketidu 92 21418 0.74 b hoze dizuki 58 1135 0.61 l deba momezi 29 19095 0 n basu kasobe 60 31902 0.65 b riti nahine 97 330 0.16 j kapa tunabu 39 14428 0.02 i kedu busobi 12 10248 0.78 r zube kihebe 48 18956 0.09 o riru seharo 23 17273 0.79 u huso hakido 47 17083 0.27 l hibe rudezu 20 26476 0.31 g tora hurera 94 3991 0.16 b subo dirupo 17 15594 0.01 v supi pohaki 9 20807 0.9 w siki hobube 75 17259 0.72 v suma nahake 16 17082 0.25 l sozu berude 0 31954 0.76 m buba dosuha 86 21373 0.68 i teko hotesi 21 14643 0.94 n masa bebona 73 5570 0.25 a hure rohumu 53 24769 0.53 q buno dedesa 43 29865 0.73 g hida tubano 85 492 0.84 a huru ponuzi 37 8637 0.71 s pato mubemu 1 4025 0.71 g sonu rurune 78 9251 0.2 t sahe kobope 66 3113 0.3 g pisu susimu 8 24401 0.4 p zami sobuko 73 21015 0.07 d dipi nuroba 25 22772 0.63 m bedu nanoki 20 24303 0.86 r kazo bisopu 27 27557 0.74 e hoha motati 7 6057 0.45 w kene susima 14 29436 0.65 h bora kupehi 73 4527 0.51 x nimo tikemu 29 12973 0.07 d ziho nanibu 88 861 0.69 p bisi kateku 77 16239 0.5 c muhu mesopu 36 29016 0.71 t tone putuba 78 402 0.39 u masu patopo 83 12676 0.61 w kini karezu 63 31424 0.12 r kaba koneka 30 1759 0.42 w tahe pozesu 50 5996 0.6 r bomu zanuke 66 31195 0.81 g deza radada 50 16349 0.78 j tono mekoma 95 13682 0.34 d pemi bohopa 52 2725 0.76 i kuba zisunu 9 10170 0.48 c dutu kopisa 7 3000 0.63 k hipo samusu 95 18361 0.97 r pumu komupe 28 10130 0.75 m doba zesinu 28 7127 0.88 n zora bemuza 62 4264 0.4 g mise nabake 5 19283 0.44 m reko dipabo 13 13868 0.49 r pedu barotu 7 7211 0.8 b daku zikone 69 7464 0.62 x kenu dokado 10 26025 0.84 t dumi nubomi 35 3029 0.52 p kike radahe 4 12375 0.32 t sato tokosu 69 1822 0.6 n bini mubaha 66 3542 0.51 k datu zonohe 58 28601 0.98 s bono nahaze 27 24101 0.45 o rape mokono 94 10452 0.31 c maru sotabi 43 7865 0.13 c pehu hihomi 74 22872 0.39 s boru zozate 57 30159 0.27 r rura nosema 14 454 0.24 x moba bomebu 20 28784 0.4 v zihi darisu 70 24747 0.46 m zazi zibisu 71 10106 0.65 h ruze dipopu 2 13685 0.09 a zozu misupi 74 10372 0.19 b bama mubitu 42 23660 0.18 o tubo boziri 89 22789 0.7 q mebu katapu 43 27550 0.69 d sizu huzede 48 6512 0.4 y runo hedano 2 6600 0.78 e tiho suruti 81 31334 0.24 p buha bopamo 6 31178 0.49 q medi momeki 44 8086 0.1 h reru panade 72 15044 0.62 a modi nitusi 16 6113 0.94 t kiri komina 7 8260 0.86 z zuta bameko 67 18923 0.58 m sudo pihiho 66 25897 0.4 j nede haneke 9 14839 0.28 r nisa dukapo 96 20127 0.97 d more potabu 34 11006 0.22 a baka bedada 93 12666 0.46 o huso mamemu 67 16957 0.48 s sera tapahu 82 29411 0.64 u rira torohe 30 31862 0.24 u hoda budazu 1 9056 0.31 b tanu honahe 90 14871 0.58 m nudu sanime 53 19874 0.79 i mote nusazi 98 2615 0.88 e zomo karuzo 4 11573 0.07 t kiru bitubi 52 28941 0.13 f pudi nizeso 69 4612 0.87 x kopo nomemu 26 12549 0.04 g zihu mezehe 69 31767 0.79 w raso zizimo 70 9842 0.88 l pudi nomena 48 13400 0.34 o peme sekeda 48 18585 0.62 h peho tekizo 65 24246 0.03 l doho pidepo 15 6243 0.12 a muhu pupesa 15 8679 0.97 i zamo rihiza 54 10837 0.27 e sado duseba 26 24904 0.23 z rake bapabu 54 11158 0.12 u zusa semike 10 31913 0.88 i tuka zabame 96 3136 0.85 s resa hidena 83 13222 0.12 d beti tihibi 35 25477 0.71 f pepe nanune 56 10155 0.9 j zaze zarine 8 23027 0.82 t zoki suhere 75 19595 0.6 n hede rosabi 99 30806 0.84 o zeke mizaze 83 1169 0 d paru marena 7 5824 0.86 g hiso zepeko 8 18996 0.14 k dimi pedoti 35 3057 0.23 w masa diheku 3 25178 0.01 i rase busozi 19 19530 0.65 f nede hanone 56 28196 0.8 b sami kihepa 42 19409 0.43 h sata nazuma 61 16803 0.25 h sano doziza 87 5427 0.3 e baza hasihi 8 16685 0.35 o pamu nenipu 11 23976 0.2 d sezu nutodu 99 1746 0.46 s bomo tumiku 72 7524 0.92 t rupe timono 58 11461 0.03 g pine mibare 60 719 0.74 h duka tisuse 31 1051 0.35 t zuti nosibi 8 16950 0.24 p pure rohopi 26 15794 0.91 s sodo beroke 28 24790 0.27 l hedo donora 13 24236 0.47 v tite popazo 20 4931 0.07 j nusa biniti 52 23060 0.67 x poti pehine 24 27709 0.11 z meha kedoku 16 31620 0.38 b hita tetehi 31 14972 0.55 m nika tozuzu 21 29480 0.92 e heni resipi 15 20453 0.94 r tuze tarune 36 29133 0.16 a rire mupona 7 1841 0.54 u puta zadato 84 25121 0.38 e tuda zebupo 63 14185 0.33 p sisu zokiko 91 11990 0.96 x tute zezoko 70 10204 0.54 x kihu hapide 64 12630 0.22 v teba kusuhu 77 21421 0.58 q bati nunato 64 15068 0.95 u datu bosune 60 17295 0.05 c hute mipaso 24 13218 0.64 u ruzi hakani 35 16201 0.34 n kizu dutose 72 12131 0.94 q huno zimopa 69 19478 0.76 y bupo habaso 82 12060 0.6 q bapu katune 70 28452 0.12 s nuro zasuka 52 13904 0.35 o deki semuro 20 12037 0.47 s nabu ruheze 30 26711 0.31 k siku batoma 47 26340 0.66 j hise zasedu 73 18826 0.79 r hipi sirito 34 16753 0.76 h nahi duzemu 30 9191 0.61 j peno zihapi 34 5300 0.57 p zusa tukaka 68 25451 0.19 z sezo sazoti 38 6400 0.09 y ruho dinape 12 31467 0.04 y nehu tedunu 89 16974 0.48 b pise butehi 81 11951 0.47 n hota temumo 42 2170 0.45 t ruba kihihu 35 11333 0.12 s sehi zurisa 48 16782 0.45 t dika bobesi 21 3439 0.02 j sidu bekiha 25 13704 0.75 k munu tunuku 58 15170 0.3 n sori harubo 35 19707 0.04 a duho ramitu 18 23464 0.99 v nati sinuhe 52 3570 0.18 o niku baratu 32 15893 0.46 b teti dapira 71 23862 0.92 b todi pineko 41 22274 0.06 i hasa monaso 7 7494 0.92 j tete duputa 21 14374 0.37 b susu butite 42 13717 0.64 d zame benuda 1 1 0.6 j hezu hipimo 14 2036 0.35 f zuta hezudi 39 24873 0.8 j kazo dorini 72 27335 0.76 b pize rekobu 93 22 0.94 s zuti nopiza 37 5785 0.94 i miri kukihe 47 6895 0.46 j duka duputi 78 21202 0.97 p kore hosedu 94 1260 0.7 g mina muhehu 53 24025 0.18 c tomu naripi 15 6163 0.6 b susu surita 36 25170 0.05 c sisu bezanu 7 20745 0.12 w nazi bomuha 24 7017 0.33 m tipu busiki 67 17139 0.62 a tude rikeki 22 27787 0.81 w behe zosabo 86 15397 0.5 y dara nanisu 4 2018 0.75 m kado kumize 82 16495 0.53 a tibu baseke 84 24461 0.48 w bube hibuso 63 9652 0.76 a taze huhusi 61 19077 0.11 n hoba merahe 90 30324 0.45 z nazo himika 72 15717 0.22 x besu zudomi 97 15687 0.28 t keno ditepa 69 11451 0.71 y teke remata 41 24423 0.4 s rara hodahu 54 26315 0.24 a batu pepusu 78 20724 0.15 o bari medame 70 20345 0.17 u sude metesu 87 13770 0.7 l sozi mabehi 83 11088 0.96 b zomu kiboko 20 27000 0.52 p kiza takasu 52 18745 0.76 f hipi manuzu 40 689 0.02 z zika sopuka 8 17496 0.24 w meha zodomu 64 17316 0.12 v sike busuhi 29 11911 0.45 f bunu disuso 53 31828 0.95 z hunu kenazi 41 12265 0.34 c muru runubi 59 26436 0.16 i huta numemu 67 3713 0.02 v rebu bihedu 14 11126 0.04 s muke hehota 22 10404 0.28 z pabo bitosi 45 10670 0.74 p zaku bakaku 0 26796 0.42 b mudu kozuka 37 18786 0.46 c bori kapeta 6 31587 0 p tebu rudoza 11 12671 0.64 b karo zizuno 9 18439 0.07 w muhi kinopu 35 20201 0.13 g zeso rodeno 24 2152 0.12 k tezi tubeku 85 10112 0.44 n zota zodoze 63 18358 0.55 j buha kokimu 85 16569 0.57 q mina zepaha 55 31674 0.4 i nene hetuto 85 7533 0.09 m deze kunoru 3 4406 0.57 l nomu mikete 98 20041 0.76 u kide hipozu 90 21241 0.93 x kike netadi 86 7321 0.77 c dima sekozu 1 7241 0.82 m kedi koripi 84 11084 0.81 q paro rapaha 73 14797 0.11 h rame kukupu 45 8809 0.04 t zohi konako 66 25496 0.93 d hedu nabese 51 11158 0.47 t kibe ponodu 78 13289 0.48 v sazi nazade 47 16500 0.41 o dera masinu 11 24483 0.69 w nino zapohi 32 13987 0.3 q bomu topire 98 11964 0.14 p mita badubu 35 18240 0.67 f biro mohobe 86 26228 0.62 f bipe kosope 39 23112 0.94 h timu bapake 34 2353 0.74 b kezu bidido 7 15535 0.6 l zutu ketutu 23 16679 0.11 u heka redimi 74 16032 0.46 j kobi sutapi 2 31328 0.22 v pohe dubono 43 16929 0.56 o dahe pirehe 81 28625 0.38 g moti puhazo 50 30730 0.61 g sopi sisepe 36 22874 0.52 q bemu hedoso 21 11117 0.06 t kuzu kumozo 67 23365 0.54 f hode tenere 65 4654 0.9 a ruda nasaha 82 21074 0.2 n tope hireso 48 17171 0.59 y bama dunosa 42 15150 0.5 e bize tehebo 95 7877 0.12 v nuhe misero 69 20972 0.77 j bore masebi 38 16910 0.47 p dubo sabara 8 26030 0.96 p doro zineme 18 15793 0.96 k sipu deduta 56 22687 0.07 h haha subemu 88 25003 0.74 s zupa tadazu 92 26616 0.35 f heti nekate 45 12212 0.09 l tiza kazape 53 25311 0.28 g zano desize 71 4057 0.32 e manu zobiho 88 28856 0.64 l poka sarate 9 4515 0.04 h zute pemime 56 2805 0.03 u nupo pomibu 14 14868 0.65 l tehu sopedo 77 27100 0.11 z muku henena 56 10118 0.47 r rosi dumiko 29 5795 0.16 y rubu naruhu 18 20459 0.44 p meru rubita 60 11035 0.08 k nopi kodezi 34 12218 0.17 l riru rezipi 81 14404 0.31 z tupu tanato 89 23362 0.25 z hopa mihobu 48 27986 0.94 c susi kubaro 44 12742 0.91 a kuku ketupu 7 24661 0.05 d nezi danuhi 38 6654 0.69 s sabu nuberu 15 22602 0.25 w tada rusuhi 2 13462 0.31 s tore konori 63 27262 0.26 v boni pipupu 18 7111 0.56 m zida temema 7 17196 0.86 s haso ritenu 43 167 0.44 y resu rizehi 9 2541 0.43 g pizu tonota 26 19044 0.53 b data korosi 75 7318 0.71 h sabo nokidu 45 14079 0.42 y zido tapudi 41 16225 0.47 w ruha zahonu 17 16393 0.55 h metu dikedu 10 11340 0.57 v kebu budepo 69 7739 0.84 o tihu bobuko 22 19621 0.21 k sibe sorobe 78 23240 0.34 d kesi ribepo 26 25406 0.86 o hazi sapozi 19 14328 0.8 j habi nahaze 67 11472 0.85 n sako bediku 85 27494 0.5 y dehe sedusi 0 72 0.48 z seke nukeze 66 31070 0.41 y maho patapa 40 16039 0.79 d koho hetihu 25 16242 0.86 b renu butazi 78 29182 0.32 x dade bidabe 73 413 0.97 w diko sosusu 16 9356 0.5 x topo momize 96 9387 0.01 g sapu bibudi 49 29813 0.04 u koma damemu 35 3173 0.14 q doka zibusu 41 29775 0.41 t zito pudiba 84 26155 0.14 u kepa rinepi 45 10064 0.88 s daha nebadu 20 19361 0.23 a kese kineri 88 27551 0.95 s hetu mozapo 50 25810 0.5 z rasi ropobo 81 6932 0.91 b bezi memumu 25 22370 0.84 x dutu hurune 60 9155 0.85 x ruto zizupu 25 30527 0.95 r rino duredo 7 6114 0.07 o kepu putiku 34 21678 0.39 h zihu zodoru 51 30478 0.73 h soka dozodu 58 11133 0.62 p poma zopepi 89 5424 0.68 g hipa sepohu 89 99 0.2 y miru maneka 13 339 0.77 h dopu retuhe 70 17571 0.31 i daho memiti 72 30941 0.63 d boho motuhu 25 29907 0.89 j nomu zesike 97 17590 0.82 x peru hopite 24 28447 0.89 j teto sonope 30 25676 0.83 b penu kekeke 14 25647 0.09 y neho dihesa 98 21699 0.49 p sini zohata 41 9170 0.69 s doni somode 1 25402 0.78 s tapa dakibe 83 6073 0.97 w kena rohisu 15 8333 0.14 y rina henade 20 8852 0.36 v zibo dekebi 73 23474 0.9 d muzu hoduso 57 13624 0.73 u make kozisa 92 23032 0.77 j keza pohone 16 21818 0.88 a mebu kunuho 75 20764 0.99 j sisi tanade 2 2258 0.07 r tupa pabina 21 31970 0.84 y nesi rerana 66 29750 0.45 f mira diduki 68 4959 0.35 q tusi kebedu 66 31388 0.6 x miba kozoki 1 14188 0.84 g bitu munaso 93 8274 0.12 a dono tetazi 89 18750 0.47 i zari huhuha 12 31133 0.81 m badu sunehu 17 20216 0.65 h poko hemare 78 11550 0.35 c paso bumahe 20 29192 0.83 r kure kunani 97 15456 0.09 d puku buseku 45 9504 0.33 s hibu berote 7 30998 0.09 g sana hosisa 94 4973 0.64 m hepe suzazi 43 13360 0.82 x zibe toseba 77 26667 0.89 t zomi zapupi 49 10737 0.97 s miri zosara 96 7520 0.41 t muza pemika 75 6041 0.9 i koda buredo 80 31697 0.16 b semi zeteze 86 9501 0.67 l heda tekinu 66 27451 0.74 l zeri hisiti 5 10755 0.32 p roza mazuka 26 1953 0.04 v zeni tosobi 17 20050 0.47 s dipa nekare 74 2488 0.67 f kimo besipu 32 17575 0.5 k hoda zepati 59 6914 0.67 e kemu zukate 31 10991 0.63 b ropu zutusu 0 463 0.9 e hoku mumopi 31 21705 0.12 i hedo birabu 83 4403 0.42 r mano tetano 42 3258 0.8 k badi zetame 0 568 0.66 l pero mahenu 88 8765 0.15 y beda zabamo 88 19400 0.16 i bero komisu 55 4444 0.69 t zori dedemi 68 2471 0.87 i tusi dokuho 61 17043 0.28 k sopa kemani 40 5492 0.83 q tone hasono 53 15626 0.99 p haho hanoti 7 15041 0.92 v teru pirani 50 15602 0.5 d tebi binude 70 3722 0.53 z napi nazusi 20 19598 0.16 x kana nakemo 18 3193 0.04 v dona tokibi 85 25761 0.8 k keke babeke 25 29597 0.57 u sepe kotoho 73 20374 0.93 z mama tetumo 91 14152 0.07 f tuda bedipa 36 25749 0.44 c zohu sodisi 39 24244 0.39 a tohe neboke 53 26 0.56 y raka damore 59 24425 0.64 p reti hideme 15 27350 0.94 r tuda hemito 59 28615 0.83 o nane semiro 70 30627 0.38 t soka zuzazi 9 18016 0.76 k bonu noseka 83 12940 0.17 t nese dozana 56 21529 0.14 i meho hunaru 32 13499 0.43 x mote zudeki 47 8870 0.62 v munu bomite 54 5116 0.88 n dori tepedu 6 11371 0.39 v kapi rotedo 87 9963 0.4 k dosi hodeha 67 8756 0.08 y keda robime 64 29814 0.68 s hiho henubi 0 28895 0.61 q pato bebena 9 28901 0.57 x napa rozidi 80 795 0.48 k kusa bupaho 20 14543 0.15 l zepo tuhoko 73 31291 0.04 j nadu pememe 35 29235 0.8 k puke rudame 61 623 0.73 c rido pumasi 53 5204 0.15 o bepa boseda 97 22755 0.8 p tese komaku 35 19822 0.66 e deza zebepe 41 5437 0.71 y reno buziti 99 2640 0.33 y sobi duhoha 52 15984 0.91 u bese hokise 80 9394 0.28 q meto dupoku 62 16703 0.54 u baka monemi 86 4190 0.26 m debe manome 75 9703 0.67 n mire zidihe 65 22936 0.09 f nomu tuzudo 85 24248 0.47 b tese rikatu 60 16370 0.22 b riho hakizu 59 16046 0.25 m poki sotuze 92 4435 0.21 l keza tidaso 98 20206 0.07 o karo mupede 41 9357 0.82 j zoro karuda 73 4444 0.73 t mapi rahano 82 7941 0.12 k rumu muhizu 32 28453 0.14 z tiko rekuke 83 9377 0.56 s kura dumeha 76 4889 0.99 a mume zimoda 74 23869 0.08 i nohe hahanu 64 12175 0.71 g kese kizipo 57 24324 0.64 b dupi tanasi 95 24141 0.38 t poru zubuni 55 6131 0.25 g kahu hedadi 97 25413 0.08 m ketu dobatu 60 9281 0.67 a sosu satubi 68 29895 0.63 y kopa nesura 57 28138 0.81 l pode raropu 39 14189 0.89 b mehu zisusa 50 20550 0.62 h riri hikoha 73 196 0.75 w tado hihoto 31 4370 0.95 s boza dideme 19 14508 0.82 x sana mamazo 62 28183 0.37 q kehu zadazu 34 21143 0.95 j tehe pudoku 50 24644 0.93 e sena rimodo 63 30713 0.14 q tizi rikobe 93 17292 0.65 b tano pomime 11 12884 0.12 m pahe pituro 69 14942 0.88 y nedo nizedo 50 17989 0.37 j muku sepipi 52 19604 0.5 o buba kutupa 35 29490 0.13 n bote nihami 31 14751 0.09 r sibu torubu 92 10987 0.89 e meri betosa 28 8993 0.59 f sesu tamepo 46 6403 0.5 o bozi dizede 4 12797 0.03 d pepo homeru 1 27192 0.45 j kidu tupoha 89 11488 0.41 e dipe rubaru 54 24169 0.14 y neka zazube 5 7863 0.5 x pote horimu 87 20263 0.95 i tupu zemata 29 17567 0.98 w poda tozuno 35 16888 0.99 a dubi ketezo 64 30256 0.19 j habu huzata 78 10993 0.41 k tora zimehi 67 12150 0.7 v ropa ramumu 17 14602 0.75 z pota runado 66 8174 0.59 m musi zidida 44 12815 0.09 t rese noninu 68 13904 0.78 p tihe bibado 59 16492 0.39 r riki koditi 11 22463 0.56 s sake zohahi 99 19914 0.79 z teko rihuku 80 17349 0.64 g nori romure 41 31317 0.81 f keza betuka 85 11912 0.54 o kosi mapaki 2 10418 0.3 j dabu hehimo 64 30882 0.13 u hina mapaku 10 18027 0.17 j razo toruri 36 25620 0.93 a rabu zuhihu 53 17142 0.57 s butu pihonu 33 9781 0.93 f neto dosome 15 28445 0.08 l pime bipisu 98 28194 0.11 z mene nohini 58 23854 0.57 z bimo mazeka 14 27521 0.02 p sudi rukuko 47 10020 0.27 o sori dutisi 0 6480 0.62 f daze pedobi 30 4431 0.77 k bebo pasora 99 4009 0.01 a nara ribeke 45 4041 0.29 x bizo sinena 44 12791 0.67 s hoki nuhopa 62 304 0.64 j redu timaka 24 20833 0.41 q pako zokado 48 30421 0.73 t roni sapesu 59 4440 0.06 g boza ruruno 49 26044 0.81 a roba habeda 19 23233 0.89 t zaza rasesu 27 24304 0.89 b paba mutema 96 13375 0.68 j bidu henusu 23 26259 0.82 s pado bidusi 18 26653 0.95 z huta herode 15 13599 0.46 t rebe rukamo 11 27573 0.83 u tobo kenepa 3 5496 0.69 y sope bokeka 97 6925 0.27 a bere rabeza 73 29222 0.75 f kone kesenu 41 5860 0.63 j zehe zabido 47 10500 0.29 i kuki zubuzo 13 29283 0.09 y sezu romepe 46 17405 0.34 q mora puzedu 97 6657 0.16 d hido puhuse 81 18359 0.12 f puko nekibo 94 23384 0.55 t zoha ropiza 84 27165 0.96 l zike senasa 81 31005 0.58 m tesi kebera 33 8671 0.54 m pahi sasupa 21 15246 0 o sipa rohura 93 6654 0.26 x doma peripi 23 5211 0.14 f zemi ritume 94 4577 0.3 n rizu muzisa 45 27440 0.48 w haza bahosi 33 13283 0.01 a nesa samoni 42 29380 0 h tahe sineku 8 13477 0.5 s zazi zisuta 68 4821 0.28 a nitu damuti 9 14518 0.44 m dori kududi 97 17826 0.78 t dato sapubi 73 1829 0.47 s sepu sopiha 62 7039 0.5 h mope zedehu 30 19324 0.45 o dare zidota 57 30439 0.03 c boma zoboka 81 20657 0.24 t butu zonini 53 20940 0.46 t puma zapuso 55 27129 0.77 k depa bikeba 49 2415 0.29 i rare dokadi 27 5307 0.62 h hidi kaperu 63 5052 0.97 j bani ruzuro 19 21052 0.3 k mozi dozebu 80 667 0.83 z mite takuma 91 5121 0.62 f peki ririhi 79 17966 0.01 s nezu sitohe 96 20400 0.44 l sabu miparu 78 15881 0.58 k zebe zudeku 60 29804 0.96 h mezo rumeno 79 29369 0.15 n zabo damemi 81 6614 0.7 q tohi rehide 92 23813 0.52 u dase nehozi 71 7030 0.91 t pomu nuzomu 27 22764 0.02 m dadu danozo 30 29175 0.73 j tuni nemuhe 50 31195 0.58 b dimi pibasi 2 6073 0.62 r petu sebezi 78 13232 0.05 i kuse kemesi 39 19068 0.91 z teri tuzibo 31 2511 0.19 f noro bonama 74 30174 0.51 i tipe kepati 94 19562 0.62 h ziza pedoka 48 16450 0.27 c meha mukoru 33 25763 0.95 a pune hotata 22 30427 0.76 m naho dizube 97 25719 0.38 p mihe kupazo 3 25734 0.13 f pedu pedudo 83 13990 0.29 d ruzu nodatu 10 461 0.46 v zemi nibuki 42 22329 0.82 k haha tutuse 54 4614 0.05 r kipi bakimu 94 17703 0.15 l kahi pusobi 0 19716 0.99 l suro mamome 5 17619 0.31 z nitu nidena 23 25088 0.74 i tate sarizo 94 31920 0.11 t bame zuduno 2 19704 0.89 w suso tokaku 58 25488 0.39 h bope zasume 39 29575 0.48 r noke humato 42 3586 0.1 g hoka honube 92 14714 0.25 j hoso pireze 36 4435 0.73 x ruho kozibi 14 11425 0.54 g danu kopoho 88 9306 0.14 t niza patihe 60 27037 0.77 p rudo mokupa 64 31384 0.39 p dera renupi 60 29530 0.72 f kama dusisu 32 2715 0.06 l peta huboso 92 20651 0.17 b boda moribi 54 27155 0.1 h daro ritude 73 12041 0.16 k toto hanuno 88 1231 0.78 v hito pisuko 49 4965 0.01 i zote ratupu 23 22299 0.69 o bize duneha 69 14966 0.49 z masi dupesu 84 3604 0.03 o bupe bezati 8 30531 0.61 b zoka sumemu 98 14516 0.82 e tada ninoho 19 13103 0.37 h zepi zoneru 20 27175 0.59 y zusu mehuzu 33 4119 0.07 o bohi padetu 13 6054 0.07 j nesa sakoto 84 5307 0.02 e baba kitobe 71 7758 0.03 n zeti dedupe 26 5317 0.31 k pohi ruhipe 70 80 0.19 m moke netupa 11 23294 0.73 j pore ropide 59 13051 0.44 y hota nepeni 37 19555 0.51 y hido nasapi 91 20200 0.22 m dizo sohari 13 18041 0.08 x dana derimi 10 24259 0.23 o dade merimo 0 24816 0.43 j siti ronete 88 5678 0.54 s bupa pepoku 77 7106 0.94 e bata kurozu 21 30497 0.83 z koso ketaka 48 31423 0.19 y mute neriro 80 16626 0.66 e zuni rukuke 22 18138 0.87 j rene bekuti 12 24485 0.57 r habo nosiru 54 28681 0.83 h neke medehe 6 13763 0.06 n koha satebo 59 6616 0.68 y kezo pisora 57 8752 0.92 a sero sikuma 78 7863 0.57 s bumu dapuni 45 4288 0.37 w kopa dupezo 95 16480 0.02 v sehu zodemi 73 16701 0.09 x buhe tatome 84 17710 0.96 p miho dikoba 93 19246 0.31 g hisi motimu 97 4234 0.06 n kuro botana 29 2976 0.84 z tuhu honubo 15 16738 0.98 c dehe butisu 89 12034 0.28 a momi nutuza 24 6392 0.27 i dupi mezumu 75 28325 0.13 p duda sakita 54 12156 0.78 q hini kenoma 94 30656 0.82 r podo nasoba 53 6458 0.12 f sihi biriku 92 12752 0.93 l zeri hosose 84 20946 0.2 j dozo rinera 16 3454 0.05 l biza zukesa 2 23479 0.47 g bihi sokiru 73 14314 0.72 u hoda kimari 98 17427 0.49 k hahi bupako 64 24162 0.52 q bini nakono 16 4202 0.28 o pebe tukima 19 28922 0.33 t daso tekuke 49 17795 0.42 d konu meneze 43 17293 0.6 m haha demebi 62 23064 0.38 j runo pezobo 6 21016 0.62 q hime sidihe 27 16958 0.44 g kama sizuru 91 26619 0.48 j noha hezora 10 7353 0.31 d seki zibupu 4 12879 0.24 i zuno rupubu 70 31090 0.11 x nipu zezasi 39 13053 0.92 f zame tubiro 18 23532 0.88 f rasi humopa 94 347 0.52 n rabu zozodu 1 25133 0.64 h toho rasari 11 2302 0.33 z mizi resizu 10 2535 0.45 r disi dirupe 76 2926 0.29 i tehe zanupo 99 24135 0.57 a sito botimi 48 24522 0.52 m rize desiha 85 15366 0.96 m kamo kitopu 56 14068 0.8 e tome nezoro 39 21249 0.08 b ribo nukape 59 28216 0.35 l kidi reboni 79 24549 0.53 g kobe pizoro 95 16201 0.72 c dehu bubita 49 7635 0.97 v zapa suzutu 77 10809 0.08 h kuro bunupa 30 1953 0.88 f tahi tikoro 17 1737 0.16 l tuse zenuti 60 2574 0.41 e rara sisasa 36 26583 0.08 e bida mihaku 63 22281 0.64 m nera binabe 19 1768 0.87 v pibe hibazi 10 4746 0.82 s rumo hesoma 85 7218 0.66 i daza humado 3 5641 0.36 z dode memozo 59 25924 0.13 n pike habebe 23 24326 0.37 s hana penoti 60 25857 0.78 r roso bomuse 94 27923 0.76 u dehu dizora 84 26736 0.77 n pabe nuhuza 18 22540 0.94 y pase miruri 18 12857 0.19 m pehe honaki 9 1664 0.45 j bobe tubasa 45 6482 0.54 x dike nozaza 39 661 0.83 i hoki pepopo 82 14358 0.03 t baho torozi 58 6019 0.86 c mate kidazu 8 29346 0.07 z kuka bikura 57 10356 0.34 a rodo kizuzi 74 16783 0.53 y tora binebo 19 20878 0.68 m sopu hozero 19 14488 0.35 e soho kareze 39 21635 0.03 r dopu meteme 94 12890 0.5 j hohe merodo 73 19887 0.94 m mubi bodete 2 25429 0.47 m rina nenito 11 1558 0.6 l zita sudodu 12 5385 0.37 a kibu renubo 56 5190 0.98 e saba bonepo 91 15330 0.85 p tomo ketazu 54 13715 0.12 c bore kekozu 21 24159 0.47 i zebo zuzise 80 31194 0.74 o mora makari 69 26373 0.69 t dibo suneti 98 14697 0.15 m kini mizuke 86 29871 0.97 y niru sebiba 73 24621 0.82 g mito tadumi 89 22713 0.37 x rore tunuso 64 16616 0.41 o hase dadako 31 26551 0.82 u renu hinaba 18 8375 0.72 u pudi kupoka 3 15729 0.96 l hepa pomutu 81 10970 0.93 f size hidiza 23 27029 0.97 q pibo pupuri 74 29907 0.25 x rotu himudo 49 20792 0.62 s heme papiha 55 146 0.82 m meba hudiko 70 20947 0.5 n huhi sikoto 82 19422 0.62 i peza remudu 60 4210 0.15 m reko duseri 74 22202 0.99 n paku zahopa 17 11416 0.35 k runo donuku 51 4401 0.16 t kipu pizosa 92 22409 0.6 l kuba ropeha 75 14183 0.17 p tike bodesu 99 5979 0.8 p buza ditida 99 6279 0.43 f suhu nitato 9 25863 0.07 w reda zarero 54 5164 0.01 s hupo heruru 71 24344 0.5 t pupo dibuzo 28 27060 0.08 c kaka niteho 57 5777 0.57 s nasu motuzi 21 798 0.58 h bati nobezo 91 2668 0.94 f koma hapini 64 797 0.98 v zitu nupabu 44 9639 0 m sizo sabiri 22 18201 0.57 t mimi kibani 46 25932 0.41 p koko tupiso 59 29065 0.82 y napa porabo 62 11796 0.56 b husu dihazo 64 13393 0.97 k mame dadite 77 2985 0.19 i zahe nuzesi 97 21787 0.38 d hiha zazati 76 20743 0.71 s rota hotoso 50 31725 0.59 v hume demadu 24 22708 0.96 m taku rabiru 59 28751 0.06 e nosi buhura 82 16013 0.24 g ruze buhozi 78 5913 0.23 g suzu zonoba 94 13196 0.34 q pata bisako 32 17559 0.16 k tuhe rikuro 42 29324 0.63 m miho resopu 54 6142 0.53 m zimi mediri 78 10804 0.02 s kito rimuro 83 22887 0.34 x zetu bunure 89 7920 0.31 c zete pikonu 1 20018 0.78 g nezo denuzi 13 7850 0.8 h mama zerino 65 13069 0.61 t zama nasaha 82 2766 0.25 f hete pomena 11 22736 0.34 i buka zunisu 72 23828 0.72 p sipe bikoba 85 12453 0.76 b zope temuso 52 27243 0.72 b diru heneri 26 11161 0.93 t buso dozado 30 5031 0.22 d rohu hikema 85 5206 0.37 s supa samoki 2 16921 0.89 s zesi bomisu 51 7871 0.35 z dase sizade 86 20276 0.72 j rupe mibaba 14 19320 0.35 p seko naseri 92 27506 0.33 k kopi ziziso 80 12964 0.98 h medi hosite 79 7863 0.2 k sihe ponipa 34 23613 0.21 j dite ridiki 12 1521 0.91 f hepu putapo 16 27746 0.38 y rama kobede 36 11565 0.57 p tisa hikuba 91 15373 0.72 h rapo depipu 68 14239 0.6 d zome mazene 47 29768 0.06 o meha nakihi 91 21407 0.39 e tana hukosi 20 23480 0.73 a roro kikeme 75 11738 0.67 r zumu kezeme 71 22143 0.73 v zebe huhuzu 35 24866 0.27 o nahu muhoma 2 15224 0.1 f dipa siriti 64 25005 0.52 h ruso temopa 81 18154 0.6 y rihi kopopa 98 4916 0.11 c popu tidede 81 26969 0.78 t kitu dorudu 54 22219 0.4 q kozo nahuma 79 11661 0.67 m kohi binore 2 19527 0.87 w zemu sataha 29 19214 0.68 r pupo sobopa 37 12784 0.3 e tune barahi 51 22451 0.46 q sonu serero 1 29323 0.68 g hono rutebu 90 4886 0.44 q nadi nakuru 86 17651 0.34 b rudo dodika 93 28550 0.84 v tozo dopuze 6 29840 0.72 b daba rezoru 70 28186 0.11 x zipi kanubi 90 26577 0.36 v pizu podusa 55 25992 0.77 h miru piroke 2 23955 0.75 i pepe pebure 30 3983 0.56 m nese nozate 81 3204 0.01 b kesi mekimo 54 26705 0.08 r hesu mohomi 82 12476 0.47 v soti sepika 50 1970 0.57 r riha kuduhi 69 3850 0.09 u dupa pomina 39 22466 0.03 e zoki suhizi 34 9047 0.12 c ruzu zoruma 1 23198 0.47 t niko nirara 23 16887 0.78 d keha tizoti 58 265 0.54 x titu mokoma 8 1554 0.72 r rumi tabomu 40 13483 0.38 b nuta kepura 38 1474 0.03 h zono benizu 55 11026 0.89 e puza metese 54 7686 0.23 f kori dadere 96 5832 0.52 l zabo datuze 27 9529 0.08 e zeze tuzeda 67 862 0.46 b miba kapini 14 23669 0.68 u mena habome 67 20154 0.25 r modi notiti 10 31341 0.37 g zuki padipo 62 4922 0.52 t nuki besake 88 14878 0.36 t pesi tinuza 72 15885 0.46 t rono bunuko 27 30606 0.08 j sane muboru 74 7728 0.45 f moro riboho 35 23971 0.5 p hato bamoka 52 8694 0.95 t peda kepuno 62 17261 0.78 c seru suminu 67 24000 0.9 h zuna nunotu 37 8395 0.48 c kasu tahame 41 19268 0.51 h hoze bokira 57 23717 0.66 q mohi miniba 15 15997 0.52 j nedo dedono 30 17720 0.37 d kisi nahuzi 22 21725 0.27 v suku tadubi 22 17066 0.69 c rade kabime 6 29225 0.14 t kara nedopu 25 11426 0.33 g kiro banubo 1 10815 0.78 d nida mosura 30 24135 0.27 o toza kasisu 45 21312 0.07 t nomi dubipu 79 25470 0.53 z boku kibise 31 3535 0.41 l kotu serebi 22 6037 0.21 p hute pamebe 2 20694 0.67 b dume tumeni 1 21520 0.63 m tede bisidi 6 13839 0.82 v kese sanemo 87 15590 0.91 o siha sokona 10 22408 0.35 p bati misopi 67 12671 0.84 k disi ruzupo 15 5563 0.99 w biha bimuti 60 6464 0.57 o bebe tumoni 64 19961 0.82 w hiso sukori 87 6365 0.84 f bako mitihe 27 25089 0.88 c pupi hazube 73 18305 0.39 w kubo seromo 40 23419 0.03 s kine musosu 13 17001 0.18 r mire horuta 39 10415 0.06 z hezi zimite 22 20296 0 l bote nutiza 15 19171 0.94 p zeze tizinu 93 15938 0.04 q nade hetadu 45 22435 0.61 x tira nihuze 43 27584 0.99 x tupu teroza 22 8316 0.92 p doza bobezo 44 18590 0.55 b kehe tudisu 56 17009 0.43 z sonu kokihu 2 15482 0.32 p pubu nipeko 27 23590 0.49 p pahu sopima 22 6468 0.51 x hobi tuhuni 90 16598 0.77 b didu bakipi 51 68 0.4 k robo todake 69 15689 0.39 o supa hepidu 38 16410 0.02 m rako bopema 23 2536 0.99 l zuto pahido 66 26454 0.65 c hozu tuhipe 7 10833 0.39 q ramo rakadu 27 9727 0.15 f siti moturu 94 22184 0.68 y pisu hezemi 61 6870 0.94 j meke mihose 99 18535 0.9 d koro sedabu 19 2163 0.46 s kebe deduso 87 1619 0.98 m mudi zisupu 21 30573 0.14 p dopu sumoki 77 13714 0.53 x pino nekaho 44 7641 0.65 h pomu kisaze 58 29322 0.28 l nunu dukusa 28 23082 0.39 v kezo muzosu 61 14840 0.81 y koku nokuso 77 11139 0.12 d buho neseto 17 8761 0.7 x pisu puduru 40 15464 0.12 c kepe koseta 59 30921 0.8 e minu dadade 80 20336 0.58 s renu tinoso 82 22714 0.24 u zidi pinebe 2 3076 0.84 a done tezima 68 10274 0.61 g mape zamute 35 19348 0.48 k dohu nihoki 88 21715 0.73 e hezi perabu 25 473 0.28 l zoke zekuza 79 4952 0.5 z muda tukora 14 15261 0.49 f daka kusisu 95 22751 0.24 u nami nezeti 74 9651 0.14 h bobi munabe 63 13941 0.34 r tusa kosisa 26 21761 0.56 t kudu binaso 5 2419 0.05 h meso zakobo 27 6487 0.01 y zosa pupuni 15 24596 0.26 p masa disake 21 2488 0.95 s hazi domezu 68 6867 0.66 n daha bebumo 6 30128 0.27 b zudi sohoro 55 28135 0.51 m kize kanita 85 27559 0.71 j moro rasubo 34 24860 0.87 g moza munori 4 6954 0.48 q koni saturi 28 31636 0.51 k buho ruhume 48 18635 0.08 n tibu mumasa 77 16356 0.27 f hano pekuse 57 2718 0.55 n dize sonize 39 18862 0.31 j dose sahosu 35 13515 0.7 o tobu zobini 67 9029 0.2 l moso titota 37 5181 0.42 x keza nasupo 10 28522 0.89 p dupa rorezi 76 4488 0.58 d hamu ruteno 88 25898 0.33 z hibe tamoha 18 15448 0.21 k pisu hikezi 8 12607 0.61 f zazo tinume 99 27329 0.86 y taro mizobe 93 30183 0.25 o beze hosube 96 25725 0.24 r tope kepore 40 29112 0.51 s bume rizode 86 14933 0.92 w tuho kozora 37 23809 0.24 s dadi bimota 53 7141 0.46 z kede kupume 63 14274 0.03 t pito tuhoro 26 26913 0.01 f kuzi tusata 30 14998 0.07 d nesi mazeru 27 11748 0.29 a muze pumeda 46 24223 0.08 d mepu nisebu 16 22780 0.07 d meta supato 87 24605 0.46 s sita hoperi 30 12039 0.14 r neba seruho 68 15366 0.81 m baru sakori 16 24980 0.47 p duru rihupi 87 2118 0.38 f beda minuba 29 25055 0.67 p kere sazuhe 74 11892 0.89 h tika pusoto 48 16837 0.46 v dihu rutudi 22 25190 0.21 d rati tetede 37 18686 0.16 i taku kuhusa 15 4600 0.74 r peru hiboro 34 26536 0.26 a masu dipiki 1 23076 0.32 x peke rusese 98 1401 0.85 u bapa rukabe 59 4110 0.04 d hipu dezumo 16 5269 0.21 e mire kihure 93 4610 0.32 s nipu domako 14 11279 0.26 e kudi kutobo 21 17317 0.62 x hihe mosepi 17 12859 0.8 d mato datizo 23 22066 0.16 e taze siminu 27 10712 0.17 a busa pedihe 21 16034 0.12 k dube bopenu 54 23022 0.38 z zima bosubu 44 14810 0.58 b hipu satiku 17 17845 0.14 x beka temaza 64 3711 0 u zeko dumumo 50 12346 0.53 g doki mehipa 25 16338 0.85 t piti sinisu 64 22615 0.77 k sura dudeha 78 10622 0.7 r kepu tezuba 90 22788 0.81 i dero betuba 39 18592 0.3 c kumu marizo 10 10759 0.16 q teru zuhuki 2 11528 0.4 e debe zihobi 42 28465 0.02 g buno nihebi 10 27688 0.51 u buma hosome 10 3595 0.51 s hide memano 55 9464 0.83 g tidu samuka 95 4499 0.04 r zabu mutozi 19 4111 0.87 b pora zubodo 19 21610 0.6 g doba kirine 41 27350 0.06 a sobi dosane 4 21389 0.06 v mizo hiseke 66 5305 0.5 m daba zotohe 23 11953 0.92 t kese zemani 32 23443 0.14 c sisa zahizo 86 1239 0.92 j kiru mimedi 44 10207 0.47 k mopa hasadu 87 1678 0.2 y bote ruzibu 2 22632 0.82 g tena mudupe 48 4461 0.45 i pisa retope 30 1594 0.39 s kani metebu 13 3010 0.64 h beke kupaha 43 22507 0.24 n betu dotora 14 23783 0.99 x sihe henehi 30 5565 0.17 p hihu deruho 8 5199 0.98 q puse muzibi 10 12472 0.47 d seru bosuna 39 16862 0.24 e madu pobaba 64 7836 0.26 x tuni kakeru 87 19684 0.47 f buda bitato 5 23753 0.26 y doza henuha 13 395 0.95 s zebo nirini 78 26610 0.07 m zepe sipipi 78 6579 0.16 c neti zumiro 26 14889 0.35 z tina rokahi 97 13805 0.53 t haku hukuto 34 11316 0.92 q base dazeho 36 21740 0.63 f zeze popike 65 22740 0.96 c kaza puzuda 50 12439 0.96 d seto nisusi 10 30118 0.15 i kebi hazete 2 11569 0.25 x bita terime 80 11837 0.45 m dupi zekedo 15 24865 0.42 m todi zukode 38 31983 0.75 c kehe pesize 35 2789 0.33 p kupa maraza 92 29368 0.55 q humu bupazi 17 28194 0.96 i pidi mamepi 11 16972 0.21 l duzu desapi 70 6863 0.98 i haso sesehi 52 31296 0.3 h ripu ribeto 7 1311 0.9 l henu tetire 92 20199 0.68 n kama dazupe 24 221 0.33 v tore betebu 98 28372 0.99 x kuhu zuruka 18 14315 0.32 e hipe dokepi 63 8229 0.72 o danu mubeda 73 20423 0.51 g sebu susibo 21 29513 0.04 h bomo nukasi 30 11528 0.58 o nene serosi 61 24299 0.52 m kizo nobizo 20 23287 0.29 a nira kohabu 57 28246 0.45 l kumo zazemu 63 2570 0.98 s bise bozezo 89 20771 0.54 b zabi sanama 70 18633 0.52 m sahe tubaza 39 7492 0.04 e pube roburi 19 23463 0.77 x muho piruzo 45 14133 0.6 j mase porida 50 21465 0.52 m bade tebizu 19 24821 0.95 p napa ranobe 77 17689 0.23 y reti kohepa 14 13128 0.63 c nemi banuha 73 22084 0.3 u zabu netori 90 7685 0.01 u mepe kuripe 43 30484 0.46 j nipu dihode 78 6727 0.37 i didu nisomu 51 3474 0.54 e repi zomozu 90 795 0.85 m nipe dokupa 1 15940 0.26 r mino mohoze 24 21062 0.91 k zamo nuketi 71 1340 0.85 g mike mupeza 54 11875 0.86 i dire motake 56 15806 0.98 g mito tatopu 80 24916 0.59 p kuha dibodo 21 16771 0.34 g teze hehape 38 6779 0.97 v pori hupiro 13 1422 0.8 q susa nameme 42 18193 0.39 n make keteto 80 2366 0.82 j mari soremi 63 31235 0.71 o bopa kanibi 16 5049 0.07 f rota tihumi 53 27719 0.15 j kazu nozebe 6 23063 0.64 r kede badase 21 31479 0.81 y kine mesema 10 746 0.41 k ribe rabepo 64 23181 0.28 a tazi pubiri 1 25679 0.8 x domo tobuki 7 29776 0.38 v kero zutori 62 1676 0.84 b pasa hokezi 5 15688 0.31 w zaho ruruma 79 17349 0.26 s hobe reromu 38 22369 0.41 i zezu mukani 25 13763 0.45 l kide sedihi 3 11868 0.38 l pami tizuko 70 12288 0.92 u hizo kodabo 42 17338 0.08 z riha rehisu 96 21269 0.22 q sizi pikesu 76 25275 0.22 r maho depasi 98 21137 0.81 i hepo bomoni 1 5319 0.02 m romi patuki 92 4510 0.19 p kohu mikidi 68 1116 0.34 y pepu puzema 94 14075 0.63 a node zupoki 73 14344 0.25 v rara siruki 1 31054 0.15 v sino nohora 59 12532 0.4 q heni bamebo 90 19432 0.12 r ribe hazume 33 11789 0.98 f kaza mekara 48 7709 0.53 l tuno nanope 86 930 0.57 k nuko nabiho 18 14906 0 w pedo setori 93 6024 0.72 m deba zaduha 62 1136 0.59 p zota zuduko 64 18242 0.02 f dudu zihobi 50 25835 0.57 j haso bunemo 64 27342 0.06 r nuku hipoku 8 3682 0.68 x muze teseba 37 23648 0.19 i puhu mupidi 40 29262 0.01 t situ kabuna 60 21730 0.59 s bubi nasebo 51 4086 0.08 e hisu tibuta 97 8137 0.96 h sima zetuda 26 57 0.45 k kedo zodore 30 9899 0.77 d kozi hakide 25 17305 0.03 f ruso sumazi 47 11295 0.74 y seto bamese 51 29942 0.4 z beki zumari 10 14586 0.17 w hupe hozunu 29 18003 0.99 f nide sezuku 46 8899 0.05 q puti suremu 99 26055 0.6 c bomo pumoda 88 22602 0.65 y demi konozi 54 16197 0.73 k kumo putazu 90 23568 0.2 m suso rotiza 11 31736 0.75 n paza nenosa 56 15936 0.53 q hihi nazuho 13 13444 0.59 i time zebuto 89 11504 0.25 n puse zezudi 13 2922 0.72 l nibo hezora 30 12390 0.7 d deso tasapi 51 14749 0.91 a keka nimota 73 21802 0.03 k zazu rapodi 32 8792 0.58 c kuri zetika 47 23507 0.45 v neba rotoha 42 23038 0.97 y mudo netipu 92 26077 0.52 s mozo zepoki 17 18476 0.94 n mimo risote 60 29875 0.03 a zoti kezase 23 6257 0.02 q sazu pamome 41 80 0.32 f hibo tibeso 10 3546 0.67 i zoba nekaso 27 24248 0.64 z reba rabahe 30 14607 0.91 c paku noboza 50 19061 0.78 o tane hadeke 83 4968 0.65 i seba humume 95 17011 0.3 x kose nobapa 50 15358 0.6 m pabo rupose 27 754 0.36 w hako mateko 31 31170 0.34 z puto manoma 37 5816 0.27 b saru tohasi 27 9285 0.69 q zure zetuki 25 7892 0.32 r duno tobora 70 23825 0.89 i humi tinuri 32 20226 0.17 f buro pokedo 48 21679 0.25 o reba suhepu 63 4159 0.33 q bapa dizuho 48 6161 0.32 e zoni moruzu 61 16463 0.69 l kuhu zabire 67 21589 0.64 v zuza zatezi 79 23188 0.71 s tuka dikosa 64 10844 0.81 r nubo reroze 47 27731 0.49 d susi hakaho 44 31633 0.41 f poze paruka 17 14715 0.13 w nihe sosoru 30 10489 0.14 t sari neridi 62 22697 0.28 t side rinihu 24 3126 0.68 o tesi pukobo 45 4948 0.99 c rebe neneka 42 2580 0.92 t nito henanu 35 9336 0.25 h zuho momire 37 24585 0.26 o teko bozibo 81 19770 0.31 c kodo sunone 1 30483 0.72 p koko zizanu 31 22436 0.46 b zude nazidu 69 29547 0.23 i suko mipinu 20 22341 0.56 v romu horaru 9 26770 0.88 p pora zimati 45 643 0 k taho merimu 25 19064 0.43 m nuse huhoke 44 30145 0.86 r danu rukato 8 6866 0.13 b poza ruhure 78 23413 0.15 n pezu nomisa 26 31344 0.95 f zome kapope 61 24496 0.93 q hedu sutuhi 31 11987 0.49 c teza ditiri 93 2492 0.68 f neke sesata 4 1384 0.41 q bide putoso 56 6913 0.61 j tita tatero 23 21540 0.68 n hore sosoko 63 19806 0.53 q naze reheki 3 28652 0.83 u suzu sadepe 45 17085 0.34 h mune nehine 6 12292 0.78 w hora dobazi 60 13198 0.72 n heta tomoza 71 3190 0.47 l tipo dudedi 62 16333 0.32 l node nureko 40 26957 0.46 a nebu rudize 67 2260 0.69 o taru dupake 38 7539 0.87 c duru bukebi 34 26536 0.74 q suri todiko 61 8568 0.8 t hizi henori 40 25348 0.15 e zeno bepuhi 61 6289 0.09 o mizi kamabu 30 8283 0.35 h pudo baduni 74 8330 0.42 i mima pikuso 17 1469 0.46 t puzo butodu 47 15798 0.43 v kito batuha 13 31159 0.14 l rahe sodeku 59 29989 0.17 w naze makuno 92 9214 0.73 m seba dudobo 13 20700 0.22 t mahi kebuna 35 12967 0.65 e zube zisoto 80 23312 0.95 d zabi bobuna 72 5061 0.73 t hedo nehemu 95 18326 0.45 o bapo rasihe 97 31556 0.98 q dohu tuposo 29 8760 0.84 e tope somobi 0 2748 0.71 c kira sirazo 81 7425 0.18 m riri pozaru 88 12106 0.69 w kibo nenori 51 17387 0.16 g debi nahobe 30 14635 0.23 a mubu mikota 51 15491 0.66 t kike tahoru 22 21182 0.17 k noko dapisa 57 246 0.88 i kara tibahi 1 11273 0.42 z rita subasa 60 12250 0.42 c dame mutiro 93 11477 0.04 e mehi rihuto 25 9084 0.12 l mame menube 57 25556 0.37 k sehi derore 69 8889 0.31 g dima mesaho 6 20473 0.3 u nidi ruraze 46 8689 0.49 d senu rateto 95 23532 0.89 b tita sobesa 60 7724 0.14 m ripe medibu 94 22779 0.37 f dohi mibada 13 21204 0.59 p neso zokota 63 10085 0.52 p bime tuhabu 14 14700 0.66 l desu sukene 55 5161 0.06 u dedo mumeso 96 12745 0.81 v pitu nomiti 26512 29 0.93 v dana sekiki 25 6665 0.18 g huka hobosa 63 12784 0.8 o more nuhaho 20 28677 0.74 g turu zabihu 78 29687 0.35 y kaho todemu 81 15010 0.05 y zeri tobapa 37 1805 0.25 s depi saturu 76 27958 0.64 f siko pohatu 41 31140 0.31 q rimi reheri 22 21322 0.05 x seko sineza 30 28354 0.31 l bane tusuba 78 1767 0.13 v toki kameto 76 6984 0.8 l kano rurati 45 30791 0.93 g rebe dazese 25 20955 0.41 k pazi ketamo 3 23872 0.84 t tapa nabini 99 24649 0.85 r kupa niniba 91 18689 0.39 u reke nikoka 28 28096 0.75 l hize durite 25 17900 0.82 t nura mikehe 7 19509 0.81 a pako nizesi 33 3984 0.64 s hapu mosite 91 16776 0 r zama didimo 6 5219 0.33 u deku sidebo 60 16669 0.67 c nuta bekuso 84 5530 0.56 j nude tozoha 67 14251 0.63 o hamo bikoro 18 7017 0.38 v riri sitize 29 15777 0.7 q kero tuputa 66 29381 0.54 l mire zihuhe 73 3276 0.27 k zupu kusinu 87 29294 0.9 g rohu mekepe 88 23919 0.31 r nede danepe 39 13609 0.46 j tuta merezi 63 18474 0.18 v bozu sakani 69 8651 0 c besa nohana 42 23412 0.55 c taku sapaho 19 31021 0.59 k nimo mimino 7 14667 0.67 a rare tahoze 8 1728 0.42 v ripo peseza 16 17832 0.12 d bazi zukiho 78 706 0 s zubi mopezi 42 7548 0.57 w nini mobene 5 905 0.43 c rone haduzi 80 7379 0.74 w kepi kobehi 8 20484 0.78 j nude tokudi 45 5340 0.07 d poma nubona 4 6799 0.02 s poru sakima 29 31821 0.46 q nubu nuhopu 50 17158 0.4 v mise sozibu 90 10231 0.76 d suto naneku 88 23098 0.62 z rita nuraho 33 29056 0.13 y komo beninu 17 12581 0.55 q zosu bepozi 43 13249 0.07 t heta sebaru 87 19328 0.52 p meri bonaho 50 21565 0.04 m pike semunu 32 28598 0.34 t pimo tutunu 52 22243 0.55 m hore tehabu 95 21242 0.05 e hoke didaso 57 26775 0.77 v hezu bahesi 88 10454 0.91 u nomo ranupo 12 16401 0 p dumo dumuko 4 4728 0.13 m bepo hikudi 58 22613 0.1 h zike zohuzu 73 31564 0.77 d kere mupasa 25 23260 0.4 m noha kukedi 68 8093 0.82 e rode tateke 86 24297 0.41 u buro mizamo 60 5280 0.1 q sini masehe 16 16663 0.89 o maho rihuta 56 27217 0.73 g rabo dazase 9 10310 0.68 j deru kusunu 49 4972 0.64 i puto marona 55 10240 0.99 k bine mupehe 32 8498 0.69 c hade dizapo 25 31944 0.97 x bozi kozipe 94 18006 0.07 s daho mohahi 55 13283 0.76 a raka pidipe 42 10721 0.94 y kidi bohohu 54 2764 0.33 h dena bikubo 65 29806 0.63 b moze hemahi 74 26827 0.4 d suzi zopeze 70 9202 0.9 j soki hatudu 7 19269 0.57 q nemu sisuri 82 2682 0.4 d tone memonu 29 9905 0.35 j zari dopapo 11 11920 0.42 s hata nonemu 12 13037 0.82 t bamo dibipe 63 3196 0.91 y memi mokabu 28 22248 0.64 d kuta todeha 58 11149 0.74 y hebe sarezo 4 27045 0.5 n ripo dahupi 57 28641 0.8 r dizu zumero 93 17149 0.69 c dene tobudu 95 22293 0.2 a nedi nokihu 7 29296 0.58 z heki hasedu 43 21771 0.42 s suha romopi 55 11063 0.28 a pari zukeke 48 5289 0 r siba tademi 96 3410 0.91 m toso beteto 90 22844 0.03 y nari pakiku 8 15885 0.91 m soki nukeki 53 5883 0.65 h tasa dituso 34 19017 0.81 o miti rozabo 84 7774 0.42 h zipo tereke 44 20018 0.85 j tobu kazeni 99 22949 0.89 z dade zumuba 43 1018 0.3 v mopa huporu 85 955 0.18 u buhu taruti 74 21192 0.56 l hano bitahe 15 23210 0.2 f tidu didisi 21 26435 0.54 k nopo bumiba 69 10820 0 o bore kapopi 52 12728 0.87 o sesa sunona 52 27305 0.13 k roso tosibi 56 26165 0.29 w mipi zizuto 24 6582 0.48 a bodi kapihi 59 22384 0.17 d reso hohoka 52 716 0.25 y biza ratuti 61 18715 0.74 g bose zitena 63 21673 0.85 x boza hesesa 65 2595 0.16 l sado pebuze 16 21711 0.13 t meno tukudu 39 12283 0.56 o kodo nokoza 35 10801 0.82 s seni patuse 2 4640 0.37 s kepe kirihu 28 15900 0.25 i topo mohoze 95 29817 0.44 w niho nosohu 48 20002 0.77 a date kedipo 89 22824 0.73 b ruba hobado 72 29049 0.2 f moba sebuse 90 8545 0.63 p tino kosure 45 20918 0.36 x kipi betehi 50 28307 0.37 r mobu pomeko 33 6754 0.56 o suno mimida 58 26053 0.28 p kube mokipe 15 24121 0.8 h nesa derodi 20 26326 0.68 l pozi retati 4 3655 0.29 p niku komada 77 29324 0.35 g mizo semana 1 4345 0.19 i sibu bikari 61 26425 0.59 s ruse padesa 15 3523 0.46 r seda natepi 90 30896 0.57 j bako remisa 99 14197 0.11 c hebu damepi 56 25218 0.67 a muke sapata 25 22003 0.36 h bika pasiso 50 24854 0.42 r sepu sasozo 47 13219 0.55 a buta mesona 54 1774 0.23 i zepo tezaku 26 8636 0.75 o zide monuti 33 6320 0.96 p niba renode 3 18323 0.71 l teko zidada 76 17558 0.07 d zihu hizobi 60 15657 0.94 n zopo nahoko 77 31639 0.6 w zomu sobomo 98 2294 0.54 v zeza herusi 2 11438 0.76 i hute zusipu 82 17447 0.67 t kuhi sububi 97 4758 0.39 r hupu zonede 85 26179 0.76 y rusu zubimi 61 9960 0.6 a sesu kupuzu 67 5285 0.21 o boni tonara 46 10889 0.18 a besa rukidi 87 11621 0.85 h tire hitezo 41 28316 0.09 j bemo hetazo 51 15331 0.09 w neno sizihu 15 21620 0.91 j nemo pesape 92 31887 0.19 u mimo rodumo 47 9396 0.91 t teze ruraha 72 29555 0.63 q buti hosuro 60 20858 0.33 m seda kenepu 71 23690 0.58 x mipa tihatu 83 13635 0.23 m nesu sehizu 30 11819 0.66 n saho ziruka 67 4899 0.82 w kute kekiso 66 21087 0.26 p ziri dudusi 43 10665 0.54 m kubu nuhesa 82 27197 0.64 z nidi hadimi 21 14117 0.94 x muta mobaho 8 23296 0.55 t hode pasiro 79 7344 0.35 c hita zubida 86 17347 0.94 x ranu kutobi 29 27847 0.64 p sina sineki 51 14695 0.31 w rika suduke 38 19271 0.51 d temo sududa 25 4559 0.22 x pako hisido 58 5849 0.8 x basi dikomu 52 4952 0.35 c muha mukoda 14 22074 0.33 a rude bibemi 74 29361 0.81 w muke nekide 60 7999 0.48 x keha datasi 33 21834 0.12 h deze pariro 89 23370 0.69 j zana besepi 28 26706 0.57 m bisu kutetu 17 27154 0.66 j rimu siboka 79 21667 0.71 g bama zipubo 88 4277 0.66 k kahi komiti 40 27006 0.68 s hina nebenu 73 30303 0.09 t kubi nebuse 94 12307 0.15 k tuhe mubeti 77 28924 0.52 g hedo namapi 4 4051 0.28 p hono hekiza 13 8382 0.93 h hedi seduho 98 6732 0.53 y puri duroha 41 28973 0.9 u duti putari 42 12229 0.58 e zeki dumope 1 9409 0.41 b kubu ranuzu 75 5720 0.42 r neke dotupu 23 14333 0.51 c hube petaza 0 15379 0.71 b nube depome 93 29390 0.07 j mutu turape 3 219 0.42 u numa hudude 61 3929 0.81 m dupu sumanu 30 25712 0.95 r zino riraho 77 12163 0.02 j haru nokoho 77 19666 0.03 o buha hasizi 44 12703 0.61 t simo pukezu 48 24133 0.38 g kisi danunu 93 22292 0.2 e hubo kikine 30 11434 0.34 e pizu rarade 0 362 0.81 u mena ditono 97 25422 0.17 v totu bibame 3 31149 0.7 r poni henopu 97 21773 0.82 c kiso roruzi 81 12289 0.56 q sima sazopa 6 16215 0.35 a kuru rorori 50 26148 0.13 w kina mihumu 71 3051 0.14 p kuza zapisa 6 3091 0.6 d zomo zoreru 62 12095 0.31 p tenu totepu 2 18445 0.8 n dite kibusi 20 6543 0.23 v duki memiho 93 10052 0.29 q tipu zurizo 4 15706 0.31 v dido sahada 60 30057 0.1 j dohu sinudu 3 20376 0.31 e reru muhado 43 1374 0.74 i kata rimake 25 10621 0.24 h dika popone 59 2471 0.19 v homi bebode 36 1978 0.41 x tape rukota 48 27063 0.6 n node tupabo 69 15006 0.51 u hiru hesuru 18 21428 0 f pibe zunubi 68 5947 0.2 u huna namedo 84 21808 0.32 h bika minibe 53 14493 0.93 c rari bareho 88 7358 0.24 b reba mamima 21 21499 0.5 r habo himoda 95 26194 0.69 m mima sazori 10 10934 0.39 l dodu temobo 23 28507 0.73 z susa sozuhi 70 18197 0.05 m tisi pemopu 18 21380 0.93 z piti heputa 90 16202 0.88 n kate zuhedo 28 19537 0.96 s paka meduru 87 9379 0.29 e ruzu matohi 81 1395 0.03 d peza menopi 16 29254 0.1 w kupi kipita 95 22917 0.65 m sasa nuneka 21 3843 0.98 l zise simaso 75 22871 0.54 b duke ropiri 15 25142 0.83 s sapa tupisa 25 12103 0.96 y pene daraha 85 24250 0.07 r mabi binotu 58 21831 0.31 u neda momatu 38 14937 0.83 t zumu hinana 71 22699 0.78 x keki hihazu 20 21537 0.67 r ramo kokemi 1 10426 0.27 g putu zozaza 68 13500 0.76 p nimu rosamu 48 15124 0.99 c paka poheso 23 28639 0.51 t pape medesi 7 25152 0.22 x niti puzeza 13 9501 0.67 z paza temota 35 26427 0.06 j poku nenoze 44 11930 0.49 u zodo dubuza 77 4623 0.04 e muso niduma 78 19241 0.74 c zohe tibeze 55 16941 0.69 v zoru hipuba 74 29470 0.14 m hura ronibi 11 26220 0.47 r subi mebehu 92 8073 0.53 i dohi zirahi 14 18336 0.12 k kanu pubaso 50 20449 0.44 u naka dibohe 70 4194 0.38 v hepi bidima 69 31263 0.99 n modo homube 80 7346 0.72 j rono bideme 97 11645 0.04 a poku konure 85 10404 0.44 a mani robebi 16 25112 0.1 g nano sosoni 52 21082 0.85 y kamu dibite 39 4916 0.41 f pabe musoru 20 8335 0.3 c kara masumu 35 23065 0.54 i kezo rosare 63 22076 0.13 p kihi misoba 72 5442 0.99 h kima zinime 13 30939 0.3 e tiso nebuku 50 6824 0.5 k dodo sumide 31 6844 0.41 o daru suzomu 64 15919 0.15 f bebi tobusa 89 13061 0.41 l rito bidori 40 27591 0.34 x hiza pahize 75 4264 0.8 y nede dikitu 16 24028 0.56 h habo katesi 71 21423 0.94 p hene motoko 16 14975 0.18 t bima tadebe 55 24533 0.89 n temu kotide 3 12851 0 s buta subiba 64 24656 0.01 r daku makihi 76 8423 0.71 k rupi pisosu 18 22578 0.56 b toma dukami 29 9713 0.35 j hiri zonoko 9 3308 0.51 g rudu tezosu 95 29759 0.27 y hime zamubi 51 5582 0.63 h kizi disado 83 5512 0.8 i mehu motizu 23 3271 0.62 k paso zenipe 41 30036 0.93 d meso remehe 58 2101 0.54 o doku nisora 98 26089 0.34 j bihu tinutu 3 2351 0.41 j saze busuhu 59 27976 0.6 m modo nozina 97 26716 0.44 o duma korebo 18 4926 0.73 a potu sokopu 59 27011 0.53 r hoze titetu 55 22790 0.43 r tobo tododo 39 4632 0.75 k kobu burozo 84 17555 0.51 b pure rokino 32 5590 0.07 l meko rubupo 21 12239 0.56 o zudu nabede 66 19034 0.29 r bizo nosaru 36 9339 0.79 y bope sapose 65 9958 0.77 i none mizado 59 9690 0.53 z piha sozibe 31 10746 0.89 w hebe rususi 86 31153 0.23 l saku sepohi 33 11126 0.75 s dano muduta 99 29879 0.12 v kaka zanohe 21 16463 0.82 t mahi mematu 81 21060 0.8 d kate rebaru 52 5632 0.32 z dude nadudo 26 29192 0.37 b dude nobeki 31 31660 0.61 k ruse karaha 41 7762 0.95 w zita zebiko 99 9753 0.28 p toma hisete 87 8436 0.2 o zuza ketidu 2 6096 0.99 p dado setime 87 2447 0.82 a pemi dohopi 82 1919 0.35 l dadi hadoti 15 23346 0.77 c sore didame 13 23805 0.93 m siso honani 23 22506 0.94 g nedi hukase 0 19956 0.14 i misi momope 44 24751 0.12 g meza zikuhe 92 20209 0.33 t pamu disure 48 26986 0.14 g ramo padodi 27 14906 0.31 u mape timuna 44 25216 0.44 k rona bupato 95 21787 0.26 z papo bonibo 57 27179 0.84 x kepa kanike 15 27016 0.82 s kodo ranubu 30 14799 0.43 h kuso rubeze 37 20953 0.66 l katu kebapi 53 31356 0.38 a koza nokuze 93 26457 0.99 h pohu sahihe 81 25624 0.09 k bera zehizu 56 27781 0.11 j kiha masodi 41 5030 0.75 o kido zenozi 66 3068 0.83 h pibi nubibe 38 14770 0.31 a zate timebi 47 11406 0.56 k nado mohiso 56 11187 0.75 m taza ronazu 48 18993 0.05 w mabo berida 40 23640 0.67 y dape kidisa 83 9336 0.08 w duze zuhemi 81 25873 0.43 d hine mabohe 96 28027 0.88 f zinu todise 94 8706 0.85 p disa dorenu 50 16801 0.39 k biru kasema 52 29870 0.85 r kibi tubode 17 29253 0.99 j pita hararu 86 31335 0.9 n pizu bekato 51 21181 0.43 u dapu poniza 72 19995 0.08 v ropu huketa 80 16515 0.1 y dumi miputu 97 11190 0.09 o huto banine 64 10147 0.81 i zihi zehata 11 6827 0.86 u dohu sosipu 30 13905 0.06 p suse pezoku 93 2824 0.65 a tibu dakohi 52 12583 0.7 z tiki nupisa 73 22115 0.02 r tihu kodiko 12 31591 0.94 h pite romino 76 25886 0.6 h hopi zahibo 57 23521 0.85 o zome susozi 46 12051 0.24 r pato semubu 83 4430 0.42 d zahu tiruno 84 10993 0.43 l pabu hokude 44 8448 0.31 x tohi hubema 32 6867 0.35 e moro nasodu 44 21121 0.95 d homu rabiti 4 18840 0.24 e raka perara 50 31921 0.19 f peri panoro 89 29873 0.44 t hozi podetu 52 23717 0.47 t dumo beduku 13 12578 0.42 p sike mezune 20 31231 0.18 p nira pebesa 43 225 0.67 e noni haniti 14 4916 0.42 p tiko disubu 4 5990 0.2 y memi duhake 31 6257 0.3 b zome tidode 45 15524 0.33 d sadu hureme 42 748 0.27 s tinu murita 1 9475 0.49 c robi rakamo 88 12717 0.52 j nahe nasuri 96 12087 0.8 g kazo dadeka 40 6118 0.38 z dupu kurona 6 185 0.43 j muni hokota 24 16076 0.42 h zuta mezapa 17 3494 0.25 f sube dimama 34 962 0.33 b dene pedike 87 19831 0.31 a mibo bohuru 1 5011 0.94 o nipu tekoha 35 7363 0.47 r meso mohazu 52 11327 0.75 s hute kotomu 2 24708 0.65 j zopi huzate 25 3899 0.61 j ripu mezubo 40 5537 0.69 r dehu bonede 12 21426 0.97 l domu hikita 15 16693 0.35 q bapo pupuha 68 511 0.33 a husu sokake 50 22023 0.98 m muka didozo 59 25510 0.06 h zuru nadomu 49 7452 0.77 v poba razote 48 14361 0.62 h demi sopade 91 11593 0.89 c deze zatuno 94 29546 0.97 f rupe bidubi 21 12810 0.99 t ropi bepanu 16 14076 0.55 x buhu nakimi 22 1297 0.54 d keti sutamo 38 16282 0.64 x make kadoke 20 3709 0.32 r suke daseso 32 29217 0.2 t sedi sikase 93 12999 0.69 w muta bikasa 60 12782 0.05 v sumi mutadu 69 22018 0.45 t nezi nitobu 12 20581 0.47 z dunu donahe 89 9860 0.87 y kodu sikaku 83 27638 0.5 k hepu nezera 54 18838 0.3 k mizu komonu 1 24416 0.41 x zemu hidoki 94 10155 0.96 i pere humozu 12 16790 0.34 j dade zosaze 86 14788 0.37 e zuke dokanu 3 19874 0.76 u poda sekabe 4 8635 0.14 s zahi pasuto 44 16923 0.78 k nusu nesomu 73 9851 0.76 b podi hihuki 83 24592 0.93 p zisi papunu 7 19234 0.84 m pano sotatu 67 3665 0.74 i tuho tiraru 97 6982 0.95 r tami nukuro 50 14835 0.35 m hihi rabera 46 17665 0.55 p zepu romere 33 17084 0.93 z kati samodo 86 22536 0.67 n pobo budeku 48 16676 0.22 f mupi dimoti 45 10552 0.87 q bebe hatoru 49 6561 0.33 a baki pibapu 69 15474 0.18 d tama behume 60 26423 0.2 g mopa dorodu 0 6727 0.48 s pihu zeputo 4 19143 0.59 y ruzu mititu 29 24750 0.88 b musi basuki 13 4316 0.27 c noru bezade 44 17337 0.08 v rame hohoti 21 18054 0.49 y zede kapeka 84 38 0.55 b nase dinasu 99 19877 0.7 r nati rosuzu 63 4887 0 a haba hakemi 96 25687 0.93 x rino mohepo 54 1358 0.37 g zube tonebo 12 5703 0.26 c nene hazoba 15 15675 0.56 p bopu dazizi 89 6520 0.5 x bano zezuzu 57 19982 0.99 s kanu kenora 69 12635 0.38 i hesa benare 26 21269 0.97 s zosa hudoma 69 26028 0.85 h nuda rukudi 96 26505 0.89 e hura zerase 43 7510 0.21 y deto tirutu 95 6040 0.68 b mone tenoru 14 5783 0.44 d sidu kisona 49 5004 0.36 s napu ruhehu 89 7868 0.31 a rane rozibe 37 4354 0.22 h dode potudu 15 31732 0.26 b noda rapapi 60 2098 0.69 d nupo zazamu 68 2991 0.91 w zodo pepoba 77 23561 0.86 w runo nadoza 46 26524 0.99 u zebu tahepu 39 8353 0.55 h miku tizesu 81 8825 0.77 d hoza meseru 77 15517 0.47 d rebu kopodo 25 14698 0.96 s tabi nazuro 73 7016 0.82 a peru zomoke 16 2024 0.07 y bada hisuhi 67 29105 0.77 x pona zirota 35 14486 0.78 n seke roteme 31 7153 0.51 e kate ruhaha 92 30972 0.55 f puhi surubu 11 6031 0.41 d mipi sodapa 2 14517 0.72 t tahi zanenu 87 22132 0.49 v meme nezuba 14 10880 0.2 x rase rezate 18 19485 0.54 h midu nuziha 17 6668 0.34 v mude tibati 26 9506 0.55 j poto ritora 65 28390 0.55 n bize kezede 60 10201 0.82 m keno kuhake 93 19630 0.92 y tite ponano 25 10814 0.32 k rota rotahu 12 28457 0.45 o kopi nomapa 50 8698 0.78 d toda mebiki 47 27161 0.46 x dabo zabiso 51 25760 0.01 o sibe ripabo 71 26034 0.76 e haru buzusu 59 19115 0.86 d paro kibasi 96 3424 0.33 s tudo hurako 44 18474 0.26 r dise rosobi 41 6812 0.26 f tune kazeta 27 222 0.32 d mobu mosoto 78 27841 0.31 d duta rurezu 31 13627 0.78 m zunu homone 49 31187 0.62 t sezo mizeku 27 13886 0.86 t pusu madiku 87 6132 0.68 e hanu dabuno 43 1586 0.31 g duki buduse 70 24573 0.08 s sehi kotoko 29 19580 0.33 r nohu bamobu 17 21960 0.84 v pabu moneka 59 19992 0.6 k nire tipiku 22 14809 0.93 t natu pibosu 12 27303 0.77 m nado bobodo 82 16062 0.91 t pori nibimu 67 11611 0.08 b buna totisu 59 10501 0.01 f nudi sopase 41 24059 0.23 i baha busido 40 11670 0.23 d pire kisoni 57 3218 0.88 t heme numika 34 29229 0.07 z sahe neporo 60 7114 0.14 d sizi kokaki 56 7304 0.87 d ruko nozeno 13 8138 0.18 m paki zokora 33 31160 0.95 f kebi nanubi 64 31910 0.96 j nopa zatodu 76 27626 0.09 s binu makadi 79 23282 0.83 q mume rohote 53 197 0.22 e kimi teriha 50 23046 0.75 i bado ruhupa 74 9895 0.78 j sane duzaza 53 370 0.38 h bepi basade 19 9016 0.15 v kezu radeha 93 221 0.3 o rudi humiba 77 11957 0.07 w buhi mesodi 74 14908 0.49 d rusi ditazo 27 1696 0.69 h baza dizobi 85 9141 0.16 i ruho zesisi 34 18299 0.24 u rosi tihuru 71 30298 0.71 b tuho zorabe 19 7552 0.96 s nuda dunuhu 46 21332 0.61 s zuhi bemino 67 11944 0.9 b rebo pehiha 95 3458 0.47 f raka dihapo 53 23580 0.76 i peza raneto 27 18590 0.6 e tedu hobiku 28 11023 0.09 c pebi danosu 96 10745 0.59 w hipo rasere 60 25593 0.39 z mepi zakori 32 17097 0.85 a konu ronobi 89 25869 0.67 p zota zemira 23 10946 0.35 p botu rumonu 33 292 0.98 h dobu kusuri 37 3612 0.76 i rosu doheki 50 20628 0.03 e huzi nubuno 98 7456 0.48 s soku nikone 39 4463 0.3 i natu bisira 90 1086 0.17 c hebe nebapo 99 26179 0.49 k nebu zonasu 22 26818 0.88 m kabi pameso 77 20504 0.15 z soni motasi 30 29176 0.56 q kizo zunahu 71 5395 0.62 s mipe daheso 11 25815 0.53 b bike poroki 16 10136 0.48 o tari rekunu 79 15374 0.24 w hasu ruziku 68 18599 0.59 u siki demora 25 4867 0.39 w niso rebuzu 62 2939 0.73 e samu hesidi 44 28666 0.15 f kutu meritu 72 18227 0.11 g bota basebo 52 26297 0.87 v nare rubeha 21 23700 0.23 x zupo tamope 35 20235 0.89 s dote mokena 22 26930 0.56 k nudo risuni 60 30391 0.72 o kano zosaka 46 15851 0.84 g kona sehuno 0 31563 0.77 s hudo neriki 77 15903 0.72 z piru ribado 67 991 0.21 v doki mirero 53 206 0.9 s boda mihube 92 758 0.72 v mubu zadamu 9 26137 0.6 b ridu tisese 39 12161 0.16 d puna bipide 71 12444 0.96 e poza parazo 84 25988 0.03 y bosa tiheke 42 23304 0.85 m bido hadase 1 9209 0.88 l buba heriko 17 16297 0.29 f tika zihuto 91 11536 0.66 m zibo dosano 8 19261 0.65 q bume bitani 52 15806 0.85 e sode ponuzi 14 31313 0.64 r kope kerina 22 14761 0.02 c heko kehero 82 9234 0.3 d sesi nepare 76 1498 0.1 i hume rudada 92 30563 0.58 p hure zezeka 39 15061 0.68 v niti zidomi 45 24351 0.96 d bume birute 66 29611 0.38 p mumu retepe 63 3833 0.95 e tepo duhesi 70 21775 0.58 d hini damona 81 7115 0.23 d paza bediza 45 13493 0.21 q kamo dusaza 39 8713 0.3 o dota sinire 15 8170 0.76 x mira kiniki 92 23927 0.44 i suke soteku 21 18955 0.89 n butu senupo 45 5853 0.2 r tadu ponapo 14 1230 0.43 f peki nihake 18 7774 0.08 g muno pamipo 82 36 0.01 t rato monedu 23 17765 0.37 v pamo sesota 0 14763 0.39 h kopi rebene 27 10944 0.78 k niro senopi 72 30924 0.19 h kara hebatu 33 550 0.59 a raha roturo 43 25786 0.17 o dute rotado 37 19800 0.45 j dede haziba 13 29096 0.1 b hepi rirutu 40 28220 0.71 l mepo tuzubo 13 20197 0.81 k nenu kudupi 12 22538 0.29 x kine kakase 27 19482 0.17 z kuke kimuba 2 12425 0.66 z reki miketi 11 14873 0.87 q meti dezomo 99 21331 0.53 u tedo hemuku 86 30291 0.98 u pube kimiti 96 14670 0.16 m sidi sameta 52 24603 0.15 p redi porebo 26 652 0.41 m taru hopite 67 13802 0.96 y bena kumetu 10 29883 0.25 t mato sasisa 63 5610 0.07 p zono dohupu 7 24869 0.14 b dota nabire 33 11780 0.55 j mono tapozu 2 3277 0.5 g hosi katesa 45 20510 0.04 o neba mekuza 70 27780 0.44 y hesa beketo 1 28908 0.95 x boha meseko 43 19271 0.14 f pino sorozi 86 9592 0.31 d mima buzozu 49 30707 0.22 e pipu zakema 50 20171 0.19 l reno bizehi 38 7518 0.83 w nahi nohibu 3 19973 0.42 a zuke notipu 83 25146 0.39 n sune nisene 27 31767 0.88 x dira muhora 91 15657 0.09 a sado hiduba 63 3701 0.55 l doba bisupu 71 9891 0.06 p dera nozehu 68 19281 0.45 p side mekura 61 23190 0.74 j pete zotohi 19 11313 0.19 k peru betoke 18 26651 0.04 b bote sitamo 26 29092 0.94 q roza tizuse 73 1269 0.09 k nedi takumi 16 23546 0.46 z saki zobaho 2 10363 0.85 d damo hipihe 83 2278 0.26 u zoke bukazi 43 14855 0.11 e boki tukezi 17 17815 0.79 f heho nenana 62 19480 0.84 a tada tuzoti 76 16140 0.64 n mohe teroza 17 20748 0.54 z peta disizo 80 16502 0.67 h zibo pedome 47 22353 0.57 i bizi tinezu 78 4940 0.75 f kere pezebu 26 17667 0.23 s kobe dunope 44 31573 0.16 o zupu tutapi 78 9819 0.73 u zuno zetenu 52 31832 0.04 n papo zodupe 4 11291 0.59 a sute bokose 32 31177 0.42 m nubo zosake 81 24108 0.14 t zipi temisu 64 1299 0.33 h pira nisobi 51 9027 0.22 n podu nukoho 45 13218 0.53 d ruta dedanu 32 12977 0.05 k boku depiro 14 17363 0.35 f mine keboza 30 20780 0.7 w bori nibake 89 15247 0.1 u rono hidupe 90 28956 0.73 k tiso muhiha 17 31642 0.57 v sino kinera 1 7393 0.72 d zabu rupuzi 70 12378 0.43 t sazo tamari 13 31628 0.39 c suni dudezu 57 30446 0.81 w miso bimupi 39 9546 0.72 r kene rabipa 1 31545 0.56 n maze hodubu 48 31998 0.23 l hehu soketa 50 5906 0.41 e nibi zereki 49 16560 0.16 w taho haruho 62 21709 0.41 p rubu rotiha 52 895 0.39 o kuti zinomo 17 17680 0.18 p poma nepiko 22 1598 0.92 w kapa nizime 62 23972 0.2 u bibe surepu 86 15437 0.67 s kamo dahora 65 27558 0.45 c dopu satute 31 27328 0.81 o zota neridu 89 16874 0.3 r zode potemi 25 7907 0.75 i topa buhimu 76 14874 0.2 t rabo zodezu 31 23180 0.61 l bumo sorezi 90 19850 0.49 i doru kotutu 3 27055 0.71 c homo sutahu 23 12941 0.58 u sosu hezora 8 20491 0.29 i teha birada 90 21894 0.62 v heri nohadu 46 15829 0.33 e bezi disehu 71 2982 0.72 e zumo muhumu 93 31570 0.74 d mazi zusiki 7 3444 0.92 d teri tibani 74 30959 0.87 b nuda sanoha 91 30767 0.33 w sete zabihe 0 12822 0.05 u teto purura 49 6402 0.25 p nusu kodudo 0 2846 0.52 p teri tukaki 74 20759 0.43 f kopo darode 64 23582 0.84 l nido pihoti 48 12102 0.28 r buku kobase 15 7495 0.32 a bomo nutoze 43 31025 0.6 c tebu sosuhe 4 14723 0.41 s daho zutipa 85 24521 0.13 l rara medabi 69 30713 0.15 f mehu pabamu 34 1387 0.54 j rema zasano 99 19272 0.73 i mena zopezo 61 11583 0 u puto teposo 43 1121 0.51 t rezo repibi 92 30100 0.11 o nope kidiza 72 29344 0.99 t botu mimozu 54 25249 0.41 q ruza bunari 28 14640 0.37 h mire kerizu 70 7159 0.56 l somu tinuda 39 8631 0.43 c duni mareba 96 871 0.19 v sedo ketisa 11 21748 0.55 b nuna sitima 65 1273 0.31 w zaho zekose 51 30226 0.01 y hodu bidoti 57 5599 0.3 l bero pomotu 71 31324 0.99 h rasa poritu 16 4263 0.46 n rimo nadusi 0 2985 0.6 j daka kedepu 9 23823 0.46 g bubo kusuzi 26 10351 0.49 n sere kopiri 64 14923 0.85 c tupo zotoso 40 10263 0.68 z kada sekopi 7 19867 0.94 n saki basede 45 5988 0.18 w nire nazobo 90 1396 0 k deki zurudo 80 20065 0.81 v bana kizumo 32 14740 0.27 x zoke zebude 70 25527 0.24 l huso tikisi 89 4538 0.72 e puho sidizu 30 7409 0.16 p podo banemu 24 2709 0.35 a napa zarozo 43 4515 0.01 m nure hibesa 67 9136 0.7 b muzu dasiku 41 9122 0.78 h siri kadedo 8 14152 0.72 v dote dizebu 35 4613 0.76 y hasa sobapi 4 21584 0.17 l puba mepepu 61 14946 0.49 e neri himisu 44 12672 0.73 r mibe sotasu 92 11013 0.83 u tabu ditamo 21 12086 0.29 q medo dusonu 32 6467 0.51 i sipo nomuka 99 9750 0.19 b rizi tohoka 62 21047 0.96 c pepe benoda 18 31320 0.89 j peke rozibu 38 21914 0.91 k timi bebubo 97 20329 0.23 x naki ziromu 1 24029 0.61 l sebi hotihi 42 29247 0.62 g tupi rohemo 22 1570 0.78 v humu sudidi 4 26277 0.99 w huri benita 74 12944 0.47 b mapu nekadu 5 8664 0.41 h tono desata 46 22540 0.98 o sema zuhupe 6 4794 0.22 v zike dadape 2 23929 0.8 m pake sahati 74 18136 0.78 r mato kahimi 62 30807 0.01 q neno sikune 58 31626 0.8 n meda kuheti 1 29637 0.8 t bodi podero 75 13605 0.39 f boti radaso 23 31017 0.44 c peho raropu 74 31617 0.21 x rupu makamu 47 26367 0.88 l tehi mutato 49 5289 0.12 s keri disina 67 245 0.17 y rudu koboke 8 16555 0.76 y zike pumaso 91 31450 0.77 r peme zurero 75 12808 0.01 l same zozusi 43 24124 0.94 g saru nuhumo 80 2906 0.91 t doto sirima 28 7251 0.66 k riha kunohu 37 1638 0.34 e sanu buruse 14 24371 0.56 g neko senano 80 9197 0.88 k reso takese 42 11902 0.86 s ridu nupebi 87 346 0.96 z beme tisimo 13 13203 0.97 p rori rudura 94 7723 0.39 r moba bikano 36 28731 0.21 z ruze patiko 94 5229 0.45 n kitu ropoha 66 28425 0.69 m kuro bisika 22 12129 0.93 q nimi bohude 84 7276 0.09 b zuha kuzepi 11 28249 0.31 h rasu pihune 88 6993 0.44 d mohi bobihe 2 23586 0 x zaka ditaho 72 6825 0.65 x beki sutose 15 25643 0.98 b pine tuzusu 20 31058 0.92 f hure rezaba 28 11839 0.01 u kaba surida 71 4463 0.91 z muni kadedu 23 684 0.79 n bode tohibu 75 26810 0.71 j puhu dunuba 26 29658 0.14 f bano sozeko 96 28529 0.23 x rini badobe 91 28562 0.36 v tizu zunena 50 4402 0.85 t duma baziba 78 18875 0.06 q damo badami 68 15334 0.91 n ruzu deteso 88 20031 0.9 d ranu rekuno 49 25885 0.43 p boti tebizi 56 18000 0.56 o noze koruta 41 11042 0.34 c mahe tenaho 9 14022 0.13 t kubu noromo 51 1248 0.32 h huze supopi 14 14574 0.03 h nida zehiho 35 19626 0.34 y muru pezobe 89 8101 0.73 m ruti boropu 17 21205 0.8 q pese zumape 80 25727 0.48 m pine mokoso 10 14619 0.31 k teho hatede 68 17620 0.53 b duti dokobe 2 30466 0.54 u rize zudebo 95 11311 0.59 u pamu subiho 72 4914 0.83 q komu deberu 3 9432 0.18 j nibe pusoso 25 27491 0.64 l ranu hakoma 99 25028 0.04 m sepa tireha 75 9170 0.01 o dodi tazibi 10 11284 0.52 l puhe riroma 81 742 0.44 t bemi zobiso 29 22468 0.02 h medo danuno 23 30068 0.93 a raki zaresa 64 22818 0.52 i tuzu motemo 57 957 0.09 v sezo rumebu 72 10556 0.4 c mede hiriho 82 19360 0.58 i dosi bitiro 71 5727 0.74 n sono hipoto 50 24261 0.39 e hasa kamibe 78 10463 0.19 w zumo musoha 53 26005 0.56 t nimi mezusu 99 10575 0.21 k heda hepako 81 24602 0.66 o padu zemute 18 3495 0.52 j tike hidepi 26 20020 0.08 e tidu nokoni 66 27576 0.69 f kiru hatete 76 24918 0.28 e pome hezati 24 14830 0.92 t sisa tetesu 46 13663 0.32 a taki morebu 92 23772 0.95 r zoru baseso 5 18114 0.7 e poda dedura 13 10221 0.45 g soze bokusi 17 25736 0.29 u sotu honemi 53 28327 0.6 l sope dabaho 51 4829 0.95 b pose buhase 72 9197 0.76 z hasu runeko 20 19385 0.78 r bume bidami 2 23866 0.1 x nese kekose 12 6241 0.22 n beti tedupa 39 18670 0.42 e soho sadobi 14 14110 0.21 d kine sozanu 35 17621 0.27 l nere norora 99 3385 0.11 g baha mahime 58 18723 0.84 n reku pehuta 33 30028 0.32 k duso huzazi 99 28909 0.52 u zese tododu 84 21388 0.23 d hozu puzenu 92 31500 0.43 m tadu mupina 20 18277 0.42 t nitu hepesi 4 3918 0.31 o momo zekure 31 3472 0.1 m huno pipidi 20 22340 0.65 u bobe kepuru 26 16006 0.17 h nedi turuzi 70 22620 0.56 h nami rodotu 96 1298 0.63 u mapi hotipa 29 28337 0.67 r hana zapedu 60 29296 0.12 h soza dibata 44 28804 0.66 l boka hodonu 12 15682 0.9 i done kobehe 1 21526 0.91 e bahu nihaze 16 17990 0.78 p poti bonode 6 8765 0.62 z naku bazopu 28 23379 0.37 d deko nukeno 15 17718 0.2 n saba zazeso 80 27677 0.27 f suzi tihubu 75 26352 0.1 e hoka pidene 41 4423 0.46 u bubu rizepu 8 29575 0.2 g sonu nisoza 85 6003 0.49 x rato nimebe 60 20176 0.77 o miso mumero 91 20726 0.79 s huzu zosume 24 26388 0.5 q tuma momira 33 2791 0.43 j kipe katuso 48 15984 0.28 o sopa pororo 4 2255 0.28 o suzu zanona 1 11665 0.91 n masa titize 95 10846 0.02 o raba sakiku 84 3752 0.85 r dape tonupi 45 2009 0.97 i kika nohuta 27 12468 0.5 g kuke zukehu 81 11875 0.03 e kose tahomi 96 18087 0.56 e puta romisu 60 16289 0.79 a hapa hatani 59 28315 0.62 f teka pobozo 13 5710 0.09 b bute bademo 54 29080 0.84 n tize bodito 76 23413 0.2 c bazi bepizo 16 16804 0.78 d suko husanu 4 9666 0.1 z ruda pimipi 24 484 0.28 x simo kumita 42 21612 0.1 f kati nonute 55 17183 0.45 g nutu nibido 44 9715 0.89 b zupe dohado 63 11846 0.67 x sara mubomi 43 28317 0.16 u kuma habida 8 22401 0.3 t nesi mosuhu 37 25252 0.76 u tiso riseru 18 22899 0.17 k kuta sozoza 55 17392 0.44 c situ bobebi 28 16768 0.54 u nura zasuti 67 1648 0.75 t posi kerupi 78 25300 0.99 m tudu bibibu 88 5897 0.65 f dope sopuru 28 27989 0.48 o zodi pemeru 99 12600 0.1 a rere butoma 66 18909 0.27 o dito mezisa 76 17299 0.95 a zoda pusimi 20 24732 0.38 w nazu kodobe 2 19116 0.58 u tide sipusi 26 30487 0.83 q nibu sopoze 31 30850 0.05 b teni hapedi 12 30467 0.43 g rani tituti 35 17369 0.41 i sizu suhuhe 65 22128 0.9 x deto nirobo 64 9517 0.28 k nama kiduhi 62 31970 0.41 z hiki roromu 48 6787 0.29 o rohu komenu 88 16291 0.05 t puki dusubu 92 20864 0.11 m butu bupohi 69 15306 0.54 c rapo hisasa 51 2162 0.82 u zato nidoru 53 3699 0.16 r hoda serota 36 12821 0.43 n keho terunu 79 19226 0.19 a hore hupiro 10 12978 0.89 d bipe hipaku 34 27051 0.46 s bude mupoza 96 26363 0.49 r zani huniha 39 6270 0.67 b kadi mekanu 37 4834 0.96 f binu heruhe 67 17923 0.49 y kute tisobo 35 24327 0.17 a zite sunori 26 10018 0.6 q kiri humiru 15 15396 0.14 d beke hituda 56 15679 0.48 a noni renani 69 6850 0.19 k miti hadeba 20 5746 0.57 m kabe kadeto 39 23305 0.73 n rinu kohipa 56 31150 0.53 v hama rebudi 21 13411 0.63 e raru buhoko 6 13036 0.56 u depe kokima 40 23790 0.71 f noki semara 52 27888 0.17 x doti sudiku 31 11314 0.66 l sima riropo 25 3176 0.61 q zabi potike 73 24392 0.3 i kehi nomata 2 17914 0.78 q tipu poromi 18 30619 0.64 m hidu nedemi 28 10856 0.48 q subo nomobu 86 8987 0.25 n mono namadi 90 2417 0.33 e pira popuma 11 13988 0.93 k ribe mariba 24 23411 0.07 i tobe simetu 51 12034 0.59 n haba durobu 40 6932 0.25 t reku kubedi 2 13902 0.1 k sara sasohi 94 28531 0.51 w keme katebo 9 24324 0.01 b miti bimopo 43 16498 0.7 e kupi matome 68 26838 0.55 r tese mimepo 78 15280 0.51 n roke mudada 60 15715 0.1 h nuza tazido 51 4225 0.2 c zidi sadade 18 6914 0.57 z sade rututa 79 24314 0.82 d zito ripuda 89 25927 0.43 v suro mamake 29 28523 0.8 i mozo nahabi 96 28557 0.81 u doko raname 88 10969 0.43 e pimu zezusi 4 13487 0.32 u kepe bimosa 96 15772 0.72 u robi naraha 21 7799 0.1 d nabo zibite 10 12348 0.53 o ruma tirozi 53 30456 0.86 e boto serima 86 16291 0.49 e bumo pidiso 58 6581 0.98 b puke hirina 79 14244 0.24 h babi hehime 61 24111 0.18 r tita pabeda 53 693 0.66 u poho namobe 21 17110 0.38 l tumi kuzebo 8 30277 0.68 l meha nizeno 90 455 0.19 g zine badano 85 1596 0.01 r size dutuso 45 8319 0.1 d hure mihano 88 26142 0.57 w sohi numase 33 21847 0.37 s tami sazupo 52 26897 0.2 r karu nitomo 94 18527 0.19 g zoro domepu 39 4748 0 c hona tuzuna 31 14068 0.43 j ronu situki 21 18138 0.01 l dose huripe 13 28831 0.48 g keti satudi 36 8543 0.55 v hadu pikihi 31 29133 0.21 y rumo zikade 74 14025 0.56 n taze kadube 69 18230 0.7 f renu haduho 6 16313 0.16 q todi metuhu 21 2360 0.59 e rika nahade 7 8079 0.9 t siru mikuse 99 27675 0.63 x bazu tesahe 71 31699 0.06 g samu mobosi 65 29049 0.43 n sisi hunazu 69 19197 0.14 l moze sudino 64 27740 0.64 q neza honupi 18 19611 0.9 h zizo huhoha 48 2059 0.68 r hapa puzeni 25 19052 0.81 r sohu pozime 13 10944 0.12 u nuke bisesa 3 1695 0.69 d hoki rokane 4 14723 0.69 c dihi sorezi 85 30488 0.35 w dite rokazo 24 13595 0.98 p puka zemobo 21 26467 0.47 f tiri kareke 17 14067 0.6 q bino kenuhe 85 266 0.14 y hese tutibe 26 20074 0.33 w bake maponu 9 12123 0.96 f huro romara 97 3115 0.37 o sote takome 53 25175 0.32 u hera bemahe 26 22774 0.34 c puki tadimu 46 16639 0.39 l zopi dahusu 5 269 0.41 n puba binate 97 6343 0.37 f rati miduma 97 12371 0.43 b poza kudoda 30 11572 0.56 t topa dehede 96 10988 0.89 f kede dibezu 57 14364 0.28 e zudo zepeme 86 24974 0.67 v kope bizuso 85 18947 0.59 a poti kubana 81 21510 0.96 e zami ripuru 70 30274 0.08 y zida mazeha 64 3269 0.34 a puba kumoho 91 2266 0.04 n zeto momata 88 5075 0.56 e sina totopa 47 23577 0.94 o rine toraso 5 26617 0.46 x kohe risozu 65 23127 0.26 j nepu dedisi 11 15081 0.83 w rida sekedi 56 237 0.69 b hopo somosa 66 20878 0.5 a nene sodusi 86 30633 0.27 a ribi mademi 59 21498 0.99 d dira reture 89 1942 0.16 b maso rusuko 40 27613 0.48 v sani hepama 76 11205 0.42 z hupi durobu 11 24890 0.09 u tupu ditute 56 18701 0.23 p hidi nanapa 64 14720 0.61 s bono koteho 72 20502 0.73 l supe pehiru 55 26916 0.56 p riza nukose 87 22857 0.69 y sapo takeso 6 28840 0.13 z risi pesazi 8 15857 0.16 x boze dehiba 35 3542 0.02 o kene sobada 95 23655 0.28 l kupi rusodu 84 10773 0.6 w boku kakosa 72 9100 0.12 p kaha kasate 14 24717 0.38 g dube naputu 98 28402 0.55 p dati napomi 93 16798 0.97 z tenu ponama 45 13351 0.15 y nazo mediki 36 26563 0.84 j meke kudite 94 4899 0.31 q rimi reneka 40 5659 0.71 i hehi dapimu 65 16273 0.04 w nupe zitama 38 19982 0.01 w sihe ruzuko 22 21398 0.23 l tipi deheze 9 22935 0.47 f beze kokume 98 12011 0.14 y tide tazupu 63 13805 0.63 t sosi tipizo 86 24025 0.44 q zeni bokosu 71 16296 0.29 g dobe karezo 37 25650 0.34 v moti metuho 69 24716 0.4 p dapo zasamo 53 18792 0.69 g repo podara 56 18777 0.98 r bepa tihani 66 27583 0.87 y moso kihoku 83 14292 0.06 t medu sedusa 98 27879 0.88 s pudo sihone 86 4072 0.8 k nibe munoko 34 14185 0.64 z muke zitobo 96 23262 0.94 g duba mitate 69 16805 0.41 w rosa hazimo 63 17376 0.88 l daro nodubo 5 21587 0.65 h dizo puriro 68 4838 0.24 l hebi nemipe 75 21419 0.42 a hike bomaso 91 27197 0.73 y roti hokuko 7 12359 0.79 p beha teseto 82 14060 0.74 k mute muketo 59 6557 0.19 s noza kitaki 18 22953 0.95 y mebo neneti 29 17617 0.92 l tina kupapi 62 28258 0.78 s netu rumuse 83 15978 0.16 o rame kuhano 93 16968 0.68 n maho debepi 35 19185 0.72 z kubo nomupa 64 23430 0.44 d mose tikudi 15 12058 0.66 x noto romisi 54 18267 0.42 r dape bodazi 0 15374 0.92 f metu kipesu 6 7730 0.98 b neti mamiru 36 27810 0.57 b tonu nidumu 94 22176 0.17 q mobo kezeke 32 31027 0.66 l tihi ridama 91 17518 0.86 m karu nanoro 70 3303 0.56 d paza renesa 57 28835 0.91 a rinu pomete 91 73 0.29 x boha hozenu 51 27216 0.73 y kuhu tureti 47 10540 0.19 r dabo mesusi 96 2212 0.66 a pima rumiko 29 11089 0.12 f dudo potezo 61 14805 0.41 f tore putuno 81 29614 0.84 w rusi notosu 92 9089 0.74 p nosu rokade 77 16362 0.38 l nide kekeso 40 6837 0.68 v miri timohi 7 23711 0.72 q riti rateti 16 7658 0.31 i hotu bemeki 49 21372 0.83 h kama midini 58 29494 0.58 x reku butiro 20 16504 0.6 b depi sibozu 34 25051 0.64 u dede duhoso 12 30055 0.88 q redo rodota 58 7204 0.61 w dubo nimuno 93 8977 0.71 v nuto zorika 6 5126 0.87 i maha zizoha 63 28767 0.64 a pihi namuda 36 5319 0.6 o bahu padehu 17 27501 0.73 x pize tabahi 67 24342 0.21 v bama ponato 31 30022 0.31 k domo pesepi 19 221 0.88 c muho dikata 49 19478 0.02 v zume torote 87 13346 0.93 v pobi duzobi 90 2235 0.37 v teri sizemi 50 14210 0.65 n bimu bamaso 30 18305 0.41 z tini hetuko 89 22224 0.82 m sano sibeno 60 19686 0.77 v ziso bahize 34 7540 0.09 i zunu hutabe 53 12170 0.81 m maru nemomo 33 18575 0.55 u tibo kunuri 2 1033 0.65 g mena nusude 12 2122 0.13 w dazi bekiha 22 11768 0.8 i soto pinepa 26 30657 0.97 m mapo keruke 93 8862 0.73 q ruro popuhe 96 3383 0.91 e kore ketuha 62 24506 0.62 b kera zameke 95 23979 0.02 i zaka honeke 49 24964 0.36 f behi dukepo 66 9553 0.67 c kimi tipame 24 28806 0.1 k tuka hehure 24 25330 0.06 e neke bamezo 52 8350 0.44 i tati mikeze 9 349 0.51 d hibu sezoro 70 23352 0 m rehe rebome 45 19348 0.02 w zezi sobupa 90 2320 0.02 k dotu nubadi 17 1171 0.02 b remo duzubo 45 24353 0.8 x pira didotu 65 28459 0.83 u kate hutudo 39 11404 0.84 e rika desomo 84 6336 0.66 k niku zuriza 41 31767 0.56 z katu sademe 58 31340 0.7 m sozo tasazo 98 15649 0.66 d hanu manupe 89 29285 0.85 f ride hurene 79 17277 0.67 s hati nebeko 2 26185 0.82 p konu buraru 81 9082 0.2 c nede tameni 29 20362 0.47 g bima ratihe 18 9327 0.01 d seka pozahe 6 24535 0.58 a nane bitese 68 24385 0.65 x hisa supaze 39 14718 0.03 k mita ritosa 15 7028 0 e debi huhitu 92 24179 0.17 r kosu dapaka 35 25575 0.65 s zitu zahusi 90 20081 0.77 k pibu kinopu 34 20384 0.07 m teha tukema 83 25737 0.71 y bemi sokibi 81 30640 0.69 l zose dotuze 77 19001 0.2 h notu korike 47 27387 0.68 u hotu nedeme 93 14617 0.48 e sika pukuza 99 23613 0.69 r setu ratipa 28 19818 0.15 d roti hikemi 47 956 0.57 z sudu mekabo 62 4956 0.06 v kuni takaho 71 29230 0.92 u dehu mazuso 20 240 0.96 l peni nihihu 95 18275 0.97 d nuku zedehi 78 22665 0.28 r sezi poseho 76 23736 0.94 f mane barizu 21 3673 0.88 m seto kumidi 98 6677 0.39 z zozi bosedi 94 25902 0.21 y hahe neneti 98 17744 0.55 p kisi bizase 84 23184 0.17 w kabo tisube 69 29611 0.91 c hapa rasira 7 14230 0.68 d himo rotuku 58 15869 0.94 e roze haharo 33 11156 0.54 y mesi dusubu 29 30226 0.81 l tuma zodihe 86 22895 0.77 p zosi huzunu 68 10071 0.56 f sure pipuka 81 2966 0.18 s buhu kapoku 43 28764 0.5 w hebu nupute 91 1081 0.04 p nasa nekeni 83 18396 0.34 t nini kepeto 15 19806 0.58 c bepo sazuta 67 20349 0.54 e tete dakene 58 29977 0.35 d rapo hodani 2 22166 0.9 i tabu bedera 30 12108 0.85 j buro sapeha 85 19329 0.13 d hero razeku 93 23944 0.92 o todo dedipi 28 24665 0.76 r heta mamaku 0 30241 0.5 s bodu hihani 10 10330 0.63 b bape zebaso 38 24917 0.26 f sunu zazozu 69 12708 0.42 k nusu menaso 60 28499 0.4 n semi domera 42 11090 0.86 k sope munozi 18 23193 0.94 j pimo bemibo 41 5699 0.51 t puka pekemo 15 8024 0.1 v none hatupu 41 6834 0.68 y time kuhomo 69 341 0.64 p nahe rudopa 46 18478 0.8 q ropu mamose 63 19714 0.14 z zune bahebe 90 1131 0.23 a puho dedemo 18 13739 0.45 w rihe harate 63 6033 0.74 c kati hokodo 41 20808 0.74 v rimo datesa 8 20483 0.98 s mita bideti 45 18028 0.96 k zame denemi 20 27297 0.08 e sori dehari 68 27525 0.08 i bedi tureda 38 27583 0.52 u ramu nabore 11 24943 0.28 z mema resebo 29 2945 0.57 z pahi dupade 62 9946 0.6 k zame ribaho 16 26199 0.01 v zime meseta 76 24820 0.57 r rara tatosa 78 6661 0.22 t kasu potino 53 24931 0.45 k bebu sehedo 68 26686 0.55 x kaha dudore 93 23703 0.88 p sera dopuko 42 10277 0.87 x dumi pahoni 16 30183 0.87 i puse ketoma 10 29473 0.41 r pobi zenasa 19 12268 0.82 u rero mahipu 58 10779 0.94 b nama morana 29 11339 0.22 l zosa sitena 67 31137 0.89 s doki hedisa 21 842 0.72 y tibe kisaki 2 30428 0.27 c sidu robese 46 7960 0.75 o kohu sitoso 66 16826 0.17 e potu suzeha 14 31614 0.38 s pona tukeda 52 7137 0.3 h bozu huzihu 40 19421 0.17 b zeno kuhado 73 21614 0.08 n nupa tabume 5 11625 0.13 y hahu mutube 64 29661 0.8 m saza kesona 28 4258 0.96 y tora soponu 15 22461 0.15 t nuha mademu 64 28799 0.96 m dobu maziro 21 10390 0.02 c runu pebamo 83 26712 0.23 b nire bapapu 4 25452 0.38 i mome nepute 56 1055 0.7 d ribu porohi 33 63 0.61 x tusu sadepe 35 18720 0.61 c nabu kokero 18 1369 0.16 m dohu ponuke 15 20173 0.39 x dohu sokane 32 28633 0.65 e sazu bukabe 95 4763 0.58 n pohe dapini 13 26618 0.96 d mito seniko 11 23039 0.53 h hodu beboti 1 5665 0.92 v zika dedize 48 16877 0.19 p rezi mosoki 78 16524 0.71 y hepi dokutu 19 19628 0.71 q kehi nidobo 64 13775 0.9 m supo nedema 49 23211 0.77 h dobu madara 94 17226 0.23 k rada sosori 50 19899 0.97 d beto ditutu 51 26501 0.29 t sini tapume 50 21459 0.91 f zuso bupoda 56 14101 0.81 f kude bakadu 87 11191 0.76 s moki pahudo 39 26539 0.68 z diza makepe 95 9585 0.79 p maze sisahi 86 8735 0.65 z zupu nerido 33 14777 0.47 g mumu kokasi 43 1916 0.6 e mipo pimuko 2 25119 0.64 e muso raredi 97 9150 0.25 l noma kobati 58 16822 0.15 k mudi zozoba 37 8817 0.52 k kede zamuku 57 25683 0.37 h muda mipini 49 11542 0.46 j mesi penati 31 3285 0.02 u kamo hisuse 61 21435 0.64 o pisi soraza 2 30877 0.21 k ripu kupazi 61 29807 0.7 f zubu danata 56 19062 0.07 q misu mudoni 45 27834 0.56 k nuko doripe 98 548 0.09 m biso pudeme 56 27723 0.87 t bede desepi 25 7233 0.7 g reri rakuse 69 6495 0.14 r batu donaba 80 15408 0.93 z sada risami 51 18864 0.65 z ruho nadohe 72 860 0.74 k dore harani 59 19285 0.56 g dizu didobu 50 13578 0.11 h zike kekama 99 18957 0.32 j pizi kahoha 52 10080 0.87 m kadu nusisa 15 7961 0.01 s rana sepiro 59 26571 0.05 u raki kurede 68 19565 0.07 f kubu basebi 27 14476 0.29 d kosi bonoha 6 24890 0.63 y kimu sudoki 9 3310 0.9 u soko hakomi 83 13182 0.95 s romi zobiti 89 24383 0.36 p boru bekini 68 6471 0.48 t pobe posumo 73 7392 0.83 e zona mesoza 46 4609 0.77 y dame zutasa 2 7377 0.2 s kita soboko 23 9033 0.12 u rama tuhoru 10 21094 0.65 q pose zedoma 66 8221 0.88 p miro pebabe 20 2018 0.01 h zutu nepudu 64 22015 0.19 d pino dubihe 6 15804 0.3 v zepa hakoso 50 24579 0.94 v zine dazate 42 28790 0.06 d suzi nerase 50 9446 0.44 f zenu hubizi 17 25195 0.88 q zare simebu 53 16026 0.78 o tara mokehi 29 14607 0.41 r zesu purohi 94 7568 0.15 u hata roraze 39 31998 0.35 v dipe mikada 53 29885 0.57 x zuha kenisu 52 9832 0.15 g hope sotase 21 18941 0.19 o tose kabeke 61 16601 0.32 r riti nebapa 1 1412 0.06 t zabe tezire 68 21160 0.55 x pozo meronu 76 15704 0.23 v kika pukaza 35 22965 0.87 c zika bazeda 30 15641 0.35 n keke zamimu 74 21194 0.03 s pomu bikoma 32 2961 0.88 y matu zuzoti 52 15304 0.61 i zaba bebanu 11 3116 0.14 r roki sokite 56 24733 0.52 k nati soripa 45 7158 0.41 s zumo hereke 25 14306 0.01 a moda botina 81 2479 0.19 d time posari 83 3326 0.53 v zote nenisa 50 28719 0.79 a kupo medizo 82 30130 0.84 f zabu pazati 50 21265 0.65 p sudi zikiro 1 17855 0.38 o tema tekizu 86 15356 0.05 a tana bikena 49 12375 0.65 x mize hipute 71 28328 0.73 d resu nosazo 84 7519 0.57 c paba tohopi 81 24021 0.72 i dome kunomi 23 20290 0.97 o poso tuhamu 9 19390 0.64 j rare zamisu 51 27392 0.2 o sosi dobeza 79 31498 0.18 x peta hisadu 52 29515 0.87 g tizo kusiro 30 11129 0.04 e radu rebeda 43 28367 0.58 r rase diroke 12 11446 0.59 e bonu kurami 25 3329 0.37 j kado rebeho 35 20619 0.65 r sode bituho 20 23666 0.07 v haza hasamo 20 20917 0.14 o besi pibosu 79 7611 0 s sabe tahudi 60 9066 0.09 x pomi depida 85 20441 0.93 z zete homumu 85 17133 0.36 p mura hizoni 83 23808 0.11 e rihi momusa 82 2364 0.22 o kapa dumipa 12 29711 0.13 a rahe tonepo 19 10905 0.6 o kopu tisuso 88 10957 0.81 n pipu meseki 67 21488 0.24 i tuku kahako 97 2771 0.51 m bezo donuhu 5 30555 0.08 a pesu zemiro 23 19390 0.68 z kera bunaru 95 26946 0.87 i pide komibi 97 22155 0.91 k tiro dehupe 35 906 0.49 g baza durono 89 10658 0.96 v heso kahoru 27 5387 0.06 y kosu sekume 60 10813 0.92 p rusa pamehu 54 1982 0.59 p seki dumubi 40 10799 0.29 l zura kihizo 50 14838 0 p zazu bipati 98 7181 0.87 b heto nikona 87 27519 0.45 k kubu pasuru 57 11018 0.28 f pubi rukodu 80 28626 0.42 q seda romede 51 19372 0.98 s zezu keruza 32 3339 0.63 k keri tuheka 32 17604 0.02 m puta petuba 15 18716 0.82 u zuki buzizu 27 22601 0.39 h rasa rusira 81 27758 0.03 t sose piriha 11 27605 0.55 k seta nasepe 47 3109 0.88 y tuke zatere 37 9971 0.33 b beba dinihu 24 14368 0.43 u doro dizezo 11 23209 0.01 k kipi sabobi 10 11799 0.82 g denu podatu 59 9912 0.85 o husu zamite 16 13554 0.08 d hepa mutota 98 25762 0.79 j dami niruno 36 22197 0.7 s zaho ...

japan

End of Preview

Sign up now to access the rest of the document