This preview has intentionally blurred parts. Sign up to view the full document

View Full Document

Unformatted Document Excerpt

Bu kitapta kullan›lan ayetler, Ali Bulaç'›n haz›rlad›¤› "Kur'an-› Kerim ve Türkçe Anlam›" isimli mealden al›nm›flt›r. ‹kinci Bask›: Ekim 2001 Üçüncü Bask›: Kas›m 2005 Dördüncü Bask›: fiubat 2006 Beflinçi Bask›: A¤ustos 2006 ARAfiTIRMA YAYINCILIK Talatpafla Mah. Emirgazi Caddesi ‹brahim Elmas ‹fl Merkezi A Blok Kat 4 Okmeydan› - ‹stanbul Tel: (0 212) 222 00 88 Bask›: Seçil Ofset 100. Y›l Mahallesi MAS-S‹T Matbaac›lar Sitesi 4. Cadde No: 77 Ba¤c›lar-‹stanbul Tel: (0 212) 629 06 15 w w w. h a r u n y a h y a . o r g - w w w. h a r u n y a h y a . n e t Andolsun, Biz bu Kur’an’da çeflitli aç›klamalar yapt›k, ö¤üt al›p-düflünsünler diye Oysa bu, onlar›n daha uzaklaflmalar›ndan baflkas›n› artt›rm›yor. (‹sra Suresi, 41) HARUN YAHYA AKILSIZ KURAN’I NASIL YORUMLAR? YAZAR ve ESERLER‹ HAKKINDA Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar, 1956 y›l›nda An- kara'da do¤du. ‹lk, orta ve lise ö¤renimini Ankara'da tamamlad›. Daha sonra ‹stanbul Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ve ‹stanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde ö¤renim gördü. 1980'li y›llardan bu yana, imani, bilimsel ve siyasi konularda pek çok eser haz›rlad›. Bunlar›n yan› s›ra, yazar›n evrimcilerin sahtekarl›klar›n›, iddialar›n›n geçersizli¤ini ve Darwi- nizm'in kanl› ideolojilerle olan karanl›k ba¤lant›lar›n› ortaya koyan çok önem- li eserleri bulunmaktad›r. Harun Yahya'n›n eserleri yaklafl›k 30.000 resmin yer ald›¤› toplam 45.000 sayfal›k bir külliyatt›r ve bu külliyat 57 farkl› dile çevrilmifltir. Yazar›n müstear ismi, inkarc› düflünceye karfl› mücadele eden iki peygam- berin hat›ralar›na hürmeten, isimlerini yad etmek için Harun ve Yahya isimle- rinden oluflturulmufltur. Yazar taraf›ndan kitaplar›n kapa¤›nda Resulullah'›n mührünün kullan›lm›fl olmas›n›n sembolik anlam› ise, kitaplar›n içeri¤i ile il- gilidir. Bu mühür, Kuran-› Kerim'in Allah'›n son kitab› ve son sözü, Peygam- berimiz (sav)'in de hatem-ül enbiya olmas›n› remzetmektedir. Yazar da, yay›n- lad›¤› tüm çal›flmalar›nda, Kuran'› ve Resulullah'›n sünnetini kendine rehber edinmifltir. Bu suretle, inkarc› düflünce sistemlerinin tüm temel iddialar›n› tek tek çürütmeyi ve dine karfl› yöneltilen itirazlar› tam olarak susturacak "son söz"ü söylemeyi hedeflemektedir. Çok büyük bir hikmet ve kemal sahibi olan Resulullah'›n mührü, bu son sözü söyleme niyetinin bir duas› olarak kullan›l- m›flt›r. Yazar›n tüm çal›flmalar›ndaki ortak hedef, Kuran'›n tebli¤ini dünyaya ulafl- t›rmak, böylelikle insanlar› Allah'›n varl›¤›, birli¤i ve ahiret gibi temel imani konular üzerinde düflünmeye sevk etmek ve inkarc› sistemlerin çürük temel- lerini ve sapk›n uygulamalar›n› gözler önüne sermektir.lerini ve sapk›n uygulamalar›n› gözler önüne sermektir.... View Full Document

End of Preview

Sign up now to access the rest of the document