This preview has intentionally blurred parts. Sign up to view the full document

View Full Document

Unformatted Document Excerpt

Gülse Birsel - GAYET C İ DDÎY İ M! ÖNSÖZ Hep ayn ı soru... "O metinleri siz mi yaz ı yorsunuz?" Art ı k cevaplamaktan b ı kt ı m. Kimi de abart ı yor. Olumlu cevap ald ı ktan sonra bir kez daha kontrol etme ihtiyac ı hissediyor: "Gerçekten mi? Hepsini mi?" Ço ğ u insana göre bir kad ı n ı n mizah yazmas ı s ı f ı ra yak ı n ihtimal. Onlar da di ğ er ihtimalleri s ı ral ı yorlar: "Bu program ı n metinleri tercüme mi? Bir yazar ekibiniz mi var?" hatta "E ş inizden yard ı m al ı yor musunuz?!" g.a.g. program ı n ı n metinlerini kimin yazd ı ğ ı , onlar ı n nas ı l ortaya ç ı kt ı ğ ı sanki bir muamma. Oysa jenerikte kocaman yaz ı yor, "Metin yazar ı : Gülse Birsel" diye... Birçok mizahç ı yazar, çizer, gazeteci dost ayn ı ş eyi söyledi: Bir kad ı n ı n, üstelik de eli yüzü düzgün bir kad ı n ı n mizah yazmas ı , komik olmas ı tuhaf geliyor insanlara. Niye ki? Benim bir sürü eli yüzü düzgün kad ı n arkada ş ı m var. Hepsi çok komik. Kad ı nlar galiba kendi aralar ı nda espri yap ı p, gülüp, güldürüp, hokkabazl ı klar yap ı p, sonra erkeklerin yan ı nda zarif, i ş veli, cazip hallerine bürünüyorlar. Erke ğ in komik olmas ı , kad ı n ı n gülmesi laz ı m ya! Cazibemi yitirmek pahas ı na, son kez aç ı kl ı yorum: O metinleri de, o yaz ı lan da, hepsini ben yaz ı yorum. Hatta, al ı n i ş te kitab ı m! Atla deve de de ğ il yani. 70'li y ı llarda do ğ up bugüne kadar İ stanbul'da ya ş a, zaten mecburen mizahç ı , do ğ u ş tan stand- up'ç ı s ı n. Elinde de ğ il ki. Sen bir ş ey yapm ı yorsun. Malzeme aya ğ ı na dolan ı yor! Sevgili han ı mlar, siz de bu malzemeyle, evde deneyebilirsiniz! EVLER, ODALAR, E Ş YALAR VE EV KADINLARI! Siz hiç ev kad ı n ı oldunuz mu? ... View Full Document

End of Preview

Sign up now to access the rest of the document