This preview has intentionally blurred parts. Sign up to view the full document

View Full Document

Unformatted Document Excerpt

Necip Fazıl Kısakürek - Reis Bey Ve Parmaksız Salih www.kitapsevenler.com Merhabalar Buraya Yükledi ğ im e-kitaplar A ş a ğ ıda Adı Geçen Kanuna Đ stinaden Görme Özürlüler Đ çin Hazırlanmı ş tır Ekran Okuyucu, Braille 'n Speak Sayesinde Bu Kitapları Dinliyoruz Amacım Yayın Evlerine Zarar Vermek De ğ ildir Bu e-kitaplar Normal Kitapların Yerini Tutmayaca ğ ından Kitapları Beyenipte Engelli Olmayan Arkada ş lar Sadece Kitap Hakkında Fikir Sahibi Oldu ğ unda A ş a ğ ıda Adı Geçen Yayın Evi, Sahaflar, Kütüphane, ve Kitapçılardan Temin Edebilirler Bu Kitaplarda Hiç Bir Maddi Çıkarım Yoktur Böyle Bir Ş eyide Dü ş ünmem Bu e-kitaplar Kanunen Hiç Bir Ş ekilde Ticari Amaçlı Kullanılamaz Bilgi Payla ş tıkça Ço ğ alır Ya ş ar Mutlu Not: 5846 Sayılı Kanunun "altıncı Bölüm-Çe ş itli Hükümler " bölümünde yeralan "EK MADDE 11. - Ders kitapları dahil, alenile ş mi ş veya yayımlanmı ş yazılı ilim ve edebiyat eserlerinin engelliler için üretilmi ş bir nüshası yoksa hiçbir ticarî amaç güdülmeksizin bir engellinin kullanımı için kendisi veya üçüncü bir ki ş i tek nüsha olarak ya da engellilere yönelik hizmet veren e ğ itim kurumu, vakıf veya dernek gibi kurulu ş lar tarafından ihtiyaç kadar kaset, CD, braill alfabesi ve benzeri 87matlarda ço ğ altılması veya ödünç verilmesi bu Kanunda öngörülen izinler alınmadan gerçekle ş tirilebilir."Bu nüshalar hiçbir ş ekilde satılamaz, ticarete konu edilemez ve amacı dı ş ında kullanılamaz ve kullandırılamaz. Ayrıca bu nüshalar üzerinde hak sahipleri ile ilgili bilgilerin bulundurulması ve ço ğ altım amacının belirtilmesi zorunludur." maddesine istinaden web sitesinde deneme yayınına geçilmi ş tir. T.C.Kültür ve Turizm Bakanlı ğ ı Bilgi Đş lem ve Otomasyon Dairesi Ba ş kanlı ğ ı Ankara Bu kitaplar hazırlanırken verilen emeye harcanan zamana saydı duyarak Lütfen Yukarıdaki ve A ş a ğ ıdaki Açıklamaları Silmeyin Not bu kitaplar Görme engelliler için taranmı ş ve düzenlenmi ş tir. Tarayan Hasan Uslu elhasenu@gmail.com Necip Fazıl Kısakürek _ Reis Bey RE Đ S BEY Necip Fazıl KISAKÜREK RE Đ S BEY P Đ YES 11.Basım,Nisan 1999 b d yayınları Ankara Caddesi Vilayet Han Nu 10 Kat 3 Ca ğ alo ğ lu istanbul 528 55 51 51108 73 512 59 22 ISBN 975 8180 11 8 . RE Đ S BEY Mutlak Đ man halinde (tez)lerın (tez)ine sahip olan biz, tiyatrodan üstün ve dokunaklı âlet kabul edebilir miyiz? Edemeyiz ama i ş te -hamdolsun- o mutlak iman yüzünden bugünkü Türk (!) Tiyatrosu bize kapılarını kapatmı ş bulunuyor; biz de ona, yerle gö ğ ü birbirine katacak olan tiyatromuzla kar ş ılık veremiyoruz. Dedik ya, Đ stikbâli ve bu arada istikbâlin aktörünü bekliyoruz... ... View Full Document

End of Preview

Sign up now to access the rest of the document