T024
25 Pages

T024

Course Number: ECON 101, Spring 2011

College/University: Bluffton University

Word Count: 10812

Rating:

Document Preview

L i m u Trit hc ra i v pht trin cho n nay c lch s gn 3000 nm. S pht trin nhng t t ng trit hc ca nhn loi l mt qu trnh khng n gin. Cuc u tranh gia ch ngha duy vt v ch ngha duy tm, v gn vi n l cuc u t ranh gia cc ph ng php nhn thc hin thc ph ng php bin chng v ph ng php siu hnh - tuy l ci trc xuyn sut lch s t rit hc, lm nn ci logic ni ti khch quan ca s pht trin, song lch s din bin ca n li ht sc phc tp. T rit hc Mc...

Unformatted Document Excerpt
Coursehero >> Ohio >> Bluffton University >> ECON 101

Course Hero has millions of student submitted documents similar to the one
below including study guides, practice problems, reference materials, practice exams, textbook help and tutor support.

Course Hero has millions of student submitted documents similar to the one below including study guides, practice problems, reference materials, practice exams, textbook help and tutor support.

Li m u Trit hc ra i v pht trin cho n nay c lch s gn 3000 nm. S pht trin nhng t tng trit hc ca nhn loi l mt qu trnh khng n gin. Cuc u tranh gia ch ngha duy vt v ch ngha duy tm, v gn vi n l cuc u tranh gia cc phng php nhn thc hin thc phng php bin chng v phng php siu hnh - tuy l ci trc xuyn sut lch s trit hc, lm nn ci logic ni ti khch quan ca s pht trin, song lch s din bin ca n li ht sc phc tp. Trit hc Mc l mt h thng trit hc khoa hc v cch mng, chnh v vy n tr thnh th gii quan v phng php lun khoa hc ca giai cp cng nhn v nhn loi tin b trong thi i mi. Trit hc Mc k tha nhng tinh hoa, t a ra nhng nguyn l khoa hc gip con ngi nhn thc ng v ci to th gii. th gii.

Find millions of documents on Course Hero - Study Guides, Lecture Notes, Reference Materials, Practice Exams and more. Course Hero has millions of course specific materials providing students with the best way to expand their education.

Below is a small sample set of documents:

Bluffton University - ECON - 101
a .Phn m utrong sut chiu di ca n c ta v it n am tri qua cc ph ng thc sn xut k tip nhau t thp n cao : cng xnguyn thu , p hong kin, ph ng thc sn xut cng sn ch ngha. n hng p h ng thc sn xut lun lun vn ng v c xu h ng b o th i, trong mi giai on pht trin ca
Bluffton University - ECON - 101
li ni uTrong bi cnh ton cu ni chung mi tr ng ang b nhim t rm trng c bit l cc n c ang pht trin . Vit Nam cng nm trong tnh trng ny trong qu trnh xy dng v pht trin k inh t. Do vy , bo v mi tr ng l mt trong nhng vn quan t rng c ng v nh n c ta rt quan tm tron
Bluffton University - ECON - 101
Tiu lun trit hcMc lc Li ni u Phn I- Cc php bin chng trc trit hc Mc 1. Php bin chng t pht ngy th thi c i 1.1 Trit hc Trung hoa c i 1.2 Trit hc n c i 1.3 Trit hc Hy Lp c i 2. Php bin chng Ty u th k XIV - XVIII 3. Php bin chng c in c Phn II. Php bin chng d
Bluffton University - ECON - 101
P hn A: m uo Pht l mt trong nhng hc thuyt Trit hc - tn gio ln nht trn th gii, tn ti rt lu i. H thng gio l ca n r t s v s l ng pht t ng o c phn b rng khp. o pht c truyn b vo n c ta khong th k II sau cng nguyn v nhanh chng tr thnh mt tn gio c nh h ng su sc
Bluffton University - ECON - 101
Trit hc pht gioI. Th gii quan Pht gio. Th gii quan Pht gio chu nh hng ca hai lun im, th hin qua 4 lun thuyt c bn: thuyt v thng, thuyt v ng, thuyt nhn qu, thuyt nhn duyn khi. 1. Thuyt v thng. V thng l khng thng cn, l chuyn bin thay i. Lut v thng chi phi v
Bluffton University - ECON - 101
Li m uSau 1986 nc ta chuyn m hnh kinh t t nn kinh t tp trung quan liu bao cp sang nn kinh t th tr ng nh hng x hi ch ngha. l mt qu trnh th hin s i mi v t duy v ngy cng hon thin c v l lun cng nh thc tin xy dng ch ngha x hi ch ngha nc ta. y cng l mt qu trnh
Bluffton University - ECON - 101
T iu lun Trit hc A. Li ni uLch s Trit hc l mt phn hc trong chng trnh mn T rit hc Mc - Lnin cc tr ng i hc v Cao ng gip ng i hc nm c qu trnh hnh thnh phn tch nhng khi nim, phm t r, nguyn l, qui lut ca t duy trit hc nhn loi, ng thi nhn thy r s ra i ca pht t
Bluffton University - ECON - 101
L i m uTrit hc ra i v pht trin cho n nay c lch s gn 3000 nm. S pht trin nhng t t ng trit hc ca nhn loi l mt qu trnh khng n gin. Cuc u tranh gia ch ngha duy vt v ch ngha duy tm, v gn vi n l cuc u t ranh gia cc ph ng php nhn thc hin thc ph ng php bin chng
Bluffton University - ECON - 101
A.M uTrong thi i x hi no, nhng ng i lao ng sn xut trong cc ngnh sn xut cng nghip, dch v cng nghip hay nhng ngi cng nhn u c vai tr sng to chn chnh ra lch s v l nhng ngi gi vai tr quyt nh sng to cng c sn xut, ga t r thng d v chnh tr x hi. Ch ngha x hi khoa
Bluffton University - ECON - 101
L i m u Hin nay trn th gii ang din ra cuc chy ua pht trin k inh t rt si ng, cc n c nhanh chng thc hin cc chnh sch k inh t nhm a kinh t pht trin trong con ng i l v tr t rung tm. Mun vy cc n c khng cn con ng no khc l phi t hc hin cng nghip ho - hin ai ho. D
Bluffton University - ECON - 101
M c lcTran g Li m u Ch ng I: Cch nhn tng th v thuyt con ng i 1. Bn cht con ngi l tng ho nhng mi quan h x hi 2.Ng i lao ng l yu t quyt nh lc l ng sn xut 3. Vai tr ca con ng i trong cc Doanh nghip Vit Nam h in nay 4. Mc ch ca to ng lc ng i lao ng trong cc
Bluffton University - ECON - 101
L i ni uT i sao li phi nghin cu v phm tr con ng i v vn v con ngi trong s nghip cng nghip ho, hin i ho t n c trong khi t h gii tri qua hai cuc cch mng khoa hc k thut v i v t rn th gii c rt nhiu, rt nhiu n c tr thmh nhng n c cng nghip ln. Phi chng l v cng
Bluffton University - ECON - 101
A. Phn m uB c vo th k mi, mt cu hi ln ang ni cm trong t duy chnh tr l: Th gii s sng nh t h no vi n c M ln ngi ch v n c M s hnh s th no vi phn cn li ca th gii. Mt s mt cn bng ln ang din ra trn mi lnh vc < chnh tr - kinh t - vn ho - ngh thut - tn gio.> di
Bluffton University - ECON - 101
T iu lun trit hcLi ni uVn ho v kinh doanh l mi quan h tc ng qua li nh ng n dng nh tch bch nhau. Trong mt doanh nghip ta t ng chng n k hng lin quan n nhau nh ng thc cht n c quan h mt t hit, tc ng ln nhau trong qu trnh pht trin n c mt ni dung ht sc phong
Bluffton University - ECON - 101
Li m uTh gii ang trong qu trnh ton cu ho,khu vc ho nn k inh t.Tin trnh ton cu ho m ra cho cc quc gia c nhng quc gia pht trin v ang pht trin nhng c hi thc y tng tr ng kinh t v pht trin x hi.,Hi nhp quc t va l c hi ng thi cng l thch thc i vi cc doanh nghip
Bluffton University - ECON - 101
LI NI U LIT ngy t n c ta c s i mi v kinh t , chuyn t kinh T t tp trung sang c ch th tr ng nhiu thnh phn, t do hoch t ng v hch ton nn t n c cng c nhiu thay i. S thay i ng ny mang li cho t n c nhiu thnh tu v kinh t cng nh x ny hi. Nh ng xt n tnh hai mt ca
Bluffton University - ECON - 101
Li ni uCon ngi i vi vai tr l hai thc th , thc th t nhin v th c th x hi . Hai thc th ny thng nht vi nhau c mu thun i lp nh ng li l nhng mu t hun v i lp h tr cho nhau cng pht trin . Theo Ph Anghen cng vi t nhin cung cp nhng vt liu cho hot ng sn xut , lao n
Bluffton University - ECON - 101
m uNm 1975, gii phng min Nam, t n c vit Nam hon ton c l p, hai min Nam Bc thng nht, cch mng n c ta chuyn sang giai on mi, l c n c xy dng ch ngha x hi (CNXH). S la chn con ng i ln CNXH n c ta l s la chn ng n hay sai lch? V sao khng i theo con ng TBCN m ki
Bluffton University - ECON - 101
T iu lun trit L i m u. [ t hc l mt trong hai phm tr thuc vn c bn ca t rit hc. N l hnh thc cao ca s phn nh ca thc ti khch quan, hnh thc m ring con ng i mi c. thc ca con ng i l c nng ca ci khi vt cht c bit phc tm m ng i ta gi l b c con ng i (theo LNin). Tc
Bluffton University - ECON - 101
T iu lun trit hcLI NI UTin ln ch ngha x hi l mc tiu cch mng ln lao nht v quan trng nht ca ng v nhn dn ta hin nay v ch c t hc hin c mc tiu ny, chng ta mi c th xy dng c mt n c Vit Nam m theo cch ni ca H Ch Minh l: dn giu, n c mnh, x hi cng bng dn ch, vn m
Bluffton University - ECON - 101
Tiu lun tritGiao thng ng b H Ni - thc trng v gii phpLi ni uTrong rt nhiu vn nng bng ca i sng x hi, an ton giao thng c gii bo ch v truyn thng quan tm c bit. Bi l vn m hng ngy hng gi nh hng trc tip n an ton tnh mng ca ngi tham gia giao thng. Hng ngy tron
Bluffton University - ECON - 101
l i m uTh gii xung quanh ta c v vn s vt v hin t ng p hong ph v a dng. Nh ng d phong ph v a dng n u th cng quy v hai lnh vc: vt cht v thc. C r t nhiu quan im trit hc xoay quanh vn v mi q uan h gia vt cht v thc, nh ng ch c quan im t rit hc Mc - Lnin l ng v
Bluffton University - ECON - 101
T i u l un Trit hct vn T i hi ng ln th III, ng ta lun coi cng nghip ho, hin i ho (CNH- HH) l nhim v trung tm ca thi k qu , ng ta xc nh thc cht caCNH x hi ch ngha l Quyt tm thc hin cch mng k t hut, thc hin phn cng mi v lao ng x hi l qu trnh tch lu x hi
Bluffton University - ECON - 101
cng chi titA. B.t vn Ni dungI. tt yu khch quan v tc dng ca CNH- HH 1. 2. II. Tnh tt Tnh yu khch quan Tc dng ca CNH- HHNi dung c bn ca s nghip CNH- HH n c ta trong cc t hi k1. 2.Thc cht ca vn CNH- HH Nhng yu t ch yu tc ng n s nghip CNHHH n c ta3. a
Bluffton University - ECON - 101
Li ni uTrong qu trnh vn ng v pht trin ca s vt lun lun xy ra mu thun, l mu thun gia cc yu t trong bn thn s vt hay mu thun gia cc s vt vi nhau. Trit hc Mc-Lnin ch ra, mu thun l mt tt yu khch quan, mang tnh ph bin v c a dng cc loi mu thun. Xc nh ng tng loi
Bluffton University - ECON - 101
P hn m u N c ta ang trong thi k qu ln ch ngha x hi, b qua giai on pht trin ca ch ngha t b n trong bi cnh ton cu ho v hi nhp kinh t quc t, do s nghip xy d ng ch ngha x hi trong bi cnh cng c nhng im k hc so vi tr c y. Tr c nhng nm 1986, do nhn thc v vn dng
Bluffton University - ECON - 101
T iu lun Trit hcA .t V n B c vo t h in n in k m i, loi ng i v ang c n hng b c t in quan t rng t rong cng cuc t r i n h phc t h gii. N hng t hnh t u t rong l nh vc k hoa hc - k t hu t ni r ing v t rong mi mt ca i sng x hi ni chung nng dn loi ng i ln mt t
Bluffton University - ECON - 101
li m ui hi ng VI m ra mt trang mi cho lch s kinh t V it Nam. B c ngot ny c ngha trng i: Bin nn kinh t Vit Nam t k hoch ho tp trung, quan liu bao cp, thnh nn kinh t th tr ng nh h ng x hi ch ngha. B c ngot ny nh du s thay i, pht trin mnh m ca nn kinh t x h
Bluffton University - ECON - 101
Li ni u Mu thun l hin tng c trong tt c cc lnh vc: t nhin, x hi v t duy con ngi. Trong hot ng kinh t, mt trn cng mang tnh ph bin, chng hn nh cung - cu, tch lu v tiu dng, tnh k hoch ho ca tng xi nghip, tng cng ty v tnh t pht v chnh ph ca nn sn xut hng ho .
Bluffton University - ECON - 101
L i gii thiu Trong xu th ton cu ho quc t ho hin nay, cc quc gia t rn th gii mc ny hay mc khc u tu thuc ln nhau, c quan h qua li vi nhau. V th n c no ng ca vi th gii l i ngc li xu th ca thi i v kh trnh khi b ri vo lc hu, tri li m ca hi nhp kinh t quc t tuy
Bluffton University - ECON - 101
c h ng I Pht gio, mt hin t ng tn gio v tr i t hc ca dn tc .Sgiao l u gia cc quc gia trong mt khu vc p h v ci th ring bit ca tm l, t t ng trong tng d n tc lm cho tm l v t t ng ho vo ci chung c a khu vc. Vit Nam cng trong mt qu trnh nh t h. Theo chn cc n
Bluffton University - ECON - 101
ti: Php bin chng v mi h ph bin v vn dng phn tch mi lin h gia xy dng nn kinh t c lp t ch vi hi nhp kinh tChng I: Hi nhp kinh t mt xu hng tt yu ca nc ta trn con ng tin ln CNXH 1. Xu hng hi nhp th gii xu hng ca thi i: Nh chng ta bit, cch y hng nghn nm c s
Bluffton University - ECON - 101
T IU LUN TRIT HCT x a ti nay c rt nhiu tr ng phi trit hc du nhp vo V it Nam n c Ta n c t nhiu nh h ng n i sng nhn dn cng nh s pht trin ca t n c, sau y em xin trnh by v nhng nh h ng ca trit hc n m ch yu l tr ng phi t rit hc Pht Gio n c du nhp vo vit nam n
Bluffton University - ECON - 101
L i ni uTrong qu trnh i mi t n c, theo Hin php 1992 th ch hnh chnh ca cc c quan Nh n c c thay i kh nhiu ph hp vi vic qun l x hi, p ng c cng cuc xy dng t n c XHCN. C cu qun l hnh chnh c iu chnh, gim bt s cng knh gim thiu s quan liu tin ti s mt x hi cng bn
Bluffton University - ECON - 101
P hn m u Chng ta bit c quy lut gi tr l quy lut kinh t quan trng nht ca sn xut v trao i hng ho .Do m u c sn xut v trao i hng ho th c s xut hin cu quy lut gi tr.Mi hot ng cu cc ch th kinh t trong sn xut v l u thng hng ho u chu s tc ng cu quy lut ny.Quy lut
Bluffton University - ECON - 101
a. li m uV it Nam - trong cng cuc i thc s em li nhiu kt qu to ln, lm thay i b mt t n c v cuc sng nhn dn, cng c vng chc c lp dn tc v ch x hi ch ngha, nng cao v t h v uy tn ca t n c ta trn tr ng quc t. Nhn t quan trng nht quyt nh thnh cng ca s nghip i mi l
Bluffton University - ECON - 101
Li ni u Vit Nam trong s pht trin ca ng v ng Nam , hay ni rng hn l vng cung Chu -Thi Bnh Dng, hin nay ang thu ht c nhiu ngi trong gii lnh o v gii kinh doanh trn th gii. V sao Vit Nam c s ch ? chc chn l do Vit Nam v ang tin hnh cng cuc i mi mt cch ton din v
Bluffton University - ECON - 101
T iu lun trit hc M u Ton cu ho v hi nhp kinh t ang l mt xu th tt yu ca thi i, n din ra mnh m khp cc chu lc, chi phi i sng kinh t ca hu ht cc nn quc gia trn th gii: Mt h qu t t yu ca nn kinh t ton cu ho l kinh t ca cc quc gia s ngy cng thu hp li, s ph thuc
Bluffton University - ECON - 101
A . P hn m uTai nn giao thng ly i khng bit bao nhiu n c mt v sinh mng ca hng vn ng i. N v ang tr thnh mt vn bc xc gy nh h ng v thit hi nghim trng i vi nn kinh t, nht l t rong thi k nn kinh t Vit Nam ang trn hi nhp v pht t rin. Hin nay mc d chnh ph u t v
Bluffton University - ECON - 101
L i ni uB c ln t nn kinh t phong kin lc hu, tr tr, li phi tri qua hai cuc chin tranh gi n c khc lit, nn kinh t n c ta vn lc hu li cng thm kit qu bi chin tranh. Vo thi bnh, bt u t c s kinh t lc hu, tr tr , n c ta xy dng nn kinh t k hoch ho tp trung quan l
Bluffton University - ECON - 101
T iu lun Trit hcLi ni uHin nay hi nhp kinh t quc t l vn bc xc ca thi i, mi quc gia d ln hay nh, d giu hay ngho, d mun hay k hng cng u b cun ht hoc ch ng tham gia vo qu trnh hi nhp kinh t quc t. Nhn bit c xu th ca thi i ng v Nh n c ta ra ph ng h ng ch ng
Bluffton University - ECON - 101
T iu lun Trit nhim.Nguy c si l v nn Phn m uMi tr ng v ang l vn c nhiu ngi quan tm, bo v mi tr ng khng chr l thc v trch nhim ca ring ai m n l ca ton x hi. Xong bn cnh c khng t nhng th tr c vn bo v mi tr ng bt chp tt c lm nhng vic c li cho mnh k c vic hu
Bluffton University - ECON - 101
T iu lun trit hc Li ni uM i nm gn y, thc tin kin trc H Ni i hi gii k in trc c cht l ng ngh nghip i mi, v mun hay khng, cng sm cng tt, phi tip xc vi kin trc cc n c cng nghip pht trin v cc n c trong khu vc. Kin trc H Ni ang ng t r c nhng bin ng ln ca mt th
Bluffton University - ECON - 101
T iu lun trit hcMc LcLi gii thiu . 2 A. Gii thiu ti . 3 I. Quan nim v CNH- HH trn th gii v Vit Nam .3 II. ngha ca ti . 4 1. ngha trc tip ca ti . 4 2. ngha ca ti thng qua qu trnh CNH- HH Vit Nam . 5 B. Ni dung . 6 I. C s ca ti . 6 1. C s l lun trit hc Mc
Bluffton University - ECON - 101
I . t vn Th gii bc vo th k 21 vi s pht trin mnh m ca k hoa hc - cng ngh (KH - CN). Ngy nay KH - CN c ng dng r t nhiu vo cuc sng ca con ng i. c bit, ng dng tri thc K H - CN trong pht trin kinh t l mt h ng i ng. cc n c pht trin hin nay, nn kinh t pht trin
Bluffton University - ECON - 101
t iu lun trit hc -li m u Trong cng cuc xy dng v pht trin nn kinh t nhiu thnh phn, vn hnh theo c ch th tr ng, c s qun l ca Nh n c, theo nh h ng x hi ch ngha n c ta hin nay, l lun nhn thc, vn ci to thc tin nn kinh t lun thu ht s quan tm ca nhiu i t ng. Ngy
Bluffton University - ECON - 101
M c lcLi gii t hiu . .3PhN AGii thiu tiI. Khi nim v hnh thi kinh t x hi . 4II. Tnh cp thit ca ti . 4 III. . Mc ch, ngha ca vic nghin cu ti. 5PHN BNi dung I. Hc thuyt Hnh thi kinh t x hi . 5 II. Qu ln Ch ngha X hi,con ng pht trin tt yu ca cch mng X
Bluffton University - ECON - 101
M c lcLi gii t hiu . .3PhN AGii thiu tiI. Khi nim v hnh thi kinh t x hi . 4II. Tnh cp thit ca ti . 4 III. . Mc ch, ngha ca vic nghin cu ti. 5PHN BNi dung I. Hc thuyt Hnh thi kinh t x hi . 5 II. Qu ln Ch ngha X hi,con ng pht trin tt yu ca cch mng X
Bluffton University - ECON - 101
cng chi titA. B.t vn Ni dungI. tt yu khch quan v tc dng ca CNH- HH 1. 2. II. Tnh tt Tnh yu khch quan Tc dng ca CNH- HHNi dung c bn ca s nghip CNH- HH n c ta trong cc t hi k1. 2.Thc cht ca vn CNH- HH Nhng yu t ch yu tc ng n s nghip CNHHH n c ta3. a
Bluffton University - ECON - 101
P hn m uT khi xut hin con ngi trn hnh tinh ny, n ngy nay t ri qua 5 ph ng thc sn xut: cng x nguyn thu, chim hu n l, x hi phong kin, ch ngha t bn, ch ngha x hi. T duy nhn thc ca con ng i khng dng li mt ch m ngy cng pht trin hon t hin hn. T ko theo s thay
Bluffton University - ECON - 101
T iu lun trit hcLi ni uT rong nhng nm gn y, nn kinh t n c ta c s thay i v t c nhiu thnh tu to ln . t nhng thnh tu y chng ta k hng th qun c bc ngot lch s trong c ch chuyn i nn k inh t t n c , m ct mc ca n l i hi ng ton quc ln th V I (1986) lm thay i b mt
Bluffton University - ECON - 101
Li m uTnh cp thit ca ti: Bc vo thin nin k th ba, khoa hc v k thut tr thnh yu t ct t ca s pht trin, l lc lng sn xut trc tip ca nn kinh t ton cu. iu ny c phn nh r trong vic hoch nh cc chnh sch v chin lc pht trin khoa hc, k thut v kinh t ca nhiu nc trn th g
Bluffton University - ECON - 101
L i ni uThc hin ng li i mi ca ng Cng Sn Vit Nam, n c ta chuyn nn kinh t k hoch ho tp tr ung sang nn k inh t th t r ng nh h ng x hi ch ngha. Trong qu t rnh i mi, n c ta t c nhng thnh tu quan t rng: g i vng nh h ng x hi ch ngha, kinh t tng t r ng kh, k t c
Bluffton University - ECON - 101
cng tiu lun trit hc ti: C s l lun trit hc ca ng li cng nghip ho, hin i ho Vit Nam trong thi k qu . Ng i vit: Nguyn Hong Thi Lp: Th ng mi quc t - Kho 46 I. Ni dung v mc tiu ca cng nghip ho, hin i h Vit Nam thi k qu . 1. Ni dung ca cLi m u Cng cuc xy dng
Bluffton University - ECON - 101
T iu lun Trit hc Phn m uT khi xut hin con ngi trn hnh tinh ny n ngy nay tri qua 5 ph ng thc sn xut tn ti trong 5 ch x hi: cng x nguyn thu, chim hu n l, phong kin tp quyn, t bn ch ngha v x hi ch ngha. T duy nhn thc ca con ngi k hng dng li mt ch m ngy cng
Bluffton University - ECON - 101
L i m u Cng cuc xy dng x hi mi phi c tin hnh ton din t rn cc mt: quan h sn xut, lc l ng sn xut, nn vn ho v nhng con ngi ca x hi. Cng nghip ha chnh l con ng v bc i tt yu to ra c s vt cht, k thut cho nn sn xut ln hin i. Xy dng c s vt cht k thut cho nn sn xu
Bluffton University - ECON - 101
T r ng i hc KTQDTiu lun TritLi m uK t sau cuc cch mng khoa hc cng ngh ln th ba (1913 1950), s pht trin nhanh chng ca khoa hc cng ngh thc y s pht trin nhanh chng ca lc l ng sn xut v t ra khi phm vi bin gii quc gia, m rng trn phm vi ton th gii theo c chi
Bluffton University - ECON - 101
Li ni uX hi ngy cng pht trin th nhu cu v may mc ca con ngi cng cao. Do , trn th trng qun o ang chim v tr quan trng. Trong nhiu loi qun o th trang phc hin nay c cc qu ng ch nhiu nht chnh l chic "o s mi". Hng my chc nm nay, ta cm tng nh chic o s mi v qun t
Bluffton University - ECON - 101
T iu lun TritMc lcLi m u. 2 Ni dung. . 3 I. H in trng ca vn vn ho xe but H Ni hin nay v mt s nguyn nhn. . 3 1. V pha nh xe. 3 2. V pha hnh khch. . 5 II . Mt s iu kin thc y vic xy dng thnh cng vn ho xe but H Ni. . 6 1. V pha Tng cng ty Vn ti H Ni. . 6 2.
Bluffton University - ECON - 101
T iu lun Trit hc Li m uChng ta ang sng trong k nguyn ca kinh t tri thc, i hi mi con ng i phi c o to trnh hc vn, nng lc ; t u dng rn luyn phm cht o c, thc lao ng tt hn c th p ng nhng yu cu ca s bin i khoa hc cng ngh ht sc nhanh chng. Trong s nghip i mi CN
Bluffton University - ECON - 101
Trng i hc KTQDTiu lun TritLi m uK t sau cuc cch mng khoa hc cng ngh ln th ba (1913 1950), s pht trin nhanh chng ca khoa hc cng ngh thc y s pht trin nhanh chng ca lc lng sn xut vt ra khi phm vi bin gii quc gia, m rng trn phm vi ton th gii theo c chiu rn