This preview has intentionally blurred parts. Sign up to view the full document

View Full Document

Unformatted Document Excerpt

ni Li u Trong qu trnh vn ng v pht trin ca s vt lun lun xy ra mu thun, l mu thun gia cc yu t trong bn thn s vt hay mu thun gia cc s vt vi nhau. Trit hc Mc-Lnin ch ra, mu thun l mt tt yu khch quan, mang tnh ph bin v c a dng cc loi mu thun. Xc nh ng tng loi mu t hun s cho php con ng i tm ra c nhng gii php ph hp, ti u gii quyt mu thun, to iu kin thc y s vt pht t rin. T l lun mu thun, ta xem xt mi quan h gia xy dng kinh t c lp t ch vi hi nhp kinh t quc t. Ton cu ho kinh t l xu th tt yu khch quan trong giai on hin nay, xu th ny ang b mt s n c pht trin v cc tp on kinh t t bn xuyn quc gia chi phi, cha ng nhiu mu t hun, va c mt tch cc va c mt tiu cc, va c hp tc va c u tranh, va to ra nhng c hi cho s pht trin nh ng cng va c nhng thch thc i vi cc quc gia, nht l cc quc gia ang trnh km pht trin nh V it Nam. V ton cu ho l mt xu th, mt qu trnh khch quan cho nn khng th o ng c. T rong iu kin th gii ngy nay, cc quc gia khng th ty chay hon ton ton cu ho hoc ng ngoi qu trnh ton cu ho. Vn i vi cc quc gia l, phi c chin l c thch ng v khn 1 ngoan v t qua thch thc v chp ly thi c, ng thi phi c t hc gi vng ch quyn quc gia, c lp dn tc, bo v ton vn lnh th a quc gia dn tc mnh n ch pht trin v phn v inh. Tc l phi tm ra cc gii php ph hp gii quyt tt mu t hun gia xy dng kinh t c lp t ch vi hi nhp kinh t quc t. Tr c yu cu thc t t ra nh vy, nn ti chn ti nghin cu " Php bin chng v mu thun v vic phn t ch mu thun gia xy dng kinh t c lp t ch vi hi n hp kinh t quc t ". Kt cu bi vit gm hai phn: Phn I l l lun php bin chng v mu thun, trong a ra nh ngha v mu thun, cc loi mu thun v mi quan h gia chng. Phn II l phn tch mu thun gia xy dng kinh t c l p t ch vi hi nhp kinh t quc t; trn c s a ra khuyn ngh gii quyt mt cch tt nht cc mu thun . Chn ti ph hp vi bn thn, em lp k hoch nghin cu v tri qua qu trnh nghin cu khoa hc thc s, t thu thp, x l thng tin n tng hp v vit bo co. Bi tiu lun phn nh mt nhn quan khoa hc ca ng i vit v l lun mu thun v x l mu thun trong thc tin gia xy dng kinh t c lp t ch 2 vi hi nhp kinh t quc t. Tuy nhin, do hn ch v thi gian v t rnh nhn thc, bi vit khng trnh khi thiu st. Em rt mong nhn c s gp ca cc thy c v nhng ng i quan tm bi vit c hon thin hn. Qua bi vit ny, em xin gi li cm n n PGS.TS on Quang Th v TS Phm Vn Sinh, nhng ng i tn tnh h ng dn em hon thnh tt bi tiu lun ny! Xin chn thnh cm n! H Ni, thng 12 nm 2003 3 P hn I Php bin chng v mu thun 1. Khi nim v mu thun Mu thun ca s vt, ca th gii c rt nhiu nh trit hc trong lch s bn n. Chng hn, thuyt m dng ng hnh ca Trung Hoa cp ti cc mu thun m D ng, mu thun gia cc yu t bn nguyn Kim, Mc, Thu, Ho v Th. Nh trit hc Hy Lp c i Hraclt cng nhn mnh mu thun ca cc hin t ng, qu trnh khch quan. Hghen cp ti mu thun ca t duy. Ni chung, cc quan nim trn u m t mu thun khch quan nh ng cha lm r c s chuyn ho bin chng ca cc mt i lp. V th, khi nim mu thun cn nng v hnh thc m cha i su vo ni dung bin chng ca cc mt i lp. n trit hc Mc - Lnin a ra mt khi nim khoa hc v mu thun: Mu thun l s thng nht ca cc mt i lp. Nh vy, c hai iu kin xc nh mt mu thun bin chng: T h nht l, cc xu h ng i lp nhau. Th hai l, cc xu h ng l iu kin tn ti v pht trin ca nhau. Tuy nhin, theo cch hiu bin chng, cn l u khng phi mi ci i lp u to nn mu thun m ch c nhng xu h ng i lp no l tin tn ti ca nhau mi to thnh mu thun. 4 2. Cc loi mu thun Mu thun c tnh khch quan, ph bin v a dng. D i y l mt s loi mu thun: * Mu thun bn trong v mu thun bn ngoi Mu thun bn trong l mu thun gia cc yu t cu thnh mt s vt nht nh. Mu thun bn ngoi l mu thun gia mt i lp ca s vt ny vi mt i lp ca s vt khc. Vic phn chia mu thun bn trong v mu thun bn ngoi cn c quan im lch s c th, tu phm vi phn tch. Mu thun bn trong c vai tr quyt nh trc tip i vi qu t rnh vn ng v pht trin ca s vt. Cn mu thun bn ngoi c vai tr h tr. Mu thun bn ngoi t n khng th pht huy c vai tr ca mnh, m phi thng qua mu thun bn trong pht huy tc dng nht nh. Tuy nhin, gia mu thun bn trong v mu thun bn ngoi c s tc ng qua li vi nhau. Gii quyt mu thun ny cng l iu kin gii quyt mu thun kia. * Mu thun c bn v mu thun khng c bn Cn c vo ngha i vi s tn ti v pht trin ca ton b s vt, cc mu thun c chia thnh mu thun c bn v mu t hun khng c bn. 5 M u thun c bn l mu thun quy nh bn cht ca s vt, quy nh s pht trin tt c cc giai on ca s vt. N tn ti gn lin vi s vt t khi sinh ra cho n khi s vt kt thc. Mu thun khng c bn l mu thun c tr ng cho mt ph ng din no ca s vt, n quy nh s vn ng v pht t rin ca mt mt no ca s vt. Mu thun c bn ng vai tr ht sc quan trng i vi s vt. Mu thun c bn l c s hnh thnh v chi phi cc mu t hun khc trong qu trnh pht trin ca s vt. Khi mu thun c bn c gii quyt th s vt s thay i v cht. Mu thun k hng c bn tn ti bao gi cng gn lin vi mu thun c bn, v t rong qu trnh vn ng, mu thun c bn c th lm ny sinh mu thun khng c bn. * Mu thun ch yu v mu thun th yu Da vo vai tr ca mu thun i vi s tn ti v pht trin ca s vt trong mt giai on nht nh, cc mu thun c chia t hnh mu thun ch yu v mu thun th yu. Mu thun ch yu l mu thun ni ln hng u mi giai on pht trin ca mi s vt. N c tc dng quyt nh n cc mu thun khc tn ti trong cng s vt giai on . Mu thun th yu l mu thun khng ng vai tr quyt nh i vi qu trnh pht trin ca s vt. 6 M u thun c bn v mu thun ch yu c quan h cht ch vi nhau. Trong , mu thun ch yu l biu hin c th ca mu thun c bn mt giai on nht nh. Do , vic gii quyt mu thun ch yu chnh l tng bc gii quyt mu thun c bn. Mu thun ch yu v mu thun th yu cng c th chuyn ho cho nhau trong qu trnh pht trin ca s vt. * M u thun i khng v mu thun khng i khng Mu thun i khng l mu thun gia cc giai cp, nhng t p on ng i, nhng xu h ng x hi c li ch c bn i lp nhau. Mu thun khng i khng l mu thun gia nhng lc l ng, khuynh h ng x hi m li ch v c bn l nht tr vi nhau. Phn bit mu thun i khng v mu thun khng i k hng c ngha rt quan trng trong vic xc nh ph ng php gii quyt mu thun. M u thun i khng theo nguyn tc chung ch c gii quyt thng qua cc cuc cch mng x hi. Cn mu thun khng i khng, xu h ng pht trin c th ca n ngy cng du i. Mu thun ny c gii quyt vn phi tun t h nguyn tc l thng qua u tranh nh ng bng ph ng php ho bnh. Nh vy, hiu bn cht cc loi mu thun tm ra cch gii quyt ph hp l iu rt quan trng trong thc tin cuc sng. 7 c bit l giai on hin nay, tr c xu th ton cu ho kinh t d in ra t, kinh t Vit Nam mun khng b tt hu, mun khi sc th cn phi can m ho mnh vo tro l u kinh t chung ton t h gii, ng thi phi pht huy ni lc t ng vng tr c mi tc ng tiu cc t bn ngoi. Phn i i Mu thun gia xy dng kinh t c lp t ch vi hi nhp kinh t quc t Trong giai on hin nay, cng nh t rong t ng lai xa hn, hi nhp kinh t quc t i vi Vit Nam c ngha l Vit Nam phi t ham gia cc t chc kinh t quc t v khu vc nh AFTA, APEC, WTO,, pht trin cc quan h th ng mi v u t rng ri vi mi quc gia, c bit l cc trung tm kinh t th gii, m rng s hp tc vi cc cng ty xuyn quc gia. Pht trin cc mi quan h ny s dn n mt kt cc l: cc hng ro thu quan v phi thu quan 8 phi gim thiu theo cc nguyn tc ca cc t chc trn, cc cng ty n c ngoi c php vo Vit Nam hot ng mt cch bnh ng vi cc cng ty Vit Nam v ngc li cc cng ty Vit Nam cng c php hot ng bnh ng ti cc n c i tc. Trong iu kin vic xy dng mt nn kinh t c lp t ch nn c hiu nh t h no l thch hp. Liu c mu thun gia hi nhp kinh t quc t vi xy dng kinh t c lp t ch? Tr c ht, t a phi hiu bn cht ca nn kinh t c lp t ch . C hai cch hiu sau: Th nht, nn kinh t c lp t ch trong m hnh k inh t h ng ni . M hnh kinh t c lp t ch h ng ni l mt nn kinh t c kh nng t m bo cc nhu cu ca t n c, cng nhiu cng tt. Mt c cu hon chnh, hoc t ng i hon chnh l quc sch ca m hnh ny. Trong nhng ngnh cng nghip nng, c bit l nhng ngnh cng nghip nn tng gm nng l ng, sn xut cc nguyn liu c bn nh st thp, ho cht, lc du, xi mng, c c bit ch trng t u. Quan im c cu ngnh ca nn kinh t c lp t ch theo m hnh ny nhn mnh n tm quan rng t ca vic t m bo cc nhu cu trong n c, d phi chu nhng bt li v hiu qu, v hu nh k hng tnh ti nhng li th so snh quc t. u tin hng u l khng ph thuc vo bn ngoi. 9 Vi nhng chnh sch ny gy ra nhng tc hi to ln: N lm tng gi cc hng ho trong n c gy thit hi cho ng i tiu dng; Duy t r bo h tnh trng lc hu v cng ngh t chc qun l; Chnh sch bo h cao lm mo m mi tr ng u t ; Hn ch vic m rng th tr ng. Mt nn kinh t c lp t ch trong m hnh kinh t h ng ni c mt c tr ng quan trng nht l t m bo cc nhu cu thit yu t rong n c, khng b l thuc vo bn ngoi, t hoch nh chin l c chnh sch n cc hng ho, dch v, cng khng b tc ng t bn ngoi bi cc chn ng v chnh tr, an ninh, kinh t, Thc t th gii cho thy khng c mt quc gia no i theo m hnh kinh t ny t c nhng thnh cng vng chc, m hu ht u hoc l tht bi, hoc l phi tr mt ci gi rt t, hoc l lm vo khng hong, suy thoi, tr tr ko di. V vy, buc cc quc gia phi tm kim mt m hnh pht trin khc, mt cch hiu khc v tnh c lp t ch ca nn kinh t. Cch hiu th hai l nn kinh t c lp t ch trong iu kin hi nhp kinh t quc t. Nn kinh t c lp t ch trong iu kin hi nhp kinh t quc t l mt nn kinh t gm nhng ngnh c li th cnh tranh cao, v tu thuc vo th tr ng th gii. c lp t ch trong m hnh ny chp nhn s tu thuc ln nhau trn c s cng c li 10 t rong quan h gia cc quc gia. S tu thuc ln nhau ny din ra t rn hu ht cc lnh vc t hoch nh chnh sch pht trin, th ch kinh t v m, n c s hnh thnh cc ngnh kinh t, cc cng ty. M hnh kinh t ny a li nhiu mt tch cc, nh ng ng t hi cng a li nhiu mu thun, nhiu tiu cc. Tr c ht, n hn nh mt tch cc , hi nhp kinh t quc t v s to ra nhng c hi cho s pht trin nhanh chng ca nn kinh t, cho php chng ta tip cn vi nn vn minh cng nghip ca th gii. Ton cu ho kinh t l mt c hi chng ta pht trin lc l ng sn xut, y mnh cng nghip ho, hin i ho t n c, to ra c s vt cht cho ch ngha x hi v do m c iu kin v kh nng thc t bo m vng chc ch quyn quc gia. Trong iu kin ton cu ho kinh t hin nay, chng ta c nhiu c hi tip cn nn khoa hc v cng ngh tin tin, h in i ca th gii, hc hi nhng kinh nghim qun l x hi, t ip thu nhng tinh hoa ca nn vn minh cng nghip. Bn cnh mt tch cc, ton cu ho kinh t cng a li k hng t mu thun . C th l: - Hi nhp kinh t quc t to iu kin thu ht vn u t n c ngoi, c nhiu vn u t vo th nn kinh t mi c iu k in xy dng c s h tng hin i, mi c iu kin i mi cng ngh sn xut, nng cao nng sut lao ng. Tuy nhin, vn 11 u t t n c ngoi bao gi cng gn vi nhng iu kin nht nh, nh iu kin v mc ch s dng, i t ng s dng, thi gian s dng,Nh vy l n c nhn u t phn no b chi phi, b khng ch v kinh t, chnh tr bi ch u t . V t lm n y sinh mu thun bn ngoi gia n c nhn u t v n c ch u t , n c nhn u t m t tnh c lp. Hn na, nu s dng khng ng nhu cu ca nn kinh t hay s dng khng c hiu qu th nn kinh t khng nhng khng pht trin m cn b khng hong, mt cn i. Ngha l nh h ng n tnh t ch v kinh t ca n c nhn u t . - Ton cu ho, tc hng ro thu quan v phi thu quan s b bi b dn, cc cng ty c t do cnh tranh bnh ng trn ton th gii. Lc , nhng n c km pht trin, do cc cng ty lm n km h iu qu, sc cnh tranh yu nn dn dn s b ph sn, gii th. H ng ho ngoi nhp chim lnh th tr ng ni a, nn kinh t b l thuc vo n c ngoi. Dn n n c yu th trong cnh tranh s b mt quyn t ch. - Ton cu ho, ngha l s hnh thnh cc th ch kinh t ton cu. Cc quc gia thnh vin phi p dng v thi hnh h thng l ut php quc t, cc quan h tu thuc ln nhau gia cc nn kinh t quc gia s pht trin. Do , c lp, t ch v kinh t ch mang tnh t ng i. 12 -Nhng n c ngho s ngy cng ngho hn do b thit thi v nhng quy nh b p t t nhng n c ln. ng thi, nhng n c ngho v km pht trin nu khng nhanh chng to ra c mt t hit ch kinh t t ng hp vi thit ch kinh t khu vc v ton cu, khng c kh nng cnh tranh v hi nhp thc s th ch n t hun tr thnh ni cung cp nguyn liu v tiu th sn phm cho cc n c c kinh t pht trin, thnh ni tip nhn cc cng ngh lc hu hoc thi loi, thnh ni m cc n c pht trin chuyn giao nhim di ci v bc chuyn nh ng hay vin tr cng ngh, ngha l t hay th s ph thuc ny bng mt s ph thuc khc. - Phn cng lao ng ngy cng tr nn su sc l h qu tt yu ca nn sn xut hng ho ni chung v ca ton cu ho kinh t ni ring. Ton cu ho kinh t s to ra s phn cng lao ng quc t mt cch su sc hn; do trn phm vi ton cu, nng sut lao ng s cao hn, ca ci c sn xut ra s nhiu hn vi cht l ng tt hn v gi thnh r hn. Bi v khi ch a tham gia ton cu ho kinh t cng tc l cha c s phn cng lao ng quc t su sc, mi quc gia gn nh u phi t cp t tc, u phi lm r a c nhng ci m mnh khng c th mnh p ng cho nhu cu a dng ca nn kinh t quc dn; cn khi tham gia ton cu ho kinh t, mi quc gia s ch sn xut ra mt s loi hng ho nht nh trao i vi cc quc gia khc, ai mnh mt no s 13 k hai thc trit mt . Tc l c mi lin h ph thuc cht ch l n nhau gia cc quc gia. Vy, gii quyt mu thun gia hi nhp kinh t v i c lp t ch, chng ta nn nhn nhn theo kha cnh sau : Tr c ht, v quan trng nht l phi m bo li ch pht t rin ca quc gia mc cao nht c th c. Cc mi quan h ca mt n c vi cc n c khc phi c xem xt nh gi trn tiu chun c m bo c li ch pht trin ca t n c khng. mi l mc tiu cho mi chin l c pht trin. Trong iu kin hi nhp quc t t in trin nh h in nay, mi nn kinh t ngy cng tu thuc nhiu hn vo bn ngoi. Nh ng nu s tu thuc nhiu hn m bo tt hn cho li ch pht trin quc gia, th khng c l g li khng chp nhn. Th hai, sc cnh tranh ca nn kinh t phi c ci thin v tng dn. Sc cnh tranh ny phi c th hin cc mt: Th ch chnh tr, kinh t, x hi, phi mnh, to ra mt mi tr ng u t , kinh doanh thun li, chi ph thp, ri ro t hp, kh nng sinh li ln. C cu kinh t gm nhng ngnh c kh nng cnh tranh cao, c kh nng t iu chnh, t rt lui khi nhng ngnh km kh nng cnh tranh. 14 C cu doanh nghip cng phi bao gm nhng doanh nghip c sc mnh cng ngh v tr lc, sc cnh tranh trn th ng tr ng t rong n c v quc t. Ngun nhn lc trong n c phi c o to tt v pht trin, s dng c hiu qu. Biu hin tp trung ca sc cnh tranh ca nn kinh t l cht l ng v gi thnh ca sn phm v dch v ca t n c. Nu sn phm v dch v ca mt quc gia c gi thnh cao, cht l ng t hp, th s khng tiu th c c th tr ng trong n c v bn ngoi. Kt cc s dn n l nn kinh t ca quc gia s lm vo suy t hoi, khng hong, tt hu ko di. Trong iu kin kh c t h ni n c lp v t ch. Cn nh mt nn kinh t lm ra cc sn phm v dch v cht l ng cao, gi li thp, c th chim lnh c th tr ng trong n c v quc t, to ra thu nhp ngoi t, d tr ngoi t ln, c th nhp khu nhiu loi hng ho v dch v p ng cc nhu cu trong n c. Mt nn kinh t c sc cnh tranh cao nh vy trong iu kin hi nhp kinh t hin nay l mt nn kinh t c tnh c lp v t ch cao. Th ba, c kh nng ng ph c hiu qu vi nhng chn ng chnh tr, kinh t, x hi bn ngoi. Nhng chn ng bn ngoi c th l: mt cuc chin tranh t bn ngoi ti, mt cuc khng hong kinh t khu vc hay th gii, 15 Chin l c tt nht ca mt quc gia l c trnh tham gia nhng cuc chin tranh bn ngoi v trnh xy ra xung t v chin tranh t rong n c. Cn mt khi chin tranh bng n, tham chin, th nht nh t n c s b tn ph nht l trong iu kin chin t ranh hin i ngy nay. Song mt nn kinh t c sc cnh tranh cao, c d tr ngoi t ln, s c sc chu ng cao hn cc nn kinh t lc hu khc. Mt nn kinh t hi nhp quc t cao, li ch quc gia an xen cht ch vi li ch ca nhiu quc gia khc, nhiu t rung tm kinh t, th s c nhiu kh nng kt hp sc mnh quc gia vi sc mnh quc t bo v t n c tt hn. Tm li, hi nhp kinh t quc t c th a n mt s mu t hun vi vic xy dng nn kinh t c lp t ch. Tuy nhin hi nhp kinh t l hp quy lut v khng th o ng c. Hi nhp kinh t mang li nhng li ch ht sc ln lao v nhiu mt cho tt c cc n c. Nhng n c i sau c th tranh th cc c hi do n mang li phc v cho s pht trin t n c nhm gim bt khong cch vi cc n c pht trin. V khng c g c th tn ti vnh vin. Nhn thc ca con ng i i vi cc s vt phi thay i vi nhng iu kin lch s c th thay i. Nhn thc v mt nn kinh t c lp t ch ngy nay khng th vn l nhng nhn thc ca nhng nm 50 v 60. Cn c nhn thc mi thch hp vi iu kin mi. Chnh nhng nhn thc mi ny s m ng cho thc tin pht trin. Nhn 16 t hng vo s tht. Thc tin ang i hi phi c nhn thc mi, t duy mi. 17 ... View Full Document

End of Preview

Sign up now to access the rest of the document