This preview has intentionally blurred parts. Sign up to view the full document

View Full Document

Unformatted Document Excerpt

Li ni u Trong qu trnh vn ng v pht trin ca s vt lun lun xy ra mu thun, l mu thun gia cc yu t trong bn thn s vt hay mu thun gia cc s vt vi nhau. Trit hc Mc-Lnin ch ra, mu thun l mt tt yu khch quan, mang tnh phae bin v c a dng cc loi mu thun. Xc nh ng tng loi mu thun s cho php con ngi tm ra c nhng gii php ph hp, ti u gii quyt mu thun, to iu kin thc y s vt pht trin. T l lun mu thun, ta xem xt mi quan h gia xy dng kinh t c lp t ch vi hi nhp kinh t quc t. Ton cu ho kinh t l xu th tt yu khch quan trong giai on hin nay, xu th ny ang b mt s nc pht trin v cc tp on kinh t t bn xuyn quc gia chi phi, cha ng nhiu mu thun, va c mAEt tch cc va c mAEt tiu cc, va c hp tc va c u tranh, va to ra nhng c hi cho s pht trin nhng cng va c nhng thch thc i vi cc quc gia, nht l cc quc gia ang trnh km pht trin nh Vit Nam. V ton cu ho l mt xu th, mt qu trnh khch quan cho nn khng th o ngc. Trong iu kin th gii ngy nay, cc quc gia khng th ty chay hon ton ton cu ho hoAEc ng ngoi qu trnh ton cu ho. Vn i vi cc quc gia l, phi c chin lc thch ng v khn 1 ngoan vt qua thch thc v chp ly thi c, ng thi phi c thc gi vng ch quyn quc gia, c lp dn tc, bo v ton vn lnh thae a quc gia dn tc mnh n ch pht trin v phn vinh. Tc l phi tm ra cc gii php ph hp gii quyt tt mu thun gia xy dng kinh t c lp t ch vi hi nhp kinh t quc t. Tr c yu cu thc t AEt ra nh vy, nn ti chn ti nghin cu " Php bin chng v mu thun v vic phn tch mu thun gia xy dng kinh t c lp t ch vi hi nhp kinh t quc t ". Kt cu bi vit gm hai phn: Phn I l l lun php bin chng v mu thun, trong a ra nh ngha v mu thun, cc loi mu thun v mi quan h gia chng. Phn II l phn tch mu thun gia xy dng kinh t c lp t ch vi hi nhp kinh t quc t; trn c s a ra khuyn ngh gii quyt mt cch tt nht cc mu thun . Chn ti ph hp vi bn thn, em lp k hoch nghin cu v tri qua qu trnh nghin cu khoa hc thc s, t thu thp, x l thng tin n taeng hp v vit bo co. Bi tiu lun phn nh mt nhn quan khoa hc ca ngi vit v l lun mu thun v x l mu thun trong thc tin gia xy dng kinh t c lp t ch 2 vi hi nhp kinh t quc t. Tuy nhin, do hn ch v thi gian v vi hi nhp kinh t quc t.... View Full Document

End of Preview

Sign up now to access the rest of the document