BEC-PELC 2010 - Musika
18 Pages

BEC-PELC 2010 - Musika

Course Number: EDU 102, Summer 2010

College/University: International Institute...

Word Count: 4252

Rating:

Document Preview

BASIC EDUCATION CURRICULUM (Philippine Elementary Learning Competencies) JUNE 2010 MUSIKA MAKABAYAN BUREAU OF ELEMENTARY EDUCATION Department of Education Republic of the Philippines E:\CDD Files\BEC-PELC Finalized June 2010\COVER PELC - Musika.docx Printed: 8/11/2010 10:35 AM [Anafel Bergado] 1 Ang musika ay isang anyo ng sining na gumagamit ng tunog bilang (medium). Ang mga elemento ng musika ay binubuo...

Unformatted Document Excerpt
Coursehero

Course Hero has millions of student submitted documents similar to the one
below including study guides, practice problems, reference materials, practice exams, textbook help and tutor support.

Course Hero has millions of student submitted documents similar to the one below including study guides, practice problems, reference materials, practice exams, textbook help and tutor support.

EDUCATION BASIC CURRICULUM (Philippine Elementary Learning Competencies) JUNE 2010 MUSIKA MAKABAYAN BUREAU OF ELEMENTARY EDUCATION Department of Education Republic of the Philippines E:\CDD Files\BEC-PELC Finalized June 2010\COVER PELC - Musika.docx Printed: 8/11/2010 10:35 AM [Anafel Bergado] 1 Ang musika ay isang anyo ng sining na gumagamit ng tunog bilang (medium). Ang mga elemento ng musika ay binubuo ng ritmo, melodiya, anyo, timbre, daynamika, tempo, tekstura at armonya. Ang salitang musika ay hango sa salitang Griyego µουσική (mousike), “ang sining ng mga Musa”. Ang paglikha at pagtatanghal, maging ang kahulugan ng musika ay nagkakaibaiba ayon sa kultura at paniniwalang panlipunan. Ito ay nahahati sa iba’t ibang uri. Ito ay isang mahalagang bahagi ng buhay ng tao. Sa pamamagitan ng mataas na kalidad at kasiya-siyang programa, patuloy ang pag-unlad ng mga guro at mag-aaral sa paggawa ng musika. Ilan sa mga patunay nito ay ang pagkakaroon nila ng mataas na pagpapahalaga sa sarili, tiwala sa sarili, positibong pananaw sa buhay, at makabuluhang karanasan ng pag-aaral. Ang musika ay nagsisilbing tulay na nagdurugtong ng bawat henerasyon. Layunin ng musika na Music Education Goal The goal of music education in Virginia and in Roanoke County Schools is to empower students to experience music as a source of personal enrichment, as a vehicle for the constructive expression of human emotions, and as a unique intellectual discipline. This goal will be attained through a structured, sequential program of study. Students will develop an intellectual understanding of music through experiences in singing, moving, listening, and playing instruments. They will learn to read and notate music, and to create compositions that transcribe their thoughts and emotions into concrete, musical forms of human expression. Students will exercise their critical thinking skills by investigating and analyzing all facets of the music discipline, employing both traditional modes of instruction and the latest technological advancements. Through active involvement in music students of Roanoke County will build a foundation for a lifetime of participation in and enjoyment of music MUSIKA Mithiin: Nalilinang ang kamalayan, kaalaman at mapanuring kaisipan tungkol sa mga elemento ng musika na magagamit upang maipahayag ang damdamin at maipamalas ang pagkamalikhain sa mga gawaing musikal; naiaangkop ang mga kaalaman at kasanayan sa pang-araw-araw na pamumuhay tungo sa pagpapaunlad ng sarili at pamayanan, upang makaagapay sa kamalayang global. IKAAPAT NA BAITANG Pamantayan: Nagagamit ang pangunahing kaalaman sa pagpapangkat ng mga nota at pahinga sa iba’t ibang palakumpasan sa paglikha ng hulwarang ritmo. I. RITMO IKALIMANG BAITANG Pamantayan: Nagagamit ang pangunahing kaalaman sa iba’t ibang uri ng nota at pahinga sa paglikha ng hulwarang ritmo sa iba’t ibang palakumpasan 1. RITMO A. Naisasagawa ang maayos na pagtugon sa pulso ng mga tunog 1. Nadarama ang pulso ng tunog na naririnig at hindi naririnig 1.1 Nagagamit ang anumang kilos ng katawan sa pagdama ng pulso ng tunog na naririnig at hindi naririnig 2. Nakatutugon sa pulsong napapakinggan sa pamamagitan ng iba't ibang kilos Hal.: pagpalakpak, pagtapik pagpadyak, pagmamartsa 3. Nagagamit ang pantay-pantay na guhit (l l l l l l l l l l l) sa paglalarawan ng pulso ng tunog 4. Natutukoy ang mabibigat at magagaan na pulso 4.1 Nailalagay sa wastong lugar ang panandang diin (>) ayon sa nadamang bigat ng tunog na narinig IKAANIM NA BAITANG Pamantayan: Nagagamit ang pangunahing kaalaman sa iba’t ibang uri ng nota at pahinga sa iba’t ibang palakumpasan sa paglikha ng hulwarang ritmong angkop na pansaliw upang makapagbigay buhay sa awit, tula at kuwento. I. RITMO A. Nabibigyang-kahulugan ang mga ritmong naririnig 1. Nakatutugon sa ritmo ng isang awit sa pamamagitan ng kilos katawan 1.1 Naikikilos ang pulso ng awit 2. Natutukoy ang pangalan ng iba’t ibang nota/pahinga Notes ( Nota ) Rest ( Pahinga ) Buong Nota (Whole) Buong Pahinga Hating Nota (Half) Hating Pahinga Kapat na Nota (Quarter) Kapat na Pahinga Kawalong Nota (Eighth) Kawalong Pahinga Kalabing Anim (Sixteenth) Kalabing Anim na Pahinga 1 A. Nakatutugon nang may pag-unawa sa iba’t ibang palakumpasan 1. Nagagamit ang iba't ibang hulwarang ritmo sa iba't ibang palakumpasan 1.1 Nabibigyang-kahulugan ang awit/ tugtugin sa iba’t ibang palakumpasan sa pamamagitan ng pag-awit at angkop na kilos ng katawan ( , at ) 1.2 Nasasabi ang katuturan ng time Hal.: Sa o cut ay may dalawang kumpas sa isang sukat at ang half note ( ) at half rest ( ) ay tumatanggap ng isang kumpas 1.2.1 Nabibigyang halaga ang mga nota at pahinga sa palakumpasang o IKAAPAT NA BAITANG IKALIMANG BAITANG IKAANIM NA BAITANG Hal.: Hal.: 3. Naibibigay ang halaga ng isang nota/pahinga at ang kaukulang kumpas para rito. Dalawahan Nota Tatluhan Pahinga Nota Pahinga Katumbas na Kumpas 2 kumpas 1 kumpas Halaga 4 kumpas ½ kumpas Apatan 2 kumpas 1½ kumpas 5. Nagagamit ang panghati (bar line) sa pagpapangkat ng mga tunog sa dalawahan/tatluhan/apatang sukat Hal.: 1 kumpas 1.2.2 Nakabubuo ng hulwarang ritmong 1 2 ginagamitan ng ibat ibang uri ng mga nota/pahinga sa kumpas palakumpasan Dalawahan 1 4 Tatluhan palakumpasang sa pamamagitan ng iba't ibang kilos ng katawan Apatan 3.1 Natutukoy na ang halaga ng tuldok ay kalahati ng notang sinusundan Hal.: 6. Nailalarawan ang pulso sa anyong quarter note ( ) at quarter rest ( o = 3 kumpas ) =1 7. Naipakikita na ang dalawang tunog na magkasintagal ang haba ay maaaring katumbas ng isang pulso 7.1 1.2.3 Naisasagawa ang kumpas 1 2 1.3 Naibibigay ang halaga ng mga nota/pahinga sa kumpas na Nota Pahinga Halaga 8 kumpas kumpas 4 kumpas 2 kumpas Naisasagawa sa pamamagitan ng pag-awit, pagbigkas, pagkilos o pagtugtog ang dalawang tunog na magkasintagal ang haba katumbas ng isang pulso 1 kumpas ½ kumpas 2 IKAAPAT NA BAITANG 7.2 Naisusulat ang dalawang magkasintagal ang habang tunog na katumbas ng isang pulso sa anyong eighth note IKALIMANG BAITANG 3.2 Nabibigay ang halaga ng mga nota/pahinga sa hulwarang ritmo na binubuo ng maiikli at mahahabang tunog IKAANIM NA BAITANG 1.3.1 Nasasabi ang katuturan ng palakumpasang Hal.: Sa 8. Nakatutugon sa hulwarang ritmo sa tulong ng nota/pahinga Hal.: may anim na kumpas sa isang sukat at ang eighth note ( eighth rest ( 8.1 Nakagagawa ng isang payak na hulwarang ritmo na nagagamit na pansaliw sa isang awit sa pamamagitan ng instrumentong perkusyon. ) at ) ay tumatanggap ng isang kumpas 1.4 Naisasagawa ang palakumpasang sa pamamagitan ng ibat ibang kilos ng katawan at pag- awit/pagtugtug sa pamaraang • madalang • katamtaman • mabilis 8.2 Nabibigkas ang titik ng awit ayon sa hulwarang ritmo nito B. Natutukoy kung saang kumpas nagsisimula at nagwawakas ang isang awit 3.3 Nasasabi ang katuturan ng palakumpasang , 1. Natutukoy ang pagkakaugnay ng huling sukat sa unang sukat ng awit na hindi nagsisimula sa unang kumpas Pilipinas Kong Mahal at Unang taludtod: Hal.: na may dalawang kumpas sa isang sukat at ang quarter note/quarter rest ay tumatanggap ng isang kumpas Ang ba-yan koý ta-nging i – kaw Huling taludtod: Pi - li - pi - nas kong hi - rang 3 IKAAPAT NA BAITANG IKALIMANG BAITANG 3.4 Nakabubuo ng hulwarang ritmong ginagamitan ng iba’t ibang uri ng mga nota/pahinga IKAANIM NA BAITANG Halimbawa ng awit na nagsisimula sa ikalawang kumpas at nagtatapos sa unang kumpas Santa Clara Unang taludtod: Hal.: San-ta Cla-rang pinung-pino Huling taludtod: B.Naisasagawa ang iba’t ibang palakumpasan tulad ng: Ang pa-nga -koý tu - tu-pa-rin C. Nakalilikha ng mga hulwarang panritmo bilang pansaliw sa mga tula, maikling kuwento o komposisyong musikal 2. Natutukoy ang ritmo ng naririnig na awit/tugtugin kung dalawahan, tatluhan at apatang sukat 3. Naikukumpas nang wasto ang awit ayon sa palakumpasan habang umaawit 4 IKAAPAT NA BAITANG IKALIMANG BAITANG IKAANIM NA BAITANG Pamantayan: Nabibigyang kahulugan ang iba’t ibang ngalang pantono sa pamamagitan ng pag-awit nang mag-isa o kasama ng karamihan, sa iskalang pentatonic at tunugang C Mayor. Pamantayan: Nabibigyang kahulugan ang pagitan ng bawat tono at pagkakaiba ng iskalang mayor at menor sa pamamagitan ng pag-awit nang mag-isa o kasama ng karamihan sa tunugang C Mayor at a menor . Pamantayan: Nabibigyang kahulugan ang pagkakaiba ng iskalang mayor at menor sa pamamagitan ng pagawit nang mag-isa o kasama ng karamihan sa tunugang Mayor at menor . II. MELODIYA II. MELODIYA II. MELODIYA A. Napahahalagahan ang mga uri ng himig na matatagpuan sa mga awitin/tugtugin A. Naipapakita ang kasanayan sa pag-awit at pagbasa ng mga nota sa tunugang C Mayor at a menor. A. Naipamamalas ang kakayahan sa pag-awit, pagbasa at pagsulat ng notasyon sa tunugang Mayor at menor 1. Natutukoy kung ano ang limguhit 1.1 Nakagagawa ng limguhit at nasasabi ang gamit nito 2. Natutukoy ang mga ngalang pantono ng mga guhit at puwang ng limguhit 1. Naipaliliwanag, naiguguhit, at naaawit ang iskalang C Mayor at ang kaugnay na iskalang a menor. 1. Naipakikita ang kasanayan sa pakikinig/pag-awit/pagsulat ng notasyon sa tunugang Mayor at menor. 1.1 Nakababasa/Nakaaawit ng mga himig na nasa tunugang Mayor at ang katugong tunugang menor gaya ng: Iskalang C Mayor Ngalang pantono ng mga guhit Iskalang F Mayor Do re mi fa so la ti do Iskalang a menor Ngalang pantono ng mga puwang Iskalang d menor La ti 3. Natutukoy ang mga so-fa silaba ng iskalang mayor (do-re-mi-fa-so-la-ti-do) 3.1 Naaawit ang mga so-fa silaba ng iskalang mayor sa paraang: pataas - hal.: mi-fa-so pababa - hal.: so-fa-mi inuulit - hal.: so-so-so palaktaw - hal.: do-mi-do pahakbang - hal.: do-ti-la-so do re mi fa so la 1.2 Natutukoy ang lundayang tonong la ( home tone )ng iskalang menor. 4. Nasasabi ang kaibahan ng tunugang menor sa tunugang Mayor. 2. Natutukoy ang iba’t ibang pagitan ng mga tono 5 Iskalang G Mayor IKAAPAT NA BAITANG IKALIMANG BAITANG 3.2 Naaawit ang isang awit sa iskalang mayor Halimbawa: IKAANIM NA BAITANG Iskalang e menor una (prime) 3.3 Natutukoy ang matataas at mababang tunog a. papataas b. papababa c. palaktaw na pataas/pababa d. pantay na mga tunog e. pahakbang na pataas/pababa 2. Nakikilala sa pamamagitan ng pakikinig ang kaibahan ng tunugang Mayor sa tunugang menor. ikalawa 4. Natutukoy ang mga so-fa silaba ng iskalang pentatonic (do-re-mi-so-la) 3. Nasasabi ang kaibahan ng tunugang menor Sa tunugang Mayor. ikatlo 4.1 Naaawit ang mga so-fa silaba ng iskalang pentatonic sa paraang: pataas - hal.: do-re-mi pababa - hal.: mi-re-do inuulit - hal.: do-do-do mi-mi-mi pataas/pababa - hal.: so-la-mi palaktaw - hal.: do-mi-so pahakbang - hal.: do-re-mi 4.2 Naaawit ang isang awit sa iskalang pentatonic ikaapat ikalima 5. Nakababasa/Nakaaawit ng mga nota sa tunugang C 5.1 Natutukoy ang lundayang tonong “do” (home tone) ng iskalang mayor do re mi fa so la ti do oktaba 3. Naaawit ang isang himig na may pagitang ikatlo at ikalima 4. Nakababasa/nakaaawit ng mga nota sa tunugang C. 6 IKAAPAT NA BAITANG IKALIMANG BAITANG IKAANIM NA BAITANG Pamantayan: Nauunawaan ng lubusan ang pagkakaiba at pagkakatulad ng mga bahaging bumubuo sa isang awit. Pamantayan: Nauunawaan ng lubusan ang pagkakaiba at pagkakatulad ng mga bahaging bumubuo sa isang awit. Pamantayan: Nauunawaan ng lubusan ang pagkakaiba at pagkakatulad ng mga bahaging bumubuo sa isang awit sa iba’t ibang anyo. III. ANYO III. ANYO III. ANYO A. Napapahalagahan ang anyo ng payak na awit A. Napahahalagahan ang mga bahagi ng komposisyong musical 1. Natutukoy ang bilang ng mga pariralang bumubuo sa isang awit 1. Natutukoy ang mga pariralang bumubuo sa isang awit 2. Napaghahambing ang mga parirala ng isang awit 2. Nasasabi ang inuulit na hulwarang panghimig/panritmo 2.1 Natutukoy ang magkatulad/dimagkatulad/ magkahawig na parirala ayon sa ritmo at sa himig 2.1.1 Nasasabi kung paano nagkakatulad/di-nagkakatulad/ nagkakaiba/nagkakahawig ang mga parirala sa awit 3. Natutukoy ang mga hulwarang inuulit sa mas mataas o mas mababang himig Hal.: Mother Earth’s Song San Risa French Folk Song 2.2 Naaawit ang magkatulad/dimagkatulad/magkahawig na parirala ng awit A. Napahahalagahan ang mga awitin at tugtugin ayon sa anyo 1. Nakikilala ang mga anyong: - binary (AB) - tertiary (ABA) 2. Nakikilala ang mga simbolong may kaugnayan sa anyo tulad ng: - DA Capo (D.C.) ulitin mula sa simula - AL Fine - hanggang sa katapusan - D.C. Al fine - ulitin mula sa simula hanggang sa salitang fine - Dal Segno (D.S.) bumalik mula sa senyas 3. Naipakikita ang pagkakaiba-iba ng pamamaraan ng ABA sa musika, sining at arkitektura Black smoke reigns ev’ ry where, gar bage a - round 2.3 Nasasabi na ang panandang ay ginagamit sa pag-uulit ng isang bahagi ng awit/tugtugin But there’s hope, there’s still hope rd to heal the world th (3 and 4 phrases) 4. Napaghahambing ang mga parirala sa isang awit sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga ngalang titik (A, B, C, D) sa bawat parirala - mga pariralang panghimig - mga pariralang panritmo 7 IKAAPAT NA BAITANG IKALIMANG BAITANG IKAANIM NA BAITANG 5. Natutukoy ang simula at wakas ng seksyon o bahagi ng isang himig Pamantayan: Nabibigyang halaga ang katangian ng iba’t ibang tinig ng mga mang-aawit at ang tunog ng mga instrumentong musikal; nakalilikha ng hulwarang pansaliw sa mga awitin gamit ang mga instrumentong perkusyon, ang kanilang tinig at iba pang maaaring pagmulan ng tunog. Pamantayan: Napahahalagahan ang katangian ng iba’t ibang tinig sa pag-awit, ang pagkakaiba ng mga instrumento ng rondalya sa tunog, kayarian at paraan ng pagtugtog, at ang mga bagay na pinagmumulan ng tunog. Pamantayan: Nabibigyang halaga ang pagkakaiba ng mga instrumentong musikal sa tunog, kayarian, at paraan ng pagtugtog. IV. TIMBRE IV. TIMBRE IV. TIMBRE A. Napahahalagahan ang ginagampanan ng timbre sa awitin/tugtugin 1. Nasasabi ang pagkakaiba ng mga tinig ng mga mang-aawit A. Nabibigyang-halaga ang timbre sa pag-awit at sa pagtugtog ng mga instrumentong musikal 1. Nakikilala ang iba’t ibang timbre ng tinig 2. Napapangkat ang mga instrumentong ayon sa uri ng tunog - Di-tiyak na tunog ( rhythm band) Tiyak na tunog ( xylophone, marimba, Napahahalagahan melodeon, harmonica) 1. ang mga instrumentong bumubuo ng banda (brass band) 1.1 Naibibigay ang katawagang soprano at alto sa tinig ng mga babae at tenor at baho/bass sa tinig ng mga lalaki 1.1 Nasasabi ang pagkakaiba ng tinigbabae sa tinig-lalake 1.2 Nasasabi ang katangian ng tinig na ginagamit sa iba't ibang pagkataon Hal.: malambing na tinig para sa pagawit ng kundiman, masaya at masiglang tinig para sa mga martsa A. Napapahalagahan ang iba't ibang uri ng tunog ng iba't ibang instrumentong musikal 1.1 Nakikilala ang iba't ibang instrumentong ginagamit sa banda 1.2 Nasasabi ang katangian ng bawat uri ng tinig 1.2 Nasasabi ang katangian ng tunog na nalilikha ng iba't ibang instrumento ng banda B. Napahahalagahan ang mga instrumentong bumubuo ng rondalya 1. Nakikilala ang iba't ibang instrumentong ginagamit sa rondalya 2. Nasasabi ang katangian ng tunog na likha ng iba't ibang instrumento ng rondalya C. Nakalilikha ng iba't ibang tunog mula sa iba't ibang bagay sa paligid B. Napahahalagahan ang mga instrumentong bumubuo ng orkestra 1. Nakikilala ang iba’t ibang instrumento ng orkestra 2. Nasasabi ang katangian ng tunog na likha ng iba’t ibang instrumento ng orkestra 3. Nasasabi kung ang narinig na tugtugin ay mula sa banda o orkestra 3. Nasasaliwan ng naaangkop na instrumentong perkusyon ang ibang awiting alam na 8 IKAAPAT NA BAITANG IKALIMANG BAITANG IKAANIM NA BAITANG 3.1 Natutukoy sa pamamagitan ng pakikinig ang tunog ng mga instrumentong hinihipan, mula sa instrumentong metal, at kinakalabit Pamantayan: Nagkakaroon ng mas na mataas na kalidad sa pag-awit sa pamamagitan ng pagsunod sa iba’t ibang antas ng daynamiks. Pamantayan: Nagagamit ng wasto ang tinig sa madamdaming pagsasalita, pagbigkas at pag-awit gamit ang angkop na daynamiks. Pamantayan: Nagkakaroon ng mas mataas na kalidad sa pag-awit at pagtugtog sa pamamagitan ng pagsunod sa mga senyas daynamikang nakasaad sa isang awit o tugtugin. V. DAYNAMIKS V. DAYNAMIKS V. DAYNAMIKS A. Naipapahiwatig ang madamdaming pag-awit sa pamamagitan ng daynamiks 1. Natutukoy ang mga bahagi ng awit na mahihina at malalakas 2. Nasasabi ang kahulugan p (piano - mahina) at f (forte - malakas) 3. Nakasusunod sa senyas na p at f sa isang himig A. Napapahalagahan ang kaugnayan ng daynamiks sa madamdaming ibinibigay ng musika 1. Nakasusunod sa unti-unting paglakas (crescendo) at paghina (decrescendo) ng tono sa isang awit 2.1 Naibibigay ang kahulugan ng: crescendo (papalakas) at decrescendo (papahina) 2. Natutukoy ang mga bahagi ng himig/ tugtugin na ginagamitan ng (crescendo) at A. Napapahalagahan ang kaugnayan ng daynamiks sa madamdaming pagpapahayag ng musika 1. Naibibigay ang kahulugan ng pp (pianissimo) at ff (fortissimo) 2. Nakasusunod sa mga senyas na pp (pianissimo – very soft), ff (fortissimo – very loud), mp (mezzo piano – half soft) at mf (mezzo forte – half loud) 3. Naipakikita sa pamamagitan ng pagawit/pagtugtog ang kahulugan ng musika sa angkop na antas ng daynamiks - mahinang pag-awit/pagtugtog ng isang malungkot na himig o awit sa pagpapatulog Hal.: "Ili-Ili, Tulog Anay" (decrescendo) - may katamtamang lakas na pagawit/pagtugtog ang isang masiglang himig Hal.: "Pamulinawen” - malakas na pag-awit/pagtugtog sa bahaging binibigyan ng diin Hal.: "makita kang sakdal laya" (Hango sa "Bayan Ko") 9 IKAAPAT NA BAITANG IKALIMANG BAITANG IKAANIM NA BAITANG 4. Naaawit ang isang himig nang may kaukulang l akas sa bahaging nasa kasukdulan (climax) Hal.: - “Ang laya moý babantayan” (Hango sa “Pilipinas Kong Mahal”) - “Life giving breezes sweep the strand” (Hango sa “Maria Clara’s Lullaby”) 5. Nadarama ang iba't ibang antas ng daynamiks sa isang awitin/tugtuging naririnig Pamantayan: Nakapaghahatid ng buong husay ng mensahe sa pamamagitan ng madamdaming pag-awit gamit ang iba’t ibang sagisag ng bilis o dalang ng galaw ng musika. Pamantayan: Nakapaghahatid ng buong husay ng mensahe sa pamamagitan ng madamdaming pag-awit gamit ang iba’t ibang sagisag ng bilis o dalang ng galaw ng musika. Pamantayan: Nakapaghahatid ng buong husay ng mensahe sa pamamagitan ng madamdaming pag-awit gamit ang iba’t ibang sagisag ng bilis o dalang ng galaw ng musika. VI. TEMPO VI. TEMPO VI. TEMPO A. Napapahalagahan ang tempo ng isang himig o awit 1. Nakaaawit nang madalang, mabilis at katamtaman ang bilis batay sa titik at damdaming ipinahihiwatig ng awit Hal.: "The Fire Truck Is Coming" - mabilis "Music Alone Shall Live" - katamtaman "Pilipinas Kong Mahal " - madalang A. Nakatutugon sa damdaming ipinahihiwatig ng iba't ibang uri ng tempo mula sa pinakamabagal hanggang sa pinakamabilis na tempo 1. Naibibigay ang kahulugan ng tempong allegro (mabilis), andante (mabagal) at moderato (katamtaman ang bilis) vivace ( mabilis kaysa allegro ) 2. Naaawit nang wasto ang ilang katutubong awit na may iba’t ibang tempo Hal.: - Si Nanay, si Tatay, Di Ko Babayaan Andante (awit sa Bicol) - Paruparong Bukid – Allegro 3. Nakasusunod sa tempong allegro, vivace andante, moderato sa pagpapahayag ng pagbabago ng bilis o dalang ng isang awit Hal.: “Kalesa” 10 A. Nakikilala ang iba't ibang tempo ng isang awitin/tugtugin 1. Nakasusunod sa tempong accelerando (papabilis na pag-awit/pagtugtog) at ritardando (papabagal na pagawit/pagtugtog) 2. Naipahihiwatig ang damdamin ng mga bahagi ng awit sa pamamagitan ng pagbabago ng tempo ng tugtugin/awitin Hal.: "Pandangguhan" IKAAPAT NA BAITANG IKALIMANG BAITANG IKAANIM NA BAITANG Pamantayan: Nakaaawit ng buong husay ng pangkatan at napagsasama-sama ang iba’t ibang timbre ng tinig upang maipakita ang sabayang pagawit ng dalawang himig. Pamantayan: Nakaaawit ng pangkatan at napagsasama-sama ang iba’t ibang timbre ng tinig upang maipakita ang iba’t ibang tekstura ng himig. Pamantayan: Nakaaawit ng pangkatan at napagsasama-sama ang iba’t ibang timbre ng tinig upang maipakita ang iba’t ibang tekstura ng himig; nagagamit ang mga akordeng mayor ( I, IV, V ) bilang pansaliw sa awit. VII. TEKSTURA AT ARMONYA VII. TEKSTURA AT ARMONYA VII. TEKSTURA AT ARMONYA A. Napapahalagahan ang tekstura at armonya ng isang awit 1. Nakaaawit ng dalawang bahaging rounds Hal.: "Row Your Boat" 2. Naaawit nang sabayan ang dalawang himig (partner songs) Hal.: Ako Kini Si Anggi/ Leron, Leron Sinta A. Napahahalagahan ang mga awitin/tugtuging may iba't ibang tekstura A. Nakikilala ang iba't ibang tekstura ng himig 1. Nakaaawit ng apat na bahaging rounds 1. Naaawit nang wasto ang rounds na may tatlong bahagi Hal.: "Dona Nobis Pacem" “Music Alone Shall Live” Hal.: "Brother John" "For Health and Strength" 2. Nakaaawit sa dalawahang tinig - 2. Nasasabi ang pagkakaiba ng tekstura ng mga himig na naririnig a) monoponya - isang melodiya b) poliponya - higit pa sa dalawang melodiyang magkasabay c) homoponya - isang melodiyang sinasaliwan ng isang instrumento Hal.: “Sing, Sing Together" B. Nagagamit ang mga akordeng I, IV at V bilang pansaliw sa awit 1. Nasasabi ang mga katawagan sa mga akordeng I, IV at V (mayor) I IV V Tonic Sub-dominant Dominant 2. Natutukoy ang notang ugat ng akordeng I, IV, at V I IV V Tonic Sub-dominant Dominant 11 IKAAPAT NA BAITANG IKALIMANG BAITANG IKAANIM NA BAITANG 3. Natutukoy ang mga notang bumubuo ng akordeng I IV V Tonic Sub-dominant Dominant so mi do do la fa re ti so 4. Nagagamit ang mga notang ugat ng mga akordeng I, IV at V sa tunugang mayor bilang pansaliw sa isang payak na awit 12 IKAAPAT NA BAITANG IKALIMANG BAITANG IKAANIM NA BAITANG Pamantayan: Nagkakaroon ng kamalayan, kaalaman at pagkaunawa sa sariling kultura at kaugalian; makilala ang kaibahan ng mga uri at estilo ng musika ng iba’t ibang panahon ng kasaysayan . Pamantayan: Nagkakaroon ng kamalayan, kaalaman at pagkaunawa sa sariling kultura at kaugalian; makilala ang kaibahan ng mga uri at estilo ng musika ng iba’t ibang panahon ng kasaysayan Pamantayan: Nagkakaroon ng kamalayan, kaalaman at pagkaunawa sa sariling kultura at kaugalian; makilala ang kaibahan ng mga uri at estilo ng musika ng iba’t ibang panahon ng kasaysayan VIII. Pagpapahalaga sa Kulturang Pilipino VIII. Pagpapahalaga sa Kulturang Pilipino VIII, A. Napapahalagahan ang Kulturang Pilipino sa pambansang pagkakakilan lan at pagkakaisa. A. Naipagmamalaki ang mga kulturang Pilipino sa paglinang ng pambansang pagkakakilanlan at pagkakaisa. 1. Naipagmamalaki ang sinauna at katutubong awit ng bayan (folk songs) sa iba’t ibang rehiyon. 1. Naipagmamalaki ang siauna at katutubong awit ng bayan (folk songs) sa iba’t ibang rehiyon. 1.1 Nakikilala at naaawit ang ilan sa mga katutubong awit ng bayan sa kanilang pang-araw –araw na gawain. 1.1 Natutukoy at naaawit ang mga katutubo at awiting bayan sa iba pang araw-araw na gawain: - Pag-aani Pagtatanim Pagpapatulog ng bata - Hal: Kanta ng Manananim ( Luzon ) Ili-Ili Tulog Anay ( Visayas ) Pamamaalam ( farewell songs ) Awit ng Pananagumpay ( victory songs ) Pagpapahinga Pagdiriwang - fiesta - birthday Naipagmamalaki ang mga Katutubong Instrumento ( Indigenous Instrument ) ng ibang Rehiyon. 2.1 Nakikilala ang nga instrumentong katutubong likas sa Katimugang Mindanao. - Maguindanao Manobo Maranaw A. Naipagmamalaki ang mga kulturang Pilipino sa paglinang ng pambansang pagkakakilanlan at pagkakaisa., 1. Naipagmamalaki ang sinauna at katutubong awit ng bayan (folk songs) sa iba’t ibang rehiyon. 1.1 Natutukoy at naawit ang mga katutubo at awiting bayan sa pagpapahayag ng damdamin. - Awit ng Pag-ibig - Bayan - Magulang - Iniirog - Pagdadalamhati Hal: Hal: Dandansoy ( Panay ) 2. Pagpapahalaga sa Kulturang Pilipino Sarung Banggi ( Bicol ) Ang Bayan Ko ( Luzon ) 2. Nabibigyang pansin ang mga katutubong Instrumentong ( indigenous instrument ) ng ibang rehiyon. 2. Napapahalagahan ang mga katutubong instrumento pamana ng ibang lahi. 2.1 Nakikilala at natutugtog ang mga katutubong instrumento ng isang tribo sa Hilagang Luzon. 2.1 Nakikilala at natutukoy ang mga instrumento bunubuo sa Pangkat Kawayan. - Kalinga sa Cordillera Highlands 13 IKAAPAT NA BAITANG Hal: IKALIMANG BAITANG IKAANIM NA BAITANG Hal: - Hal: Kulintang Agung Babandil Gong 3. Napapahalagahan ang mga sinaunang awitin ( authentic ) na ginagamit sa mahalagang Okasyon. 3.1 Nakikilala at naaawit ang mga sinaunang awit na mula sa ating mga ninuno. Alay - Flores de Mayo sa Alitagtag at Taal Batangas. Bungkaka Tongatong Pattetteg 2.2 Natutukoy kung kalian ginagamit ng mga katutubo ang kanilang instrumento. 3. Napapahalagahan ang mga kontribusyong naidudulot ng mga sinaunang awitin sa tradisyong pilipino. Hal: Bungkaka - ginagamit ito na panakot sa ahas habang sila ay pababa ng bundok upang magbenta ng kanilang inaning pananim. angklung bumbong rain maker gabbang marimba 3.1 Nakikilala at naaawit ang ilang sinaunang awit na kabilang sa pamana ng lahi. - Pasyon - Mahal na araw sa Bulacan Lipa Batangas 3. Napapahalagahan ang mga kontribusyong naidudulot ng sinaunang ( authentic ) awitin sa kultura ng bayan. Sta, Clara sa Obando, Bulacan - Harana sa iba’t ibang rehiyon 3.2 Natatalakay ang - pinanggalingan ng awit dahilan kung bakit inaawit 4. Napapahalagahan ang mga Pambansang Artistang Pilipino sa Musika. 4.1 Nakikilala at naipagmamalaki ang mga Batikang Mang-aawit na nagbigay karangalan sa bansa. - 3.2 Naipapaliwanag kung bakit dapat pahalagahan, panatilihin, at pagyamanin ang pamana ng lahi. Putong sa Marinduque Panunuluyan 3.2 Nabibigyang halaga ang mga sinaunang awitin sa pinag-uusapan - Hal: - 3.1 Natutukoy ang mga sinaunang awit na pasalin-salin sa ating lahi. bakit ginagawa kalian ginagawa Lea Salonga Monique Wilson Jed Madela 14 4. Naipagmamalakali ang mga Pambansang Artistang Pilipino sa Musika. IKAAPAT NA BAITANG - Pilita Corrales Regine Velasquez Jasmine Trias Allan Pineda ng “Black Eyed Peas” Charice Pempengco Arnel Pineda ng “The Journey” Yeng Constantino Sarah Geronimo Kuh Ledesma Gary Valenciano Lani Misalucha Madrigal Singers Loboc Childrens Choir Tiples de Santo Domingo IKALIMANG BAITANG 4. Naipagmamalaki ang mga Pambansang Artistang Pilipino sa Musika. 4.1 Nakikilala at naipagmamalaki ang mga Batikang Manunugtog sa iba’t ibang larangan ng musika . Hal: - Cecil Licad – piano Bolipata Brothers - violin at cello Gilopez Kabayao - violin Raul Sunico - piano Rowena Arrieta - piano Ingrid Sta. Maria - piano Ryan Cayabyab - kompositor 15 IKAANIM NA BAITANG 4.1 Nakikilala at naipagmamalaki ang mga Dakilang Pambansang Artistang Pilipino sa Musika ( National Artist ) Hal: - Lucio San Pedro – compositor Lucrecio Kasilag Atang dela Rama George Canseco Levi Celerio - lyricist Antonino R. Buenaventura Ernani Joson Cuenco Jovita Fuents Jose Maceda Felipe Padilla de Leon Antonio J. Molina Andrea Veneracion PROPOSED CRITICAL SKILLS FOR GRADE III MUSIC RITMO Natutukoy ang mga kilos ng tao, hayop at iba-ibang bagay sa paligid 1.1 Nagagaya ang mga kilos ng tao, hayop at mga bagay sa paligid 1.2 Naisasagawa ang mga malalaking kilos tulad ng paglakad, paghakbang, pagtakbo, pag-indak, pagyuko, at iba pa 1.3 Naisasagawa ang higit na maliit na kilos tulad ng pagtango, pagpalakpak, pagtuktok, pagtapik, pagpitik, at iba pa Naisasagawa ang kilos ayon sa tunog na napakinggan 2.1 Nakakikilos ayon sa ritmo ng awit/tugtugin (Hal.: pag-imbay, pagsayaw, at iba pa) 2.2 Nakasasabay sa isang tugtugin o awitin sa pamamagitan ng mga instrumentong perkusyon MELODIYA Natutukoy ang matataas at mabababang mga tunog ng tao, hayop o bagay sa paligid 1.1 Nagagaya ang mga tunog na likha ng tao, hayop o bagay sa paligid 1.2 Natutukoy ang matataas at mabababang mga tunog 1.3 Nakaaawit nang wasto sa tono DAYNAMIKS Natutukoy ang malalakas at mahihinang mga tunog sa paligid 1.1 Nagagaya ang malalakas at mahihinang mga tunog sa kapaligiran 1.2 Naisasagawa ang malalakas at mahihinang mga tunog sa batay sa mga pangyayari sa paligid 1.3 Nakaaawit nang mahina TEMPO Natutukoy ang mabibilis at mababagal na mga tunog na naririnig sa paligid 1.1 Nagagaya ang mabibilis at mababagal na mga tunog 1.2 Naisasagawa ang mabibilis at mababagal na mga tunog 1.3 Nakaaawit nang mabilis o mabagal 16

Find millions of documents on Course Hero - Study Guides, Lecture Notes, Reference Materials, Practice Exams and more. Course Hero has millions of course specific materials providing students with the best way to expand their education.

Below is a small sample set of documents:

International Institute for Higher Education - EDU - 102
BASIC EDUCATION CURRICULUM(Philippine Elementary Learning Competencies)JUNE 2010SCIENCE AND HEALTHSCIENCE AND HEALTHBUREAU OF ELEMENTARY EDUCATIONDepartment of EducationRepublic of the PhilippinesE:\CDD Files\BEC-PELC Finalized June 2010\COVER PEL
International Institute for Higher Education - EDU - 102
BASIC EDUCATION CURRICULUM(Philippine Elementary Learning Competencies)JUNE 2010SIBIKA AT KULTURAMAKABAYANBUREAU OF ELEMENTARY EDUCATIONDepartment of EducationRepublic of the PhilippinesE:\CDD Files\BEC-PELC Finalized June 2010\COVER PELC -SK-HKS
International Institute for Higher Education - EDU - 102
BASIC EDUCATION CURRICULUM(Philippine Elementary Learning Competencies)JUNE 2010SININGMAKABAYANBUREAU OF ELEMENTARY EDUCATIONDepartment of EducationRepublic of the PhilippinesE:\CDD Files\BEC-PELC Finalized June 2010\COVER PELC -Sining.docxPrint
International Institute for Higher Education - EDU - 102
The Worlds Most Polluted CitiesRajeshni Naidu-Ghelani, On Monday 10 October 2011, 18:06 SGTEmerging nations around the world are often heralded for their fast growth b ut we don't often hear aboutthe downsides of that rapid development.The World Healt
Berkeley College - ELE - 100
Canny Edge Detection TutorialAuthor: Bill Green (2002)HOME EMAILThis tutorial assumes the reader:(1) Knows how to develop source code to read raster data(2) Has already read my Sobel edge detection tutorialThis tutorial will teach you how to:(1) Im
Punjab Engineering College - ECON - 101
Timothy NguyenMr. StringerEnglish 1301October 23, 2011My Evolution of SoccerPlaying the piano was my life throughout junior high. It took me years to realize thatplaying an instrument wasnt really my passion. I felt like something was missing in my
Punjab Engineering College - 23432 - 2323
Timothy NguyenMr. StringerEnglish 1301September 18, 2011Discourse Community Analysis1. My chosen discourse community is soccer. Gymnastic was my life in first and secondgrade. I was slowly getting bored each week. I kept pleading with my parents to
Punjab Engineering College - 234 - 234
The Immortal Life of Henrietta LacksChapter 1: The Exam (1951)Henrietta Lacks goes to the gynecology clinic at Johns Hopkins asking for a doctor to examine aknot on her womb. She had been having some pain for about a year, and discussed it with hercou
National Chiao Tung University - EE - EE
P1: PBU/OVYJWDD027-11P2: PBU/OVYQC: PBU/OVYT1: PBUJWDD027-Salas-v1588December 2, 2006SECTION 11.1CHAPTER 11SECTION 11.11.lub = 2;3.no lub;5.lub = 2;7.no lub;9.glb = 0lub = 2 1 ;22.lub = 2;glb = 04.lub = 1,no glb6.lub = 3;glb
National Chiao Tung University - EE - EE
CHAPTER43E xercises1. R = 1 .2A 1 / 3 : (a) 3.0 fm; (b) 4.6 fm; (c)7.4 fm2. M = 6.0 10 2 4 = 4 R 3 /3, R = 184 m3. = 3 M/4 r\R 3 = 4 .8 10 1 7 k g/m 34. R 3 = 3 M/4 = 1 03.7 10 3 0 , so R = 4.7 10 1 0 m5. (A 2 /A 1 ) 1 / 3 = 2 , so A 2 /A 1 = 86.
National Chiao Tung University - EE - EE
CHAPTER42E xercises1.( a) (2) 1 / 2 ; ( b) (12) 1 / 2 2. [ l( l + 1 )1/2] = 3.46, l( l + 1 ) = 12, so l = 3 .3. n = 4, l = 2 , m l = 0 , 1, 2, m s = 1/24. L z = 0 , +5. (a) 0, ; (b) 90 , 45 6. 0, +1, +27. (a) l = 4 ; (b) n 58. (a) l = 0 , 1,
National Chiao Tung University - EE - EE
CHAPTER41E xercises1. = h /(2mk) 1 / 2 = 4 .909 10 1 9 /K 1 / 2 w here K is in joules.1 e V = 1.602 10 1 9 J ; find = 1 .23 nm/K 1 / 2 f or K in eV.2. = h /(2meV) 1 / 2 = 1 .226 10 9 /V 1 / 2 m = (1.5/V) 1 / 2 n m3. = ( 1.5/120) 1 / 2 = 0 .112 nm4.
National Chiao Tung University - EE - EE
CHAPTER40E xercises1. Use Eq. 40.1. (a) 0.97 mm; (b) 0.97 m; (c) 0.29 nm2. Use Eq. 40.1. (a) 6170 K; (b) 8280 K3. From Eq. 40.1, T = 4140 K to 7250 K4. R = (T 4 T o 4 ). Convert C to K by adding 273.( a) 1.5 10 6 W /m 2 ; (b) 140 W/m 2 ; (c) 430 w/
National Chiao Tung University - EE - EE
CHAPTER39E xercises1. = 5/4, so v = 0.6c2. (a) 1 + v 2 /2c 2 ; (b) 1/ = 1 v 2 /2c 2 .3. L o = L = (5/4)(1.2) = 1.5m4. = 10/3, so 1 v 2 /c 2 = 9 /100, thus v = 0.954c.5. (a) T/T o = 1 + v 2 /2c;(b) L/L o = 1 1 / v 2 /2c6. (a) = 1.005, so T T o = T
National Chiao Tung University - EE - EE
CHAPTER38E xercises1. ( a) sin 1 = /a, then y 1 L /a = 2.04 cm. width 2y 1 = 4 .08 cnl(b) sin 2 = 2 /a, so y 2 2 L /a = 4.08 cm then y 2 y 1 = 2 .04 cm2. 1 = s in 1 ( /a); where = 6 .8 cm. /width is 2 1 .(a) 116 ; (b) 26.2 3. y 2 /y 1 = 2 / 1 , so
National Chiao Tung University - EE - EE
CHAPTER37E xercises1. With sin = y /L, d = m L/y = 0.17 mm2. With sin = y /L, y = m L/d, find y = 1.7 mm3. (a) With sin = y /L, d = /2y = 0.141 mm;(b) d = L/y = 0.281 mm4. y = L/d = 3.07 mm5. = y d/4L = 583 nm6. (a) d = 3 L/y = 0.22 mm; (b) y = L
National Chiao Tung University - EE - EE
CHAPTER36E xercises1. (a) 1/4 + 1/q = 1/0.05, thus q = 0.0506m = q/p = 0.0127, thus y I = m y O = 2 .53 cm( b) m = 0.526, so y I = 1 0.5 cm2. The image lies in the focal plane tan = R /D = r/f, r = Rf/D( a) 9.06 mm; (b) 9.34 mm3. (a) m = q/p = 5,
National Chiao Tung University - EE - EE
CHAPTER35E xercises3. There are (360/ ) 1 = 5 images. Use the idea of a virtualm irror that extends behind the real mirrors.4. Each ray is deflected by .5. Let the mirrors lie in the xy, xz and yz planes. If the originald irection is along ( i + j
National Chiao Tung University - EE - EE
CHAPTER34E xercises1. ( a) [ o ] = C 2 /N m 2 ; [ 0 ] = N/A 2 ; so [ o o ] = (s/m 2 )( b) [E] = N/C; [B] = N/A.m; [1/ o ] = A 2 /N[ EB/ ] = (N.m)/m 2 s = W/m 22. ( a) [E] = N/C; [cB] = (m/s)(N/A.m) = N/C( b) [ o d(EA)/dt] = (C 2 /N m 2 )(N/C)(m 2 /
National Chiao Tung University - EE - EE
CHAPTER33E xercises1.( a) i o = v o / L = 7.96A; (b) f 2 = F 1 /0.3 = 200 Hz2.( a) i o = v o C = 1.10 A;( b) f 2 = 1 .3 5 0 = 65Hz3.( a) L = 1/ C, thus f o = 1 /2 ( LC) 1 / 2 = 5 .03 kHz;( b) f = (5) 1 / 2 f o = 11.25 kHz; (c) f = f o /(5) 1 / 2
National Chiao Tung University - EE - EE
CHAPTER32E xercises1. (a) L = o n 2 Al = 152 Hi;(b) d I / dt = /L = 26.3 A/s2. (a) L = /(d I /dt) = o N 2 A/ l , thus N = 47.5(b) B = o n I = 7 .16 10 4 T3. (a) = L I /N = 4.8 Wb; (b) = L d I /dt = 42.54. (a) (L I 0 / )e t / ; (b) L(2bt a); (c) L
National Chiao Tung University - EE - EE
CHAPTER31E xercises1. = B A(cos120 1 ) = 2.52 nWb2.(a) = B ( r 2 )cos 60 = 1 .41 1 0 3 W b(b) = 2 = 2.82 1 0 3 W b3. = B Acos = o n I Acos . = N / t = o Nn I A cos I / t = 40.2 V4.(a) = BLv, thus v = I R/BL = 32 m/s(b) F = I LB = 2.5 1 0 2 N
National Chiao Tung University - EE - EE
CHAPTER30E xercises1.0 I 1 I 2 c/2 [1/a1/(a + b)]to the right2.(a) B 1 = 0 (4A)/2 (0.08) = 10 T; B 2 = 4 0 TB T x = B 1 cos53 + B 2 cos37 = 2 6 TB T y = B 1 sin53 + B 2 sin37 = 3 2 T(b) 4/d = 12/(0.1 + d), thus d = 5 cm, to the left of I 1(c) F/
National Chiao Tung University - EE - EE
CHAPTER29E xercises1.(a) r = mv/eB = 6.26 m; (b) T = 2 r/v = 1.31 s2.v = (2k/m) 1 / 2 = 1 .874 1 0 7 m /s ;(b) a = v 2 /r = .165 1 0 1 6 m /s 2 :3.(a) p = qrB = 1.6 10 2 0 k g.m/s;(b) K = p 2 /2m = 4.8 1 0 5 e V4.v 1 = 1 0 6 i , F 1 = +0.05k N
National Chiao Tung University - EE - EE
CHAPTER28E xercises1.V b a = Ir : 9.5 = (9.5/4)r, 10 = ( 10/6) rr = 0 .706 , =11.2 V2. = 12.4, thus 11.2 = 12.4 80r, thus r = 0.015 3.8.4 = 6r; 7.2 = 8r. Thus = 12 v, r = 0.6 4.8 = /R; 6 = /(R + 2). Thus, R = 6 , = 48 V5.(a) P = [V/(R + r)] 2
National Chiao Tung University - EE - EE
CHAPTER27E xercises1.(a) In 1 s, N = Q/e = 1.19 1 0 1 6 .(b) J = I/A = 2.42 1 0 3 A /m 22.(a) J = I/A = 0.318 A/m 2 ;(b) J = nev, so n = J/ev = 3.97 1 0 11 m 33.(a) J = I/A = nev, so v = I/Aev = 1.07 1 0 5 m /s;4.(a) J = I/A = 6.37 x 10 6 A /m
National Chiao Tung University - EE - EE
CHAPTER26E xercises1. (a) C = 0 A/d = 50 pF; (b) Q = CV = 600 pC2.(a) C/L = 2 0 /ln(b/a) = 24.1 pF; (b) Q = CV = 1.45 nC3.(a) A = Cd/ 0 = 5 4.2 cm 2 ;(b) V = W/C = 167 V;(c) E = V/d = 8.33 1 05V /m4.(a) V = Ed = 24 V; (b) C = Q/V = 2.5 nF(c)
National Chiao Tung University - EE - EE
CHAPTER25E xercises1.(a) qV = 1.87 1 0 2 8 e V; (b) 5 1 0 7 s = 1 .58 y2.( a) (80)(3600) = 2.88 1 0 5 C ; (b) qV = 3.46 1 0 6 J3.W e x t = q (V f V i ), thus 4 1 0 7 ( 5 nC) (20 Vi).Find V i = 6 0 V4.(a) V B V A = E s = (180k)(10 1 k) = +18 V(
National Chiao Tung University - EE - EE
CHAPTER24E xercises1.2.3. = E Acos60 = 1 0.2 N.m 2 /C = E Acos53 = 0 .867 N.m 2 /CProjected area is R 2 , so = R 2 E4. = E A = (70 i + 9 0 k N /C) (1441 1 0 4 k m 2 ) = 1.30 N.m 2 /C5. = ( q 1 + q 2 )/ 0 = 2.26 1 0 5 N .m 2 / C (inward)6. Q = 0
National Chiao Tung University - EE - EE
CHAPTER23E xercises1.Use mg = eE : (a) 5 .58 1 0 11 N /C; (b) 1.02 1 0 7 N /C2.(a) F = eE = 1.92 1 0 1 7 N ; (b) a = F/m = 1.15 1 0 1 0 m /s 23.(a) E = F/q 1 = 2 500 i N /C ; (b) F = q 2 E = 1.6 1 0 5 i N4.(a) 4/d 2 = 9 /(1 + d) 2 , thus d = 2m,
National Chiao Tung University - EE - EE
CHAPTER22E xercises1.(a) F = 90(6/16 10/4) i = 191 i N(b) F = ( 9 10 9 )[10/4 15/36](108) i = 188 i N ;2.(a) 67.5 i 8 0 j N;(b) F x = F 32 cos F 34 ; F y = F 32 sin .F = 84.8 i + 13 j N3.(a) F x = 0 , F y = F 32 sin60o, so F = 208 j N ;(b) F x
National Chiao Tung University - EE - EE
CHAPTER21E xercises1.(a) Q H = 4 W = 800 J; (b) Q C = Q H W = 6 00 J2.W = Q H Q C = 2 50 J, P = 250/0.4 = 625 W3.(a) P = W/T =500 W; (b) COP = Q C /W = 100/25 = 44.(a) W = Q C /CPO = 80/3.5 = 22.9 J; (b) Q H = 1 02.9 J5.Q H = 4 W = 40 kWh6.d
National Chiao Tung University - EE - EE
CHAPTER20E xercises1.v r m s = ( 3RT/M) 1 / 2 , where the unit of M is kg/mol.(a) 1350 m/s; (b) 604 m/s; (c) 181 m/s2.v r m s = ( 3kT/m) 1 / 2 : ( a) 12.0 km/s ; (b) 780 m/s3.(a) K a v = 3 kT/2 = 4.14 1 0 1 6 J ;(b) 7.04 1 0 5 m /sT = Mv 2 /3R
National Chiao Tung University - EE - EE
CHAPTER19E xercises1.(4186)(0.4535)(5/9) = 1055 J2.Q = mcT, so c = 1070 J/kg3.[(0.090)(385)+(0.5)(4190)](T15) +(0.08)(450)(T 180) = 0.T hus T = 17.7 C4.m b c b (T f 2 10)+ (m 1 c 1 + m a c a )(T f 2 0) = 0.F ind c 1 = 1 680 J/kg5.(0.5)(450)(
National Chiao Tung University - EE - EE
CHAPTER18E x ercises1.(a) 21.1 C; (b) 90.6 C ; (c) 37.0 C2.(a) 621 F; (b) 423 F; (c) 113 F3.40 F = 40 C4.(a) 33.3 C;5.273x9/5 = 491 R6.Find a = 8.62 and b = 207. ( a) 31.0 ; ( b) 43.0 C7.N/V = P/kT = 2.68 1 0 2 5 m 38.Mass of n moles is
National Chiao Tung University - EE - EE
CHAPTER17E xercises1. = v /f = 3.4 mm2. = v /f = 9.7 mm3. = ( 1500 m/s)/(4 10 6 H z) = 0.375 mm4.D (1/340 1/1500) = 3.2 s, thus D = 1.41 km5.(a) v = (B/ ) 1 / 2 = 1 .43 km/s ; (b) = v /f = 1.43 m6.v = (B/ ) 1 / 2 : ( a) 314 m/s; (b) 972 m/s
National Chiao Tung University - EE - EE
CHAPTER16E xercises1. = c /f : (a) 188 m to 546 m; (b) 2.78 m to 3.41 m2. = 1 0 /9 RAD/S, At the rim v = r = /6 m/s.f = v/ = ( /6 m/s) (1.2 1 0 3 m) = 436 Hz.3.(a)( b)(c)(d) = 4 cm, thus f = v/ = 1 0 Hz; = ( x/ ) = 2 = 5 /4 ;T = 1/10 s, t =
National Chiao Tung University - EE - EE
CHAPTER15E xercises1.cos ( + 5 /3), sin( + /6)2.(a) (20 t + /4) = /2, thus t = 1/80 s(b) v = A cos( t + ). Need (20 t + /4) = 2 ,s o t = 7/80 s(c) a = 2 A sin( t + ), Need (20 t + /4) = 3 /2,s o t = 5/80 s3.(a) k = F / x = 1.47 1 0 5 M /m;(b)
National Chiao Tung University - EE - EE
CHAPTER14E xercises1.(a) m = (0.7v)(0.8) + (0.3V)(1) = 0.86V, thus = 0 .86 g/cm 3(b) V = (0.7m)/0.8 + (0.3m)/1. Then = m /V = 0.851 g/cm 32.V = (100 g)(1 g/cm 3 ) =100 cm 3 . Mass of liquid = 115 g,t hus = 115/100 = 1.15 g/cm 3 .3.(a) = m /v wh
National Chiao Tung University - EE - EE
CHAPTER13E xercises1. (a) a = Gm/r 2 = 6 .67 1 0 9 m /s 2(b) E i = Gm 2 /1, E f = m v 2 G m 2 /(0.5) 2 .E i = E f l eads to v = 8.17 1 0 5 m /s2.F = GmM/r 2 .(a) 2.0 1 0 20 N ;( b) 4.42 1 0 20 N3.F = GmM/r 2 .(a) 2.33 1 0 3 N ;(b) 4.19 10 1 N
National Chiao Tung University - EE - EE
CHAPTER12E xercises( 3 i 2 j ( 6 j = 18 k k g m 2 /s :))( 2 i + 3 j ( 1.5 i 2 .6 j = 9.70 k k g m 2 /s))( 3 i + j ( 5.14 i + 6 .13 j = 23.5 k k g m 2 /s;))( 4 i 2 j ( 7.5 i ) = 1 5 k k g m 2 /s) 0.2 k k g m 2 /s1.l1l2l3l4L2.(2 i 3 j)
National Chiao Tung University - EE - EE
CHAPTER11E xercises1.33 1/3 rpm = 3.49 rd/s.( a) = 1.75 rad/s 2 ; ( 1.16)(b) 1 = 1 /2 t 2 = 3 .49 rad, 2 = 3 3.49 rad , = 2 .22 rev.(c) 2 = 9 .08 rad, t 2 = 2 .6 s, t = 4.5 s;(d) a r = 2 r = 0.46 m/s 2 ; a t = r = 0.26 m/s 2 .(e) a r = 1 .83 m/s
National Chiao Tung University - EE - EE
CHAPTER10E xercises1.(a) x C M = 3 5(0.13 nm)/36 = 0.126 nm from H;(b) x C M = ( 0.2 nm)(cos 52.5)/18 = 6.76 pm from 0 along thel ine of symmetry.2.x C M = ( 4 9 +15)/10 = 0.2 m;y C M = ( 6 + 12 5)/10 = 1.3 m3.x C M = [ 30(40) + 20(120) + 10(20
National Chiao Tung University - EE - EE
CHAPTER9E xercises1.p = 700 kg m/s. (a) v = p/m = 3.5 1 0 4 m /s ; (b) 0.47 m/s2.(a) p = 3 1 0 5 k g m/s, so v = 250 m/s;(b) K = 4.5 1 0 4 J , so v = 86.6 m/s3.(a) K = p 2 /2m, thus K B /K R = m R / m B = 3 000;(b) p = (2mK) 1 / 2 , so p B /p R
National Chiao Tung University - EE - EE
CHAPTER8E xercises1.1/2(m 1 + m 2 ) v 2 m 1 g h + m 2 g h = 0 . T hus, v = 1.83 m/s2.1/2 (m 1 + m 2 ) v 2 m 1 g h = 0 , so v = 1.71 m/s3. 1/2 (m 1 + m 2 ) v 2 m 2 g d s in + m 1 g d s in = 0 , so v = 1.18m /s4.U = mg h = 2 .97 1 0 5 J . One gram
National Chiao Tung University - EE - EE
CHAPTER7E xercises1.W = Fs cos = 2 4 J2.W = ( 2 i 3 j + k ) (2 i 2 j 4 k ) = 6 J3.40 runs of 10 m = 400 m, thus W = (40N) ( 400 m) = 16 kJ.4.(a) W P = F s = 240 J;(b) W g = mg y = 147 J;(c) W f = f s = 66 J5.W = f s = ( N) (12 2 r) = (8 N) (
National Chiao Tung University - EE - EE
CHAPTER6E xercises1. ( a) From v 2 = v 0 2 + 2 ax, with a = f/m, we find f = 0.135 N.(b) f = mg, so = 0.1532. ( a) f = mg/2 = ma. Thus, a = g/2 = 3.92 m/s 2 ;(b) A ll four wheels contribute, so f = mg,a = g = 7.84 m/s 23.(a) 5g sin T (5g c os ) =
National Chiao Tung University - EE - EE
CHAPTER5E xercises1. F x = T 1 c os 40 T 2 c os 60 = 0 F y = T 1 s in 40 + T 2 s in 60 7g = 0Find T 1 = 3 4.8 N ; T 2 = 5 3.4 N.2. F x = T 1 c os 30 T 2 = 0 F y = T 1 s in 30 3g = 0T 1 = 5 8.8 N, T 2 = 5 0.9 N;3. F x = F T s in 37 = 0; F y = T c
National Chiao Tung University - EE - EE
CHAPTER4E xercises1.(a) v = ( 6t 2) i 3 t 2 j = 1 0 i 1 2 j m / s ;(b) a = 6 i 6 tj = 6 i 2 4 j m / s 2 ,(c) a a v = 6 i 12 j m / s 2 .2.(a) 0.5 i 1 .5 j + 2 k m / s ;(b) v 1 = v 2 a t = 4 0 i 1 0 j 2 k m / s3.(a) v a v = 4 i + 7 j m / s ;(b)
National Chiao Tung University - EE - EE
CHAPTER3E xercises1. 1 0.1 m / s2. ( a) 24 km / h , 1 8.7 km / h ; ( b) 1.75 h3. ( a) x = 320 km; 3.2 h, thus 0.8 h = 48 min.4. (a) x = 720 m + 1920 m = 2640 km,s o v =2640 m / 1 80 s = 14.7 m / s ;(b) x = 720m 1920m = 1200 m, so v = 6.67 m / s5.
National Chiao Tung University - EE - EE
CHAPTER2E xercises1. (a) 4.1 m along the +x axis ; ( b) 3.2 m at 70 to the +x axis2. (a) 3.5 m at 8.2 below the x axis ;(b) 5.8 m at 52.5 a bove the x axis3. (a) 3 m at 20 below the = +x axis ;( b) 2 m along the +y axis4. D = C A B = 3 .85 m at 10
National Chiao Tung University - EE - EE
TABLEC HAPTERCHAPTERCHAPTERCHAPTERCHAPTERCHAPTERCHAPTERCHAPTERCHAPTERCHAPTERCHAPTERCHAPTERCHAPTERCHAPTERCHAPTERCHAPTERCHAPTERCHAPTERCHAPTERCHAPTERCHAPTERCHAPTERCHAPTERCHAPTERCHAPTERCHAPTERCHAPTERCHAPTERCHAPTERCHAPTERCHAPTER
National Chiao Tung University - EE - EE
EE 203000 Linear AlgebraHomework #6(Due January 13, 2010 BEFORE noon to TA in Rm 606)Note: Detailed derivations are required to obtain a full score for each problem. (Total 120%)1. (10%) Prove Theorem 6.1(e) and use this result to show that, if x, z =
National Chiao Tung University - EE - EE
EE 203000 Linear AlgebraHomework #5(Due December 25, 2009 BEFORE class)Note: Detailed derivations are required to obtain a full score for each problem. (Total 110%)1. (6%+6%) Problem 2(f) and Problem 3(d) of Section 5.1.2. (6%+4%+6%+6%) Let T be a li
National Chiao Tung University - EE - EE
Linear AlgebraHomework #4 Solution1.F irst we want to show that det for any elementary matrix E.If E is of type 1, interchanging any row (column) of identity matrix I2, then1 11 0 0 11 0 1 00 1 0 10 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0Hence we
National Chiao Tung University - EE - EE
EE 203000 Linear AlgebraHomework #4(Due December 4, 2009 BEFORE class)Note: Detailed derivations are required to obtain a full score for each problem. (Total 50%)1. (14%) Let : M22 (F ) F be a function with the following three properties.(i) is a lin
National Chiao Tung University - EE - EE
National Chiao Tung University - EE - EE
EE 203000 Linear AlgebraHomework #3(Due November 27, 2009 BEFORE class)Note: Detailed derivations are required to obtain a full score for each problem. (Total 112%)1. (6%+6%) Problem 17 of Section 2.4. [Problem 10 of HW#2]2. (8%) Let T be the linear
National Chiao Tung University - EE - EE
"=> '.I. (~)Q ~ v + W Sf., Cfl v+ vJ iS ~ s\,(b~pac.e,;I ~ l: W , ~ + ~f: V -tLA)8lAeh th ~t ~+ ~-=Q'~ ~ ~-\1'.' W 1S ex SL.tbspo.c.e. , 'i ~- (-~l)"G=;" ': Wi:LA)SLtbspo.~ . v ~ W t~Y\(-\.) :. 0 C v+ W C\>-'d- ~ WIS cfw_A~ '!.-t-Le.
National Chiao Tung University - EE - EE
EE 203000 Linear AlgebraHomework #2(Due October 28, 2009 BEFORE class)Note: Detailed derivations are required to obtain a full score for each problem. (Total 100%)1. (4%+4%+6%) Problem 31 (a),(b),(d) of Section 1.3.2. (5%+5%) Problem 31 of Section 1.
National Chiao Tung University - EE - EE
1. a0 + a0= a(0 + 0)by (VS7)= a0by (VS3)= a0 + 0by (VS3)by theorem 1.1 a0 = 02.(1) It is not a vector space, since the conditions (VS2) (VS3) (VS4) (VS8) do not hold.(VS2) (a1 , a2 ), (b1 , b2 ), (c1 , c2 ) V(a1 , a2 )+(b1 , b2 )+(c1 , c2 ) =