This preview has intentionally blurred parts. Sign up to view the full document

View Full Document

Unformatted Document Excerpt

Cch v th trong excel Bn phi c mt bng gm 2 ct: mt ct l cc gi tr ca trc ho nh, mt ct l cc gi tr ca trc tung. Sau bi en 2 ct n y v n v o nt chart wizard (c hnh th ct) trn thanh cng c; hoc nu khng th chn Insert-> Chart. Chn kiu th, trong trng hp ca bn l kiu XY (scatter) n ok l th hin ra. Mun hin h s tng quan th click chut phi v o mt im bt k trong th, chn add trendline, chn tab options ---> chn Display R-squared value on chart. Nu bn mun hin c phng trnh tuyn tnh ra th chn ci mc ngay pha trn: Display equation on chart X - V BIU TRONG EXCEL 1- Cc dng biu Dng thanh,ct: biu th s tng quan gia cc phn vi nhau. Dng ng,vng: biu th s thay i d liu theo thi gian. Dng trn: biu th tng quan gia mt phn d liu. 2 Phng php v biu a - V biu dng Sheet d liu Chn vng d liu cn v biu (c th chn c cc tiu u h ng v u ct). Nhp chut ti phm Chart Wizard trn thanh cng c. Di chut ti v tr cn t biu , bm v ko chut nh hng v kch thc khung biu .... View Full Document

End of Preview

Sign up now to access the rest of the document