This preview has intentionally blurred parts. Sign up to view the full document

View Full Document

Unformatted Document Excerpt

Bai thuyet trnh T TNG HO CH MINH VE AI OAN KET DAN TOC (Lp 95K32 ai hoc Kinh te TPHCM) Chu tch Ho Ch Minh, anh hung giai phong dan toc v ai, nha van hoa kiet xuat cua dan toc ta va cua nhan loai, a e lai cho chung ta mot di san tinh tha n vo gia, mot he thong t tng ve nhie u mat. Trong o t tng ve ai oan ket la t tng noi bat, co gia tr trng to n oi vi qua trnh phat trien cua dan toc ta va cua toan nhan loai. ay la t tng xuyen suot va nhat quan trong t duy ly luan va trong hoat ong thc tien cua Ho Ch Minh va a tr thanh chien lc cach mang cua ang ta, gan lie n vi nhng thang li ve vang cua dan toc. I. C S HNH THANH: 1. C s ly luan T tng Ho Ch Minh ve ai oan ket dan toc co nguo n goc t nhie u yeu to va c hnh thanh tren c s ke tha va phat trien bien chng chu ngha yeu nc va truye n thong oan ket cua dan toc, tinh hoa van hoa nhan loai, ac biet la chu ngha Mac Lenin a c van dung va phat trien sang tao, phu hp vi tnh hnh va ie u kien cu the cua Viet Nam trong tng giai oan cach mang.- Chu ngha yeu nc va truye n thong oan ket cua dan toc Viet Nam e cap en chu ngha yeu nc cua dan toc, chu tch Ho Ch Minh viet: Dan ta co mot long no ng nan yeu nc. o la mot truye n thong quy bau cua ta t xa en nay, moi khi To quoc b xam lang, th tinh tha n ay lai soi noi, no ket thanh mot lan song vo cung manh me, to ln, no lt qua moi s nguy hiem, kho khan, no nhan chm tat ca lu ban nc va cp nc. Chu ngha yeu nc va truye n thong oan ket cua dan toc Viet Nam c nay sinh trong qua trnh dng nc va gi nc. T huye n thoai ba Au C tram trng en tnh lang ngha xom, cung hng vui buo n, cung chu oi no, tat la toi en co nhau; t hoi ngh Dien Ho ng quan dan cung ban bac viec quan cho en tren di mot long, tng s uong chung chen ru hoa nc song. Tinh tha n ay, tnh cam ay theo thi gian a tr thanh le song cua moi con ngi Viet Nam, chung lam cho van menh moi ca nhan gan chat vao van menh cua cong o ng, vao s song con va phat trien cua dan toc. Chung lasong con va phat trien cua dan toc.... View Full Document

End of Preview

Sign up now to access the rest of the document