9999999999.doc - 9io T BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI...

This preview shows page 1 - 5 out of 13 pages.

9ioBGIÁO DC VÀ ĐÀO TOTRNG ĐI HC VINHƯỜTTRUUWONGF------------------êKHOCH THC TP SPHMƯNăm hc: 2020 - 2021Hvà tên: NGUYN THTHÙY LINHMSSV: 165TDV500121Lp: 57A1 – Sphm Toán – Khoa Sphm TNhiênưưNgành thc tp: Sphm ToánưThc tp ti lp: 10A8Trng: THPT Hng LĩnhườGVHD thc tp ging dy: Nguyn ThThu DungGVCN hng dn thc tp giáo dc: Phm ThThanh TâmướNăm 2021ơTR
TRNG ĐI HC VINHƯỜVIN KHOA HC XÃ HI & NHÂN VĂN------------------NHT KÍ LÀM VIC NHÓMGing viên: Nguyn Tin DũngếNhóm:S2- Đoàn 2Trng: Tiu hc Vinh TânườHc phn: Rèn LNVSP 2Nhóm trng : Phan ThMHnhưởNghAn, 2021
TRNG ĐI HC VINHƯỜKHOA GIÁO DC------------------ĐÁNNHP MÔN NGÀNH SPHMƯGing viên:Bùi Văn HùngNhóm thc hin:Nhóm 6-GDTHLp:(120)_LT_03NghAn, 2021
Ơtrêng ®¹i häc vinhKHOA GIÁO DC---------********----------[[BÀI THU HOCH CÁ NHÂNGiáo viên hng dnướ: Phm ThHuy nSinh viên thc hin: Đu ThLan AnhMSSV: 1755214020110009Lp: 58A2 - GDMNNăm hc 2020 - 2021

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 13 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Summer
Professor
NoProfessor
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture