Course Hero Logo

FILIPINO 2 week 6.docx - DAVAO CENTRAL COLLEGE, INC. Juan...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 3 out of 13 pages.

Accredited by ACSCU-ACIDAVAO CENTRAL COLLEGE, INC.Juan dela Cruz Street, Toril, Davao CityLandline No. (082) 291 1882ANG PANITIKANG PILIPINOWEEK 6PANGALAN Jessa Marie B. PabiORAS 5PM-6:30PMYunit 2: Batayang Kaalaman sa Pag-aaral ng PanitikanPaksa:MAIKLING KUWENTO: KASAYSAYAN NG PAG-UNLAD SA PILIPINASKahusayang Natatanaw:1. Natatalakay ang pag-unlad ng maikling kuwento sa bawatpanahon.2. Naisasalaysay ang ilang piling maikling kuwento sa bawatpanahon.3. Nakapagsusuri ng maikling kuwentong kumakatawan sa isangtanging panahon.Paunang PagtatayaA. Panuto:Mag-isip ng isang panahon ng panunukungkulan ng isang pinunong bansa.Pagkatapos, tukuyin at isulat ang pinakamagandangpangyayari na hindi malilimutan dahil ito ay naging bahagi na ngkasaysaysan.Isalaysay ang mahalagang pangyayari na may wastongpagkakasunod-sunod.Angkupan ito ng sariling pamagat.Isulatito sa espasyong nakalaan sa ibaba.Sa Kamay ni MarcosMarami ang ipinagbabawal noong panahon ng Batas Militar, at isarito ang pagtuturo ng panitikan. Isinalaysay ni Efren Abueg,propesor noong Panahon ng Batas Militar sa Polytechnic Universityof the Philippines, ang pagtuturo ng panitikang naglalahad ng mgadamdaming kumakalaban sa paniniil at kawalan ng hustisya sailalim ng diktadurya. Mula sa amga kolehiyo at unibersidad,inilipat ng mga mag-aaral at mga propesor sa ilang mga nayon angpanitikang nilikha ng mga kadreng gerilya, at doon nila itoitinaguyod. Lumaganap naman ang mga tula, sanaysay, t iba pangakda ukol sa pagsalungat sa Batas Militar matapos ang pagpaslangni Benigno Aquino Jr. na siyang naging pangunahing kritiko niMarcos nooong rehimeng diktadurya.1
Accredited by ACSCU-ACIDAVAO CENTRAL COLLEGE, INC.Juan dela Cruz Street, Toril, Davao CityLandline No. (082) 291 1882DALOY KAALAMANTunay na ang mga Pilipino ay malikhain at ito’y makilala saiba’t ibang anyo ng panitikan ng ating lahi.Kababakasan ito ngkultura, paniniwala, pag-ugali, relihiyon, panlipunan, pulitikaat edukasyon di lamang ng mga naunang Pilipino kundi sakasalukuyang panahon.Sinasabing ang panitikan ay liwanag ngmakabagong kabihasnan sapagkat ang mga hindi magandang pangyayarisa kasaysayan na nasusulat ay pilit na binabago ng kasalukuyan.Salin dila man o nasulat na anyo ng panitikan ay nagpapahayag ngiba’t ibang emosyon at kaisipan ng ating lahi – ang lahingPILIPINO!Panahon ng KastilaAng panahon ng Kastila ay nagpanibagong sigla sa panitikanbdahil maraming akda ang nasulat at nabasa bunga ng pagkakaroon ngpalimbagan ng Unibersidad ng Santo Tomas.Taong 1593 nailimbagang kauna-unahang aklat, ang Doctrina Cristiana, sa panulat ninaPadre Juan de Placencia at Padre Domingo Nieva.Ang nilalaman ngaklat na ito ay ang Pater Noster, Ave Maria, Regina Coile,Sampung Utos ng Diyos, Mga Utos ng Santa Iglesia Katoliko, PitongKasalanang Mortal, Pangungumpisal at Katesismo.Nasusulat ito sawikang Tagalog at Kastila sa pamamaraang silograpiko.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 13 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Winter
Professor
Ann Reich
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture