de-thi-mon-hoa-chuyen-dai-hoc-vinh-lan-2-nam-2014

de-thi-mon-hoa-chuyen-dai-hoc-vinh-lan-2-nam-2014 - THI MN...

This preview shows page 1 - 2 out of 6 pages.

ĐỀ THI MÔN HÓA CHUYÊN ĐẠI HỌC VINH LẦN 2 NĂM 2014 Tuyensinh247.com Thời gian làm bài thi: 90 phút không kể thời gian phát đề Câu 1 : Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C6H14O mà khi đun với H2SO4 đặc ở 1700C luôn cho anken có đồng phân hình học cis – trans ? A . 1 B . 3 C . 2 D . 6 Câu 2 : Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Benzen x y z T Biết X, Y, Z, T là các sản phẩm chính và đều là dẫn xuất của benzen. Nhận xét nào sau đây là đúng ? A . Y, Z có công thức lần lượt là m-BrC6H4NO2 và m- BrC6H4NH3Cl. B . T có công thức là m-NH2C6H4OH C . X và Z có công thức lần lượt là C6H5NO2 và m- BrC6H4NH2. D . Y và T có công thức lần lượt là o-BrC6H4NO2 và p- NH2C6H4ONa. Câu 3 : Cho các phát biểu sau:(1) Phenol tan vô hạn trong nước ở 660C.(2) Phenol có lực axit mạnh hơn ancol etylic.(3) Phản ứng thế vào benzen dễ hơn phản ứng thế vào nhân thơm của phenol.(4) Phenol tan tốt trong etanol.(5) Phenol làm quỳ tím hóa đỏ.(6) Nhóm OH phenol không bị thế bởi gốc axit như nhóm OH ancol.Có bao nhiêu phát biểu đúng ? A . 5 B . 4 C . 3 D . 6 Câu 4 : Tổng số liên kết xích-ma có trong phân tử aren có công thức CnH2n-6 là A . 3n - 7. B . 2n - 6. C . n - 1. D . 3n - 6. Câu 5 : Tổng số hạt electron, proton, nơtron trong nguyên tử nguyên tố kim loại X bằng 34. Tổng số electron trên các phânlớp p của nguyên tử nguyên tố Y là 11. Nhận xét nào sau đây không đúng ? A . X được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy. B . Hợp chất tạo bởi X và Y có trong khoáng vật xinvinit. C . Hợp chất tạo bởi X và Y là hợp chất ion. D . Đơn chất Y tác dụng với N 2 ,O 2 ở nhiệt độ thường. Câu 6 : X là dẫn xuất đibrom sinh ra khi cho isopentan phản ứng với brom có chiếu sáng. Thủy phân hoàn toàn X cho hợp chất hữu cơ đa chức Y hòa tan được Cu(OH)2. Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn của Y là A . 6 B . 4 C . 5 D . 8 Câu 7 : Axit xitric (axit 2-hiđroxipropan-1,2,3-tricacboxylic) có trong quả chanh có công thức cấu tạo thu gọn là A . HOOC- CH(OH)-CH(OH)-COOH. B . HOOC-CH 2 -C(OH)(COOH)-CH 2 -COOH. C . HOOC-CH(OH)-CH 2 -COOH. D . HOOC- C(COOH)(OH)-COOH. Câu 8 : Điện phân với điện cực trơ (H = 100%) 100 gam dung dịch X chứa FeCl3 16,25%; HCl 3,65% và CuCl2 13,5% trong 1 giờ 15 phút với cường độ dòng điện không đổi là 7,72 ampe thu được dung dịch Y. Khối lượng dung dịch Y thay đổi thế nào so với khối lượng dung dịch X (biết khí sinh ra không tan trong nước và nước bay hơi không đáng kể)? A . giảm 12,72 gam. B . giảm 19,24 gam. C . giảm 12,78 gam. D . giảm 19,22 gam.
Image of page 1

Want to read all 6 pages?

Image of page 2

Want to read all 6 pages?

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 6 pages?

 • Fall '14
 • PSD

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern