Course Hero Logo

2.docx - 1 Portfolio Opdracht Naam leerling Aansluiting bij...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 3 out of 4 pages.

1Portfolio OpdrachtNaam leerlingAansluiting bij de instellingInstructeurC ourseDatum
EssayI w ant om te beginnen met de manier waarop ik zijn verbeterd in het schrijven van de these in hetsemester.Aan het begin van het semester , begreep ik niet wat these en waarom ze belangrijk zijn. Inhet begin kon ik geen onderscheid maken tussen een onderwerpzin en een scriptieverklaring. Ik beslootom te onderzoeken thesisverklaring s en leren ed de beste manieren interpreteren thesisverklaring s inhet schrijven van essays. Door dit onderzoek ben ik beter geworden in mijn schrijven. Als ik mijnschrijven vergelijk , kan ik zeggen dat ik beter ben in de scriptieverklaring dan de inleiding. Na demeerdere studies , heb ik over proefschrift verklaring heeft mij te verbeteren in het schrijven van hetproefschrift verklaring in een essay. Ik kan nu het verschil zien tussen een scriptieverklaring en eenonderwerpzin. T hij t hesis verklaring legt uit wat het onderzoek gaat over wat is het doel van het

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 4 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture