Course Hero Logo

1.docx - 1 Porteføljetildeling Elevens navn Institution...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 3 out of 4 pages.

1PorteføljetildelingElevens navnInstitution AffiliationInstruktørC ourseDato
HistorieJeg w ant til at begynde med, hvordan jeg har forbedret skriftligt tese i semesteret.Ved begyndelsen afsemestret , jeg ikke forstår, hvad tese, og hvorfor de er vigtige. Ved første , kunne jeg ikke skelne mellemet emne sætning og en afhandling erklæring. Jeg besluttede at forske problemformulering s og lære edde bedste måder at fortolke afhandling erklæring s i essay skriftligt. Denne forskning fik mig til atforbedre mit skrift. Når jeg sammenligner mit forfatterskab , kan jeg sige, at jeg er bedre til specialet endden introduktion. Efter flere undersøgelser , jeg gjorde om specialet erklæring har gjort mig bedre medat skrive specialet erklæring i et essay. Jeg kan nu fortælle forskellen mellem en specialestilling og enemnesætning. T han t hesis redegørelse forklarer, hvad forskningen handler om, hvad der er formålet

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 4 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture