Qui tac tim trong am.doc - QUY TAu00c9C Tu00ccM...

This preview shows page 1 - 3 out of 7 pages.

QUY TAÉC TÌM TROÏNG AÂM I. Quy taéc 1: töø coù 2 vaàn. Quy taéc chung Trong nhöõng töø 2 vaàn, troïng aâm thöôøng ôû vaàn ñaàu. Neàu vaàn ñaàu laø moät tieáp ñaàu ngöõ thì nhaán ôû vaàn cuoái. Ex: aùbbey: tu vieän caùndy: keïo reùally:thöïc ra aùctive:hoaït ñoäng caùrrot: caø roát torture: söï tra taán Ngoaïi leä: Cadeùt: con thöù Divíne: thieâng lieâng Posseùss: sôû höõu Guitaùr: ñaøn ghi ta Patroùl: söï ñi tuaàn tra Manuùre: phaân boùn Nhaán ôû vaàn cuoái sau caùc tieáp ñaàu ngöõ - A: A líght: ñang chaùy A fíeld: ôû ngoaøi ñoàng A líve: ñang soáng A floùat: noåi leânh ñeânh - AB,ABS: Ab straùct: ruùt ra, laáy troäm Ab saùin: kieâng aên - AD, AC, AF, AL, AN, AR, AS, AT: Ac coùrd: veà phía, gaàn laïi Ad dreùss: ñòa chæ An neùx: saùp nhaäp An noùunce: thoâng baùo Ap peùnd: noái vaøo - BE: Be haùve: cö xöû Be seùt: bao vaây - CO, COL, COM, CON, COR: Co heùre: dính lieàn nhau Cor reùct: ñuùng Col leùct: taäp hôïp laïi Com maùnd: ra leänh Con síder: cho laø - DE, DIS: De graùte: laøm maát phaåm giaù Dis plaùce: dôøi choå Dis aùrm: töôùc khí giôùi Dis chaùrge: boác haønh hoaù - E, EF, EX: E jeùct: voït ra Ef faùce: xoaù E meùrge: nhoâ leân Ex haùle: boác ra - EM, EN, IM, IN: Em baùrk: xuoáng thuyeàn, leân taøu Im preùss: nhaán maïnh En graùve: khaéc vaøo In flaùme: ñoát chaùy - FOR, FORE: For bíd: caám Fore teùll: tieân ñoaùn For geùt: queân Fore seùe: thaáy tröôùc - OB, OP: Ob scuùre: toái taêm Op poùse: choáng laï - OUT: 1
Out bíd: traû giaù cao hôn Out braùve: can ñaûm hôn Out faùce: nhìn choøng choïc - PRE, PRO: Pre cluùde: döï phoøng, ngaên ngöøa Pre díct: noùi tröôùc, tieân ñoaùn Pro jeùct: phoùng xaï Pro teùct: che chôû - RE: Re caùst: ñuùc laïi, vieát laïi Re fleùct: phaûn aùnh - SUB, SUP: Sub jeùct: chinh phuïc Sup plaùnt: thay theá, haát caúng - SUR: Sur mouùnt: khaéc phuïc Sur paùss: vöôït qua - TRAN, TRANS: Tran scríbe: sao laïi, chuyeån dòch Trans fuùse: chuyeån sang - UN: Un seùen: khoâng thaáy ñöôïc Un reùad: khoâng coù ngöôøi ñoïc - WITH: With hoùld: töø choái khoâng laøm, khoâng cho With ín: ôû trong With oùut: khoâng coù, khoâng caàn Ngoaïi leä: Eùssay: baøi luaän Aùspect: quang caûnh Coùnduct: söï höôùng daãn Suùbway: ñöôøng ngaàm II. Quy taéc 2: tieáng 3 vaàn Quy taéc chung Trong nhöõng töø 3 vaàn, troïng aâm thöôøng ôû vaàn ñaàu, neáu vaàn ñaàu laø tieáp ñaàu ngöõ thì nhaán vaàn tieáp theo. Ex: Caùlendar: lòch Cínema: raïp chieàu boùng Recoùver: bình phuïc Disarraùnge:laøm loän xoän, laøm xaùo troän Ví duï khaùc: Tieáng 3 vaàn nhaán ôû vaàn ñaàu Beùverage:thöùc uoáng

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture