De kiem tra HKII.doc - PHu00d2NG GD u0110T Vu0102N...

This preview shows page 1 - 4 out of 8 pages.

PHÒNG GD & ĐT VĂN BÀN TR NG THCS N M M ƯỜ MA TR N Đ KH O SÁT H c kì II, năm h c 2016 – 2017. Môn: Toán 6 Th i gian làm bài: 90 phút
B NG MÔ T CÂU H I Ph n I. Tr c nghi m ( 2,0 đi m) . Câu 1: Nhân hai s nguyên khác d u nh h n 100 ơ Câu 2: L a ch n cách vi t không là phân s (T s là s th p phân, m u s là s nguyên ) ế ử ố Câu 3: Tìm phân s b ng nhau (t s và m u s nh h n 10) (có 02 đáp án đúng). ử ố ơ Câu 4: Tìm s ngh ch đ o có t và m u là s nguyên nh h n 100 ơ Câu 5: Cho hai góc có t ng s đo b ng 90. Tìm hai góc ph nhau Câu 6: L a ch n cách vi t đúng kí hi u đ ng tròn tâm O bán kính R. ế ườ Câu 7: Cho tia Oy n m gi a hai tia Ox và Oz. Xác đ nh h th c đúng. Câu 8: Cho s đo góc xác đ nh góc nào là góc vuông Ph n II. T lu n ( 8,0 đi m) . Câu 9 ( 1,5 đi m) : Th c hi n phép tính a) C ng ho c tr , hai phân s . Có t s và m u s là s nguyên nh h n 10 ử ố ơ b) Nhân ho c chia hai phân s trong đó có ít nh t m t phân s ch a t i gi n. ư c) Ph i h p đ các phép tính c ng, tr , nhân, chia, d u ngo c đ n v i các h n s , s th p ơ phân nh h n 100. ơ Câu 10 ( 1,5 đi m) : Tìm x, bi t ế a) Tìm s t nhiên x trong đ ng th c ch ch a các phép tính c ng ho c tr s nguyên(có ố ự hai h ng t do nh 100). b) Tìm s t nhiên x trong đ ng th c phép nhân ho c chia phân s (có hai phân s t do có ố ự ố ự m u nh h n 100) ơ C p đ N i dung Nh n biêt Thông hi u V n dung Th p C TN TL TN TL TN TL TN 1.Các phép tính trong t p h p Z 1 câu (câu 1) 1 (câu 10a) 0.25 đi m 0.5 đi m 2.Các phép tính v phân s 3câu (câu 2,3,4) 1 câu (câu 9a) 2 câu (câu 9b, 10b) 1 0.75 đi m 0.5 đi m 1.0 đi m 3.H n s . S th p phân. Ph n trăm. Ba bài toàn v phân s 2 câu (câu 9c,10c) 1 câu (câu 11) (Pi -sa) 1.0 đi m 2.0 đi m 4. Góc 4 câu(5,6,7,8) 1 câu (câu 12a) 2 câu (câu 12b,c + V hình) 1.0 đi m 0.5 đi m 1.5 đi m T ng 8 2 7 1 2.0 đi m 1.0 đi m 4.0 đi m 2.0 đi m
c) Tìm s t nhiên x trong đ ng th c ch a đ phép tính, c ng, tr , nhân, chia, d u ngo c ố ự đ n v i các h n s , s th p phân nh h n 100. ơ ơ Câu 11 ( 2,0 đi m) (Pi –sa): Bài toán h c l c Áp d ng cách tìm giá tr phân s c a m t s cho tr c vào bài toàn th c ti n. Tìm s h c ướ sinh s h c sinh gi i, h c sinh khá, h c sinh trung bình c a m t l p, kh i (tr ng).

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture