What's Wrong With NCLB

What's Wrong With NCLB - WHAT’S WRONG WITH THE NO CHILD...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: WHAT’S WRONG WITH THE NO CHILD LEFT BEHIND ACT’S (NCLB) ADEQUATE YEARLY PROGRESS (AYP) FORMULA? A Summary of Internal and External Research Findings 1 ^äíÜçìÖÜ íÜÉ m áå ^vm ëí~åÇë Ñçê “éêçÖêÉëëIÒ ^vm ÇçÉë åçí ãÉ~ëìêÉ éêçÖêÉëëK O • ^vm ÇçÉë åçí ãÉ~ëìêÉ íÜÉ ë~ãÉ ëíìÇÉåíë çîÉê íáãÉ EÉKÖKI Ñêçã çåÉ Öê~ÇÉ íç íÜÉ åÉñí çê ÉîÉå ~í íÜÉ ÄÉÖáååáåÖ ~åÇ íÜÉå ~í íÜÉ ÉåÇ çÑ íÜÉ ëÅÜççä óÉ~êFI ëç áí áë åçí ~ éêçÖêÉëë ãÉ~ëìêÉ ~í ~ääK fåëíÉ~ÇI áí ãÉ~ëìêÉë íÜÉ ~ÅÜáÉîÉãÉåí ëí~íìë çÑ ÇáÑÑÉêÉåí Öêçìéë EÅçÜçêíëF çÑ ëíìÇÉåíë ~í çåÉ éçáåí áå íáãÉ áå ~åó ÖáîÉå óÉ~ê EÉKÖKI íÜÉ éÉêÅÉåí~ÖÉ çÑ ä~ëí óÉ~êÛë ÑçìêíÜJÖê~ÇÉêë ïÜç Üáí ~í äÉ~ëí íÜÉ éêçÑáÅáÉåí Åìí ëÅçêÉ çå íÜÉ ëí~íÉÛë íÉëíëI íÜÉ éÉêÅÉåí~ÖÉ çÑ íÜáë óÉ~êÛë ÑçìêíÜJÖê~ÇÉêë ïÜç ÇáÇ ëçI åÉñí óÉ~êÛë éÉêÅÉåí~ÖÉI ~åÇ ëç çåFK ^vm ÇçÉë åçí ÉîÉå íÉää óçì ïÜÉêÉ íÜÉëÉ ÇáÑÑÉêÉåí Öêçìéë ëí~êíÉÇ Äìí çåäó ïÜÉêÉ íÜÉó ÉåÇÉÇI ~åÇ íÜÉå çåäó áå íÉêãë çÑ íÜÉ éÉêÅÉåí~ÖÉ íÜ~í ã~ÇÉ áí íç íÜÉ éêçÑáÅáÉåí äÉîÉäK EpÉÉ íÜÉ åÉñí ëÉÅíáçå Ñçê Üçï “éêçÖêÉëëÒ áë ãÉ~ëìêÉÇ áå p~ÑÉ e~êÄçêKF • qÜÉ m áå ^vm çåäó ãÉ~åë íÜÉ éêçÖêÉëëáîÉäó ÜáÖÜÉê ëí~íÉ ^vm í~êÖÉíë ~ ëÅÜççä Ü~ë íç ãÉÉíI êÉÖ~êÇäÉëë çÑ ïÜÉíÜÉê ~åó ÖáîÉå ÅçÜçêí çÑ áíë ëíìÇÉåíë ëí~êíÉÇ ïÉää ~ÄçîÉ çê ïÉää ÄÉäçï íÜÉ ~ååì~äI çê ÉîÉå íÜÉ ëí~êíáåÖI ëí~íÉ ^vm í~êÖÉíëK • _ÉÅ~ìëÉ ^vm ÇçÉë åçí ãÉ~ëìêÉ éêçÖêÉëëI áí Å~ååçí ÇáëÅÉêå ïÜÉíÜÉê çê åçí ~ ëÅÜççä Ü~ë íÜÉ êÉèìáëáíÉ ~ååì~ä éÉêÅÉåí~ÖÉ çÑ éêçÑáÅáÉåí ëíìÇÉåíë ÄÉÅ~ìëÉ çÑ ïÜÉêÉ áíë ëíìÇÉåíë ëí~êíÉÇÔ~å áåî~äáÇ Ä~ëáë Ñçê ~ÅÅçìåí~ÄáäáíóÔçê ÄÉÅ~ìëÉ çÑ áíë ÉÑÑÉÅíáîÉåÉëë áå áãéêçîáåÖ ~ÅÜáÉîÉãÉåíI íÜÉ çåäó î~äáÇ ~åÇ Ñ~áê Ä~ëáë Ñçê ~ÅÅçìåí~ÄáäáíóK ^äíÜçìÖÜ p~ÑÉ e~êÄçê áë íçìíÉÇ ~ë ÅêÉÇáíáåÖ éêçÖêÉëë ~åÇ íÜÉêÉÑçêÉ ÄÉáåÖ íÜÉ âáåÇÉêI ÖÉåíäÉê é~ëë~ÖÉ íç ^vmI P áí áë ~í äÉ~ëí ~ë íçìÖÜ ~ë êÉÖìä~ê ^vmI áí ê~êÉäó ïçêâëI ~åÇ áí ÉîÉå ãçêÉ ê~êÉäó éêçÇìÅÉë ëí~íáëíáÅ~ääó êÉäá~ÄäÉ ÇÉÅáëáçåëK Q • p~ÑÉ e~êÄçêI äáâÉ êÉÖìä~ê ^vmI ÇçÉë åçí ãÉ~ëìêÉ íÜÉ...
View Full Document

This note was uploaded on 04/10/2008 for the course UH 155 taught by Professor Dr.billstewart during the Spring '08 term at Alabama.

Page1 / 6

What's Wrong With NCLB - WHAT’S WRONG WITH THE NO CHILD...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online