Course Hero Logo

11111111.docx - Sanhi at Bunga 1. S: Si Angelito ay mahilig...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 2 out of 3 pages.

Sanhi at Bunga1. S: Si Angelito ay mahilig mag-ipon ng pera.B: Kaya naka bili siya ng bagong kotse2. S:Si Andrea ay palaging maaga gumising sa umagaB:Kaya hindi siya nahuhuli sa pagpasok sa eskuwelahan3. S:Magaling mag-gitara si BenB:Sikat siya sa mga kababaihan4. S:Araw-araw nag eensayo si Mark sa larong basketbolB:Siya ang naging MVP ng liga5. S:Mahilig kumain ng madami si GeorgeB:Di nag-tagal ay hindi na siya mag-kasya sa kanyang mga damit6. S:Palaging kumakain ng matatamis si GraceB:Nabulok ang kanyang mga ngipin7. S:Palaging absent si DennisB:Natanggal siya sa kanyang trabaho8. S:Mahilig manood ng telebisyon si Dennis ng malapitB:Lumabo ang kanyang mga mata9. S:Nabasa ng ulan si Maria habang pauwi galing sa eskewelahanB:Nagkasakit siya nang gabing iyon10.S:Mabait si RobertoB:Kaya marami siyang kaibigan11.S:Pagkasira ng kalikasanB:Pagkakaroon ng global warning sa bansa12.S:Siya ay kumain ng kumain ng kendi.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 3 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture