O1_STAT110_H20_fasit.pdf - Obligatorisk innlevering 1 i...

This preview shows page 1 - 3 out of 6 pages.

Obligatorisk innlevering 1 i STAT110/622Basert p˚a kapittel 1-3.3 i boken. Les informasjon “Obligatoriske innleveringer” p˚a MittUiB->Hjem.1.FordelingerFiguren under viser histogrammer over dagstemperaturer i mai for ˚arene 2010-2012 (ikkevirkelige data). Du ser ogs˚a et boksplott som sammenlikener de tre ˚arene, men rekkefølgen er stokketom tifeldig.2010TemperaturFrequency810121402468102011TemperaturFrequency101520024682012TemperaturFrequency101214161820024681012ABC101520Temperatur i mai(a) Hva er gjennomsnittstemperatur i 2010? Hva er medianen i 2011?Solution:Siden vi ikke kjenner de underliggende dataene m˚a vi lese av fra histogrammet, ogvi bruker midtpunktene for hver søyle som x-verdi: 7.5, 8.5, 9.5, 10.5, 11.5, 12.5, 13.5, 14.5.Gjennomsnitt-2010 = (xi*freki)/n= (7.5*8 + 8.5*10 + 9.5*4 + 10.5*3 + 11.5*4 + 12.5*0+ 13.5*1 + 14.5*1)/31=9.3. Regner vi imidlertid med de underliggende dataene (som du ikkehar) f˚ar vi en gjennomsnittstemperatur i 2010 p˚a 9.7. Medianen i 2011 (basert p˚a midtpunkt)er 13.(b) Hvilke boksplott (A, B og C) svarer til hvilke ˚ar med data? Begrunn svaret.
Solution:Vi ser at 2011 er A siden dette˚aret har størst spredning. For˚a skille 2010 og 2012 sammenliknervi medianer. For 2010 er medianen 9. Siden denne er mindre enn 13 som er medianen for 2012,trekker vi konklusjonen at: 2010 = C, 2012 = B,2.Antall personer i hver husstanda et lite sted med i alt 20 husstander har man undersøkt hvor mange mennesker hver husstand omfatter.Resultatene er:8 3 7 9 9 4 6 6 1 4 5 7 1 6 7 3 9 8 4 2(a) Beregn absolutte og relative frekvenser av de verdiene som forekommer.Solution:Obs.|Frekvens |Relativ frekvens1|2|0.12|1|0.053|2|0.14|3|0.155|1|0.056|3|0.157|3|0.158|2|0.19|3|0.15(b) Lag et histogram med klasseinndeling [1-2),[2-5),[5-7),[7-10], og bruk tetthetsskala (eng:density scale) p˚a y-aksen.(Det er kanskje ikke s˚a naturlig ˚a bruke tetthetsskala p˚a heltalligeobservasjoner, men vi ser p˚a dette som en teknisk øvelse.) Legg merke til at klassene er av ulikestørrelse. Hva er det totale arealet under histogrammet?Solution:Bruker frekvenstabellen fra (a) til ˚a lage en ny frekvenstabell med nye klasser. Tet-

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 6 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Summer
Professor
NoProfessor
Tags
a kapittel, Basert p, a MittUiB

Newly Uploaded Documents

Show More

Newly Uploaded Documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture