8.5.10525.doc - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT...

This preview shows page 1 - 3 out of 11 pages.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesindeki lisans eğitim öğretimi ile sınavlarda uygulanacak esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi bölümlerine öğrenci kabulü, lisans eğitim- öğretim programlarının düzenlenmesi, sınavlar, diploma ve ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar. Dayanak MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Üniversite: İstanbul Üniversitesini, b) Rektörlük: İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünü, c) Senato: İstanbul Üniversitesi Senatosunu, d) Dekanlık: Fakülte Dekanlığını, e) Fakülte Yönetim Kurulu: Fakültenin Yönetim Kurulunu, f) Üniversite Yönetim Kurulu: Üniversitenin Yönetim Kurulunu, g) Fakülte Kurulu: Fakültenin Kurulunu ç) Fakülte: İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesini,
ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Öğrenci ve Kayıt İşlemleri, Yatay ve Dikey Geçişler Öğrenci işleri MADDE 5 – (1) Öğrencilerin; kayıt, kayıt yenileme, ilişik kesme, nakil yoluyla kabul edilme, intibak, bölüm değiştirme, derse yazılma yatay ve dikey geçişler, sınavlar, başarı değerlendirmesi ve benzer her türlü işlemleri Senato kararları
doğrultusunda Fakülte tarafından yürütülür. Kayıtla ilgili genel esaslar MADDE 6 – (1) Fakülteye girebilmek için; lisans öğrenimiyle ilgili olarak, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi sınavını kazanmış olmak ve başka bir yükseköğretim programında kayıtlı olmamak gerekir. Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti MADDE 7 – (1) Öğrenciler, Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen katkı paylarını Üniversitenin belirlediği tarihlerde ödemek zorundadırlar. (2) Katkı payları ders sayısı ve yarıyıla göre hesaplanmayıp yıllık olarak alınır. Öğrenci, öğrenci katkı payı /öğrenim ücretini iki eşit taksitte ödeyebilir. İlk taksit birinci yarıyıl başında kayıt olma ve yenileme sırasında, ikinci taksit ise ikinci yarıyıl başında kayıt yenilenirken ödenir. Taksitlerin ödeme süresi kayıt olma ve kayıt yenilemenin başlama tarihinden itibaren bir aydır. Bu sürelerde yapılacak değişiklikler Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. (3) Öğrenci katkı payının/öğrenim ücretinin taksidini yatırmış oldukları yarıyılın eğitim-öğretimine başladıktan sonra; Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerin o yarıyılla ilgili öğrenci katkı payları/öğrenim ücretleri iade edilmez. Ancak, öğrenci katkı payı taksidini yatırdıktan sonra, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan katkı kredisi çıkan öğrencilere yatırmış oldukları katkı payı iade edilir. Lisans eğitim-öğretimine kayıt MADDE 8 – (1) Fakülteye kesin kayıtlar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin belirlediği tarihler arasında yapılır. (2) Öğrenci katkı payını Rektörlükçe belirlenen süre içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları hiçbir şekilde yapılamaz ve

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture