Course Hero Logo

253789047-100924-Hunfeld-Nicole-Geertruida-Maria.pdf -...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 14 out of 168 pages.

Clinical effects ofproton pump inhibitorsFocus on pharmacogenetics, kinetics and dynamicsNicole G.M. Hunfeld
Promotiereeks HagaZiekenhuisHet HagaZiekenhuis van Den Haag is trots op medewerkers diefundamentele bijdragen leveren aan de wetenschap en stimuleerthen daartoe. Om die reden biedt het HagaZiekenhuis zijn promovendide mogelijkheid hun dissertatie te publiceren in een speciale Haga uitgave,die onderdeel is van de promotiereeks van het HagaZiekenhuis.Daarnaast kunnen promovendi van het HagaZiekenhuis in het wetenschaps-magazine HagaScoop van het ziekenhuis aan het woord komen overhun promotieonderzoek.
Clinical effects ofproton pump inhibitorsFocus on pharmacogenetics, kinetics and dynamicsNicole G.M. Hunfeld
Clinical effects of proton pump inhibitors© Nicole G.M. Hunfeld2010 Den HaagISBN: 978-90-9025656-6Graphic DesignSaskia JanssenPre-pressDe VormCompagnie, HoutenPrintingDrukkerij Badoux
Proefschriftter verkrijging van de graad van doctoraan de Erasmus Universiteit Rotterdamop gezag van de rector magnificusProf.dr. H.G. Schmidten volgens besluit van het College voor PromotiesDe openbare verdediging zal plaatsvindenop vrijdag 24 september 2010 om 9.30 uurdoorNicole Geertruida Maria Hunfeldgeboren te WaalwijkKlinische effecten vanproton pomp remmersFocus op farmacogenetica, kinetiek en dynamiekClinical effects ofproton pump inhibitorsFocus on pharmacogenetics, kinetics and dynamics
PromotiecommissiePromotor:Prof.dr. E.J. KuipersOverige leden: Dr. T. van GelderProf.dr. C.J.J. MulderProf.dr. M.C.J.M. SturkenboomCopromotor:Dr. W.P. Geus
Printing of this thesis is financially supported by:Apotheek Haagse Ziekenhuizen, AstraZeneca B.V., Bayer Schering Pharma, Fresenius-Kabi B.V.,HagaZiekenhuis, Inge Voesten-Appel stichting and Nederlandse Vereniging voor Gastroenterologie
Contents
Chapter 1General introduction2Chapter 2Rebound acid hypersecretion after therapywith proton pump inhibitors18Chapter 3Genetic polymorphisms of CYP2C19in a Dutch population34Chapter 4Effect ofCYP2C19*2and*17mutationson pharmacodynamics and kinetics of protonpump inhibitors in Caucasians42Chapter 5A comparison of the acid-inhibitory effects ofesomeprazole and pantoprazole in relation topharmacokinetics and CYP2C19 polymorphism60Chapter 6A comparison of the acid-inhibitory effectsof esomeprazole and rabeprazole in relationto CYP2C19 polymorphism78Chapter 7Determination of rabeprazole and metabolitein human serum using high-speed HPLC94Chapter 8Systematic review: the influence of CYP2C19polymorphism on the acid-inhibitory effectsof proton pump inhibitors106Chapter 9General discussion122Chapter 10Summary136AppendicesSamenvatting voor niet-ingewijden144Dankwoord152List of publications156Over de auteur158
Chapter 1
General introduction
mmm11Generalintroduction1Acid-related diseasesAcid-related diseases, including gastroesophageal reflux disease (GERD), peptic ulcerdisease (PUD), and dyspepsia are common. Of every 1000 patients visiting a general

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 168 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
NoProfessor
Tags
Helicobacter pylori, Gastroesophageal reflux disease, omeprazole

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture