Course Hero Logo

retorika.docx - "Gobyerno sa Kabila ng Pandemya" Walang...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 out of 1 page.

"Gobyernosa Kabilang Pandemya"Walang bansang aangatkungwalanggobyernong gagabay samamamayannito.Peroanong nangyarisagobyerno nating mga Pilipino ngayong pandemyaatbakitnagkaganito?Magmulanoong mgahuling buwanpangtaong2019,umugong na angbalitatungkolsakumakalatnasakitna nag.simulasaprobins:ya ng Wuhan,sabansang Tsina.Dahildito,kararnihansa mamamayan ng Tsina ay lumilipadpatungosamga karatigbansa atisa na ritoang atingbansang Pilipinas.Subalit sakabila nglahat ng abisoathinaingupang maisara angmga paliparan atpigilan angmgadayuhanglumapagsaatingbansa,huli na anglahat bago padininig ng mga may-kapangyarihan.Umabotnasa Pilipinas angsakitna kungtawagin ayCOVID-19.Sapanahon ngpandemyakung kailanlabisna kailangan ng mamamayan anggobyerno ay sakanamansila nawala.Sahalipna pagtuonan ng pansinanglumalaganap nasakitdahi1sailanglibongtaong na mamatayayibang isyu angkanilang inatupag kagayangpagtatalo atpaghilasa bawat isapaba
End of preview. Want to read the entire page?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture