Course Hero Logo

FILIPINO 1 PAGSASANAY - STEM 2F 11 SAMONTE, CHANNA MAE.pdf...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 2 out of 2 pages.

FILIPINO 1(PAGSASANAY)1. Bakit mahalaga ang wika sa sarili, sa lipunan, at sa kapwa?-Ang wika ay isa sa mga mahalagang aspeto ng kultura ng isang bansa. Angwika ay parte na ng ating pang araw-araw na buhay, kaya naging mahalaga angwika sa sarili at sa lipunan dahil narin hindi lamang ito berbal at di-berbal, ito ayparte ng pagkakakilanlan ng isang tao at bansa. Gayon na din sa pakikipagkapwa, ginagamit natin ang wika upang ipahayag ang ating damdamin atsaloobin.2. Bakit kailangang malaman ang mga tungkulin ng wika?-Dapat lang na malaman natin ang mga tungkulin ng wika sapagkat sa anumangbagay o gawain, saan mang lugar o pagkakataon, ang wika ay lagi na natingginagamit. Ito ang nagbibigay katuparan sa lahat ng ating pagkilos atkinokontrol nito ang ating pag-iisip maging ang ating pag uugali.3. Magbigay ng tatlong pagkakataon o sitwasyon kung saan ginagamitang wika?-Ito ang iilan sa mga pagkakataon o sitwasyon na kung saan ginagamit ang wika.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 2 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
LPAZ
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture