Course Hero Logo

talumpati.docx - Isang pagbati ng magandang araw sa inyo...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 out of 1 page.

Isang pagbati ng magandang araw sa inyo ako po si oliver amante ang mag sisilbing tagapag salita saumagang ito.Sa mga nagdaang mga taon, libo libong mga krimen ang naiulat sa ating bansa, at sa mga krimen nanaitala, iilan pa lamang sa mga ito ang nabibigyan ng hustisya o katarungan at aking napagtanto Bakitnga ba ganoon na lamang kakupad ang Sistema ng hukuman sa ating bansa? Halinat ating talakayinNaitala ng 2018 world justice project rule of law index na nasa ika 102 na bilang ang bansang pilipinaspagdating sa kahusayan ng sistemang pang hukuman na magsasabi na palpak talaga ang ating pansarilingSistemang pang hukuman. SA pag usad ng panahon ay sya ding pag lisan sa mga kaso na hindi manlangnabigyan ng katarungan. Sa ilan namay mahatulan man ay hindi rin naman ganon katugma ang parusa omasasabi nating hindi patas ang pag bibigay ng parusa sa mga nagkasala at itong mga bagay na ito ay ilan
End of preview. Want to read the entire page?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
NoProfessor
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture