Customer Loyalty -...

This preview shows page 1 out of 3 pages.

Unformatted text preview: b4bc236cfe157ccc0c421cdd8973ae0d0|1|1337236|59b4928278c365575c830ae44186971a –:EÀ²_x001B_á©_x001D_3CÀÜ©yü_x0005_¿CÀ©Îy¯Ì)DÀåj¶ÜÅ8AÀ֖ÖuYJDÀÒÃ[wTÉBÀÚ\Å_x0007_$–EÀ©_x0002_»$i–CÀ\´_x001A_ÅÛcAÀ–Á-º–EFÀ–t%§50BÀ_x0004_}Ög<|DÀìõ–¡_x001A__x0010_EÀ–2–3^Ô@À_x0001__x0002_,[email protected]Ë$–GÀ*g:Ì_x000B_ÐAÀ_L_x0007_~–øCÀÿr-Nv_x0002_BÀOÃÙ¶–øAÀ(_x0017_–ôúÍEÀ–S_x0008_ÒñÅAÀ_x001A_–J–·ËBÀY-–_x0010_§<CÀ_x0008_iN<&µBÀ±»¸F_x000E__x0018_DÀ_x001F_ÞQÅàfCÀ–fÎ[email protected]ÀÕÿöÈB–DÀ%_x0011_–H_x0 –±#[email protected]–Òܖ[email protected]_x000F_"[email protected]–M_x0018_®y¼[email protected]Ê3ñfêê[email protected]¯×ÆÅÚ[email protected]ð¡Ø[email protected]–eRåÏ[email protected]´?È{_x0008_–[email protected]þuÅsræ[email protected]?–j;Öþ[email protected]Ë[email protected]_x0002_xb¿_x000B_<[email protected]ä–ͨg,[email protected]Ü_x000D_>[email protected]ë–_x001A_ºî[email protected]Ó©–ó×[email protected]_x000E_g–¼–[email protected]–"³g–[email protected]ôÞÒÓ_x0019_`[email protected]ðh_x0001_–¨[email protected]–Ê°[email protected]¸–â–BÓ[email protected]³óQGç–[email protected]–ô,[email protected]>C–[email protected]_x0016_Ç!DÙÃ[email protected]§r–aûª[email protected]_x0003__x0005_p7Kb~ [email protected]–5¥_x0015_É[email protected]Ô©>–[email protected]ú]ɖ_x0001_%[email protected]_x0008_ê.ý[email protected]_x0002_^_x0011_^–)[email protected]_x0011_´––_x0002__x0005_––[email protected]Î_x000D_ë^²¼[email protected]–õä;.–[email protected]¢–µò–[email protected]·–ãWzê[email protected]'½À–[email protected]_x001F_u–¸â@[email protected]à[¬[email protected]ÚS_x001B_Ø\[email protected])®5´°[email protected]ò_x0003_Êþ?Ê[email protected]¬uZ_x0017_>[email protected]¾×Ø=¬[email protected]––½«>[email protected]~ _Aû×s¥[email protected]µXÖä[email protected]¿8Ë_x001C_%È[email protected]¶––D_[[email protected]¢––Ë[email protected]}m8d–[email protected]ìB{â–{[email protected]ø斖]º[email protected]Ðb·–/Å[email protected][email protected] ÿÔÆä[email protected]_x0002_IJVH:[email protected]ØÎIÞd#[email protected]_x000B_áï1{Ò[email protected]–¢Ë¼[email protected]Å˯–Úâ[email protected] Àðä¤[email protected]úO°°ø[email protected]––â[email protected]ÿØ}Yà[email protected]–C¦–[email protected]Æ_x0017_}–[email protected]_x001B_~>ý³[email protected]%·ÿ_x001D_Ñõ[email protected]ø_x001A_–_x0002__x0003_tÖ[email protected]\Å<!––[email protected]ÍgÕ_x0002_YÇ[email protected]Áµä½–¤[email protected]Ì0_x0008_ýÂg Aé–1î[email protected]_x0014__x0013_1m©½[email protected]ú–––KÆ[email protected]ÿÿÿÿÿÿÿÿj_x0019_n«[email protected]Ør²N¼ò[email protected]ð_x0014__x0004__x0005__x001D_ð[email protected]¶V©6*–[email protected]Â([email protected]_x000E_âû³–[email protected]_x0014_Á·lã–[email protected]¡éZÑ[email protected]Ûc[e¿[email protected]à–6lZ¶[email protected]¢"ÂL,ò[email protected]³–ÌϾ[email protected]ÿÿÿÿÿÿÿÿ_x0019_~[g–±[email protected]¹ØN)_x000F_–[email protected]_x000E_ÏÕb"[email protected]»"¾[email protected]Àߖ–[email protected][email protected]_x0004_U}óì–[email protected]ÿÿÿÿÿÿÿÿa¯Ô _x001F_¡[email protected]\Îq–[email protected]ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ[email protected]ÿÿÿÿÿÿÿÿ¦–Nháå[email protected]ÎñP_x0003_xÏ[email protected]Í°_x001C_¸Öþ[email protected]–«×[email protected]~_x0004_t×[email protected]–&_x000B_–¥²[email protected]ÿÿÿÿÿÿÿÿB²WÓ[email protected]Ó[email protected]º–v÷£²[email protected]óâ÷kü[email protected]–õk4é[email protected]_x0018_°D–[email protected]ÿÿÿÿÿÿÿÿ––_x0001_éé[email protected]µ©ã–_x0001__x0003__x001D_À[email protected]_x0016_®2_x001E_ý[email protected]_x000B_–¼{A [email protected]ÿÉe– É[email protected] –][email protected]ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ–3Ø<Q–[email protected]ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ~¿Y¾»–[email protected]–– [email protected]ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿíÖΖ_x0003_ [@ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ9½'B–ô[@ÿÿÿÿÿÿÿÿg–_x0001_äî[email protected]ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ)–Ïå[email protected]ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿgè_x001B_–¾Z[@ÿÿÿÿ_x0001__x0002_ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿhæ–ðBÚ[email protected]ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ{8_W–¾[email protected]ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿt>¤[email protected]ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ_x001D__ ´_x0012_"}ô[email protected]ö ¿=r–[email protected]_x0019_x_x0012_UäË[email protected]é_x0004_ù–[email protected]_x001C_aÕeF–[email protected]ÿÿÿÿÿÿÿÿ®]òÃ_x000D_å[email protected]¨–üJÇÞ[email protected]–––çî[email protected]û{–v–Ú[email protected]Í_x0003_2I_x0013_Å[email protected]¥–¾nOÆ[email protected]ɯý[email protected]ÿÿÿÿÿÿÿÿu\róÞ[email protected]ÿÿÿÿÿÿÿÿ:t_x0004__x0002_\[email protected]ÿÿÿÿÿÿÿÿÔÃ+–o£[@B–TPÖ[email protected]–GT}i\[email protected]Þí–y–[email protected]–äEñ'[email protected]ûÛ$Ü[email protected]¹"UÈ_x0001 Üô[email protected]ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¤©«p_x0001__x0002_–_x001B_[@_x001F__x0011_²àlë[email protected]¾_x0002_óÁàï[email protected]Ζ>uU~]@ÿÿÿÿÿÿÿÿ¥_x0010_H¥[email protected]Ì?(®–[email protected]_x0017_qÔ_x0018__x001C_–[email protected]ÿÿÿÿÿÿÿÿ±dêÌ6ò[email protected]ÿÿÿÿÿÿÿÿ^–6¿w–[@ÿÿÿÿÿÿÿÿ–`×֖[email protected]–¾[email protected]²É&[email protected]ÿÿÿÿÿÿÿÿ–áì]––[email protected] ½ r¥–[email protected]ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ5 [email protected]²<K–ª¾[email protected]ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ–É]¾O–[email protected]ÿÿÿÿÿÿÿÿØǖs–[email protected]ÿÿÿÿÿÿÿÿ–_x0007_úuûQ[@ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ$;][email protected]Ôz?_x0006_Hþ[email protected]és4Úï–[email protected]*m°¼¢[email protected]÷–ãæ|T[@a–[email protected]ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ_x0001__x0002_ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿdBé– _x001A_#:]@ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ~ÄÄ@`"[email protected]ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ«ÁªþTÒ[@_x0001__x0002_–ÖöÝج[email protected]ÿÿÿÿÿÿÿÿÝ-–_x000D_éõ[email protected]ÿÿÿÿÿÿÿÿ7]Ö©hÚ[@¢a9!5[[email protected]ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ_x0019_§–·]i\@ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿc_x0018_–/M,\@ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ–Á¤º@ì\ –\@ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ_x0003_–èzi×[email protected]ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ*Què6:[email protected]ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ_x0002__x0003_ÿÿÿÿÿÿÿÿ––_x001C_–¢Ô[email protected]ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Í[email protected]ÿÿÿÿÿÿÿÿWiÜQLK]@ÿÿÿÿÿÿÿÿ–––®Óì[email protected]ÿÿÿÿÿÿÿÿíЖ[email protected]`Ñ_x0001_¤É[email protected]ÿÿÿÿÿÿÿÿ"«Aù[email protected]–T{l–[email protected]ÿÿÿÿÿÿÿÿ_x001C_~–bù[email protected]°_x001F_Æd6a[@ÿÿÿÿ_x0002__x0004_ÿÿÿÿO_x0005_¨6ü9^@_x0002_í[email protected]ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿuÐw7_x0003_ù]@l¬`RLu[@ÿÿÿÿÿÿÿÿHi –v–[email protected]ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿaÁÛuÿK^@I¤~ê'©[email protected]ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ–_x0012__x0015_è»ü[@ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<–_x0006__x0012_¼ê[email protected]ÿÿÿÿÿÿÿÿa–_x001E_êd–]@ÿÿÿÿÿÿÿÿFÀ¯u_x0018_?`@¬[email protected]« bæ7\@_x0004_È4_x000C_~Ð]@ ô¾õ&^@_x0001__x0002_ÿÿÿÿÿÿÿÿ¬–®kÒy\@ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ;_x000B_<Y–ç[email protected]ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¼}ð_x0004_ÁÍ[email protected]ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ0bD_x0008__x001A_Z]@ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ9ó[email protected]ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¤_x000D_ÏSq–`@ _x0001_/&[email protected]ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ_x0002__x0003_ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ_x0001_#ÞØx¦\@ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Êà[email protected]ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ_x001D_ȖÐqË[email protected]ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ_x0001__x0002_ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ _x0015_³üd`@åÂö_x001B_–Ù[email protected]®ò¨_x0007__x000F__x0002_\@Ü^–KwW^@é¸_x001E__x0004_pY^@ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿµÙ–5_x0012_'[email protected]¨°––(î[email protected]ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ'–í2Üè`@_x0001__x0002_G_x0004__x0001_À^@£ý+,ÐÜ]@ ¢[email protected]ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ_x0006_Ìw–å [email protected]ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ_x0016_åh_x0010__x0001_–[email protected]ÿÿÿÿÿÿÿÿ_x0010_–߯[email protected]ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ_x0001__x0002_ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¼_x001A_–)[email protected]ÿÿÿÿÿÿÿÿð}o– F_–y\@ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ^_x0016_+–@[email protected]èI_x0001_ãðÆ[email protected]ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ&w_x000F_l/½]@ÿÿÿÿ_x0001__x0002_ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ–È*¦RÑ[email protected]ÿÿÿÿ ®¦[email protected]ÿÿÿÿÿÿÿÿ_x0001__x0002_ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ_x000B_³L£ÿ–[email protected] ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ®ÝÔ_x0019_%ü[email protected]ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ_x0001__x0002_ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ [email protected]Ïò÷ì[email protected]ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ[n;h_x0019_][email protected]ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ«Ü-P–È[email protected]ü–°í-&[email protected]ÿÿÿÿÿÿÿÿ¶D_x000B_–q–[email protected]ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ_x0001__x0002_–=ìÓy–[email protected] –¶ÛÜ[email protected]ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ 1E_–[email protected]?áàó:½[email protected]ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ_x0001__x0002_nLr±9*[email protected]ÿÿÿÿÿÿÿÿ5–GgÔí[email protected]ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ–_x0014_M떖[email protected]ÿÿÿÿÿÿÿÿæbí_x0010_ý[email protected]ÿÿÿÿÿÿÿÿiVŦÆ[email protected]ÿÿ Â[email protected]ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ–*Ç_x001D_ÌÁ[email protected]ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ_x0001__x0002_ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿgg&^[email protected]ÿÿÿÿÿÿÿÿ_x001E_B!þÒë[email protected]ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿé%_x0014_Õ[email protected];v ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ–4U_x001B_lÜ[email protected]ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ_x0001_ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ_x0001__x0002_ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ [email protected]ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ_x000F_Ò>¡j–`@ÿÿÿÿÿÿÿÿ¿–¢Ô[email protected]ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ x0002_ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ËÈ[email protected]ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ_x0001__x0002_ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ´±öyí–[email protected]_x0010_ê_x000B_ì[email protected]ù^F_x000 _¢;[email protected]ª_x001C_°øc–[email protected]–¹ÿ[[email protected] ÀË A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 B C D E F G H I J Customer loyalty model in the credit card industry Inputs Retention rate Discount rate Stdev % of mean Estimated means Year 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Retention rates to try 0.75 #NAME? 0.15 10% Mean Profit(if still here) ($40.00) $66.00 $72.00 $79.00 $87.00 $92.00 $96.00 $99.00 $103.00 $106.00 $111.00 $116.00 $120.00 $124.00 $130.00 $137.00 $142.00 $148.00 $155.00 $161.00 $161.00 $161.00 $161.00 $161.00 $161.00 $161.00 $161.00 $161.00 $161.00 $161.00 Standard Dev of Profit $4.00 $6.60 $7.20 $7.90 $8.70 $9.20 $9.60 $9.90 $10.30 $10.60 $11.10 $11.60 $12.00 $12.40 $13.00 $13.70 $14.20 $14.80 $15.50 $16.10 $16.10 $16.10 $16.10 $16.10 $16.10 $16.10 $16.10 $16.10 $16.10 $16.10 Random Number 0.109 0.970 0.095 0.042 0.704 0.888 0.876 0.331 0.939 0.304 0.047 0.767 0.497 0.956 0.317 0.955 0.255 0.108 0.654 0.375 0.708 0.844 0.334 0.751 0.319 0.540 0.813 0.458 0.256 0.882 Simulation Stay at end of year? Yes Yes #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? Actual profit #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? 0.80 Discounted profit #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? 0.85 0.90 Outputs NPV Years loyal 0.95 #NAME? #NAME? @RISK Output Results Name NPV Sim# 1 Min $41.76 Mean $187.97 Max $563.65 5% $58.70 95% $413.50 Errors 0 NPV 2 $49.57 $213.72 $568.24 $61.41 $445.10 0 NPV 3 $46.08 $252.91 $580.61 $63.66 $513.66 0 NPV 4 $47.86 $313.79 $599.47 $66.46 $558.84 0 NPV 5 $53.12 $407.33 $600.87 $79.26 $572.14 0 Years loyal 1 3 6 26 3 14 0 Years loyal 2 3 7 31 3 15 0 Years loyal 3 3 9 31 3 20 0 Years loyal 4 3 12 31 3 30 0 Years loyal 5 3 18 31 3 31 0 ...
View Full Document

 • Spring '14
 • JaniceK.Winch

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern