FILIPINO MODULE.docx - ARALIN 1: KALIGIRANG PANGKASAYSAYAN...

This preview shows page 1 - 3 out of 6 pages.

The preview shows page 1 - 3 out of 6 pages.
ARALIN 1: KALIGIRANG PANGKASAYSAYAN NG PARABULAKasaysayan at Kahulugan ng Parabula at Mga Katangian ng ParabulaIsang maikling kuwentong kalimitanghinahango mula sa Banal na Aklat nanagiging patnubay ng tao sa kanyang matuwid na pamumuhay. Tinatawag din itong“Talinghaga sa Banal na Aklat” sapagkat ang paraan ng paglalahad nito ng mensaheay wala sa literal kundi nasa malalim na pagpapakahulugan at puno ng simbolismo.Nagmulasa salitang Greek ang parabole, isa itongmatandang salita nanangangahulugang“pagtatabihin ang dalawang bagay upang pagtularin”.Gumagamitng metapora at pagtutulad ang parabula upang bigyan ng diin ang kuhulugan.MGA KATANGIAN NG PABULAAng parabula o talinghaga ay isang maikling salaysay na maaring nasa anyongpatula o prosa. Narito ang ilan sa mga katangian ng pabula.Nagbibigay ng aral sa taoMadaling iugnay sa mga pang-araw-araw na pangyayari.Nakapagpapalawak ng bokabularyo.ANG TALINGHAGA TUNGKOL SA LINGKOD NA DI-MARUNONG MAGPATAWAD(Mateo 18:21-25)Sino ba si Mateo?Isa sa labindalawang apostol na pinili ni Kristo. Nakita siya ni Hesus sapaningilan ng buwis at kagyat na sumunod sa Panginoon matapos siyang tawagin nito.Patuloy niya si Hesus sa kanyang bahay at malugod na pinagsilbihan kasama ang ibapang publikano at makasalanan na magkakasalong kumain. Nang tanungin ng mgaPariseo kung bakit sumasalo sa kanila ang kanilang guro.ANG TALINGHAGA TUNGKOL SA LINGKOD NA DI-MARUNONG MAGPATAWAD(Mateo 18:21-25)Lumapit si Pedro sa kaniya at sinabi: Panginoon, makailang ulit bang magkasala saakin ang aking kapatid at siya ay aking patatawarin? Hanggang sa makapito ba?Sinabi ni Jesus sa kaniya: Sinasabi ko sa iyo na hindi lamang makapito kundihanggang makapitumpung pitong ulit. Ito ay sapagkat ang paghahari ng langit aykatulad sa isang hari na ibig maningil sa kaniyang mga alipin.Nang magsimula nasiyang maningil, iniharap sa kaniya ang isa na may utang sa kaniya ng sampung libongtalento. Ngunit sa dahilang wala siyang maibayad, iniutos ng kaniyang panginoon na
ipagbili siya, gayundin ang kaniyang asawa, mga anak at lahat ng kaniyangtinatangkilik upang makabayad.Ang alipin nga ay lumuhod at sinamba siya na sinasabi: Panginoon, pagpasensyahanmo muna ako at babayaran kita sa lahat ng utang ko. Kaya ang panginoon ng alipingiyon ay nahabag at pinawalan siya at pinatawad ang kaniyang utang.Ngunit paglabas ng alipin ding iyon, nakita niya ang kaniyang kapwa alipin na mayutang sa kaniya ng isangdaang denaryo. Hinawakan niya ito at sinakal na sinabi:Bayaran mo ang utang mo sa akin.Ang kaniyang kapwa alipin ay nagpatirapa sa kaniyang paanan. Nagmakaawa siya sakaniya na sinasabi: Pagpasensyahan mo ako at babayaran kita sa lahat ng utang ko.Ngunit ayaw niyang pumayag. Sa halip, ipinabilanggo niya ito hanggang samakabayad ng kaniyang utang.Kaya nang makita ng mga kapwa niya alipin angnangyari, labis silang namighati. Lumapit sila sa kanilang panginoon at sinabi sakaniya ang lahat ng nangyari.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 6 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
S-IR
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture