Course Hero Logo

MIDTERM, Maikling Kwento at Nobelang Filipino.docx - CSTC...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 3 out of 6 pages.

CSTC COLLEGE OF SCIENCES TECHNOLOGY ANDCOMMUNICATION, INC.CSTC College Bldg. Gen. Luna St. Maharlika Hi-way, Pob. 3, Arellano Sub.Sariaya Province of Quezon R4ARegistrar’s Office: 042 3290850 / 042 7192818CSTC IT Center: 042 7192805Atimonan Contact Number: 042 7171420SCHOOL OF TEACHER EDUCATIONPamagat“Mantsa” ni Princess GrinoMay-AkdaAng maikling kwento na pinamagatang “Mantsa” ay likha ng nag-iisangPrincessSalvoza Grino. Siya ay dalawampu’t isang taong gulang ng likhain niya ang tulang ito nakomedya at pag-ibig ang tema sapagkat hilig niya ang mga mapang-aliw at nakapagbibigayligaya sa kanya. Nagtapos sa mataas na paaralan ng Gulang-gulang National Highschool noongsiya ay Junior High School at BWEST College naman noong siya ay Senior High School nanakapag-kamit ng With Highest Honor Awardee/Valedictorian. Ngayon ay kasalukuyan siyangnagpapakadalubhasa sa Batsilyer ng Edukasyong Pansekundarya mula sa Kolehiyo ng Agham,Teknolohiya at Komunikasyon, Inc. (CSTC).Mga TauhanAndrea-Ipinanganak siya sa isang may kayang pamilya at bunso sa apat namagkakapatid. Nakapagtapos siya ng kursong Accountancy sa isang sikat na unibersidad saaming lungsod. Siya rin ang babaeng dumaranas ng pang-aabuso sa pagmamalupit ng kanyangasawa.Mark-isang kaibigan at dating manliligaw ni Andrea. May sariling negosyo at maymataas na posisyon si Mark sa isang malaking kumpanya. Sa unang tingin, tila’y isang hulog nglangit si Mark kay Andrea — gwapo, matipuno, mabait, responsable at mayaman — ang mgakatangiang ipinapakita niya sa lahat. Siya rin ang tuluyang napangasawa ni Andrea at siya rinang umaabuso ditto.Anak-Isa sa mga nakararanas ng pagmamalupit ng kanyang ama na si Mark.
CSTC COLLEGE OF SCIENCES TECHNOLOGY ANDCOMMUNICATION, INC.CSTC College Bldg. Gen. Luna St. Maharlika Hi-way, Pob. 3, Arellano Sub.Sariaya Province of Quezon R4ARegistrar’s Office: 042 3290850 / 042 7192818CSTC IT Center: 042 7192805Atimonan Contact Number: 042 7171420PaksaNakapokus ang maikling kwento sa kung papaano pagmalupitan at abusuhin ni Mark angkanyang asawa na si Andrea pati na rin ang kanilang anak na walang kalaban-laban.Buod ng KwentoSimulaSi Andrea ay maituturing masuwerte sa buhay. Ipinanganak siya sa isang may kayangpamilya at bunso sa apat na magkakapatid. Nakapagtapos siya ng kursong Accountancy sa isang

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 6 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
LPAZ
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture