Course Hero Logo

ESP-2-SUMMATIVE-2-QUARTER-4.pdf - IKALAWANG LAGUMANG...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 2 out of 2 pages.

IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULIT SA ESP 2IKAAPAT NA MARKAHANPangalan: __________________________________________________ Petsa: ____________Seksyon: ___________________________________________________ Iskor:____________I. Basahin at unawain. Piliin ang letra ng tamang sagot.Ang Magpinsanni V.G. BigleteSina Mia at Yana ay magpinsan. Sa iisang paaralan sila nag-aaral. Pareho silangmatalino sa kanilang klase. Magaling din sila pareho sa pagsayaw at pagkanta. Sakanilang dalawa, si Mia lamang ang kilala ng lahat ng guro at karamihan sa mga mag-aaral.Palaging sumasali si Mia sa mga paligsahan, samantalang si Yana ay hindi dahilnahihiya siya. Tinuturuan din ni Mia ang mga kaklase niya na nahihirapan sa ibang aralin,samantalang si Yana ay nag-aaral mag-isa. Kaya naman sa kanilang magpinsan, masmaraming kaibigan si Mia.1.Sino ang magpinsan sa kuwento?A.Mia at YanaB. Mina at YalaC. Nena at Lala2.Ano-ano ang mga kakayahan nila?A. Pareho silang magalingB. Magaling silang sumayaw at kumantaC. Pareho silang mahiyain3.Paano ito ibinabahagi ni Mia sa iba?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 2 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
John hall
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture