QUY CHE CHI TIEU NOI BO CUA TU PHAP2012

QUY CHE CHI TIEU NOI BO CUA TU PHAP2012 - PHONG TN&MT...

This preview shows page 1 - 2 out of 7 pages.

PHOØNG TN&MT   CO Ä NG HOAØ XA Õ  HO Ä I CHU Û  NGH Ó A VIE Ä T NAM          VA Ê N PHOØNG  Ñ KQSD Ñ a á t                             Ñ o ä c la ä p – T öï  do – Ha ï nh phu ù c                                                                             Ba û o La â m, ngaøy     tha ù ng     na ê m 2013 QUY CHE Á  CHI TIE Â U NO Ä I BO Ä , QUA Û N LY Ù  VAØ S ÖÛ  DU Ï NG  TAØI SA Û N CO Â NG NA Ê M 2013 (Ban haønh keøm theo quye á ñò nh so á  01 ngaøy 21 tha ù ng 01 na ê m 2013   cu û a gia ù ñ o á c VP Ñ KQSD Ñ a á t  ) CH ÖÔ NG I  NH ÖÕ NG QUY  ÑÒ NH CHUNG Ñ ie à u 1 : Mu ï c   ñí ch,  ye â u  ca à u  cu û a  quy  che á  chi  tie â u  no ä i  bo ä : - Taïo quyeàn chuû ñoäng trong quaûn lyù vaø chi tieâu taøi chính cho Thuû tröôûng cô quan. Toå chöùc saép xeáp boä maùy hoaït ñoäng cuûa ñôn vò hôïp lyù nhaèm naâng cao hieäu quaû coâng taùc. - Taïo quyeàn chuû ñoäng cho caùn boä, coâng chöùc trong ñôn vò hoaøn thaønh toát nhieäm vuï ñöôïc giao. - Söû duïng taøi saûn coâng ñuùng muïc ñích vaø coù hieäu quaû. - Chi tieâu phaûi ñaûm baûo ñuùng cheá ñoä chính saùch quy ñònh, treân tinh thaàn thöïc haønh tieát kieäm, choáng laõng phí; kinh phí tieát kieäm ñöôïc, ñôn vò söû duïng vaøo muïc ñích taêng theâm thu nhaäp cho CBCC trong ñôn vò. - Quy cheá chi tieâu noäi boä laø caên cöù kieåm soaùt chi qua Kho baïc Nhaø nöôùc vaø cô quan quaûn lyù caáp treân. Ñ ie à u  2 : Nguye â n  ta é c  xa â y  d öï ng  quy  che á  chi  tie â u  no ä i  bo ä : 1/ Ñaûm baûo hoaøn thaønh nhieäm vuï chính trò vaø söû duïng hieäu quaû nguoàn kinh phí cuûa ñôn vò ñaõ ñöôïc caáp coù thaåm quyeàn giao theo keá hoaïch. 2/ Caên cöù noäi dung, yeâu caàu vaø hieäu quaû coâng vieäc, trong phaïm vi nguoàn kinh phí QLNN do ngaân saùch caáp vaø caùc khoaûn thu khaùc (neáu coù), th tr ng đ n v ưở ơ ị quyeát ñònh caùc möùc chi phuø hôïp vôùi yeâu caàu thöïc teá vaø khaû naêng taøi chính cuûa ñôn vò. 3/ Quy cheá chi tieâu noäi boä ñöôïc coâng khai, thaûo luaän daân chuû vaø toå chöùc thöïc hieän trong ñôn vò. Ñ ie à u  3 : Ca ê n  c öù   ñ e å  xa â y  d öï ng  quy  che á  : - Nghò ñònh soá 130/2005/NÑ-CP ngaøy 17/10/2005 cuûa Chính phuû quy ñònh cheá ñoä töï chuû, töï chòu traùch nhieäm veà söû duïng bieân cheá vaø kinh phí quaûn lyù haønh chính ñoái vôùi caùc cô quan nhaø nöôùc.
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

Image of page 2
 • Spring '12
 • warfield

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern