chapter 8 - ’ c5; :LJLZM' {ft/(Z/ /T (774 (:f f ,(C‘; ~r

Info iconThis preview shows pages 1–10. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 6
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 8
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 10
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ’ c5; :LJLZM' {ft/(Z/ /T (774 (:f f ,(C‘; ~r n‘/:C‘Ua-/7(éy ,7» fly!) 0 u/ L, Sin/x5 if. :5; /;> xii/q 1/6/77 (’77 '/ (lbw (1 FCch /c2 flew / Lu: L1“ 47/4), 0 K 65 m L/ a path pm/a/‘z Ila/415:” s a fan [/x‘C u/aqL Mm? (gq/ Luz/W: :/¢{//5 m (z {Ly/7 ,1 02/7545. f4 SMxny/mm/c (25$ {is (2 n25“/sz é/ 145/759 d‘d‘hl "/0 V: 0: 12m M353 //zé” é,"L7/'<£z/,’fe5 <33 [34m if 61 AW: 'f/w 63/15! IQ s/‘yani/icm‘? (a) {/é’g'“! A553 flu“? 566/5». '5’ 1,455 ump/Mfl 5* 5féc y Wald (/7 4:" (£272 c/ [760(6/279“ Z . H 53Lsz [may (0/22/2740 [y fa aim)? {0 me" flick/d, (7/4 d 5? {cl {0159‘ six/Lu! WW7 Cficf’lmfl'im/ EAL/xi” ,. Salty/e7 5156/ Ella/0 c" O 7Z loo/0 u /¢’{ 245/? cp/fcvz. fly 4" #5519 L" M/ [Adi/id %' (/76) 7716" /)u// Affgr/Ag’j/B [5, [t EXCZ‘ZLcT/Ncyg {/14}: 7% “Me pagan/flak 2L (aka; a fulfzwl/(Lé/{zi Liz/He". 7746; d/{cii/35MM5 jafgr/Acg/'.,S 5-[cl'f65 {/ch f 14:: jOci'sztZ/fié’ /6./3, 742/6 //7 563/726 cZ/z/é’fim/zm 2"ng 47/ wag/mac 77167 ch/w’ I)? NW/ Ajpcv/Ar’L/LS Léjwa/flj ‘2"? ("f 57:; C )2be f? (7 T/zc‘ L:ch /L{ (I m a? / [63/1, [1,2 /{ “ AW” "‘5’ {/1595 {A 6/7 6‘7 ,0} 6’13 ('7? (/1; ((77 (ii/Er? ‘5 52/" 50/246: 517/ (a m [757/ flz‘ C/(‘fl'fi [t3 ,1} x; // fly/yc [Keg/15 4 61 i7 é" M569/ {4 6/75 L1 a 7:; a /Z/e‘/m5;z{§ L16; hj/Mfldi » 71/3! 2214/23 -//~ :v 772 cf [J‘gzfiJ/im‘ 11652 {fl/y/C {Ii/1:7 Aj/jé (19/; 461/631 A4115 (1" pfi [/fl a5 L14 Hz; flu“, fl f SM (13 [1‘ C fi'iéi’C'éf‘L'? 6'"; (245 [kW/(f [Him @671 pa”? //’> 2L €75 IZ/L/C’K'fg d’/ [’flJzJ/féi9fi'l‘wr1 (1/7.;2/ x733 {7 W/ flow MKS/7S Va his? ) L{_5\{4’//y ['13 1‘71 (5 )7 C7, (,7 cm (17,},‘34’5/15 [5&1 fa, ' (Li/7 5777. 5‘66"? '4» a: Lax/Lice va—amumw, ~HW m; wflflwflm, {7&5de t! £16 1:"; LL (3’ TA 55” F - Va (a C [5 {/71 2? 55541;,” {3 m 6:; {651‘ :5 ha (3 5,! (5 5:“ 5 L/ ()O/ L/{g/Li 6—, (Li (I U a / L1 6? [Na/3:5 c135 255/77 6 ., f))’?7(”{ //(j;,,73’ Liz/W5 -2“? <5 pfécdf; 67/} f Sir: L’yyc’z‘i wa/ (“77(‘5: ( 3/; (/51 M iii flag ; 5:43P ’ 5’ c/usm :« n [gé‘jifldi {I (MOI [/2'Z/‘c?»'*f--«’?€""/<5’ZZ biz/11¢? [/1 £3 6‘” 1&3“! 0/ "/56 f tic/Jr Based cm 1%" fl ua M Nu: A f 01 deg/SM n gig/ad /{0 M 5/75 ,1; fl (/64 / [c/(j (fig/Y jig/’56 5 l}? /C(L'(;7l{,52 (TI/y} ,., {cf/L Ell IIj ’ L 24M 6.7 / i» V“ 5/7/63” / {SMCK L2 5 C7» OJ (55’7" £7.33 ' x- x' ’f n flZm/k' (:7 65/ Ci/wkf 4.7: 97‘ 7 521/15” L" M“ 5 {67/ A Amy/3,2 /7 22/15 ” 7/2 65" V21. 52/:26/ e7 [5 (4559747); [6 a; / . r f c? dfl Z (52%;? C [7114/77 0/ C/L’u‘lhy JZGWC/Cfli/ 274/ 67/; ~ “ 771 cf 5c'1mp/ c’ 3/ 2 <5“ n5 u //‘/er {515/3 #0ny 63 {/a % {K «:7 ‘ 7 , / 1/ m ( fl I ‘ n /\ 5357/72/0/023 (1/5” 0/ [/1 2:” 3/60 Wip/c fl? cf 6/21? 52/7 f7 /;S (if/9 -zicivz/z/7zzz Z/e'f/y I‘M/32 rm . 12/: v 1626, 7 544/347? /\ g ; My - SE55 n F : 54/7] I (10/qu435” ; j}; W F f“ 77 A3 : MN MW flue/s piofajgcz/fi/I 560 i 6/3/55); ('1’? , f} / r/j" F- f. WV; 7% I f’ > 2‘57) " ,r/l ,/~‘*~N {d A: r Mwyfi, J“. 0 7 7 726 l‘ C GEE/3:51?” *1“ ((27? 229451 fla m Léz/qgi Le /E:;S [/{aZ/Z (‘7 4:715” ‘m‘, ‘1_A‘g‘ ;‘ Mg, UéLL/Z 0/ /{(l 6/? div; (613 CE A75} J‘>¢i,_7ue3 fa—‘c/ [1:] Mg; mgfflf'gbfz_j a ‘ {0 Eli/ilmi Z“ My (3, 357521 {)xz’fx (/46: dg//<Te)f[ 255,08: :3. 1? f5 CPO/'2 «DdKJ/W/fl/lgj‘ Wig; shiny/g of 25/75? EALS Cay/Z», [2’ //’/7<4J5 1%;52/ ‘34‘77 dig/15 zz/c'tc/ {a {ax/019 fl ‘7 crab/672123, 575/7 (z7//5 m t?c’J/Lfc»‘t/' 5517721“ L152 fl’7‘elz/m/mcrcg/ my; ,fit‘cng'i/(V {'0 54/3935] 4" (5W5 m v2? Wed //.:ZZZ [A :20" 53;; /g~¢,ép¢»z’5/ mg 9.1 Cf/ (Zr/c314" e451 fléfi’di‘ (MS .9 f 70, Zn"? (a 51‘5"; 0 / PC {/1 55/36 0 c/Eff/m/éé’; (LI/we? [76:12: flier (fcfiit‘tr'c‘fl O f; E 1‘35 14;?” £7 inu‘c/vy/zj r/Mf {fix/V’s 07/: /0ci/<,Q uz’s 5'454/m7/C/MZ/7-{7y Snm/Mfi. '//§,c'z' /'2 (17,17) [/45 A71”? 31 657/751-11/1’ (57/) f/(fl/L [7,57 6" [/0115 gag . v \ ,5'627 t{ (",5 . #3: (’0: L749; , #525 PC, C3417 / Iii/Z475? , (Iv-l ¥C Bil/7 ’ I7“ ’7 I, z: "’ C .3 «11,. g“) 67 L» 7 .. Lug ‘O -fie‘y‘é’c‘fj 550 3 Mg; 11% Q E?!) , 4100785 37;; E: Qbizclgd 17 ; r: {'5 0 w r1 s; n77 1 (y‘flfifl/ 3 /* ,W ' /«/;l( 7' _ ,4 ,/'~"’7 ) A "// 7 1 - g T “ 4 A ’ N " ,1 f me ,L» Log 1/ \4 05 « \ngn/ flaw/[c /c M/ : Hp 25, reggae £621. .4 J In (z 51% mg 40/ 260 j-cfal 200: gmdw k1; / M arr/dz; ,4szva 171.52% 571/, 4620/ Kay/€24 m c M/(Zycx / 11-1 ’7’ [/7 V0621fly/’K/Yd/ 075-0 {aha/75, 43/417541 files: (71215»: 3516/. (M [mi Fuji/5116 (my fun/Ari f} udféj ‘- 55454}! (3/7 5’5 6" rré‘lzgizijzyj / fjfi/Cl}; M (:1: [Hy/1 50/162”) / r {(5 f 8 7[ {3O (/6 55/1/77; fl (7 K; 7 r*1€“C[/1:€/“2, (j (b/Afg’d {/flj? (3///??(/f/7 , £243le [/7 4,: pccpw AZ AT; /7 C177? 9654” Z (705' 6291/7 56/7 5967/ _ {a} Lax/(25 14.34 5 Sig/y flaw £75 A (“g/v (2/; Man zfyy; v L3 '2 1 wig/‘56"? : a .2131 t" > C7) 5 '51-‘j/7/7fi’ZL/i/7/{r’ /g V/ [ l0” Val/us” 5W7? 6% {751/3 f7; swig/22413] 7 5/8415 (3/3, (EV/75m; {21 456/» 0/ / (WWII/(1’5 in (i £33755 ((7/1) [NU/Mfg] //Vé’o/ [Rf/(7(0) Fay my /2~ To a: z / s A’er CAEUch’M CI” .92 ‘5‘ o / 4’00 x/mz/M: Ls wa/ME/ (mm! 74'?“ affix: Uch {'0 [£176 Avg/g gag/gm; fig fgab»é7_la;$,lfj /6 UK/ 317 (.5 {A15 ’A/ZJ/Wf ma/mfél/a? {@221 {2‘55 LiLng/IT/ C(9/7‘f4’45)? €¥ y/éZflYX/Q‘KS an}; n/y'gi] /'/g(‘(j/;>/€;Qy {/16 FU’Lb‘SL’fij L/c‘j/ A613 (/ngced fli’an7 éu/flf if szzf f/X‘V'é’ 363494 (2367:; /‘(g:r”’:a:o my: Pfizc , ,0 ’v’ fl? : 0.1.75“ .W I ifCO «7/ x1 , n A f z: a ‘ - x», : '5 :— 7’ ,: ' '19?) J (1 ’{i/a') «" "é; fl VQ/Vg? : r4; '1Mf’j’) 1-3;; 1 if?) : 57% 0315753 : w (:1 1.2 flflwj pi "75/ W I 63211? 7C7 2 \Sff/h/iz’d/Nc‘ /wc:/. J . ‘éujfii {/(W/ {0 M9 ’3' 6 C'LL;§/,’H,4/7/ jog/:26 62 (57/ /C?‘I'%’/'//€S (5&2;an lan (is Aer/mu fl}? AA» 25 54/726: - fl Vd/LKB //;521; {if (i/f/Tcg jflafiggg, fifl C’I’L/‘(Z/XV/é,” Ay/Q’» fK/cifl “S L(:{,/L( (7 Ha: /9">/é3 Eff/95" ~ {cw/ £5251? flat i /'7< £37 / (0/ flhcé flax: f7 755 (a? » {(1/7 (31;. ' 7A (ml a // F02/>% 0% (,7 as“ 0 ((2/sz /_"g/;/'fica// ( (7 /6 c 6/. (aged ha 202;: mt" 27ng is \\ . » ‘ : * ,4 ,1 , V . H ‘ d 0 Mi Mag/«g L #0 (was /75/ #3635177 fla‘cy/ /?3 7 [J'Ke‘n [12 ((57? 41/3/35 L7” [/7116 a? $20,) 0/2; 41/6 4/15/17 Q24;»? [56 {6/2 51 (5/367 » 5/01 650/ 51/ch [2 {LL/(:7 25/ c/ef'o/ Ln 772(sz m1; {Chum/x aft flak/€75 , s4y/z/J/(a/zz‘e [6751(5) LL56 and / 5/0/62! f7, vii/(4565 o * C? .L . aflz 6’ "/Lu’ci?’ Sit/éch ‘i’ (5/ {25 [L J’mafl ,5 (077,0 A25 :— f/xg /cZ/?g(3 50/72/74:” 27* {55% Ffizjyéflwzj [Va/fl (an? ~ $/</Gf<1/ (f// 61472 mix/wk“; (XL/767} gm (1// Sam/WK: . l3 flfl/ fgzoé , flm/ x15 “gma/Aa/z {X5127 ‘éici mam/ 5%., m (2/7 a {44/ f5,- Cam/9 cifljz’z/c—JQ/ At, a {(h/ f» (if? [7442/ AS 11,2576”); {$4172 {/7 6/ flaw? (2/ fl;ch m Gaga/2 127/. ., “k 5/ 1:12? 4:96.» AM A $29 9'“ “w'rflwwww* ‘ cf? Lt’ljgaé /<5 {71> wax/z A / L56) ,w J l A - . / /1 6 kg. [ a fix"; <7" L( 51/0/37 {/77/7/ ‘\ {343/ ‘ZZC’E/va/LV/r"? 2(( 27/7 . ' 6.7 /‘ L(/L?/l 53/} [A5 /‘?’7" Alf/7 / (IFf/sw‘l ‘17:?“ n % mm 7/1115 1;: /31c2.s{ 5..»52am‘a/ £57167} /7 25 ,5pr La- fl/[J //€L IS 0/261” SKI/6.2!: ' i’ 23" fig/2 7 Km ; «45 HQ .ZL<i “((6, L, m 62’ (m ’ /7L(// 65/5 m (flat/1’ S-Eulzzglaaé 1/ fifth/‘2’? (7 -St’KII/p/c“? 127 c2270] {as y (58 «1515.) 56; s S we: 5* [$556354] 5% 2 {'7}; {Via} 56fo :st/a/w/x @é'came MEI/'27 $ ‘6 o (’3’z/fllzi’/éié (:f’” 1/? {mic/La K C a (‘Zaicfll'gkb/Yé?‘/ ' e;«2‘,//.-'c7.«i2‘e (J SilM‘p/j/fl/ [3 £261»? {pr _f3"r?'*c"/c/ (:3 M ‘fiicm /'/1 r,” Sid/74a: J fizz/"2 5724/. f *0}an W kmks 0kg" 4 c I. A . 7542. g / .' ‘ , "6 n Z [M ’ ‘ Q / j \ 9W)“ f”:- 3 W72 of (Mag (37‘) (do! fl Li wnuLv---.-,M,~,~_n_.,_,r_M~M~ \\ /‘»—~~—- If: If, #10 v‘ a 003% I, r}; ’l‘W/e’? 0’ «783/ 1577" { LCM/5 [12; [1 Var/W :« ‘7 / {(42/th // U/f j/JU’M 65/15 1' yd/uf: W: '4 11/0 TM? 1127/ Pick. /’§0/// { ’ «45W H“ : “a 7/50 Alf/5% [527/ (2(9), 1/??[fn'2 [Zn/45W % {*1 I A <4? / (WV/(:77 ffiab 7/5‘15/71’ z" (55!” eflf 1/ 6:9275/w5/cm 4“ (Jet? Gear/9 {1/16 /{o / [tax/1677 /0" Liz/q (3 )“k‘ [(135 .[ 4/112 [7 at); <17 LKL'Y/ 6’5: f,$¢’l».5<=’/€( fee/T 5137/2/1//‘(c:7776c: /€£ veil ’ I In VIM/9‘4." i (2’ (if if. -/L&Jc?l;/o?e?d; {9:}, “f , a (ffy. (:1. 52’ as flpf (Cr/7245107 flied? fizz/w (’1. (M; {5,12% g ‘Sq‘ipgpgts C’ “a! e? — L’C/Lze‘: 05 N} a [Lab »«.;/’c/c;1z, 5‘71: /C:7 3/5/ <47 , 50 [LE (62/? fla "f' j} (J f //‘9 (M (M75 K3{:¢/n/://KK//2/‘c: /c” 1276/: H (,5 qu/M (/K/z‘méz/vaf 56/5/4651/0 d’EffK/zmmcc /"% fl? (fa/‘7 éwc/éti/a (571/17 “1" f9 6192‘ MW LL LU/ £519.76? 5 % wafer/'2 a! a A??? Acid/MA [3 W 5/1 W? "/7163 Edi/y V'g/ 0/ 3576?. HA .,/77é"5<£a:»: C/{ef/l (aflé’C‘E/Fc/ 169 @2622? (may :75 of Livy/f Lia/QME: (l/la/ /Z¢uw.¢2 [557(5/61/32/41 (‘0 Lil/7%; 1/1”? :96 i i 5’ i (/3 26:5“ .7. (/5 1'5’4» 25?? 2574 15/3 16/6 ‘15d O {7: :27 (Zia/‘4 xii/EKJ/ZC/flz‘j /Z"<J/'Zi(/ “Elf {71,6972 (7 ’3 No (a 5&5 /a/L (La/75am? 7215f (49/ [A 4 r (16f Hfl : 1/2175; m, :vzz <; 2 m V’c’éi’qfi I '42/4'7 5 £213.11 c1 «3 n’ l: 10* l 3(‘ (“"1 Ar 15 [vchzy/c'w7 1.5;; m4 £156 J: sill wag/L54: )5,- be: hatter/z 05'" <ch (7.673 5” H4338] f“? wag/Lu: 4 (5’ (773’ 3’ £19365?) 1%” T/mfic’ 135 35,4617: j L7/L/67/PKELT 77322 f flwf We’d/.7 [Jazz/{1:214} (CM/xii [5 {pH/1m W: at" »,_§K’{‘/(if{v > J 767:;‘65 Ado/e" {JO fif‘f 5/ f” ($67” 7464/ €195,3c11féi / ((1/ka 13/59,: aan @flel m. LJ/Lén H: is fjua/ c7; 73,05 1 ash/352:2 (/76wa 4/1 (on M63 IS £76"ch 1,62% Mia; /5 , (z [Z (Lipid/“Z 5’66"qu WA 6/: Ho [5 #61] Lid/'62 [(1% FCTJWC) I I :: Iii/'g/Z/J/fK’c’iflz/c: /€”;,/é"/ 91’, Vflflcflid H0 [15 find.“ 771% fig/15:2,!” //’-{j 0/" 1 r 7 x ‘ ‘ "1 v ’ y ; ‘ ’ 1 / ‘7‘ r" 1-” ,4 -‘ r ,., " I ‘ " > »- malt/,5 -/,/74 A5 , #1605617} Mme/7g» /yp(vj (.jlé’12(:/'A/1. « S/Qfl/j/{CQ’fl/é 4m ...
View Full Document

Page1 / 10

chapter 8 - ’ c5; :LJLZM' {ft/(Z/ /T (774 (:f f ,(C‘; ~r

This preview shows document pages 1 - 10. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online