mối quan hệ giữa cái tôi cá nhân và cảm giác hạnh phúc - Nhâm

Mối quan hệ giữa cái tôi cá nhân và cảm giác hạnh phúc - Nhâm

This preview shows page 1 - 4 out of 18 pages.

M C L C 1
Image of page 1
GI I THI U CHUNG 1. M c đích nghiên c u: M i quan h gi a quan ni m cái tôi b n thân c a n gi i v i c m giác h nh phúc trong cu c s ng. 2. Đ i t ng nghiên c u: ượ Đ i t ng đi u tra là ph n nông thôn t i hai t nh Phúc Ki n và Hà B c vào tháng 2 ượ ế năm 2013. B n đi u tra bao g m b ng s li u c a hai b ph n: ý th c cái tôi n gi i, c m nh n v h nh phúc (c m giác h nh phúc), b ng s li u ch a đ c ki m ư ượ ế nghi m. V i m c tiêu c th là: C m giác h nh phúc ph thu c nh th nào đ n cái ư ế ế tôi cá nhân cũng nh đ tu i, trình đ văn hóa và thu nh p bình quân c a gia đình. ư 3. Ph ng pháp nghiên c u: ươ Đ ti n cho vi c phân tích d li u và d báo tôi dùng ph ng pháp ươ mà tôi cho là hi u qu : - Ph ng pháp h i quy th ng kê đa nguyên (đa bi n) ươ ế 4.B c c: GI I THI U CHUNG CH NG 1:C S LÝ THUY T ƯƠ Ơ CH NG 2: ÁP D NG CÁC MÔ HÌNH D BÁO CHO S PH THU C C A ƯƠ CÁC Y U T Đ N C M GIÁC H NH PHÚC CH NG 4: KI N NGH , NH NG M T CÒN H N CH VÀ H NG PHÁT ƯƠ ƯỚ TRI N CHO MÔ HÌNH 2
Image of page 2
CH NG 1: C S LÝ THUY T ƯƠ Ơ 1.Quan ni m v h nh phúc và cái tôi cá nhân 1.1.H nh phúc : H nh phúc là khái ni m th ng đ c m i ng i nh c đ n, nó là ni m m c c a ườ ượ ườ ế ơ ướ m i ng i. Song trong t ng xã h i, t ng th i kỳ, t ng hoàn c nh mà m i ng i có ườ ườ ườ quan ni m khác nhau v h nh phúc. Có ng i cho r ng: H nh phúc là nh ng giây phút vui t i, sung s ng ườ ươ ướ Có ng i cho r ng: H nh phúc là có nhà cao c a r ng, giàu có, con ngoan, v đ p ườ Có ng i l i cho r ng: H nh phcus là l m ti n, nhi u c a, đ c nhi u ng i kính ườ ượ ườ n , tài cao, hi u bi t r ng… ế Đó là nh n th c thông th ng c a nhi u ng i v h nh phúc theo nhi u góc ườ ườ đ hoàn c nh khác nhau. Và nh v y, h nh phúc là b t nguioonf t quan ni m th a ư mãn hay không th a mãn các nhu c u c a con ng i, khi các nhu c u đ c th a mãn ườ ượ s đem l i cho ta c m giác sung s ng, vui v . Đó là ni m h nh phúc. Ng c l i là ướ ượ đi u b t h nh. H nh phúc – theo wikipedia – có nghĩa là “tr ng thái sung s ng vì c m th y hoàn ướ toàn đ t đ c ý nguy n”. ượ góc đ tâm lý, H nh phúc là cái v a tr u t ng, v a c th tr c ti p. Th c
Image of page 3

Want to read all 18 pages?

Image of page 4

Want to read all 18 pages?

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 18 pages?

 • Spring '14

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern