1 dars Кимё тарихи предмети. Кимёвий тушунчаларнинг вужудга келиши.doc

This preview shows page 1 - 4 out of 11 pages.

Кимё тарихи фанининг предмети. Кимёнинг тушунчаларнинг вужудга келиши Режа: 1.Кимё тарихи фанига кириш 2.Кимё фанининг асосий муаммоси 3. Кимёдан Нобел мукофотининг совриндорлари 4. Кимё фанининг ривожланиш бос ичлари қ
Жуда адим замонлардан бери одамлар теварак-атрофдаги табиат билан қ доимий муло отда бўлиб, унга қ кимёвий воситалар таъсирида ўзлари учун зарур материал ва ма сулотлар яратганлар. Масалан: металл эритиш, шиша ва ҳ сопол, газламалар учун буё тайёрлаш, тери ошлаш, нон ёпиш ва .к. лар. Шу қ ҳ ну таи - назардан арасак кимё инсон фаолиятининг энг адимги со аси қ қ қ ҳ эканлигига ишонч хосил иламиз. У али фан эмас, балки фаолият со аси қ ҳ ҳ эди. Кимё озирги тасаввуримиздаги фанга айланиши учун минг йиллар ҳ керак бўлди. Кимёвий билимлар кўлами жуда кенг. Кимё фани - атрофимизни ўраб олган бутун оламни, унинг хилма - хил шаклларини ва оламда содир бўладиган турли туман одисаларни текширувчи табиат фанларидан биридир. ҳ Табиат, бутун олам инсон онгидан таш арида ва инсон онгига бо ли қ ғ қ бўлмаган олда мавжуддир. Олам материядан иборат, ҳ мавжуд нарсаларнинг аммаси доимо аракат илиб турадиган ҳ ҳ қ материянинг ар хил турларидир. ҳ Моддани чу ур билиш ва ундан инсон фаровонлиги йўлида фойдаланиш қ кимёиинг озирги асосий масаласидир. ҳ Кимё фани жонли ва жонсиз табиатни ташкил илган қ моддагларни, уларнинг хоссаларини, тузилишини, бир-бирига айланишини, шулар натижасида рўй берадиган ўзгаришларни ва бу ўзгаришлар орасидага бо ланишларни текширади. Бутун коинот, жонли ва жонсиз олам, коинотда ғ содир бўладиган барча жараёнлар доимо ўзгаришда ва ривожланишда. "Тарих - аёт муаллими" дейишади. Бу фикр асосида ҳ Оствальд а и атдан ам, иисоният ривожланишининг умумий ҳ қ қ ҳ онуниятларини қ фанлар тарихини ўрганиб уларни умумлаштириш натижасида яратиш мумкин деган фикрни ол а сурди. Демак, фанлар тарихида инсониятнинг ғ ривожланиш йўлини кўриш мумкин. Тарихни ўрганиш,ца албатта жамият андай ва ачон бошланган, ачон тутайди деган савол ту илади. қ қ қ ғ 1970 йилда Япониянинг "Омрон"-фирмаси SINIG (sret -дон, Innovation -инновация, need-э тиёж, impetus -югуриш, cycle -цикл. «Инновациядан- ҳ эхтиёжга томон») назариясини яратиб, унда жамият ривожланиши ўз навбатида ар бир ҳ
фаннинг тад и от асосини, унинг тарихини, ало ида технологиясини қ қ ҳ системали ўрганишни талаб илишини кўрсатди. Бу назария табиат қ сирларини тушунтирувчи фанлардан бири бўлиб олмасдаи, аётдаги асосий қ ҳ ишлаб чи арувчи куч исобланмиш - кимё фанига ам бевосита қ ҳ ҳ тааллу лидир. қ а и атдан ам, кимё фани жамиятда фанлар орасида асосий Ҳ қ қ ҳ ўринлардан бирини эгаллайди. Кимё аётимизни таьминлаб турувчи восита ҳ бўлибгина олмасдан, кундалик юзага келган муаммоларни ал илишда қ ҳ қ асосий урол бўлиб қ ам хизмат илади. Шуни исобга олган академик ҳ қ ҳ В.А.Коптюг Назарий ва Амалий Кимё Халкаро Комитети (Internetional Union of Pure and Applied Chemistry) нинг 35 Бош Ассамблеяси йи илишида ғ "Кимёнинг бош а фанларга ва қ жамиятдаги прогрессга таъсири катталигини кенг жамоатчиликка тушунтириш кераклигани" у тиради. Кимё дунсни қ

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture