HISTORY-OF-PHILIPPINES-GOVERNMENT.docx - HISTORY OF...

This preview shows page 1 - 3 out of 7 pages.

HISTORY OF PHILIPPINES GOVERNMENTI.LEADERSHIP- PRE –SPANISHA.Si MARIKUDO ay isang aeta na naninirahan sa Panayisland,Ang datu raw ng Panay noon ay siDATUMARIKUDOna anak ni Datu Polpolan.B.AngDATUay ang katawagan sa pinuno ng mgabaranggaynoongkapanahunan ng pre-hispanikongPilipinas. Sila ang nagsisilbingtagapagpatupad ng mga batas at ang nagsisilbing pinakahari. Kapaghigit na mas malakas ang isang datu, sila ay tinatawag naraha.Kabilang ang datu sa pangkat panlipunan ng mgamaharlika.1.SiLAPU-LAPUisang DATU sa pulo nag mactannanakilala bilang pinakaunang katutubo ng kapuluan na lumabansa pananakop ng mgaKastila. Siya rin ang dahilan ngpagkamatay ng manlalakbay na siFernandoMagallanes.2. SiRaha Humabonay angRahangCebusa panahon ngpagdating niFernando deMagallanessa Pilipinas noong 1521.si Raha Humabon ang una sa mga katutubong hari ng Pilipinasna nakonberte sa Romano Katoliko matapos na siya, angkanyang asawa at ilang mga tao ng Cebu ay nabautismuhansaRomano Katolisismong pari ni Magallanes.3. SiRaha Soliman,na nakikilala rin bilangRaha Sulayman,ay isangMuslimnaraha, na namuno ngMaynilakasamaniRaha Matanda, na matatagpuan sa timog ngIlog Pasigsangayo'yLungsod ng Maynilanoong ika-16 na dantaon.II.LEADERSHIP – SPANISH / COLONIALISMA.AngMONARCHay isang anyo ngpamahalaanna ang kataas-taasang kapangyarihan ay lubusan o naturingang inilalagak sa
isang indibiduwal, ang pinuno ngestado, nakadalasangpanghabang-buhay o hanggang pagbibitiw, at "buong itonghinihiwalay mula sa lahat ng kasapi ng estado.1.SiKING FERDENANDay galling sa kaharian ng aragon ,na asawa ni queen isabelle.2.SiQUEEN ISABELLEay ikinasal kay king Ferdenand angdahil duon nag sama ang dalawang kaharian ng castile ataragon. Ang kanilang hanggarin ay ang lahat ng muslim aymaconvert bilang isang catholic.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 7 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Summer
Professor
rodolfo Ducut
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture