Course Hero Logo

Mga Kagamitan sa Paglilinis ng Bahay (Enhancing Sample Lesson Plan).pdf

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 3 out of 6 pages.

Kaye-C M. LopezBEED 3AEnhancing Sample Lesson Plan for EPP Grade 4Inductive MethodILayuninPagkatapos ng 50minutong talakayan, ang mga mag-aaral Grade IVPearl ay inaasahangmagagawa ang mga sumusunod nang may 90% na kawastuhan:a.natutukoy ang iba’t ibang kagamitan sa paglilinis ng bahay;b.natatalakay ang kahalagahan ng paggamit ng mga kagamitan sa paglilinis ng bahay; atc.nakakaguhit ng mga kagamitan sa paglilinis ng bahay..II - Paksang AralinMga Kagamitan sa PaglilinisSanggunian:Makabuluhang Gawaing Pantahanan IVBECPELC 2.2.2.4, p. 6IIIKagamitanLarawanLED TVGraphic OrganizersIncentive ChartFlagsLaptopIV. Pamamaraan:A. Panimulang Gawain1. PaghahandaMagandang umaga, mga bata! Ako si titser Kaye.(Magandang umaga po, tistser Kaye!).Inaanyayahan ko ang lahat na pulutin ang anumang basurang nakakalat sa inyong paligid atayusin ang inyong mga upuan. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo upang gawin ito.(5, 4, 3, 2, 1).Maraming salamat mga bata at maaari na kayong umupo. Naalala ninyo pa ba ang pampasiglangawit na pinamagatang LuLaLey?(Opo). Kung gayon, muling magsitayo ang lahat at sabayan natinang nasa video. Palakpakan ang ating mga sarili.(Introduksyon ng Incentive Chart)NoonNgayon
Ano ang mapapansin ninyo sa ating kanang bahagi ng ating dingding?(Iba’t ibang bahagi ng bahaypo tulad ng sala at kwarto; may sahig; may mga salitang noon at ngayon; mga kagamitang panlinis,at madumi at malinis na bahay).Tumpak! Kinakailangan ninyong makalikom ng iba’t ibangkagamitang panlinis upang maging malinis ang inyong mga tahanan.Ipapangkat ko ang klase sa apat na grupo. Ang una at ikalawang linya ng mga estudya sa akingkaliwa ang magiging unang pangkat samantala ang ikatlo at ikaapat na linya ng mga estudya angmagiging ikalawang pangkat. Mula sa aking kanan naman, ang una at ikalawang linya ng mgaestudyante ang magiging ikatlong pangkat at ang ikatlo at ikaapat na linya ng mga estudya angmagiging ika-apat na pangkat. Maliwanag ba?(opo).Ano ang dapat nating tandaan upang magingmalinis na ang ating tahanan at sa parehong pagkakataon ay makalikom ng puntos?(Makilahok sadiskusyon at huwag mag-ingay). Magaling!

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 6 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture