Final_Music4-Q1-Module1a.pdf - 4 MUSIC Quarter 1 – Module...

This preview shows page 1 - 4 out of 10 pages.

4MUSICQuarter 1Module 1aAng mga Simbolo at Konsepto saMusika, Ang Rhythmic Patterns, atang Time Signatures
1Mga LayuninSa katapusan ng modyul, ikaw ay inaasahang:Kaalaman: Nakikilala ang iba’t ibang uri ng nota at pahinga sa isangawitin.Kasanayan: Nakabubuo ngrhythmic patternsa 2 at 3time signatures.44Saloobin:Nakikilos ang katawan sa pamamagitan ng pagpalakpak,pagtapik sa mesa, atbp. Upang maibigay ang halaga otimevalueng bawat nota at pahinga.ANG MGA SIMBOLO AT KONSEPTO SAMUSIKA, ANGRHYTHMIC PATTERN, AT ANGTIME SIGNATURESSimulan Mo!Magandang Araw! Kumusta?Mahilig ba kayong umawit? Alam ko na ilan sa inyo ay marunongumawit, ang iba naman ay gusto lang makinig ng awitin dahil ito aynagbibigay saya at pag-aalala sa nakaraan.Sa pakikinig ng isang awit ay nagkakaroon ng maikli at mahabangtunog dahil ito sa mga nota na ginagamit. Sa musika ito ay binubuo ngmga simbolo at pahinga.Samodyulna ito, malilinang ang iyong kakayahan sa pagkilala ngiba’t ibang uri ng mganoteatrest; pagbibigay ngtime valuesa mga ito,at ang pagbuo ngrhythmic patternng ibinigay natime signatures.
Panimulang PagtatayaPanuto:Suriing mabuti kung ano ang tinutukoy sa bawat tanong. Isulatang titik ng tamang sagot sa iyong kwaderno.1. Ano ang simbolo ng quarter Note?
22. Ilang kumpas ang half note?A.1 kumpasC. 2 kumpasB. ½ kumpasD. 4 kumpas

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 10 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
WALLACE
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture