BINAGONG ALPABETONG FILIPINO.docx - ED ELEM 02/ED FIL 01...

This preview shows page 1 - 5 out of 14 pages.

ED ELEM 02/ED FIL 01SUBUKAN MUNA : ALIN ANG TAMA? PUMILI NG ISANG SALITA NA SA TINGIN AY TAMA SA BAWATBILANG. SALUNGGUHITAN ANG SALITA.1. makakaakyat / maaakyat2.nakakasira/nakasisira3.ipako-close/ipaco-close4.magtatrabaho/magtratrabaho5.salo-salo/salu-salo6.Okey raw/Okey daw7.taon-taon/taun-taon8.Arawdaw/Araw raw9.ala-1 /ala-una10.pali-palíto /palilito11.iba't-iba/ ibat-iba12. dingdong/ding-dong13. pa-cute/pacute14.* napalingon akoat nanlaki ang mata* napalingon ako... at nanlaki ang mata15. panghihiram ----------level / lebelSURIIN AT SAGUTIN:Gaano na ba kalawak ang kaalaman natin ukol sa bagong ortograpiyang Filipino batay sa mga sagot ninyosa panimulang gawain?ALAMIN AT TANDAAN:Mga Tuntunin sa PagbabaybayPagbigkas na PagbaybayAng pabigkas o pasalitang pagbaybay sa Filipino ay patitik at hindi papantig.Ang ispeling opagbaybay ay isa-isang pagbigkas sa maayos na pagkakasunud-sunod ng mga letrang bumubuo sa isangsalita, pantig, daglat, akronim, inisyal, simbolong pang-agham at iba pa.
Halimbawa:Salitaboto= /bi-o-ti-o/plano=/pi-el-ey-en-o/Fajardo=/Kapital ef-ey-dzey-ey-ar-di-o/Pantiga = /ey/la = /el-ey/bra= /bi-ar-ey/kon=/ key-o-en/DaglatBb. (Binibini) = /Kapital bi-bi/Gng. (Ginang) = /Kapital ji-en-ji/Inisyal ng TaoMAR ( Manuel A. Roxas) = /em-ey-ar/LKS(Lope K. Santos) = /el-key-es/AkronimGAT(Galian sa Arte at Tula)= / ji-ey-ti/LIRA ( Lirika, Imahen, Retorika at Arte)= /el-ay-ar-ey/Inisyal ng SamahanKWF/key-dobolyu-ef/NGO /en-ji-o/Simbolong Pang-agham/PangmatematikaFe (iron) = /ef-i/Lb (pound) = /el-bi/
Pasulat na PagbaybayMananatili sa pagsulat at pagbasa ng mga karaniwang salita ang isa-sa-isang tumbasanng letra at makabuluhang tunog na ang ibig sabihin,isa lamang ang tunog sa pagbigkas ng bawat letrakapag naging bahagi ng karaniwang salita.a.Sa pagsulat ng mga katutubong salita at mga hiram na karaniwang salita na naasimila na sasistema ng pagbaybay sa Wikang Pambansa ay susunod na rin ang kung ano ang bigkas ay siyangsulat at kung ano ang sulat ay siyang basa.Halimbawa:bapor (vapor)kotse (coche)bangko (banco)kahon (cajon)Sentro (centro)sigarilyo (cigarillo)b. Ang dagdag na walong letra: C,F,J,N,Q,V,X,Z ay ginagamit sa mga:1.Pantanging ngalanHalimbawa:TaoLugarCarmelitaCanadaQuirinoTexasExequilNueva VizcayaPantanging ngalanHalimbawa;GusaliSasakyanTwin TowersVictory LinerGrand Villa HotelThai AirlinesCerteza BLDG.JAM Line. Salitang katutubo mula sa ibang wika sa PilipinasHalimbawa:KahuluganHadji( lalaking Muslim na nakarating sa Mecca)
Vakul(panakip sa ulobilang pananggalang sa ulanat init ng araw na yari sa isang uri ngpalmera o dahon ng saging)Ifun( pinakamaliit na banak)Azan(unang panawagan sa pagdarasal)Panumbas sa mga Hiram na Salita

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 14 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
LPAZ
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture