Course Hero Logo

Fraser (franska) pdf.pdf - Franska Grundläggande fraser...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 2 out of 3 pages.

FranskaGrundläggande fraserSkolanGod dag! God morgon!Jag studerar spanska/tyska/franska.God kväll!Har ni boken? Vi har två små böcker.Hur mår du? Tack, bra!Vi går till skolan nu.Vad heter du? Jag heterVi går till höger och sedan till vänster.Hur gammal är du? Jag är 16 år gammal.Jag skriver ett brev.När är din födelsedag? Min födelsedag ärPratar du engelska?Var bor du? Jag bor i Stockholm.Jag måste läsa en bok på lovet.Var är (kommer) du ifrån? Jag är (kommer) från Sverige.Varför läser du engelska boken? Den boken är intressant.Vad gillar du att göra på din fritid? Jag gillar att spela fotboll.Jag är inte i skolan nu.Varför gillar du fotboll? Det är roligt.Varför har du inte kommit?Vem är din favorit sångare? Min favoritsångare ärVad är klockan? Klockan är två.Sångaren är jättekänd.Skolan slutar tidigt idag och jag är glad.Jag har på mig en röd t-shirt och svarta byxor idag.Jag ska göra läxorna imorgon, det är lätt.Vi ses imorgon! När kommer du?Vilken sida?Läraren har en viktig fråga.Vi har svenska på måndag och onsdag.Jag, min familj och mitt hemFritid

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 3 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
Staff
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture