Course Hero Logo

FILIPINO SUBJECT GRADE 7.docx - FILIPINO WEEK 1 I. KWENTONG...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 out of 1 page.

FILIPINOWEEK 1I.KWENTONG BAYAN-ito ay kwento na nagmula sa bawat pook na naglalahad ng katangi-tanging salaysay ngKanilang lugar-masasalamin ditoang tradisyon, kultura, paniniwala at kaugalian kung saan nagmula angkwentong bayanMGA HALIMBAWA NG KWENTONG BAYAN1.ALAMAT– kwento tungkol sa pinagmulan ng mga bagay bagay.2.PABULA– kwento na kung saan ang mga tauhan ay mga hayop at kapupulutan ito ng aral.3.MITO– ang mga tauhan ay mga diyos at diyosa.II.PAGHIHINUHA –pagbibigay ng prediksyon sa mangyayari gamit ang mga impormasyon at mgaPangyayari na nakalap o nalaman.-hindi makakapagbigay ng hinuha ang isang tao kapag wala siyang sapat na kaalaman tungkol saKwento.WEEK 2Epiko –ito ay tumatalakay sa mga kabayanihan at pakikitunggali ng isang tao o mga tao laban sa mga kaaway na halos
End of preview. Want to read the entire page?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
GONZALEZ
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture