Course Hero Logo

Rizal's Life & Works!.docx - Rizal’s Life & Works Tanong:...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 out of 1 page.

Rizal’s Life & WorksTanong:1.Ano ang mga pagkakaiba at pagkakatulad mo kay Rizal sa larangan ngpag aaralat edukasyon?Kilala natin si Dr. Jose Rizal bilang isang tanyag na bayani sa ating bansa,bilang isang mag-aaral siya ay mahusay, matalino at matiyaga. Isa syangmapagmahal na anak. Mahusay sya sa maraming asignatura, mahusay sa medina,anatomiya, pisilohoya, pampublikong kalusugan at marami pang iba. Marami narinsyang natanggap ng mga awards simula pa nung nag-aaral sya. Hindi matatawaranang angking talinong taglay nya. Magaling na manunulat at magaling din sa pagpintasi Rizal.Ang pagkakatulad namin ni Rizal ay parehas kameng matiyaga, mapagmahalna anak, at handang harapin ang kung anomang pagsubok na dumarating sa buhay.Naranasan kona rin ang magpalipat lipat ng school gaya nya, mahirap ang ganongbagay pero wala kang choice kundin sundin yun, kasi doon nakasalalay ang iyongmga pangarap sa buhay. May mga pagsubok din na kinaharap bagama’t malaking
End of preview. Want to read the entire page?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
LPAZ
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture