{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

LectureNotes_Chem143A

LectureNotes_Chem143A - Q/ZDrU 339W WQflboM up...

Info iconThis preview shows pages 1–24. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 6
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 8
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 10
Background image of page 11

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 12
Background image of page 13

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 14
Background image of page 15

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 16
Background image of page 17

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 18
Background image of page 19

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 20
Background image of page 21

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 22
Background image of page 23

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 24
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Q [/ZDrU 339W WQflboM up ’fij‘w _1111111 1431111>ame€ 11141:} 1:11.1111111-111 - fling/m1 a mid 3011161111: M 3111111 0111101214115 ‘01 .W:W.Www%flgip%%W- -WWW.- ______________ 3-1: LL11 1V1 ?U§/L/:31( 11111111111111 4¢1$¥d (bCfi’f ) \010WE _:BW OmHnL—MJLM WW "-79“- .12. 41-0101 “521114— in 1151-1217 -. 4.111131 111.1-11-C‘165é‘fé‘1 1178,--S1111’1fi -- - .5:CD 114141-1411- 1 (144,610 We” — 97)” ___-W.-- --Kmm&1311-_1.\1.1.11111111£191,-.- :1111 111.1151“ --jSg ELLE: -41--W-_--W 1L1-FTT141WQQ\ (ngnfl£414&;-Wum-______-_--_-___-__-- W-WM-____ ___-1.11.01417191 (- 11cm uyhmmh $1 \1/1 - uui.&flfibw€.§bbn __S? LVSUth 11m.__1v71114 .W- .-.-- .WW. 11. ””2” ___.W_ .__.__.. . WWW W. _.{FJSWW /__ _____-..-......WWWWW. -.- W. W . -1. .". - -51; 111.1 111160111111 111111 1.1611 Q110u%11 191116141113 '- -----. -‘.-- ,-_f_--. W . W. - 1311 111161 '1 1111311211? E3 2% 4.91ka _____ -_ _ --- --- - mflflWWfiWWmhmikd SdUfiWVE5V WWW-”W--: ___-T?- -169411111446. 1411112411. Manta/1” 1011511414 54111 W111n11111~err11151m ._.......__-- - .WWgflKHzi @mth-mg-.- _%_-fl1c. 791% 1.1.1.1“ 214119.21. 11411513115-W oh; MA 11+ ci1gsolw£ 1“ A”1111,11+U_8M560116 (VHS chaufimuxqi _flkm _Uq-WW-- 0:61.191le 1914: 1161111111 111% 131101111“ I 93:111Q” i§_ (120191 If“ ..._.-_1____W11111111 9.1.1111- -11 1111<C_’.___._-- fly 1&S0\V:S 111111011111 11116K +0 .1151.-.- . flag/1:1. 11:71 41111111; __'1»11_1_1_ 1111611161 _T.TL’-'____“W::m -- 7 7: _ _ _ W: #m__ __ A" _ _-W--__ _W \X’UO - W W 530”“ng , H20 ! CH2 ([2 m‘iACCQ h‘figpjw7r 3., CPD/Cl. -_ £3101. “[3 pm 300% Cmeffl W). , . \@-.¢3§r 1 -. _.- “um—— \_n «guphmn ”ii/CLUB W11- [31ko nmklflfi CW£% o ”63‘ i “#7 035:73 30. 07:) -flW 73- [$000160sz .- 7&7; 300-14 Wig. mJMCWg-fi 7733957, _ “\ngs a}? g -. OJ?» ‘- "fflvu 0003/ MM_ bétawiC. Clad /Lsz/'W wry ‘r‘f b12977 777777 .. . .W CUE/LiiéOOi/i/(BQ Curi/ beflDI/J Mag; Jimd an 0733th m C ' ' Soi Are/M 7d§£0itfi3 - big/L4 - ‘_ NE .. manna Cull C9, 0347/ dig 27 3 mm m H170; _ / _ h . “AWLUMC‘MKQQ 90%. m bmd MWWIMQ Cgmmggw g k,“ 7- M7 CBWDKMCL (hi Mas 0C PULM*77,Lmale_ffi1®_‘s_c/L VQJJlfléjL * . _ E 9031(3)ti JC%31)_X). ”ii/u; “is COLLLQQL (/3 3orfiO-‘QL4’aH-l—S C7337 at) W) m Magi $93)?) is 110 _WLW7PD[§JY §iTLL7__ moiremwr .Ji/VLB/LL_ W nongmmr 439%.:03/13 aa e—Cipidg 080333» W Lfifijj-wk‘i“ ' V7 .7 ._ C: W3 04 flaw . g (93)ng - .- _- - _ .63 to WMMQ - _ - - - @g Wmigbmw) f/Ww if? CW” 7.- “ _ _- CLO’LC-"md ””va _ 7 7 774/3 (5%! 7me @ {)Kmi: _7)’17171§ff_d__i,7m wmfi7 7777777777777 7 7 ¥ _- - - £601¥07L Cur-ICC fig)m-.. Ci. flea? _- _ - ..... H, - . ..- -fi/iflzdi-W. waif/1r. s Witt-1.399151%? 3; .-. - - _ “*9 . .- - WM Ll mum/W omisguoiC 7E7 1m gag/309m 7am? 7777 7 7777777 ______ __7_ 7 MM Com/CC om? Wju _7 fig/MIL?— Wfifdilfifigcum Iii/097743131” m7; .7 - _. .-- -W//-iu:t-Cmajz:1- rtmfg:01cLidiaone;Caz-393;,.QQ/fiégg.-.Z?C%3C._--WC--._ C ‘ifi __ ‘ How am lgflumdfide Mala/LL WW WfWF‘I/CMW 1L”? ‘ “' ' " ’ 3} *1“ ‘ W """" ’ 4 ,__ 32-04% (Lama/L “Lg @6133; 3?" f2 “1’0: 3- 6% mm W ___ __ w _______________ g _, d: k8 a; rd? c7, WC- 6&qnggm,_ w h “37411330"Lfihcgpgggfl , W 7 w u u__ @Dhm ELK/my L mg m “ubitraecé? w _ 1‘ % fiblf WUnawfii. m , W M w " i , _ b .. . _ _ A W“ 08% ( s; - ¢-C1;o 54% u Sgt/1,23% (mm. MC W Cam/204- mm cm' Ur AW lo/g m__.__«.w_-_.,___m fimtimw mhlnéfigm ammm :W m mammal; _W'VL AJr W; \\ m 4W)» fig va JVCLEL c-Lcimfl-r "j 6124310 7M Na 0 H W _,_ .3 -7 o m” m _ __ fl # L“ i ‘ _.,_._:—- fl ”C: HDH JV (Pa 0H _ ‘l’E’O'WL...M_._,_WM - “Hm fl WNW Lf—F“ ( ‘CFUW . i; \fLfiifikfi-J a” COW W) Klk’éL/AK "1:2 WUEKUL hot u mic. “on W731 Twi— n " wry/UL Emir-*3. mug.“ T“ agjjgqu/LK fl: wflfltfifl izfimfimgfvimmfl”WW--..., : _ Md \oom +0 Leta/«we L. ckgcfl Mam mil-59439“ h-gy’tjggjicicqh ,,,,,,,, ; w; “UL.“ l W; [CLLLQVLxL @LCUJCA {)1qu (7L Sgt \“V’ ‘U/LL WMEFCF_¢Q€C£\JG(A+H I W3 \|_ 174 VVWLng/‘LfL 5QLLI0'LL. l‘fl LWZT‘L—h’fr- é, mwAi—{J/Dfi. mafia Lari-v {—6 4&9 rmrrerew-mfi i: ESP w J “A“ _ ABSOWL H;in MMKLH w __ _ __,w_m___.w___mmmfi__ Am “Wu. ‘1me :3 _. Ma :2, M45 nimflmmam 2 . WE‘Wfl . 3%”? "2”“ ”’1-.. CW WES. - °-' “WW E K ' SEMp/C/yaéfi, r3 mung. W (/va ’2: ea mafiuopmails ._ _____ «0&1ng .m. Vu‘. \k W O\ 6““ .. ___“. ‘. ._ m , m _ d {L 0 mm quL ”WM K gwg 5&2 , C c o H ggm A {C 3 _ ‘ W 9211/1 /O ’W/‘r’ 11mg ; 5, M C ML} h’Zfi K _fiw _ é mmL g H w 1—5 g loaf/EH c.) _ A MM. w} H $.L’WKKE \0_L$ EX Arid. L’Kfii'fl Q? 3'9 K1? _- A __ _ _ u__ w« [email protected] K1LL%_C§VQKKVLM£~ 6; jU¢qu%m M _ 5 a ‘ gamfiwwhgfi&mfifiwm ywfl __ _ _ n :5 mm W dLJfllGflZK Kg; PJEW‘CFWg M_mm KDLU-_L;pxfi&g LL 9 “at HALL”. M “Li? ELK—161:; _..__ é _L—Ejf’ {m K13», + 34 H— m M , W M -' w 4 M ,4 ~ , M“ __m T cam mpg m ._ 11%;; ((6% CLCJ‘OK ’K‘U Cam ML;— LYA DD \FCK‘K'Q ,\ M __ ( L-____.m_w _N ______ g0] Mka “W VVVVV ” ___ , m ‘1?» Q“ CQ’W’LOQ. m, qfifiu m_f_ _____ w¥fli ,_ N _w wme W (U . 9U) ,Q/fl‘fkfw i A ¥m _-. ___ m‘ u __ _ _ _ _‘ f ___ #1211 IE; (”Q MiGU VL’KQJC DU I {l 4'“ LLEW Jr gm as Wm): m, lam-WW b F 3+ E K L . W..%gfi£hwizfl umi- W 9 "(39K m. flflw} n “HM , " -' KKW QHZ Um c “14‘er 5 AVG“ "S H (hawk fivflw on LAW? ”1 CK LJVU CCU" £YCLP3‘1LK UH“ “0+ be. ' , , ‘fiL ' M " ' . fiI‘F‘t" p: . “‘ '''' * ““““ W C4. V mm L J; Klan/Q) NW ”___L_L___.__.. a“ W _ k SE”) C {WKVALK _‘iié “L - M «.0fo - _ Fly/EVH—L LUXUMQ-(J— 6% dflcfi Di’ g'({\+. (f: Qfip[{?’+£-3:Cs‘ a [awry/1+?) Cf“ "513351M__ELf’PE’§§.f";__._:{:)_,., HHHGQJ‘ Fl"? ff’cfifji’a'Q-Cciifl M1: , (H?) .: 5' GLQMQ mom_-ro zigpmgeflqfq jib-4 04151 I 77.7,... _ I _~ I trlbulv {U “Bdm- ----- fiflH’LD‘Vflrm ' / T 1340M. fimcflgwm In PL‘CE’ '0 f“.:'a"* M QJJW :9 $0M 7%“?7—“0 ' "g w""fia“‘x§—s+—art”m _ “MM: _- .__._._._ .rfigpmffiwvmmw __ _ _ w; .gfié WW? “‘5‘ 331mm \Jérguurs: .. 97:16:: LIL-'1“ W§.y”€_ 2.(3YD\Q\-fii+”n a 7 ' (Q £333; {b wt‘ml 30 F10 _ __WMMM 7Q; L err-Mum: MUS“. CW “E a; 10; W3 'C ”FL-.44” _ u g M _ :_...___;g ,, M__. .. . gum Egg; 5 {MEL (4 “M..- __ . _.,_ _fl_ Wm _. “___: Wuwwi.,MMfiwfiwfl.rW,__.._..__..‘..rm”__-..._.v_...w_. .._.“7L..u...-w_,,, W MM__.___ ___mmuMMLMM_MM,___..._.__.__________.WUMDMWHMMM _MMM_ _-_: _ M ,,,§”E_L£\E£J::flflm_fi:[email protected]/¢_U< WM DU”? flail—£0 K“? flé'g'fifif‘fzii ‘7 WLU} + m- \ M Muuowi Ulfwmfilldfl[email protected]fij if { AIL-W1? M _. . . __SF M 593-“ K [k _QLWLEJL'VQS U;.'\ U itOVL-Ui o L3 3r ‘C by“ E54431? (Ni 3 i-‘Y'LC'LU K_, \iS W3;va 3‘ 53M mi figufii 'L&jl/EL_C+ I _ flfim IIIII ”___—_— """""""""""""""""""" mék’fififlhflitm—iflpv [gag-(9 ' WM17Q’TDU Winmgw am?“ 774% {"K Cur—v.3 _ MMM 7 — , "/‘£_____c(_;., /1'Q’I’1~M{i§wggf 3 ' MMM:____Z_MMmmunj’gfiffld :‘pm ”ft/U: 4w; wtfir um «6 mm: , , .. 1cm; W MC? @sgvm W? n mum: m_:__M:Whfiggxwt/gn/udrencfl @hJflM MM: , MMMMH @makuLér/LWQQ MEI/11mm: rdiécMmm__w__M w:*TLcM_:-.__.:___J’,Li~,égd 83w: ,infrfifiéfMMQE-égmflgi .‘w'f___c__ezifl‘~ m: “Wt/0% :4 m d 129 ~6 ”r hymn MM; ”fig L , c: 1- MW), Q MMQfimmeLiw W f) -- _. '\ 7,— {3/3 33337373333 ULZ/LLe/r 33, 4 W 03 3/33": Wmm C033“ 7 _ _ 7 _ _______ 7 30qu LLLLK 333,7 11/3/8114? J70L U7L73£§7C77333J¢L3J335 777__777777777_ 3 7 _ _ 7 _______ - 7 77 7 7 7-77 LLLL 33/333 7733377 333331333 73737 $34le 7373337 743737777 777777 77777 g 7753\_ 77 7 _7_ C1 73L. P}. 737-0). LQLC- (33de [LL/“77:77:77.7: ”Nola/Um» 7'Lf._ 7777777777 7777777... _ \7 3 _ 3333333va pLLflLwL/qut 137337033333) H [/1133 3,3253% {Lg/30393: 3470(3i """ 3335331“ ’ ' 77 __ _7 kiég E3 7 CL 300m L10 ”3% ___/_V337/3/“{ 1C CL 3333 (HQ/72% 77 (Cl/Er I ,3..- _.- .-._ ——-3- (L \Q’ L _____ 7__ 7 7 3 ...7. _77%u._fl)7_ 79.7.. 7777.-. .7 ... . 7. ..--.i- _._ _._ .. 777L;§5777.%mefifikfifiw3fi>:Vw 333-33 333333 DQ/SQM’H’LDVL C?) “90:33 3}} _SoerL W933” 73338153... _L'L £303. DAL 77.7.-.._ G97 _ 7 9_ \JWLM Cam SUDLLL‘LW— WX C7O {ECL— @336;szst 77 _77 77 77_ ________ _ 3 323g) 37733337 773/3777 UCLCWmJ ____7 7_ . ..... - ._ -7 CM 333-73 333/1 544% W m JEWN 77/47/30. . 7 7 _ __ 7 (M 033373 cavLVJDr/VLGCS 3727123373 3333;233:733: aria/WC gaILC/gf'7 _7 7 - 7 7 733:3 $337333. 7343433437704 733/17 33.3.3144 . - 7. 7- _C 7 4 OM33 33734331747347 7373737 333343733~L 4197:2333) 2/3333 3/3333. 333.3372: 33 33 77777 7 WWW :7 7 7 7 7 _7 7 _7 7 .- 7 -7 1333390344 WWW Lt)- 30333.1 3337/33. 32/34/33 [email protected]€.€ff€@._777_7- _7 77 _ ___77 9% H37 7333737 I/UHfiLL 1/ 5 3333/3/63WL (BC/{CH _ynym Kré] __77____ 7 ______ Q) 7* Efi/‘LLM FL '33 32337043333334 7-3377327734C2/LC ‘ 7 -7 7 73'3473flché4/773333373063”) 7.3373371763231777 7 777777 77 77 (13374733333 733333373 33334343333 34433313 2737 177373 4733731373 3’ ’:.:7_7.77.._... _._ 3.33.71-77-73 703 33333377333333.3333 33/33/32 33 333 § -— 7 ~ 3 Q —Q33 .wa 444%]: 43353133“ (372333 La/Wc/w/s 3233:2317. . — — ._ _. _ ___33 '33.- LL 3333373337 33:3 7.37:3. M3 77/3737 0333333363777 7 77 77 __ Uf‘ i537 Lwfl7§toflgfiouvfi€ {3 76712577757177 ’mu‘vé— URL/(’64,) 7777._ 39W. 33% 274% 3133333332 4339352373333 #:3737377}: 34/333137 77373, 73373779777777.7777- ___ L-..“ _______ 7 _______ (gm/ummofii (3/13 @142 J; ___ «womb/K for _ _w mug-Ml Wwénbubwng LOWQI' 47/th 722,37 LU/_ flflf’gm {Kg/L m _M _ _ ______ J J m Jam-'75 f (m. ,4]?! v 03258 ___ WWW “_m J W m ._ —-—~~w +- “— ; .. ..... - ..J_E,.,,. - .. - W. __ aria-v” Fri ALTWIKQFJ ’3 gLi/Ifiéazzaq 0/: III ' @fiIww , W .......... ___- WWWWLW .fiul I/WVI 'WPZ’ gJ 49;“; 1:6 “174$ng '14 “KILQQMWIJ muméf‘i wt LQVMDLL~45 LC: 44‘”? WW5 . W L; \I- a «U In J .. 7 M " {.91 l I‘VE-d9“ g 4; Ir 3 f ' Dffictmhh QDJWJ’T) “005% (,0me (Ed/141353114 {C C; mag {17% WW (Hobhafm ___... ,.L,_ _W ' W+ C (MIL/u; Eat/7w L 511% i 3, Low. C cap-m LII/tau, («vhf/r“ Lmfl Dyfimflw .A 7' -. _ MILO’Q‘ “Ewe/7 Eufamc. ;.;\'\'\(0& flmpmffjgfli‘ryb WV/Jm d/LL‘ Mb’ciffl/éa/J ,7? D/Cc/r TVMLVZ ATprr 1; Ho“ C W--. AL Uv—Q. bum ULJ'vC‘gI Lk\—§L_D (III/III S'QWLL QILCLJL MAL: WLLJJ/Jvéx S: 11‘ zowm _ I: _._ ....... thLLm w [:Wékte VI Jim“ Jada/r L ”WTJQJQMJE/fibfin W W :I W . . Iii/Latent- 43.7»? £49 £7? _LWvgzlg #4405 .75 ; ......___WW-J-.-.... _ (3% w H “Ci—L {E’HS “if {CHM We" IIII Q; _ $1; Wm [m : ‘ 0C9 Q gi. — - <9 [QM—I.— :22 E—«AaHr—LKQL~_ mm- (ht—Ham mm P “(If 1/”de “2H Tally—E; (LIL—Q—éEIW-r @756. ifflm‘Fa‘} L“.,L...rm_.__._._4_ WM"; 7.. fl 5 4.17%: 771‘ W6 7 - ‘ :spmmmj _310UP ‘00Jr ‘0‘ 9'35 mqunw m Uri/p M1147 Windmvfi «UL Q3 _W: __jg @ 7_\ J 3 04% ”(ms Jm WP?“ «hrs IS SmV‘JM “__JQAALAMWJW m .S-fi wk JLLW 759:3 «0 SILL MDQMWLL ’_ LQ a. magi $1“qu 7 ® LN VBLULV LOMLQUWJ- 3 {M JMWVJ3 -Uutgga)cw1:—_m_ww_______m~r% WWWWWWW ,,,,,,,,,,,,,,,,,, W Q L" @319 LCL%€0V\JL LW'WWCL’) (C éLtWLjLLfiL§ L'WDQE‘JLWDW WW-.__WW, WWWWWWWWWWWWWWWWWLLquLMW chWcLIcgu—npw MW/mflfl :24 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, W _W ,W LLLQ’WLLW 939W? Wmfiflg/b _ _W ____________ WW WWW WW , W , 43% 23ml: magma/m WW,3?W%WM+ cmcfiawedz ole ; _ W Wm WW {W MCfiWflEQW/LL'EWW MQWWW , WWWWWWWW WWW ___________________ 3 _,W_WW_WWWW_Wij:2/W MWW W gm WW MWQQKW‘LHWWWWWWW 3 WWWWW WWWWWMWUKLWGLLLIgg/WWMMMQM __________________ i WWWWW,.,W_WWWWWWWW_ fiLW e orgéquWLvWfim on am :,@g92§dwfflfléfi:WW Lid—WMQL mm; IV film _QW‘Q,WWWWWWWWW _ ________W________mmm_u______ ' '_ _____ ~_],m__ Ui {I LWMJTUWW _m_ ' ‘23 bUL Liléan m WaLor Man A (“1312(ch WWWWWWWWWW,WWWWWWWW,W,,WWWWWWWWWWWW, “f L4 81,5 50 7M d 6L§1LLLW_W4/2_®’W__W_W Lav-{’1‘ 12%(C) 7W CC-«yxr‘ggL-gg,w "bu // Gav/L9 WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW mfi: L Qiflrfifiét 0 LT (-73 i, _ : t i . . W m__ _._____ __.. .—-v—-—w—0—-—----————--———u4-A M._._,. m- ._._____mm “mm. ______.___.m mm- .W..._.._____.__.. MW. __.._..___.____W_WWW___r.-—- J Wye/v is «WOLC. 'LM UV- {0 I KEN 4 swuww 6+6 "twamaw W“ , ._._:n%._._.__66<4g_12_/cm WW M +6? W126 3ng W470 8.6% 6+1? 66 (Erwin, 1690116166 fir w‘rflmt Cox/1‘9 +71% - _, .6 I H - _ , 3.6.14 56..-, 64:66; 7W wsezr‘gmt’g _ Wflwffimvdg .. f 6,? WWW”. , n j :W‘ _________ WJgJ/Wgw 10‘ij MM! ”@644 ufl 062:“ , _. W _ 6 . I 6. _ ’6‘” M41625; .miuaauy mevW/UO 6,771+”- 6566596666 #3722 JW . ..... CW9 ., _,_ _ A. ._ . __ _ __ , 6-1/66Wtifi’lg4 U 501:1 LL J/Wfl- 53”. fifma Wail/gait] .___ W. W _ _ _ 9 _ {paw/V We "gem/LWLMS II'Tféfi/K’LCT - FKQ’ZCC , ,. __ m M W WW .-__._.6WW§W:U;\£R{EL/.irjéflj_flflgfiégwwfflfipgflgéflirgggfldEESELLJCQ-QEWLDWA._-.__r._-,-..n.,fiWWW / Lafitfflfll-Mfl- um) mm W WLS p PgfimW$ L4 15,36 L_ MA” in _ fl, M +6661 V6 1mm mark/0696 _ W v, m “LP/LU“ g4 U Mu,»- flfi/LQ fl,“- [7 rail/@412 A 1&6":ko I \ fij/HMGK m __ _ 6 . Ltd/Lax L940 U 100% Ha“: #4040646 FM L/l/(C’Ue/i/f‘fm'gé ’[Nfltéj 1:696 cm c-LxfifU 1cm 6666 +64: min 106% #:LMLL‘JWW/g ,,,;:r__4.316123417566306,WigwamW _ _ N m admin [:fwu/cm a; 'r'f'AJLQLC/L'LQ/a Con/L410 M6613 §”_%Z>736_m;Ma+/mel f ”M W W 3 ;. _ U’i”,_€4+5+SoLva 3’) ma EM 6' MW Ming; A 0.64 §Cfvjffiém _ A _ _ W. WWW/+6 61%6464/66 @4626 “Lit/+64 : JMWC 6'_+/,?L€:6:6+66;_ W u 6:4 66:32: , u . _ .W _ N Mile/wk}; {£5 ('0? COWDk/LC‘Qfl/j ”44(th (gafula‘bflu‘f £{’/'/X_.‘?{J "7O quojflgiv “ WWWWW, _ W61: ,flflffi’fi_§£igfl.éfl;w W _. y A- W ,6 6, _ r , r, WW __4l.n W, W - ”v.7 A... 4.. _. A... ._.__ 0 «6 6,3666. fm 666— Q6666. 66:66:61 6.66 O75 - Lady/1,49% : ................ __ :. -_ .- - - - -®. I? @fl'xflfiufl/Vwégm WMEQ- _-,-..--.__ _. - _ _, __ slid“ ”(4:14:98 W - - 7 : _ : - _- _- - - --_.__.. .Q , - : ._-__---- _ ...... _-, _ __ , . EVW __ wavaz‘fiMQ- é ‘ . H. .. A. _ _-_.- .: - _ _ - -- -566: 6:766 666 MM [:66 .66Q 9:64 66662.6: angfl Mimi/31”. .- :-__ _ - ______ .: -- _ - £61 b:$€m:_.-,g6Q/Mng .7666 £ 0166/61.:6 62666 .mp 962. ”[166 campy les - fl (LA/ubuuj VOL); {95% ”1+ (Nun £3100 LU} k} We_ man-jUflK—Lj ‘QFL’QT" ,_ w 77777 - {3: 7; $7; am; (L C/PbQ—W/L/LTP k.ean0V{2;Lg I (004. (My: _____ L _-. . : ____________ . .. .. .: ..... . .-_.___ .. ..-.--..._ ..- Cot/w LM mu LULTmedqi r- gputg . Q W104ccclq "156:th magmfi gar-‘Jmmmo" 5476 mm V ' W 300 COI/L/Lfd/“UL «hi/1:0 (Simi'lair SPOTS — 1% W66 6165666616”ch mlfifi 'fmchd’ . FW- 6‘* 12:66 666616. 66 c WJIWM-flwof -W%..L”§f(-6l..€fl v.6 - 40696666qu.66666-62f1/‘6zzmk6669- 6.3 Emmi). [233 mm- , - - - . - - - 6390.. MW flammafiz fitmfiffirfiémp: . "W " ' """"“’ ‘-'------*~~:-----~~~-——676-66 .._._..-7..______,..,W _ ?_7 ..........fl.._____ .-~____. . {r—oWe. fixfij “UL fitiWkL L1) \A/UPDtA/ng J, . Nb L4... mflWd DOM dflfleiiwi QED mum: w :6 (in: U LSJJ’VULEC my: -. figmwflblc TLC/ADM“: . - ,beafwmrf’ qufflok -_6/6:L066g%,-_-w TL_C:LQ,LQM1K/r EEC: W34“ .masfloxt. . . .-w g @gmwgfl/ 32.1.3666- -. 719:"- .66 666ggm6m. - m -dgfififliwflé 6:11: - - XL”? FHA. - ‘ \ \ ST) \A’ {MOE @Qjmk ”P 0 1m WU W\Q_OL (“Na . ‘ r 'f g ‘ ,, D‘Afl/ QWLPWJ wwflcwwfl (M S flaun- C. , ‘ L M W’LL CW.“ &I1H,4 “(j—t: Or 0\ <50me Lon-vbmcman L} W Wfiv M flu U10 w V, MH_MWM , g; d“ O‘N’éfwfl _b— mama/:1) <35 Arm/Wt?- __ ) , - __ I ”_7 M WWW" big MW? 1::35‘30. W vggegwmwwmnV_,,W_W_._ . _fl __ _fi A._-_,rggeieugflwfl[§.m£at_“film.g..,94.1.5231“mflfimfléfims$5519Lo., L A ., _ . A J’wgz 439“?- -_f9_r_,_r,___#_w__w._w ________________________________________ M .4 ‘ _' JmmeLm/{aw if g? U Ma m 1130 muck: (_oybxflgibefl ET: . 0” WW6 if“ “wing/Mficmwgfigfiflugmwwfiflmr my” : ._ ME I’LCCLL “IL“ LO ”Gk. up LE7? Wkflflwwfmflm ”fit L/Liflzg M , ”WM“ mfg _ ,_ W446. / aim run“ my ~0ng nowgmouz we ts. m —% (DLW (1% fl _, ©er 'deLcUmvs Wi— (Manga; Later Fag/are 61. an \p . W) {fl .4“ anal-«a 2/07 {MIL/d?» uni/LAC, 7h; «C(Q r Mair} _M’Q/UL (mam. [LS-33a RWax/I (ficnsf; _ _w __ f _ SW MU wffigfliflyjfih .‘ f 77/142 -Wf4%_fl/Léfif9 ! %fi_ 5/9 )1 fm ,W - MW: r w . M _ _ A ® $061M (MW: 4 __ ‘ . M "__., W N Hm...“.__y,,,,,.___._., _ {MW M gym“) km 00;! £20713 L'WLQ/LQ Oigfjimgc; _____ WW8 OLLL Guam W90!” 4 ( Ll # W ._ "L; h M gnu cum/u "iodifflgi M4005 m w rrrrr _7 m h , :J’o dma (1}:an flflac‘LF—cu_W_4 U ”f5 'fiwaom , _ __ W _ w 66m Mum‘gywmm mm] gnaw/Lagodrm mgiggxgfigcw. i; _ _ WJ’LWV“? F _ M, __ _ _ V ”__fi W ,,,_,,, ' h ”> ij‘flmgjyfl 494559419- _- r ._ 7 “W ._ .,__ WW. M fine“ m. .. J31) WDWQW-Cfi- f: “Al/Liam (a. (Jamal/$375: mu" Ji/‘Lci’cfidfihf _____ M“; F A. . W IJIZV‘OJFY’flS .‘fi if ”‘U’Ufl'ijlgjlm t; W -_ 55 h ,_ 1 “@253in MM #3 Meg/waiuyt «50w QyM/Q’Kwfl: J, r , ‘ .fl, _ _ — j 11¢ e: m H mm .h Mariam? Ad 373:? A Lth- 47%?» '4 9M3 j TML “WEE—3% ;__"[Lt . h f 4 / ifi” WI“ f RACER +0 W‘fl‘fi-flfiqfl 51}.me Iii-wig CUCfl-‘A flfL-‘L __ ‘ , 0Q II ”34041990 due Lfl/Iiél'f‘ ‘7 L Y. Lp/vw/vq/L _ if dLogflgflMA/gx {to 511W)“ (fit) V'Eé‘g/mefi? rig MA _ _ __. , _, __ M - L, ., f l ULLL LL, M Ma rd, ( p5 / _ 1_7_ fan-4 M “flCFCB—cw‘; .WL meme 1.. ,, art-V (HI 1 1"— Q; g,£/{ Q0 Q" U f” Q Q Q QQ Q Q I Q Q W 'Mt-Qflj'LE rig/4,32: 4x~'1..2€621/t[ 63%“ QaQQ-Q WW :4 r? j W _ W __ , __ 5 MfiL-a 0:1; 541;; am Jame-“ W_WW ; _ _ W _ If [19771537 0m fiifliif- ”mm. wé Mr: ME 41/“ «(472% WW 5 k if WW ff 1_ CY Lina/17g"? 0939/ flfléfl’flr‘i’r 72%. COQQVQQL/LLQK-~ at. Ifl‘flf 54/4/1417__€/é4752f ”WE?“ 097W 6.0 you ”(W/0565; ___. 5" j _ W _W- ‘ flxflvlhj; (WW6 5F“??? _ CQ'ii 199m [Kg-19.94% 01%;073v6/Q7’Q '6'; ,_ -__ 6“- ‘ ”2:0 ngaagL-Q _. gem/m 6 51M Q A a: W W "M ___..h u- _ A“. R. m? [email protected] fluid (‘Céé Wis I” “”“fi 2 ____ f 4 (\de UL Phat/3% Q cgwfiqvvwféfigfi-Vflgb Q,QQ\F©LQQW W W _ 9.” $5 m 7 ........ : d W Sgckh-Wj4angi f? LIQLQ‘QQQQ‘a‘QCQ 2265M frag/mi Lgéqaengtwrc-qudj‘ ea ; "WWW _ W m . W W W M_. .‘ W... W 4. WW _.u , W W... e; a. _ W , 913%“ nmmmcnswiaug mnmamjc i memo" vafif 3“ mg _ e g _ W W W imwgznfi Witt/Quits .7 WQWgea/aiw _ _ W , W “Qj _ , _ £2 _ W t ‘ 3% WM @MQ igjsguw LWQQQ‘JL QQVMW %QL\ ‘%_.__C0\-\;x49 FQQIQW‘E , W_ ..... WW [email protected]@WL%L\ WM Pr w‘Q \\.WMGQ‘ m ”SIZLW—gl V‘Lm‘k Qp‘d- W , ,_ fl = W 6 K g :1 _ w __ w 7 5 W m ' __ fl ' ,, a :j W EMS ngfit MWQQWOQ “5 W 9 WW WMH 77“? _ __________ F camomeggm mflgmowhy MM gsag 99W)“ ma mwwmw _ a .ereiwr Wé Mi ,wrflfitiégwfl/LLWWWWWMWOM QB _ W W; _mw WW Lemfljité Pin’i ,,,,,,,, _ A. __ We m G QVLW J (11.10 A 7‘ Wag/[3:292 _ . ______ j K CEEHCE 1‘. 13¢le Ca ., _. - ,. ..... ,. WmLE/g . gz/U' ‘, {LA/u. LL/‘X‘ E (\ Q11\3{ % w “1‘3“ ‘Cr‘i C4514}; “Wu Cl ('L 1 C. wpKlfxrl'ifltTMI-L . ,, “EU“ PER}- tfuétmll C_ JEFF “TLC _ _ (gmthhwu) mmmL lc—i. PM} “SJ- .__ «£141th . , fl . ....... . K QC’LLU o‘LF‘TLCJ. h S-LKLIE'LLK ‘rLCL"‘1\/k\) I“... $41511 1% U14 ( LWQLCH; “UL-L / Lil" ‘ qucxi {hut-r “(kink-111C \'|:.\.\ -g.‘ \1llxtt4c {N \{Lr‘i— III-{é \J’WL19—\'-€' ‘Jm-ngwam “hug (5711 m- L jfi’Y'LLr’ bLL \X‘w "Lil/Li b v j TWfiLW? "T'%i4.4’?,7f“_ 5’ .15 *1??er 0 9971 fl“ C; c rt ()2 L” 'VMT,6;»'\<\4/‘vppi >. Q (\thm *j 4 (>144 C) '0 “OAT RT? T’C , , . , /{‘W S Alma-7.115 Tim/L4 :2 (LL. ‘KH. J'Urrg- hk/Vl’l‘ffik ; aw C (W J’WW Jwef’ , . . , . CPU.“ @é/Qflfi'. .Y‘flegffcdfii fi’CTrMsxv-im... .rWE'WIJ’LQQT. “WM/ii? _. J‘é‘irtfl \rL Ki. VLWLL T; __ MT" 6.x T RC \ 5? LC”: flutt— Thu" “TL'LC (Lil-3 5 [-6,] HCK \F'C Litttdi-(L'Vr-CVL um burnt LCJCaC; was a nu; {A ‘91; \r‘ \4£\,‘ a “33]3.£_ ({ Kid Q C; j . 3570 k L «4. 21-61-27- 73‘ TLC ‘js ijLLQL b'i’éi'l‘i “fl m4 LUL HELI- 9L .. ., ’1 my CM\culbhwfi'wpl CU‘MW} (LL) r‘ \ .J m4, {Clam jA/‘rr; c1? {Lye (ppm J ‘ "TI-=41 Lugd @ - 4 __ in) \J'lLL. UM 'U—rL r‘k \\.3V‘\. i4;\* 1: 4.x:- W 'L‘ W‘— g 'fl .4, n w: \411141: l 2+3, TLC, '. ._\ pup-dd (.915 an?) .4“ CV ' '\ P75: - 1,94%: 7117?}: 7'1. 1 TL. 7k_4<,__ :5 twgthC'i/LC'U ?'1°(HU‘\,Z(Lu—\L céfil‘v ’HCCH’i ’-..€ Luca-Tilt .1“— {CLUHCJ‘V J... .7, mud {\ I“ C [,I‘Lli LtE; l C“ WC H CH" rLCCLH' ‘4 ‘r-Ms {OTC (30? .T “a We. 51’“ ”V 'h’L’zj Wk ('(va-rflJ [’5 CLITS' (LP Wbfl L: C414 [Sim/L51 a We W 6w 6.7+ cw pea/r5 O 3‘" fl _fl , A. _ ..... _ - WWW SiprOtuSD _______ _ - ' '7 ' #3 Kg cum _lfszrthfipd LL ‘ ‘ _ ”W? MM? '5‘??? W? dxsmyw , _ A M9 -> 6::jD _ __ __ _ _ _ f_ 9‘” um, caf‘ MW m SC—W" wow/d2. (Mg Mk f'Ut>\c:sz( _ MN ‘5 My, Slhofl g 4% D _ , WAN/WW— " wt‘gmL- mag 23 , , ,, _ _ EOVHM‘W' “7 7’13 {rem Coerqu/éeg J4UX 51445-4} 0?" m1fi,‘_’4_.,,.___,,,,_ __,, A. U _ \. ' #Mn/fiu§~ 77777 _ .AD « , ‘_ u. _, Jwtuawoiksé “MM/m igw‘fi loaf/s “Wuhan Va fFflWgne t: , ,. mks “11°“th , . ,, .. _, _ kWW “5010934“ ”EAR/M2927 , 501‘} “if fi~wflm ,, J???"‘VUH_U?”*‘_S}[email protected]§;E ,_ _ u ,, _:_ msoLuflDV“ . ~ (la {’1 .7 H T 6 , 12‘“ 7_ HELL; 4 yr. __ ,.. . (6 L W f’ ”L _ _ , firm/av? .. “rt—a , _. , ,7 ,. , . - A L» 7%» datum/9 m H mm cigfaafi/z/mpvfig, «:7? W1: _ I find/VI b07h-_ CF MICDLN 714.9 Ibo fl’i,‘ 50%;; _ , ______r 4_ w _W Jar} V at": FUi/(OE‘MG LA/LLJLV‘ {"f’f/ _ ___7 W W * m2. . _ _ _' . aMWq/éfl" W £2”:sz We‘fi-fid W *1 777%- if”??? w e - “WWW/go _ ._ . _ ,. Li‘é'W‘TEM @be * _ .. ,, . 7 ,, ,, ,, _,,_u_fl/W_[E’,’i 093‘???“ gang—J2)": ésjflagepriliwg .131“ f 5.71%3’ 7.1“?" 79:3 Wgflwwflw Wu “a: r6 D, , , flaw/a laxzaW/V *00‘ ““39 1C __7 , {3 " I'D-‘02 C— {j _ , i .7 . ML,“ 0Q mm M. will 44;” :‘Af’wg, .7,...._ ,,,...._.W,.. . .._ u/afi, . , ,,,,,,,,,,, ,.._____,‘.._‘,i‘.._D_ JWLEWflW_ -- A fl'xtfi'flt” 1 \"(tr\(3 0 ri 2- 52“?“Q r323 2f 2mg firm/r1? -...... (k-;-\$, .00? VCLFcSE/D‘ D 01$ka L0. G-—--fi!\-L “ [22de 1122.2. Vg/wmm “j: 27 44 50 ’17qu .Amua-ns ”WW/“L ‘1) W.-J”"[email protected] ? 3019 7 KJNLUV—t 6 ”UN—Ebm I} - I _S’LLLL Ska/M“ MAG WHO CUE YMLL¢-€omfiG1:,—¢LWW VIM/Bro 2, mp2 FUN» 5‘ M Mafia/2.1.49 AMA/2.95%--. MAWMJW [3. 5L 9 5%.. ______ 623.9221 Wbflbfl flJfi/l/Df Lac/757M Mtfi WI ..... , _ M «WW—2- We mama. _, - -.- _______ _ (3‘1) ka—L # - - - bi) (1.42% __ V” 7— NH 7 _ J w _ *— Mi: 0 E? 4 -.._----... ‘ 22 TI .8 154%qu ma, 9; oMT/Q forum 2M9, M W LDL’K‘L’PDG/Ifihowfk“ . ° ’\ - L- W. wu2. EFL/AC _ -....--- gin fly. fimmw- A - -.____-_..-.__---,.____----.. 2.22) % mow” (git/L6)“ _. _ - .2 - ,,,,,, - -319?» ..-- -- 3-D *TT1S‘O1U_tkd“ § I <1 [WE—«60‘ OK mfg Ci 7741113111 Lg) Ml t #IUQ #110 W11 M170 JD [(211, CCW 5%?“le 1491* Withom "30? [d’W TM “ T/Jfia ‘33? *MW7W @MHW L/L'L UL’L} CD 11,-Lph({¢.f_€ {if ém—muu m m— u — “ ““7 fl ' - i “fly ..———- “#7., m m- 1 M gaU C‘ 5“" _ WW 46/ a c at Wm" uUUL 7 m ....... R ___ mm“ 551% “W‘gjll W __ __H _ m _________ .1 ”1L “4%“ \”\CL5__74 W776; <SUY_\Q0:L (Q W , u a v. fEfi-wxwv’irwwawwkw _ _ _ _ _ _ WN 5m mam/h \ Lug \4 GVVC. L u @124" NM h m milk/{4.1 w‘ M w #_ 1.4,: r fldofibflmk 7 __ Afifvfli LOMOJL/Lfkf km 4% 7‘79[(, 311. K: 7&7S‘é7 UDklhauL/L. H __ 7 780 ULU- '(1 0.3/6 77 m 7“ — W gx‘-:1—:f*”’““m“mu fimmm “WW 5 _. .\_/ 7/ : 77—77 :5 TWUPDFS (PIRCQ JP j—J qufifi magi; £0 (/7) V1 m t“: _ _ g g _ 3'; _ 7 7 7 ”WM flcqma lama dlDWfl s .535ng by?“ _ fi 77 7 m 1+ \IHf/Bl’ldg uu,/ mug}: 1111 M @7030“ . .1 m_ ———U - ‘ "Cu?” to Di fig LIK’L’L/d—L,W Z/W/M [DU] (’7 m E; (b W/LXL _ ._,A -u . u, _ __ M W VDI’MLL WMMUE all {Lat-12 rfl Mch-Jbgfiif j-‘Jo rn 1% 777 %_ . ,_ w 1 __ “Vagfiormq W: (L "DEVI/1M7 DU“? 1 €b7T17’LL MM @Ul/LL meb M—eQ 77777777 777 . 7 7 7 77 7 W! ‘ t “MCQW' Q U j: C B) 7 -M ,_ .__.. _._.( u m..__ ._.m _ .1 k _.__ u; n_. ___ .. ___ Urns?) -_'. _ 1.71% WWW/WWW _, .. _ , _ 7% ”MW _ 7 T g \rg Cw gs CL'WC"?’W,+D ”9,, _ _ ,_ 7 V 7. __ “£999 mafia; (Wax) ._ _. k- g _____ , , a _ a _, gym deng;£,,1M/l%%éfi?3 ” _ H _ _ _____ W , - M. _. __ "‘ 1 r " r “ ‘ “ " " " ’ " is 4* __\ ’ A """""""" “‘ \5 (:34 > _ _, , w H _ N . . "Wm," P r ,,,,,, , _. \5 _. Jr? V d _ H -m. ‘ 77777 7—“ N :5 ‘ .l H ,, fifiLufifL. ' vi" , ,_ -5 ‘.- \E ”(99 ,I C} A -, . __ - L. _. 7 A {J 9%; “am" K _. - _. , ,7 _ a _ _‘ “1,; Q, H r _. m. u “Fl/LL EAL fl/Léi (MN/Lg K; lit-”<1 ékfllm%wo\regp 15M .500 m cm pé/D U Raw/r1; ‘Swgguncbfjfmfffi - J" a :{JSQUM/QUL E; wi,.LL_"Q“m/EUM)}}- ' w- M- .. n m w. m W .1 L l OWL 1744614” "E 3&5 213 The 41% Leta-tar 2173” ”AFC” (Haifa/4n o,— VWWL9’9) ‘- , , . mm” 5W“ \‘E wit“ ML MR +1: ~Wflfl§ww _L_.,Nm_ .. L fink—“CM % @923ng (Mt «fl/mm 2015 6}).cotomn3 H , ._ _, ,_ __ M 1m autumn/ins MWCLVE ff: mfg gag-fink? m "fi' fl _ ””0144? GM “W‘t (“Mg fi’kagiika m _ W h Mggwmwfl £091.“ 3:. EPU‘VMQ Ofmgk 1' _ 7. Cflfikd%fi_fi VWE “Z.-. ______f:u_:q_‘§ff;3i_ [ AM-.. A“ A“ " fl ( 4"":“I ,,,,,,,, , _ , W Mia/100 riflwalQCe/LM (154250 Lnfl— Hg Tm} fl __ :_ g :69. Mk5, &:2;§,~Muf1€é’@ 95 WW .Vifif @Mugao wry d7iM<>'- 71b :{N'JOUS M _ W, Hn.,..iij'£££~.Eiiifiwqmz;.1“;"f:WW Arr/tart {Km/'55.. m ,,_. , m w H _ __ r M, W. A“ 5}? ..6P¢_._L§ ¢£€EW+33W Eh @mwfowmfl $21.;‘WAJXFM__P3F__., V4490 2’“ _ f , “L agrqwfi @5195 4512390160 (prom Cch/m 54.5 scrum‘ni WM ‘ _ __ m fiQ‘ D) 53’ ,_ ,, . ., ,,,,,,,,,,,, -h.7s__m_-___%_afl,mg C, U La: ..Ioié ffl-yk‘aiww m d/fijgvgfij’ [7 TILE-9f— Lb'fifl' CELIWL £12er 091. w;- .454! L fer; yum“”luv—WWW ”W m MV/gm-jgflfcgifiggmmnw___W,____H___,M M- _______ Wagmmflkégflflmggg -.HCZ,‘_JZLJ_;M-_ ' / Ca%€-'L£;u;(1_-LL.-C '3 {My 5 {sf/”9W3 filiiégfwéfl “C'QELM—uflgx Hit “it 2' 7.- Li: W " 7135“,}310 dfifimfl [mm LQ'go-fl fi WE‘LJW jfifiéq vww _ ‘ _w - 1 ”v: ,nrw/ I? W CUM" {If /( “mm 75 M Mu? WW" memwb be (maxim cl .0) C-OJUJL“ m Loch-3%.Qi. DV‘L (IO/{15W ‘ 4 ~de9 9; >664ka .4 J ggmudjq CORW‘OLWJS‘ "diww £35694 } 4) ”41113 JLCLLL: we; ‘ I LLJKLC drill/J”. {(CUJ’“ Guam/i Mflmwfied / by) a dwmmgfifl - .-uflw_ifi_flfigu+:tfi 7/606?” 1:45;“; .1244??? 42444444 :Lj; p._t:4?”f LU! J J 4, _ _ -...- _ -/(M _ --- 5444/44 . rayow PfiWPfi- TZMM _- W4“ 421/4 0 (film MMHZL’E __ MC 43 43HJVQLKI - Jig/3156:- - ...... _ fli-[ra/V m .S‘Ctflug/{QCQ CO/J/Lz/J 41577 _ _7 4u/J/LQ/l/I vii/Lazar 41" :W fighgmgqggi -- _ 7 ._- """"""" -- " A P _ _- 47: LEM/.kalfa WW4. _ .--- _ H __ _ M - _ ._ .414: «ALMA jam/6 4 - . _ ,,,,,,,, - .. 3 C644,? (96 fauflfi—fi ”(L/Oi— fibfe— £90 [6203“;— 'r H.-- H . .fli. Mzowrffl. @7414: - - .-- H36444’4‘4fi4: fig/14.7214“ CULL— Mat @7444 {5444’ Mail - - . .kabe .W’L. 4W ”WEEWW- LUWCMwio/‘fik6 e—mwpwa. “WW/3144.6 3 . 4L- _ __ 4 J. _, _ - _. é) S/Zw/oiafl’iS _, _ _ - .- C22 7 "DJ/UjOOW/LQLK (‘— TZ/JJ'S L441! !_I' MMJK “mania Ja+J€«_JoM:_ ____ _ _ 4 _ ,.-- _ [email protected] flfléfiffiW 1457/14 . Wm [email protected] 4u//{ MAW/”F m (4 4946mm .- U mwrcmm .. “flfifiefl £64? MC 47/44de H4. -.-.-.- 94/4“??? 34,444.”; - 41mm: m4 44.4664 I: j: - _wr’- _. - 7". i.___:_..- if.-. 7 3 W044? . . _ {WW (Kym/447%: ‘ _____ _. _. - -_ - W Why/“(41:24” .4. Mum -3071..er TM :50 WW ‘ _ - - QMMMLmusmts _ .......... - H--- a ”Tl/”LJL/V'JI’P’LQL/{L (IQR’T’ICLMTQ S 0(1) 1% , {Q‘fl LVN—Q, j/UZ L92 1!?) M 3' L ‘ h w- , _- :42] 4464/ Is; , 7: [a . _ a. rm _ :5 WW} I Mi £7421: fin/ml mg 3 m GLYRA; W 7 _ é‘f'i . . 2;, .. a H/ . ”v L52; ,A.,._____mflr,fl. .2 =2 ‘1" i 3 ,, - La. , “Lg , _ {xxx/y \(‘aL/mfl ,_ . “2-. m, , - g. 3‘? -‘= ' ---' “QU- '* ' ,JQIW j ”flfiflf 5M . fiaw’fifir‘j ; JJT— M baa/1 {Eta acid Judi 2 MW WV _ M WV M__H‘w____ffl ___ _NW___WL_“___W “ I " A g _ m mil/K MAE (gm PE“; 7__7___,__W ' 7 I I p.275? k at“? ““4 fi'c’xorw ’ 4:qu 1‘79 B W Aim/Mi OH” _ .. . . ._ . . . . . "Janin’maj [/76 . - ' I ' ' H - " :3“me w 1w Andre/rm @qu/IDIC Pkg— c EWME'EDEJ __ "Qfil’fl xfl‘x w-‘rnwfl r‘_ "77:“. “4“ NM www «Eva due/1f {Mb PV: 1’1 HT gr m4; Hxxptmk . (23—— "M \DVDCLU (Jr WMJMA 2.1.13:th ‘ . MMH’B goof Jzflww Lap 'W \sodef-“S ;1%~ h CDYLQW/ 93ft Wilt Mwww Hug , ’1W/L'Lfi'flg' Mm: _ duvfl *4"an S: _= M4144. Lea/”Le. __ _ _ ,__A__ f M L9 ww— wvxfiMM' (outed (224 Lw< —s_ w” _.,, _ :- _m _ L. W ,_._....,W.__‘,_ , A CALL cam cww flu: 36m put «4 LET“ UMP W 03‘: mum -.wu ' ~ I _ w ’0 iv MUM [bx W M - W _‘____*__ WW' gnaw; flu: Cldwmfiow LWWfi W 7_ _______________ wawmmmwm.MA_MM' Ll”! CL ”Tfldflfizjfi 7241 1 H’) fittflvj‘r _ _?&_ W ___.. ‘ m W U") WMé 4m; 41 EM C HgL/db 1* 4 LfinnwmfiwA,_..-W,,..L___fl.._,v 3—- “ fit! fitfl 74C W0] __ 1w. Mfl‘UAiOb-thr Qflffij’xflfLS . _ . m _ W w _ M __ 7_ . 9v ' W” W‘Hlmgi W M-.. y w Hum. V 5 “"‘ _ {41% f7”; ,9 TILL ,_ ... +___. _ MAW—“M ' ' - h {a H _— j 7 O’LCL ‘4’ E HM 4* PM [L -c’iow L W4 37;; 'i;u_:,{f.. E: H _______ t “WWW ‘— M _ AWCTR‘we po‘r‘m gmzCHz. “Um-3 (kg flak, LLkJ. PVQJVO flaw Q J‘Aéiéf’“ Hafik Fzflg $01-51 UK) L}: wt: Q Hm— fl... Amara” C - LSD ,L/LL-E v- a C“ cnamfi ofl C - , _ _ if) WL-o MQLCWTW _ h ___i W- Haw 0‘ F? a 9 ——~A_*: F2....C [014' \ ;_ 44410 0 #45; 0H 1- P o P . - , /T\ . . ; 7 - W 7 wfifiif}L§ 7a “0qu 10,0 L.0; (I 6&ng m Mimi ‘ fl - 7 __ -- - fl“ ”33:40;thflimcggmi Us. Liméf V311 MW/Jjfid L; -. _ ;____; _ W 7 M77 _7 __ MWJW Awniiuibm c7545 mféa qvt {hi3 @eflggmmzcfin ;_ ;_ __ ;__ _ vaflnflwsuigfggfi. ._ _ __ amo'th3La4/«\j . 7‘43) 741mm Ilia-:fca/m (ammo ' W. 92W (10ka (xx/0053029510. . , 1;; 803 (figlfiuw: ;;;;-)- ‘ - WW “ - ~ WM“ £WO*A{\W*‘ JEWWS PEG/W- - _ 7 WA Mg mm b{ in a'\ W m ...... . .._-.£,a..m 2mm ELLA/wk“ m Mabxéfmdihig gawcwt 43+ W’Qfifl- W- 77m fixfl’CL/hflm @TLLJC %_ __ m __ Q £D+chfqflflcfllé (MIL MW‘yfl/ggflflm) Sb , DH Eb? Cb‘LOLMm/u‘LQ 7f - W W- - .- MW“ "Tm. vmt'fi/‘T 2-1009: 74,1wa -_ - - _ .- W. 22 Wt a mo»: - ”awn-100 Wfi 1 Eva? agape “4“qu 7 _7 7 :5ng _ __ ”Hiidfl’w __GLQFCK f0 szk’flri; @331" gal—ff - _- mew - W n W eb rm. 6 m weigh -.. f M ___________________________ gm mum ___ufl/CLW2 - film/1:72 7 7 ___ 7 W - -_ _W- - M ' ”17‘ 777 _ 7_H20a4/Jm7njgm’rm”g WA I“! ___ ' ' ”$0.00; 7r 7m Q H64. ('1 0a W -. _ WOW - ........ .2? L L 1/1-; ’LL (Lg/(1n {4:6— 7, “77 - 7 7_ 7 1? fl .7 _,_ 7.3! {m Q’taf (WW. rf :g r01 f _ _ _ _ ;; ; £th 59)“ 5! ILLS/K: 56,; {@403 50 (La/L4_ w. ; - _ W wm/LMWJ W ; _ -_ _ ; ; .. ; vamm 4/19/12,. _ _ fl ; _____ 7; Odd); %&\§L1'\+ 5&ng £93. LVZth-ér . “Vi H dam.- up; %_ L3 ”(-1" o Egan/x W .- _fl - UJAL’J‘V’VL m Cb ULKQ W 0L £990qu hfiiA _LlifiLC I; Twig-fig WWW/M15 __ - -.. - ..... W _ _. . CLUWLfl‘Wfl .. ________ - - _ ...... .42 4.40; .mg. 0% m 4% ., ...................... .. ._ _ __ -._ - _ -W- _ - LEM.“ _ (ziqflflafiiyfic (CC/id M/ lid/SL6) _ ______ M7 -. 7m _w 4 _ 7“ “EC- 71,? 3441 753) "WE/£749?— 4/2;an " 7_ _7 .. w- - W--- ,7 7 _fl u ..- 7777_ .- 77__ 7777 @ét (1! CE? @1197 {5 C («taggf/{Eg- 77 7 -0 __ (é) UUHfCJ’} “9.51;: {-3 SKULL/3,— 1.3 “LG 5 -_"_.__._.Av ___—.13}, I {4/ - -W Y n. 777.... .-—— ufii~ _ — ”777..“ _.....,.. 7‘ _‘ W..V___._-W mm... —— -'--— ___ 'WLEF/wfffivtll‘L‘L 2.06:2-.- LLUnch/‘I‘ Z'f/LL_ 151, __{j/ //l€ ”QflQEE/y. "E 5 4:11; 1,1": (1 {f f (3‘ I’LL/7(2) pkg/6 Cc F [W I ‘ .\ 0+. 0;» 0e " "WM 0...-..7--- U1: """""""""""""""""" fl“ ' "- “,7.--W--WWW.-.-.W WW..W----..-WW; If“ __E.-W._-..§/L ._ b ”EWW.--fii.fl%flflW{MfifiicWflgflf. ___-.-.-......--.---_-_.._W._ - ..................... 2M waWEIL/Efljfifg- - -- W _ _-_-..W_-WW__. “$321? A :7 h ”III 7____ ______ __ - . .. -. E8 ._ -....._ - --.__ .__. Z: ":56. CIIHZ‘LLX?‘ \IIIAK’TIIV 7 77 _______777_____ 6 “f | I | I I I - I . : | - .55. may; W _ ’55ng ”I: ’ Q'” III“. IIJK III/III II-Ié II. JffL 61....I “LU/II :I- ________ I &- I’DI77 _________________________ .. .. -- -- , ~ ' " 1A9 LJ I L; ' :_ _.g777 {7} K. J77” 71‘) C17 (‘7 “Ht-[9 _7/_’.\I’{s’ @ _ .- 7____777777.______7_7.. ' 3‘" L - r ,— r_ :55 I. if‘ Lib ,- . 577 I-'"\ \.., ii“. N r- I" K.)' (x £7. ’5“ 7’6? I I I I I I I l 4:. ‘ ’9 CI 5 W70 22:5; I .45, QI-IIIII IIIII'II :I --------- 7777 {777 7 9' 7_4_- 7 (ch (7 Wig-1517170} VII/l/Lgfi‘H/Ej f37{9 DUIWE ‘5 95514715” in Mg; L9 """""""" M _ 7 -4-- 7 __7 "“f'_“77’—If —7i_——W J ‘17 7 777 77 777__‘7 77 7 (71771719775ny 2 IflfifljI/LI U71 39 MUN“? ”9 ”Ctid- , ----- ’- ' mayo-III? _ 7 7 , .. . - ~ """""""" “ ‘- I 7? 5' 351,111}Efl L_ ,5 nxe-ILIIIJELC-I .. -__.--._ ”—7771177’7/7 _7WC;,5_IIA1¥;T ' 7 7 7 - . /.- ‘ I 7__ --- _.-- LIZJZ/J‘y7’iv1I’H/L/IJJQ fijfifi/ZNZEI -__-.-. ---- ~- -. "" T ‘ ”‘ " (9 i1 -_.-:_ I €512,977 Ifififiidff-M’... {LXCLSJUH} j) ___ C; < LF/ILIIIW éLI/fI/J’kj C7” 0:51 mun/I --- - .. . . — i ”DUI/f {I ”53m IQA/ {ga’i’gVIQf-W b {NIKKI/4 _ 7 7 7 - __5 _ - _ - {if ---------- ”—Wldififihm‘mm M L 7 ““'“ ' ”'2 Z .€_ ,, Z I,- (C ,5: 777 19/554,”?sz ‘7{"- 55mg, F nffi IKI/I 7017/53 9 ""' ' A (5,. Ag WWW/K c ML II) M _jnxe;cb 5523315 SEEC “E35359— iwmfm ¢”“”' ,- —_,-\7 "1f" "" _ 7/ L, ; LG I 7 7__ -.. ., 3: 7332: 1‘99," g-/ - MI_:((”i/7_IQ_T 377 I‘LL-v36 Fri-6.; 53314719” ’2-—”’””.7,7L'"""'"“ "A ILLL Haw; aw ith “UH 4%me «1515+ 5-.II T 777 _ 7 A _ WII 5-C7LICI” Tim Eff/((7%: ,LG/L 6/11 77 7 - - _ - -- _ _ - - 7: ”ff—H. 5:- - FN-w- -_-.) --.. if - ”’”’” ” __.- - .__--_.-- — -_- -_-.-__ -_------ —- ’4 ‘ .-_--. ” arm'I‘I’t’“ ’“ " ___-.-- 7— 7 77 7 7—7 77 77777777 77 77_ 7 _, 7__. 7» 77.- __-_.77- -----\'"' 777 777747 7 I‘W (III/calyx III , ‘99-‘55ij (MM «Iv-III; ’ twin: I if?” - m.— W ”\ I31 :Ifij’LL I5- _I_\ \Ié_K_ \KKL:55L£K¥$ Sheff 3}") JVIIWIKIUWIII ILLL - \II H4. va/Q‘fi- i q 5““ (BLO- 72%911 (LU; CL'xr (1170(9) I‘LOQ é U57 u, Ck if) ,7__‘ ML]: :5 'vc L130 v' _ _ 7 _____ M7; W QLLQ. WWWWK 55m. rsspméccc/LQ/a _ _______ 7 Mid/'2 lama-fig MAJ/W Wifj_ figmflih 127% (w ,xngfi ( Wflsfimzs __ 7M5)" o DQ793177 7sM7/m/Ju/uuf- 7% is __ ax» 5M, rfleér_£7<fi~mcfi__,,f”/f a; o __ ,2; . 7_ r. . OWUflS—JWQCOE' 7 ”—‘—dr—“(§*"‘=‘ 7iwwM.w—.u_.____——.__.....mmWWWssW.k 0‘9 5'3 ‘W Ni mama/f 5": (“a 60.2). s C9,, :24 me If, fl fiswmw _ “W: ’92%___ 313 mini”? 5523/7/37 73/79; C 7—;5g7 77¢gfdg77777777777i777i____ _ a”? ,, s 9'7“qu 47flpfilg c/ZWEZ'JW J7 iii/Lg any aH djpahz 0.1377” unwisist _ , , _JWbW/r(:w MM Mot disk Wis. , is ,___s 9 77777 jail” £70.27 Lax/fl cc/LJD Qf?cum%a 51;}er gum “Mac’f : ss Wa£6flszn7w @LWW? Ct: cMi/iI/mflsfsmflgrjfififikgflws 3 7 7 CM-flofu 77 swiu’ 5°)“ 7?? $59—77 _ 5,- _ _ s s s 7 i *4. is 77,7 4,. ____ figs. ___———~——r __ i__.,,_s_..—A It; «5—H. 17 an 615 Cf; LIL/UL 44:4 15-26%?“ch ¢ TH"— # m 7 MW :2 ‘yé’ =st Hi (:0le ~w> 12.431012— ‘_{/LL,L_L-1m{_ pyudjfmd” but}; Lu : (994:;— 12%;!ch K r-bF @1191ka tum" (M’iwt‘ 9” f 5 TChalflfifgfififl%fiibff4mflw%fiéfl;,7Lfi;fflf%“%f?¢Qi;w__W éfivucfilnwzf 3%;czvré ‘C:ffff¥: FEE?:3EQEL*2EEEEQ .iECEZQWEES/flm_hfl‘”Wm_mwfi_nmm_mmmw _ w EEE E_ EE__ W __ “REQflLE _‘L_{-_J§EJ_TI:?_P.C¥J,3,.m (VOE'T’I75Q5HEE’U_ EléfiiiiEaST?.mmmN,H,Emmrfl.A r————-—~_ _% . _Emfifiwmgmlwbfifiwrgflwbfiwmi“MHWMEW,MQ. w¢Hummmaa¢[email protected]fltmahmm“WWW“,Mg , "ALLA: @1639 C‘ V? ‘C DECK}CfiuxiiCE-jrigfii9.1: $9,:E9EE‘ CEHJWNS '7 rlgwggma Mid WM 11.54/ch malt bLWLBMG‘ii“ 7,5 m JIM/f W H»? 1&6 W n _._, a ,5 w _. W a K __ ._K _ W“ W A _ 21““ 3. WM“ __ m— , w— m w vvvvv ,_ ~ «— K ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 24

LectureNotes_Chem143A - Q/ZDrU 339W WQflboM up...

This preview shows document pages 1 - 24. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online