mapu-I-kk221007 - ÅØÑ ØØ × Ø ÔÙÒ ÙÚÓØ Á¸...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ÅØÑ ØØ × Ø ÔÙÒ ÙÚÓØ Á¸ ËÄ ¾¼¼ ÃÙÖ×× Ó Ì Ä Ø Ä× Ó Ó Ñ ¾¾º½¼º¾¼¼ ¸ Ò ÒØ × ØÚ Ö ÐÓ º¼¼¹½¿º¼¼ ÓÒ× ÔØ ÐÐ ´ ¹ ¹ Ó ÓÔ × ÝØØ º Ð × Ø × Ñ ÐÐ Ô Ô Ö ÐÐ µº ÒÔ Ô Ö ÒÒÑ Ø ÙÐÙ Ó Ø ÒÙÑ ÖÓº ½º Å ÖØ Ö ¹ ÖÚÓ ÐÒ ´¿ Ü ¾º Å Î ÐÑ ¾ ܾ ܵ Ü· Ò Ô ×Ø Ø ´ Ê È Ö ØØ¼Ú½Ø ½µ¸ É ÈÚ ×ÙÙÒÒ Ò Ó Ø ×ÙÓÖ Ò ÓÖ Ù ´½ ¿ Ö Ø ÐÐ ØÓÖ Ø Ù Ò Ú ÖÙÙ × ÚÙ É È Ô ÒØ ¹ Ð Ò ÈÊ Ú Û ½µ ÖØ Ê ´¿ ½ ×ÙÙÒÒ µº Ò Òº Å ×Ø Ò ÐÙ Ù ÖÚÓغ ¿º Ã Ø ÙÒ Ø Ó ÖØ ÐÙ ÙÙÒ Ü ¿ ´Üµ × º Ó× Ü Ì ÝÐÓÖ Ò × Ö × Ô ×Ø Ò Ü ÐÒ ¾ ÝÑÔ Ö ×Ø ×× ºÄ× ÒØ µ Ö ÐØ µ Ü ÐÒ Ü Ü ×ÓÒ Ú ×ÓÒ Ð Ù× ×Ú ´½ · ½ Ôܵ¿ ÔÜ Ü ×Ø º À ÐÙÖ Ò ÚÝÝ ×Ø ÐÙÖ Ò ÅÙÓ Ó×Ø ØÝÚÝÝ Ì ÒÌ Ö ÔÔÙÙ Õ ¾ Ä ÐÙÖ Ð Ò ÑÙ ÒÒ ×Ø Ñ ÐÐ × ÐÐ Ò Ô ØÙÙ Ô ÐÐÓÐÐ º Ä ÔÙØÓ Ñ × × Ò ÑÙ Øݹ Ò × ×Ø º ÈÙØÓ Ñ × ØÝÚÝÝ× Ö ÔÔÙÙ × ×ÓÒ ÓÚ Ò ×Ù Ø Ô ÒÒ ¾Ü ÑÙÙØÓ × ÐÐ Ò ×Ù Ø ÐÐ × Ò ÑÙÙØÓ × Ò ÙÒ Ø ÓÒ ×ÓÒ Ô ÖÙ×Ø ÐÐ Ò¸ ̸ ´Ä × Ó× ÌÌ ÐÝÝ Ú Ô ÒÒ ÔÙØÓ Ñ × ÓÒ µº Î ×Ø º ¹ ºÅ Ö Ø ÐÐ Ò ÙÒ Ø Ó Ý º Ü ¿ Ý Ò ÔÓÐÝÒÓÑ Ö ÚÓ ÒÒ ÐÐ ÒØ Ò ÙÚ ÙÐÑ Ò× ÙÚ º ÃÙÚ µ ÅÙÓ Ó×Ø Ñ ×× µÅ ×Ò µ À Ñ Òº ÖØ È ´Ü Ý µ ÓÒ Ü Ò ÙÚ ÙÒ Ø ÓÒ ÔÓÐÝÒÓÑ ÑÙÓØÓ Ò Ò ÑÔÐ × ØØ Ò Ò × ØÝ× ÙÒ Ø Óº È ´Ü Ý µ Òº Å ¼¸ ÖØ ÑÔÐ × ØØ × ÐÐ ÒØ Ò ÙÒ Ø ÓÒ ÝÒ ×Ø ÒØ ÖÚ ØÙÐ ØØ ÙÒ ÚÙÐÐ ÑÓØØ Ð ÖÖÓ Ò¸ Ü ÜÒ Ý ×Ù Ø ½º ÙÒ Ø ÓÒ ÑÙÓØÓ¸ ÓÓÒ Ò ¹ Ø ×ØÓÒ ÓÖ Ò Ò ÓÐÐ × Ø ×ÝÑÔØÓÓØ Ø ÓÓÖ ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online