Dương Thị Hương tóm tắt

Dương Thị Hương tóm tắt - TRNG I HC VN HO H NI...

Info icon This preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

1 TR¦êNG §¹I HäC V¡N HO¸ H μ NéI Khoa v¨n hãa häc -------------------- D¦¥NG THÞ H¦¥NG ¶NH H¦ëNG cña game online ®èi víi giíi trÎ h μ néi (qua kh¶o s¸t t¹i quËn ®èng ®a – th μ nh phè h μ néi) NG¦êI h íng dÉn khoa häc: TS. ®Æng ho μ i thu H μ Néi - 2014
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

2 L I CÁM Ơ N L i đầ u tiên cho tôi xin g i l i cám ơ n đế n toàn th Khoa V ă n hóa h c tr ườ ng Đạ i h c V ă n hóa Hà N i, đ ã t o đ i u ki n cho tôi đượ c làm khóa lu n t t nghi p này, đ ây là m t c ơ h i t t để tôi có th th c hành các k n ă ng đượ c h c trên l p và c ũ ng giúp ích r t l n để em ngày càng t tin v b n thân h ơ n. Tôi xin g i l i c m ơ n chân thành nh t đế n Giáo viên h ướ ng d n TS. Đặ ng Hoài Thu trong su t th i gian v a qua đ ã không qu n ng i khó kh ă n nhi t tình ch d y, giúp đỡ để tôi có th hoàn thành t t bài khóa lu n t t nghi p này. M c dù đ ã có r t nhi u c g ng để th c hi n đề tài m t cách hoàn ch nh nh t. Song do trong nh ng ngày đầ u làm quen, ti ế p c n và h c h i v nghiên c u khoa h c s không tránh kh i nh ng h n ch ế , thi ế u sót v m t ki ế n th c c ũ ng nh ư ki ế n th c c ũ ng nh ư kinh nghi m mà b n thân ch ư a th y đượ c. Chính đ i u đ ó tôi r t mong nh n đượ c s góp ý chân thành t quý th y cô giáo để khóa lu n đượ c hoàn ch nh h ơ n. Cu i cùng, tôi xin kính chúc quý thày, cô d i dào s c kh e và thành công trong s nghi p cao quý. Tôi xin chân thành cám ơ n! Sinh viên th c hi n D ươ ng Th H ươ ng
Image of page 2
3 M C L C Trang DANH M C B NG CH VI T T T ....................................................... 4 M ĐẦ U ........................................................................................................ 5 Ch ươ ng 1: LÝ LU N CHUNG V GAME ONLINE VÀ KHÁI QUÁT V QU N ĐỐ NG Đ A – THÀNH PH HÀ N I ....................... 13 1.1 Lý lu n chung ................................................................................. 13 1.1.1 Khái ni m ...................................................................................... 13 1.1.2 L ch s hình thành game online ................................................... 14 1.1.3 Vai trò c a game online trong đờ i s ng ....................................... 24 1.1.4 M t s game online ph bi ế n Vi t Nam ................................... 26 1.2 Khái quát v qu n Đố ng Đ a – Thành ph Hà N i ..................... 32 1.2.1 V trí đị a lý, dân c ư qu n Đố ng Đ a .............................................. 32 1.2.2 Đặ c đ i m gi i tr qu n Đố ng Đ a .................................................. 33 Ch ươ ng 2: TH C TR NG NH H ƯỞ NG C A GAME ONLINE ĐỐ I V I GI I TR HÀ N I ..............................................................................
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '15

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern