SO-SÁNH-PHONG-CÁCH-TRUYỀN-THỐNG-VÀ-HIỆN-ĐẠI

SO-SÁNH-PHONG-CÁCH-TRUYỀN-THỐNG-VÀ-HIỆN-ĐẠI -...

Info icon This preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

Ngân hàng TNHH m t thành viên HSBC (Vi t Nam)
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

M ng l i ngân hàng trên toàn th gi i ướ ế HSBC có 9,500 tr s trên 76 qu c gia và vùng lãnh th . ụ ở
Image of page 2
Gi i thi u v HSBC - Năm 1870 HSBC m văn phòng đ u tiên t i Sài Gòn (nay là TP. H Chí Minh). - Năm 1995, chi nhánh t i thành ph H Chí Minh đ c c p phép ho t đ ng và ượ cung c p đ y đ các d ch v tài chính ngân hàng. - Năm 2005, HSBC khai tr ng chi nhánh th hai t i Hà N i và thành l p Văn ươ phòng Đ i di n t i C n Th . ơ - Ngày 01 tháng 01 năm 2009, HSBC khai tr ng ngân hàng 100% v n n c ngoài ươ ướ và tr thành ngân hàng n c ngoài đ u tiên đ a ngân hàng con đi vào ho t đ ng ướ ư t i Vi t Nam. Ngân hàng m i v i tên g i Ngân hàng TNHH m t thành viên HSBC (Vi t Nam) thu c 100% s h u c a Ngân hàng H ng Kông và Th ng H i. ượ Ngu n v n ngân hàng : V n đi u l : 30,000,000,000,000 VNĐ V n pháp lênh : 15,000,000 USD V n ch s h u : 6,405,965,000,000 VNĐ ( cu i tháng 6/2013) ủ ở
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Các s n ph m kinh doanh Ti n g i cá nhân, doanh nghi p: + Tài kho n vãng lai + Tài kho n an l i + Ti n g i có kì h n + Ti n g i tr c tuy n ế + Ti n g i c u trúc Tài tr và cho vay cá nhân, doanh nghi p: + Vay tiêu dung + Vay mua nhà + Vay th u chi có đ m b o + Vay th ch p BĐS ế + Tài tr v n l u đ ng ư + Tài tr trung và dài h n + Chi t kh u hóa đ n ế ơ Ngoài ra, HSBC Vi t Nam còn cung c p các d ch v nh : ư - D ch v Tài Chính Toàn C u - D ch v Ngo i h i và Th tr ng v n ườ - D ch v Ch ng khoán - D ch v B o hi m Doanh nghi p
Image of page 4
SO SÁNH HAI PHONG CÁCH THI T K C A NGÂN HÀNG TRUY N TH NG VÀ HI N Đ I
Image of page 5

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

TRUY N TH NG HI N Đ I Không gian * B trí không gian dành cho nhân viên nhi u h n không gian ơ dành cho khách hàng - > Gây khó khăn, t o c
Image of page 6
Image of page 7
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '15

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern