FIL Q1 1.5.docx - Name: Mallari, Dwane Michael M. Sec:...

This preview shows page 1 - 2 out of 2 pages.

Name: Mallari, Dwane Michael M.Sec: 10-17A.1. Ano ang epiko?Ang paksa ng mga epiko ay mga kabayanihan ng pangunahing tauhan sa kanyang paglalakbay atpakikidigma.Ang salitang epiko ay galing sa Griyego naeposna nangangahulugang ‘awit’ ngunitngayon ito’y tumutukoy sa pasalaysay na kabayanihan.2. Sino si Gilgamesh?Sa lungsod na tinatawag na Urok ay mayroong isang nilalang na tinatawag na Gilgamesh. Siya ayinilalarawan bilang dalawang katlong diyos at tao naman ang sangkatlo pang natitira.Siya ayitinuturing pinunong may kayabangan at isang abusado. Kung kaya naman ang kanyangnasasakupan ay nananalangin na siya ay magkaroon ng katapat upang mawaksi angkapalaluhan.3. Sino si Enkido?Ang panalangin ng mga tao ay sinagot ng mga diyos sa katauhan ni Enkidu. Ito ay kasinlakas niGilgamesh subalit ng sila ay nagtunggalian, natalo si Enkidu. Subalit kalaunan, naging sanggang-dikit ang dalawa. Dahil sa pagkakaibigan, naging magkakampi ang dalawa sa pagpapatumba sa

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 2 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
LPAZ
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture