Course Hero Logo

Assignment-3.docx - 1. Talakayin sa inyong mga pangkat ang...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 out of 1 page.

1.Talakayin sa inyong mga pangkat ang mga tanong at magsulat ng sanaysay ukol sa paksa:“Anu-ano ang mga implikasyon ng mga maituturing na iba-ibang mapanuring pananawsa pag-aaral ng nobela?” Kailangan magkaroon ng malinaw na argumento o pangungusappantesis ang papel. Hindi ito dapat bumaba sa 1,000 salita o lumampas 1,500 salita.Maraming mga nobela ang may kahulugan para sa mga mambabasa, ang mga ibang nobelanaman ay kwento ng kanilang buhay at ang kanilang nakaraan at ang iba naman ay paramaikalat sa mga mamamayanan ang mensahe ng isang manunulat. Ang El Filibusterismo atang Noli Me Tangere ang dalawang katangi-tanging libro na gawa ni Rizal ay hango sabuhay ng mga Pilipino noong panahon ng pananakop ng mga kastila. Ipinakita niya angestado ng bansa, etnikong kategorya ng mga tao at estilo ng pamumuhay noon. Tinawag siRizal na bayani ng ating bansa dahil naging simbolo siya ng nasyonalismo at katapangan na
End of preview. Want to read the entire page?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Summer
Professor
ms aragon
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture