КР ТО.docx - Міністерство освіти і науки України...

This preview shows page 1 - 4 out of 23 pages.

Міністерство освіти і науки УкраїниНаціональний університет "Львівська політехніка"Навчально-науковий інститут адміністрування та післядипломноїосвітиКафедра адміністративного і фінансового менеджментуМетодичні вказівки до виконання контрольних робітз дисципліниВ.Б. 1.4«Теорія організації»Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)рівень вищої освіти (заскороченим терміном навчання )Форма навчання: заочнаСпеціальність: 281 «Публічне управління та адміністрування»Затвердженона засіданні кафедриадміністративного і фінансового менеджментуПротокол № 3 від 9 жовтня2017 р.ЛЬВІВ – 2017
Теорія організації. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентівпершого (бакалаврського) рівня вищої освіти (за скороченим терміном навчання ) заочноїформи навчання / Укл.: Хім М. К. Львів: Видавництво Національного Університету "Львівськаполітехніка", 2017 – 28 стор.Укладач:асист. Хім М. К.Рецензентик.е.н., доц. Білик О. І.к.е.н. доц. Карковська В. Я.Відповідальний за випускд.е.н., проф. Подольчак Н.Ю.2
1.МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯКОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ1.1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯВиконання контрольної роботи є складовою частиною навчального процесу, активноюформою самостійної роботи студентів.Контрольна робота призначена для закріплення теоретичних знань, набутих студентом упроцесі вивчення курсу, виробити уміння самостійно працювати з навчальною, спеціальноюлітературою й статистичними матеріалами, робити узагальнення й висновки, а також длянабуття практичних навичок проведення фінансового аналізу на підприємствах різних формвласності, установах, організаціях,1.2.ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИКонтрольна робота виконується в зошиті або в друкованому вигляді на сторінкахформату А4. Текст роботи може бути написаний чорним або синім чорнилом, грамотно,акуратно, без скорочень (окрім загальноприйнятих). Для можливих зауважень викладача-рецензента слід залишити поля. Сторінки нумеруються у правому верхньому куті, починаючизі сторінки наступної за титульною. На другій сторінці наводиться номер варіанту і умоваконтрольної роботи. Далі послідовно даються відповіді на питання. В кінці роботи наводитьсясписок використаної літератури, складений відповідно до загальноприйнятих бібліографічнихвимог.При підготовці до виконання контрольної роботи слід в першу чергу опрацювати веськурс та здійснити добір необхідної інформації, використовуючи рекомендовану навчальну таперіодичну літературу, законодавчо-нормативний матеріал.Роботи здаються на кафедру у визначені терміни для подальшої перевірки їхвикладачем. Визнана задовільною робота зараховується, що засвідчується написом“зараховано” та кількістю балів, які набрав студент при захисті роботи.Якщо зміст теоретичних питань не розкритий або допущені суттєві помилки привисвітленні питань чи при виконанні практичних завдань, порушені вимог щодо оформлення,контрольна робота повертається студентові на доопрацювання із зауваженнями рецензента.Виконана неохайно, написана нерозбірливим почерком, контрольна робота не

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 23 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
Когут У.І.
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture