WHLP-TLE-7-QUARTER-3-WEEK-4.docx - Republic of the...

This preview shows page 1 - 2 out of 2 pages.

Republic of the PhilippinesDepartment of EducationREGION IV-A CALABARZONCITY SCHOOLS DIVISION OF CABUYAOGULOD NATIONAL HIGH SCHOOLPUROK 3 BARANGAY GULOD, CITY OF CABUYAO, LAGUNALEARNING GUIDE AND WEEKLY HOME ACTIVITIES AND TASKS (WHAT)Grade 7 – TLE (Blended/Modular)Week 4 - Quarter 3Gabay sa Pag-aaral:Magandang araw Grade 7 Learners!Ang planong ito ay binuo upang maging gabaymo sa iyong pagkatuto sa mga aralin at sa lahat ng asignatura gamit ang Self-LearningModule.Sumangguni ka sa iyong tagapagdaloy sa bahay kaugnay ng iyong mga gawain.Maari ka ring makipag-ugnayan sa iyong mga guro sa pamamagitan ng FB Messenger o text message.Gamitin mong gabay ng iskedyul sa klase kahit ikaw ay nasa bahay.GABAY SA TAGAPAGDALOY:Ang planong ito ay binuo upang maging gabay mo sa iyo bilang tagapagdaloy upang gabayan ang mag-aaral sa paggamit ng WHAT List at ng Self-Learning Modules. Kayo ay inaasahang

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 2 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
NoProfessor
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture