Course Hero Logo

PAGTATALATA_FILIPINO_104.docx.pdf - FILIPINO 104 PAGBASA AT...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 3 out of 11 pages.

FILIPINO 104PAGBASA AT PAGSULATSA IBA’T IBANG DISIPLINAModyul saPAGSULAT SA IBA’T IBANG DISIPLINAFinal termMga May Akda:Bb. Ednalyn M. DiazBb. Kenneth V. MarinKolehiyong Komunikasyon at HumanidadesPaunang SalitaIsa sa mga pangangailangan sa Kolehiyo upang makapagtapos ng isang kurso ay ang pagkaroon ngkaalaman hinggil sa kasanayang pasulat at higit sa lahat ang pagkamit ng batayang kaalaman sapananaliksik.Makakamit lamang ang pangangailangang ito sa pamamagitan ng pagpapalinang ng kanilang kasanayansa pagsulat.Ang modyul na ito, Pagbasa at Pagsulat sa Iba't ibang Disiplina (Dulog-Modyular) ay binuo ayon saitinakda ng Commission on Higher Education (CHED) sa kanilang CHED Memorandum Order Blg. 54,serye ng 2007.Ang pangkalahatang layunin ng modyul na ito ay nakatuon sa pag-aaral at pag-unawa sa kasanayan sapagsulat at pananaliksik sa pamamagitan ng malinaw at mabisa na paglalahad ng mga simulain at mgakaisipang tumutugon sa mga pangangailangang makapaglawak sa kaalaman ng mga mag-aaral.Ang modyul na ito ay hinati sa limang yunit.• Yunit I : Kahulugan at Kalikasan ng Pagsusulat• Yunit II : Mga Uri ng Pagsulat• Yunit III : Layunin sa Pagsulat• Yunit IV : Mga Kasanayan sa Akademikong Pagsulat• Yunit V : Lohikal at Mapanghikayat na PagsulatModyul 1Kalikasan at Kahulugan ng pagsulatPanimulaAng modyul na ito ay tungkol sa kahulugan at kalikasan ng pagsusulat. Tatalakayin din ang Sosyo-Kognitibong Pananaw sa Pagsusulat at Mga Layunin sa Pagsulat ( Expresive o Transaksyunal).Ang pagtalakay sa mga paksa ay makatutulong sa mga mag-aaral na matukoy at mailahad ang kahuluganat kalikasan ng pagsusulat. Ang mga matutunang aralin ay maiuugnay ng mga mag-aaral sa totoongbuhay gaya ng pagsulat ng isang komposisyon ayon sa kani-kanilang layunin.Ang bawat mag-aaral ay magiging isang mabuting mananaliksik sapagkat sa pagtatapos ng aralin aynalalaman nila ang kahulugan, katangian, tungkulin ng pananaliksik at Responsibilidad ng Mananaliksik.LayuninA. Natutukoy at nailalahad ang kahulugan at kalikasan ng Pagsulat.
B Naibabalangkas nang mabisa at naipaliliwananag ang iba't ibang modelo ayon sa Sosyo-KognitibongPananaw sa Pagsusulat.C. Masigasig na nakikisali sa talakayan.D. Nakikibahagi ng sariling kabatiran sa paksang tinatalakay.E. Nakabubuo ng isang sulatin gamit ang iba't ibang layunin sa pagsulat.Subukin Natin1. Bakit mahalaga ang kasanayang pasulat sa buhay ng tao?Alam mo ba?Kahulugan at Kalikasan ng PagsusulatAyon kina Alejo et al. (2008), may iba't ibang kahulugan ang pagsulat gaya ng mga sumusunod:• Angpagsulat ay gawa ng isang manunulat o anumang pagpapahayag na gamit ang mga letra ngalpabeto.• Ang pagsulat ay may letra o mga simbolo na nakasulat o nakalimbag sa ibabaw ng papel parakatawanin ang mga tunog at ang mga salita ng isang wika.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 11 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
LPAZ
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture