Course Hero Logo

DAGAL CESAR BSED FIL-1 INTROSEF101 Week1.docx - LEYTE...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 2 out of 2 pages.

LEYTE COLLEGESPaterno StreetTacloban City325-2432Towards relevant education for allPangalan: Dagal, Cesar C.Kurso: BSED FILIPINO-1ED123 SEF101Panuto: Paglista ng mga salita at pagtukoy sa wastong katangian ng wikaPAGSASANAY 11.Maglista ng sampung bagong salita na hindi pa umiiral noon.CellphonePopcornPlasticVideoElectricfanNotebookBallpenMotorKotseVideo Games2.Maglista ng sampung salita na hindina o bihira nang gamitin ngayon.PanaghoyUdyokPighatiLamparaSilidHapagkainanSinisintaKubyertosAbuhanPampalubag ng loobPAGSASANAY 23.Maglista ng sampung lumang salita na may bago nang kahulugan ngayon.AdhikainBalintatawIrogSalamangkero
DipaUdyokBatugonSaysaySumibolTakipsilim4.Aling katangian ng wika ang napatunayan mo sa bilang 1,2, at 3?
End of preview. Want to read all 2 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
LPAZ
Tags

Unformatted text preview: • Bilang 3, dahil ito napapatunayan ko na ang wika ay nagbabago PAGSASANAY 3 5. Maglista ng sampung Ingles na walang katumbas sa Filipino. Analog Toothpaste Refrigerator Speaker Calculator X-ray Xylophone Link Gel Digital 6.Maglista ng sampung salitang Filipino na walang katumbas sa Ingles. Napasma Okra Sayang Inggetera Naghihikahos Iginapos Naghimagsik Bagkus Maysunog ng kilay Nababanaog 7. Aling katangian ng wika ang napatunayan mo sa bilang 5 at 6? • Bilang 5, para sa akin napatunayan ko na ang wika ay nababatay sa kultura Inihanda ni: Bb. Almira B. Corro...
View Full Document

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture