Biologi Vandløb.odt - Vand - vandforurening Tag...

This preview shows page 1 - 4 out of 13 pages.

Vand - vandforureningTag udgangspunkt i vort eget forsøg med vandpests fotosyntese ogrespiration og1. Redegør for hvordan vand indgår i processerne fotosyntese og respiration.Lys + 6Co2 + 6H2O + adp+p---> C6H12O6 + 6o2 + 30 atpkuldioxid + vand → sukker(glukose) + iltOvenstående viser, hvad der skal til for, at der kan blive dannet sukker og ilt –altså fotosyntese. Det kan også foregå omvendt – altså sukker og ilt bliver tilvand og kuldioxid.Fotosyntesen kræver vand og kuldioxid, for at kunne fungere. Omvendt kræverrespiration sukker og ilt. Fotosyntesen kan altså ikke forekomme, hvis der ikkeer vand til stede. Uden fotosyntese kan der ikke forekomme respiration.Mennesker og dyr respirerer, og uden ilt og sukker kan de ikke fungere.2. Forklar kort vandets kredsløb.Vandets kredsløb er en evig cyklus, hvor vandet bevæger sig fra lag nede ijorden(grundvandet), ud mod søer, vandløb og hav, eller blot forbliver i jorden.Derfra fordamper noget af det og falder igen som regn eller sne, enten over land ellervand, afhængigt at vindforholdene. Og så starter vandets bevægelse ned i jorden igen.De 4 overordnede faser af vandets evige kredsløb.1. Nedbør som regn eller sne.2. Nedsivning vand til grundvandet.3. Fordampning af overfladevandet og fra vegetation.4. Kondensation af det fordampede vand i atmosfæren.
3. Redegør for hvad der sker, når der udledes organisk stof i et uforurenetvandløb.Når vi fx lukker vores spildevand ud i naturen, kan det ændre på naturen. Detgælder specielt når et økosystem, som et vandløb eller en sø, får tilført merenæring med vandet end de er vant til fra naturens side. Næringsstofferne kvælstofog fosfor bruger de fleste landmænd til at gøde deres marker med. Når det regnerbliver der ofte skyllet næringsstoffer ud i vandløb og søer. Når der er flerenæringsstoffer i vandet end normalt, kan der vokse andre og nye planter i vandløbog søer. Bakterier og dyr nedbryder organisk stof i vandet. Hvis vandet forurensvil nedbryderne bruge så meget ilt, at der ikke er nok ilt. Der kommer også flerealger, så vandet ikke længere er så klart, som det har været. Når vandet ikke erklart, kan vandet ikke modtage sollys, som er en del af fotosyntesen. Livet ivandet(fx bundplanterne) vil derfor dø. Nedbryderne vil leve af det dødeorganiske materiale som synker til bunden.- forureningsindikatorer4Analyser vedlagte figur (bilag 4) over iltindholdet i en ren åsammenlignet med en å forurenet med næringssalte.5.Diskutermulighederne for at undgå forurening med næringssalte.Landmændene kan undgå brug af pesticider og andre gødningsstoffer. Da dettemåske er urealistisk pga økonomiske interesser. Man kan lave rensningsanlæg,
Forurening af vandløbetTag udgangspunkt i vort eget forsøg med vandpests fotosyntese ogrespiration og ekskursionen til Kornerup å1. Beskriv forskellen på en rent og et forurenet vandløbRent: meget ilt, mængden af planter og dyr er lille, men artsdiversiteten er så stor, mangeslørvingenymfer og døgnfluenymfer, tangloppe – har brug for ilt

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 13 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
NoProfessor
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture